ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

senior

S IY1 N Y ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -senior-, *senior*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
senior(adj) อาวุโส, See also: ซึ่งมีอายุมากกว่า, ซึ่งเป็นรุ่นพี่, Syn. elder, older
senior(n) ผู้มีอาวุโสกว่า, See also: ผู้ที่มีอายุมากกว่า, Syn. elder, master, superior
senior(n) นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
seniority(n) ระดับอาวุโส, See also: ความเป็นผู้มีอาวุโส, Syn. precedence, priority, status
senior citizen(n) ผู้สูงอายุมักเป็นผู้ที่เกษียณแล้วและรับเบี้ยบำเหน็จบำนาญ, Syn. oldster
senior hight school(n) โรงเรียนมัธยมปลาย (เกรด 10-12)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
senior(ซีน'เยอะ) adj. อาวุโส, อายุมาก, เกี่ยวกับนักเรียนหรือนักศึกษาในป'สุดท้าย, เกี่ยวกับนักศึกษาในสองปีสุดท้าย, ก่อน, เมื่อก่อน. n. ผู้อาวุโส, ผู้มีอายุ สูงกว่า, นักเรียนหรือนักศึกษาในปีสุดท้าย, Syn. elder, older, veteran
senior high schooln. โรงเรียนมัธยมตอนปลาย
seniority(ซีนยอ'ริที) n. ความเป็นผู้มีอาวุโส, การมีอายุมาก, ตำแหน่งผู้อาวุโส

