ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

developed

D IH0 V EH1 L AH0 P T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -developed-, *developed*, develop, develope
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
developed(adj) ที่พัฒนาแล้ว, See also: ที่ปรับปรุงแล้ว, ที่เจริญก้าวหน้า, Syn. industrialized, advanced

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
underdeveloped(อัน'เดอลิเวล'เลิพดฺ) adj. ด้อยพัฒนา (การล้างรูปภาพ) ล้างไม่พอ

English-Thai: Nontri Dictionary
underdeveloped(adj) ไม่เต็มที่,ไม่เจริญ,ด้อยพัฒนา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
developed countryประเทศพัฒนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
developed countryประเทศที่พัฒนาแล้ว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
developed pressureความดันวัดได้ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
developed reserves; measured reservesปริมาณสำรองที่พัฒนาได้ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Developed Countriesประเทศที่พัฒนาแล้ว [การแพทย์]
Developed countryประเทศพัฒนา [เศรษฐศาสตร์]
Developed Countryประเทศพัฒนา, Example: ประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ มีระดับรายได้สูง มักมีการพัฒนาอุตสาหกรรม ในทางตรงข้าม ประเทศที่มีรายได้ต่ำ เรียกว่าประเทศด้อยพัฒนา (underdeveloped or less developed country) บางครั้งเรียกประเทศด้อยพัฒนาว่า ประเทศกำลังพัฒนา (developing country) [สิ่งแวดล้อม]
Developed market economyเศรษฐกิจแบบตลาดพัฒนา [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We have developed speed but have shut ourselves in.เรามีความเร็วในด้านความเจริญ แต่ถูกปิดเอาไว้ The Great Dictator (1940)
He's developed so much power in such a short time...เขาค้นพบพลังงานมหาศาล ได้ในเวลาอันสั้น... Akira (1988)
He's developed a fantastic new energy weapon.เขาได้พัฒนาอาวุธที่ใช้พลังแบบใหม่ The Lawnmower Man (1992)
Agent Mulder has developed a consuming devotion to an unassigned project outside the Bureau mainstream.Spooky Mulder "ผี" มัลเดอร์ Agent Mulder ได้เริ่มอุทิศตัวเองให้กับ Deep Throat (1993)
Bob developed this rash under his arms.Bob มีผื่นแบบนี้ขึ้นใต้แขน Squeeze (1993)
Since then, he kind of developed a speech impediment.ตั้งแต่นั้นมาเขาชนิดของการพัฒนาพูดติดอ่าง Pulp Fiction (1994)
We were able to restore blood flow to the heart but he developed a lethal arrhythmia and we couldn't resuscitate him.เราพยามยามที่จะเติม / เลือดให้หลั่งไปสู่หัวใจเขา... ...แต่การเต้นหัวใจของเขายังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ/ และพวกเราไม่สามารถช่วยเขาได้ City of Angels (1998)
He developed bitch tits because his testosterone was too high... ..and his body upped the oestrogen.ก็เหมือนกับคนทั่วๆไป ผมตกเป็นทาสสินค้า ที่มีตราแบรนด์เนมอย่างไอเกีย งอมแงม Fight Club (1999)
A rather unfair observation as we have also developed a keen interest in the brewing of ales and the smoking of pipe-weed.เป็นการสังเกตที่ไม่ค่อยยุตติธรรมนัก เพราะพวกเรายังชื่นชอบ เบียร์ข้าวมอลต์ และยาสูบอีกด้วย The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Skynet is one of the digital defense systems developed under Brewster.นายหมายถึงสกายเน็ตใช่มั้ย สกายเน็ตเป็นหนึ่ง ในระบบป้องกันดิจิตอล ที่ดำเนินการโดย บรูวสเตอร์ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
But as the dementors seem to have developed an interest in you...ฉันไม่อยากจะทำตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญหรอกนะ แฮร์รี่ แต่ในเมื่อดูเหมือนพวกผู้คุมวิญญาณ จะสนใจเธอ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
'People receiving bites have experienced headaches and nausea 'and developed symptoms... 'บางทีเขาก็เอาตัวรอดมาได้ บางทีก็ไม่ Shaun of the Dead (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
developedA custom developed in which they would kiss each other.
developedA new means of communication was developed -the railway.
developedArtificial tidelands are being developed on a country-wide basis.
developedAs for the standard of living, the republic has overtaken other developed countries.
developedBoeing developed a flying boat for the Maritime Self-Defense Force.
developedCan I have this film developed?
developedCavities have become rarer in the developed countries and more people will be able to eat with their own teeth throughout their life.
developedDuring the 19th century, many inventions were developed.
developedFrench has developed from Latin.
developedFreud developed the love-hate relationship between parents and child as the Oedipus complex.
developedHe developed his business.
developedHe developed his English skill while he was in America.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุฒ(adj) developed, Syn. เจริญ, พัฒนา, ก้าวหน้า
ประเทศพัฒนาแล้ว(n) developed country, Example: ความเป็นอยู่ของประชากรในประเทศพัฒนาแล้วอยู่ในระดับดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้อยพัฒนา[dǿi phatthanā] (adj) EN: underdeveloped
กะเทย[kathoēi] (n) EN: fruit with undeveloped seeds
ไข่ลม[khailom] (n, exp) EN: unfertilized egg ; undeveloped egg  FR: oeuf non fécondé [m]
ล้าหลัง[lālang] (v) EN: fall behind ; become underdeveloped
ล้าหลัง[lālang] (adj) EN: underdeveloped  FR: sous-développé
ลีบ[līp] (adj) EN: stunted ; dwarf ; blighted ; lean; atrophic ; withered ; undeveloped  FR: émacié ; décharné ; maigre ; rachitique ; rabougri ; atrophié ; flétri
ประเทศด้อยพัฒนา[prathēt døi phatthanā] (n, exp) EN: underdeveloped country  FR: pays sous-développé [m]
ประเทศพัฒนาแล้ว[prathēt phatthanā laēo] (n, exp) EN: developed country ; advanced economies  FR: pays développés [mpl]
ประเทศที่พัฒนาแล้ว[prathēt thī phatthanā laēo] (n, exp) EN: developed country  FR: pays développé [m]
รูปความ[rūpkhwām] (n) EN: the way a case/an affair has developed