English-Thai: Nontri Dictionary
senior(adj) มีอายุ, อาวุโสกว่า, ก่อน
senior(n) ผู้สูงอายุ, ผู้มีอาวุโส, นักศึกษาปีสุดท้าย
seniority(n) ความสูงอายุ, ความอาวุโส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
seniority ruleหลักถืออาวุโส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Senior centersศูนย์ผู้สูงอายุ [TU Subject Heading]
Senior Economic Officials Meetingการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียน เป็นการประชุมระดับปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดขึ้นปีละ 5-6 ครั้ง เพื่อหารือทบทวน และพิจารณากำหนดแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน [การทูต]
Senior Officials Meetingการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสระดับปลัดกระทรวง [การทูต]
Senior Officials Meeting of the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestryการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ [การทูต]
Senior Officials Meeting on Development Planningการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการวางแผนการพัฒนาอาเซียน [การทูต]
Senior Officials Meeting on Energyการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน [การทูต]
Senior Officials Meeting on Investmentการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการลงทุน [การทูต]
Senior Officials Meeting on Rural Development and Poverty Eradicationการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน [การทูต]
Senior Officials Meeting on Transnational Crimeการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ [การทูต]
Senior Officials' Meeting on Trade and Investmentการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการค้าและการลงทุนของเอเชีย-ยุโรป เป็นกลไกหนึ่งภายใต้อาเซม สำหรับความสัมพันธ์ด้านการค้าและการ ลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2539 [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
senior consular program assistant(n, phrase) ผู้ช่วยกงสุลอาวุโสฝ่ายแผนงาน
Senior Reserve Private(n) พลสำรองพิเศษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His father was a senior judge, like myselfพ่อเขาเป็นถึงผู้พิพากษาอาวุโสเหมือนผม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Senior Zhao!ศิษย์พี่เตีย! Return of the Condor Heroes (1983)
Senior Zhao!ศิษย์พี่เตีย! Return of the Condor Heroes (1983)
Senior Zhao, there are reinforcements at the foot of the mountain!ศิษย์พี่เตีย, พวกมันมีกำลังเสริมอยู่ที่ตีนเขา! Return of the Condor Heroes (1983)
Senior Zhao, I will leave Yang Guo in your care.ศิษย์พี่เตีย, ข้าจะให้เอี้ยก้วยอยู่ในการดูแลของท่าน. Return of the Condor Heroes (1983)
You must also learn from your seniors and Masters how to be a good person.เจ้าจะต้องเรียนรู้จากรุ่นพี่และอาจารย์ ว่าวิธีที่จะเป็นคนดีทำยังไง. Return of the Condor Heroes (1983)
It's a home for senior citizens.ที่นั่นเป็นบ้านพักผู้สูงอายุ *batteries not included (1987)
Two seniors and one juniorผู้ใหญ่สองเด็กหนึ่ง 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
The girl was Tsuji Yoko, 17, a senior at Seikei Girls' School.เธอคือ ซึจิ โยโกะ, อายุ 17, รุ่นพี่ที่โรงเรียนสตรี เซเก. Ringu (1998)
Senior class 1999.รุ่นปีสุดท้ายของปี 1999 Never Been Kissed (1999)
You guys, what is the one thing that could ruin my senior prom?พวกเธอว่าอะไรที่จะทำลายงานรุ่นของฉัน Never Been Kissed (1999)
The cutest guy asked me to the senior prom, but it turned out he invited me as a cruel joke, and I have never fully recovered.The cutest guy asked me to the senior prom, but it turned out he invited me as a crueI joke, and I have never fuIIy recovered. Never Been Kissed (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
senior"Ah, y-yes ... Sorry, Coz." "Hey! You might be my relative but here I'm your senior and a doctor. Keep things straight while you're in the hospital!"
seniorAmerican senior citizens are comparatively well-off.
seniorAre you a senior high school student?
seniorBill is two years senior to me.
seniorEnglish and mathematics are made much of in senior high schools.
seniorEverybody in that company is either a vice-president or a senior vice-president; they're all chiefs and no Indians.
seniorGeorge is five years senior to me.
seniorHe graduated from a senior high school with honors.
seniorHe is my senior by three years.
seniorHe is now a senior at Harvard.
seniorHe is senior to me by three years.
seniorHe is senior to me by two years.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบื้องสูง(n) superior, See also: senior, higher ranker, Syn. เบื้องบน, Example: การขุดเจาะครั้งนี้ได้รับคำสั่งจากเบื้องสูงให้มาขุดเจาะเพื่อค้นหาอาวุธสงครามของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
พ.ต.อ.พิเศษ(n) senior police colonel, Syn. พันตำรวจเอกพิเศษ
พ.อ.พิเศษ(n) senior colonel, Syn. พันเอกพิเศษ
อาวุโส(adj) senior, Example: นักวิทยาศาสตร์อาวุโสจากเอเชียจะมาชมห้องปฏิบัติการใหม่ของไทยเรา, Thai Definition: เก่ากว่าหรือแก่กว่าในตำแหน่งหน้าที่การงาน เป็นต้น
วัยวุฒิ(n) seniority, Example: เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้า เพราะด้วยวัยวุฒิที่สูงกว่าเพื่อนร่วมงาน, Thai Definition: ความเป็นผู้ใหญ่โดยอายุ, Notes: (บาลี)
รุ่นพี่(n) senior, Ant. รุ่นน้อง, Example: น้องๆ นำปัญหาต่างๆ มาปรึกษารุ่นพี่, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่เข้ามาอยู่ก่อน
มัธยมตอนปลาย(n) senior high school, Syn. มัธยมศึกษาตอนปลาย, มัธยมปลาย, ม.ปลาย, Ant. มัธยมศึกษาตอนต้น, ม.ต้น, มัธยมต้น, มัธยมตอนต้น, Example: กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมตอนปลาย
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่(n) senior government official, See also: high-ranking government servant/public servant/public official, Syn. ข้าราชการชั้นสูง, Example: ผบ.เหล่าทัพข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และนักการเมืองพร้อมใจกันร่วมอวยพรวันเกิดให้นายกรัฐมนตรี, Count Unit: ท่าน, Thai Definition: ข้าราชการที่มีตำแหน่งในระดับสูง
ผู้สูงวัย(n) senior citizen, See also: the elderly, old people, Syn. ผู้สูงอายุ, ผู้อาวุโส, Example: เรามักจะพบโรคจิตเสื่อมในผู้สูงวัยที่ลูกหลานไม่ค่อยให้การดูแลเอาใจใส่, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่มีอายุมากแล้ว อยู่ในวัยชราหรือแก่แล้ว เป็นต้น
ผู้มีอายุ(n) senior citizen, See also: the elderly, old people, Syn. ผู้สูงอายุ, ผู้สูงวัย, Example: สถานที่ท่องเที่ยวแบบนั้นคงจะไม่ต้อนรับผู้มีอายุอย่างพวกเราหรอก, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่มีอายุมากแล้ว อยู่ในวัยชราหรือแก่แล้ว เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[ājān] (n) EN: senior monk  FR: mâitre spirituel [ m ]
อาวุโส[āwusō] (n) EN: seniority  FR: ancienneté [ f ]
อาวุโส[āwusō] (adj) EN: senior ; veteran ; elder  FR: aîné ; ancien
อายุมาก[āyu māk] (adj) EN: old ; aged ; elderly  FR: âgé ; senior
ชั้นผู้ใหญ่[chan phūyai] (n, exp) EN: senior level
หุ้นส่วนใหญ่[hunsuan yai] (n, exp) EN: senior partner
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบอาวุโส[jaonāthī dūlaē rabop āwusō] (n, exp) EN: senior system engineer
มัธยมปลาย[matthayom plāi] (n, exp) EN: upper secondary school ; high school ; senior high school  FR: enseignement secondaire supérieur [ m ] ; secondaire supérieur [ m ]
มัธยมตอนปลาย[matthayom tønplāi] (n, exp) EN: senior high school
มนตรี[montrī] (n) EN: counselor ; adviser ; high government official ; senior government official  FR: conseiller [ m ] ; dignitaire de l'État [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SENIOR S IY1 N Y ER0
SENIORS S IY1 N Y ER0 Z
SENIORITY S IY0 N Y AO1 R IH0 T IY0
SENIORNET S IY1 N Y ER0 N EH2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
senior (n) sˈiːnɪəʳr (s ii1 n i@ r)
seniors (n) sˈiːnɪəʳz (s ii1 n i@ z)
seniority (n) sˌiːnɪˈɒrɪtiː (s ii2 n i o1 r i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
排行[pái háng, ㄆㄞˊ ㄏㄤˊ, ] seniority; ranking, #5,164 [Add to Longdo]
资深[zī shēn, ㄗ ㄕㄣ, / ] senior (in terms of depth of accumulated experience); deeply qualified, #7,199 [Add to Longdo]
前辈[qián bèi, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄟˋ, / ] senior; older generation; precursor, #7,591 [Add to Longdo]
长官[zhǎng guān, ㄓㄤˇ ㄍㄨㄢ, / ] senior official, #8,824 [Add to Longdo]
首长[shǒu zhǎng, ㄕㄡˇ ㄓㄤˇ, / ] senior official, #12,029 [Add to Longdo]
高中生[gāo zhōng shēng, ㄍㄠ ㄓㄨㄥ ㄕㄥ, ] senior high school student, #15,220 [Add to Longdo]
年长[nián zhǎng, ㄋㄧㄢˊ ㄓㄤˇ, / ] senior, #21,568 [Add to Longdo]
贵妃[guì fēi, ㄍㄨㄟˋ ㄈㄟ, / ] senior concubine; imperial consort, #24,629 [Add to Longdo]