CMU English Pronouncing Dictionary
DEVELOPED D IH0 V EH1 L AH0 P T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
developed (v) dˈɪvˈɛləpt (d i1 v e1 l @ p t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发达[fā dá, ㄈㄚ ㄉㄚˊ, / ] developed (country etc); flourishing; to develop, #2,513 [Add to Longdo]
发达国[fā dá guó, ㄈㄚ ㄉㄚˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] developed nation [Add to Longdo]
发达国家[fā dá guó jiā, ㄈㄚ ㄉㄚˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, / ] developed nation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミフェプリストン[mifepurisuton] (n) mifepristone (abortifacient steroid developed under the name RU-486) [Add to Longdo]
阿国歌舞伎[おくにかぶき, okunikabuki] (n) Okuni kabuki; progenitor of modern kabuki, developed by Izumo Taisha shrine maiden Izumo no Okuni and popularized in Kyoto (early Edo period) [Add to Longdo]
円熟した[えんじゅくした, enjukushita] (adj-f) mellow; mature; fully developed; ripe [Add to Longdo]
開発領主[かいはつりょうしゅ;かいほつりょうしゅ(ok), kaihatsuryoushu ; kaihotsuryoushu (ok)] (n) local warriors, or provincial or district officials, who developed paddy field lands [Add to Longdo]
客先開発プログラム[きゃくさきかいはつプログラム, kyakusakikaihatsu puroguramu] (n) {comp} field developed program; FDP [Add to Longdo]
後進国[こうしんこく, koushinkoku] (n) (sens) undeveloped country; third world country [Add to Longdo]
後発発展途上国;後発々展途上国[こうはつはってんとじょうこく, kouhatsuhattentojoukoku] (n) least developed among developing nations [Add to Longdo]
紅型[びんがた, bingata] (n) method of dyeing, developed in Okinawa, in which a single stencil is used to produce richly polychromatic designs; traditional dyed cloth from Okinawa [Add to Longdo]
三輪神道[みわしんとう, miwashintou] (n) (See 両部神道) Miwa Shinto (sect of amalgamated Shinto developed in the Muromachi Period) [Add to Longdo]
新地[しんち, shinchi] (n) newly opened or newly developed territory [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
客先開発プログラム[きゃくさきかいはつプログラム, kyakusakikaihatsu puroguramu] field developed program (FDP) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 improved \improved\ adj.
   1. advanced to a more desirable or valuable or excellent
    state. Opposite of {unimproved}. [Narrower terms: {built,
    reinforced}; {cleared, tilled ; {developed}; {grade ;
    {graded, graveled ] Also See: {restored}.
    [WordNet 1.5]
 