大校[dà xiào, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˋ, ] senior ranking officer in Chinese army; senior colonel, #27,731 [Add to Longdo]
辈分[bèi fèn, ㄅㄟˋ ㄈㄣˋ, / ] seniority in the family or clan; position in the family hierarchy, #44,808 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
höherer Dienstsenior service [Add to Longdo]
Hauptlehrer { m }senior master [Add to Longdo]
Oberschwester { f }senior nursing officer [Add to Longdo]
Oberstaatsanwalt { m }senior prosecutor [Add to Longdo]
vorrangige Schuldensenior debts [Add to Longdo]
Senior { m } | Senioren { pl }senior | seniors [Add to Longdo]
Senior { m }; Seniorin { f } | Senioren { pl } | wohlhabende Seniorensenior citizen | senior citizens | woopie (well-off older people) [Add to Longdo]
Seniorchef { m }senior partner [Add to Longdo]
Seniorenheim { n }home for the aged [Add to Longdo]
Highschool-Schüler { m } im vierten Jahrsenior [ Am. ] [Add to Longdo]
a.o. Prof. : außerordentlicher Professorsenior lecturer [ Br. ]; associate professor [ Am. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お祖父さん(P);御祖父さん;お爺さん;御爺さん[おじいさん, ojiisan] (n) (1) (usu. お祖父さん) (See 祖父さん) grandfather; (2) (usu. お爺さん) male senior-citizen; (P) [Add to Longdo]
お祖母さん(P);お婆さん;御祖母さん;御婆さん[おばあさん, obaasan] (n) (1) (usu. お祖母さん) (See 祖母さん) grandmother; (2) (usu. お婆さん) female senior-citizen; (P) [Add to Longdo]
お婆ちゃん(P);お祖母ちゃん;御祖母ちゃん;御婆ちゃん[おばあちゃん, obaachan] (n) (uk) (fam) granny; grandma; gran; female senior-citizen; (P) [Add to Longdo]
ばあちゃん[baachan] (n) (fam) (See お祖母ちゃん) granny; grandma; gran; female senior-citizen; (P) [Add to Longdo]
コリュフェイ;コルフェ[koryufei ; korufe] (n) coryphee (senior corps de ballet member) [Add to Longdo]
シニア[shinia] (n) senior; (P) [Add to Longdo]
シニアハイスクール[shiniahaisuku-ru] (n) senior high school [Add to Longdo]
シニオリティー[shinioritei-] (n) seniority [Add to Longdo]
シルバーシート[shiruba-shi-to] (n) seat for seniors and handicapped (wasei [Add to Longdo]
トップ[toppu] (n) (1) top; (2) top position; (3) senior management; senior bureaucrat; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Senior \Sen"ior\, a. [L. senior, compar. of senex, gen. senis,
   old. See {Sir}.]
   1. More advanced than another in age; prior in age; elder;
    hence, more advanced in dignity, rank, or office;
    superior; as, senior member; senior counsel.
    [1913 Webster]
 
   2. Belonging to the final year of the regular course in
    American colleges, or in professional schools.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Senior \Sen"ior\, n.
   1. A person who is older than another; one more advanced in
    life.
    [1913 Webster]
 
   2. One older in office, or whose entrance upon office was
    anterior to that of another; one prior in grade.
    [1913 Webster]
 
   3. An aged person; an older. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Each village senior paused to scan,
       And speak the lovely caravan.     --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   4. One in the fourth or final year of his collegiate course
    at an American college; -- originally called {senior
    sophister}; also, one in the last year of the course at a
    professional schools or at a seminary.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 senior
   adj 1: older; higher in rank; longer in length of tenure or
       service; "senior officer" [ant: {junior}]
   2: used of the fourth and final year in United States high
     school or college; "the senior prom" [syn: {senior(a)},
     {fourth-year}]
   3: advanced in years; (`aged' is pronounced as two syllables);
     "aged members of the society"; "elderly residents could
     remember the construction of the first skyscraper"; "senior
     citizen" [syn: {aged}, {elderly}, {older}, {senior}]
   n 1: an undergraduate student during the year preceding
      graduation
   2: a person who is older than you are [syn: {elder}, {senior}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Senior /zeːniːoːr/ 
  senior

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top