   2. changed for the better; as, her improved behavior.
 
   Syn: amended.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Develop \De*vel"op\ (d[-e]*v[e^]l"[o^]p), v. t. [imp. & p. p.
   {Developed}; p. pr. & vb. n. {Developing}.] [F. d['e]veloper;
   d['e]- (L. dis-) + OF. voluper, voleper, to envelop, perh.
   from L. volup agreeably, delightfully, and hence orig., to
   make agreeable or comfortable by enveloping, to keep snug
   (cf. {Voluptuous}); or. perh. fr. a derivative of volvere,
   volutum, to roll (cf. {Devolve}). Cf. {Envelop}.] [Written
   also {develope}.]
   1. To free from that which infolds or envelops; to unfold; to
    lay open by degrees or in detail; to make visible or
    known; to disclose; to produce or give forth; as, to
    develop theories; a motor that develops 100 horse power.
    [1913 Webster]
 
       These serve to develop its tenets.  --Milner.
    [1913 Webster]
 
       The 20th was spent in strengthening our position and
       developing the line of the enemy.   --The Century.
    [1913 Webster]
 
   2. To unfold gradually, as a flower from a bud; hence, to
    bring through a succession of states or stages, each of
    which is preparatory to the next; to form or expand by a
    process of growth; to cause to change gradually from an
    embryo, or a lower state, to a higher state or form of
    being; as, sunshine and rain develop the bud into a
    flower; to develop the mind.
    [1913 Webster]
 
       The sound developed itself into a real compound.
                          --J. Peile.
    [1913 Webster]
 
       All insects . . . acquire the jointed legs before
       the wings are fully developed.    --Owen.
    [1913 Webster]
 
   3. To advance; to further; to prefect; to make to increase;
    to promote the growth of.
    [1913 Webster]
 
       We must develop our own resources to the utmost.
                          --Jowett
                          (Thucyd).
    [1913 Webster]
 
   4. (Math.) To change the form of, as of an algebraic
    expression, by executing certain indicated operations
    without changing the value.
    [1913 Webster]
 
   5. (Photog.) To cause to become visible, as an invisible or
    latent image upon plate, by submitting it to chemical
    agents; to bring to view.
    [1913 Webster]
 
   {To develop a curved surface on a plane} (Geom.), to produce
    on the plane an equivalent surface, as if by rolling the
    curved surface so that all parts shall successively touch
    the plane.
 
   Syn: To uncover; unfold; evolve; promote; project; lay open;
     disclose; exhibit; unravel; disentangle.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 developed \developed\ adj.
   1. being changed over time so as to be e.g. stronger or more
    complete or more useful; as, the developed qualities of
    the Hellenic outlook; the state's well-developed
    industries. Oppositre of {undeveloped}. [Narrower terms:
    {formulated}; {mature}]
    [WordNet 1.5]
 
   2. made more useful and profitable as by building or laying
    out roads; -- of real estate. new houses are springing up
    on the developed tract of land near the river
 
   Syn: improved.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 developed
   adj 1: being changed over time so as to be e.g. stronger or more
       complete or more useful; "the developed qualities of the
       Hellenic outlook"; "they have very small limbs with only
       two fully developed toes on each" [ant: {undeveloped}]
   2: (used of societies) having high industrial development;
     "developed countries" [syn: {developed}, {highly-developed}]
   3: (of real estate) made more useful and profitable as by
     building or laying out roads; "condominiums were built on the
     developed site"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top