ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -牙-, *牙*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[牙, yá, ㄧㄚˊ] tooth, molar; fang, tusk; serrated
Radical: Decomposition:
Etymology: [] ,  Rank: 997
[牚, chēng, ㄔㄥ]
Radical: Decomposition: 尚 (shàng ㄕㄤˋ)  牙 (yá ㄧㄚˊ) 
Etymology: [pictophonetic]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄧㄚˊ, ] tooth; ivory, #2,958 [Add to Longdo]
西班[Xī bān yá, ㄒㄧ ㄅㄢ ㄧㄚˊ, 西] Spain, #3,455 [Add to Longdo]
齿[yá chǐ, ㄧㄚˊ ㄔˇ, 齿 / ] dental; tooth, #6,731 [Add to Longdo]
葡萄[Pú táo yá, ㄆㄨˊ ㄊㄠˊ ㄧㄚˊ, ] Portugal, #8,217 [Add to Longdo]
[yá gāo, ㄧㄚˊ ㄍㄠ, ] toothpaste, #10,309 [Add to Longdo]
[Xiōng yá lì, ㄒㄩㄥ ㄧㄚˊ ㄌㄧˋ, ] Hungary, #11,622 [Add to Longdo]
[shuā yá, ㄕㄨㄚ ㄧㄚˊ, ] to brush teeth, #12,195 [Add to Longdo]
[yǎo yá, ㄧㄠˇ ㄧㄚˊ, ] to clench one's teeth; to grind the teeth; gnaw, #14,499 [Add to Longdo]
[yá shuā, ㄧㄚˊ ㄕㄨㄚ, ] toothbrush, #17,349 [Add to Longdo]
[yá yín, ㄧㄚˊ ㄧㄣˊ, / ] gums, #20,451 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きば, kiba] (n) tusk; fang [Add to Longdo]
をとぐ;を研ぐ[きばをとぐ, kibawotogu] (exp,v5g) to sharpen one's fangs [Add to Longdo]
海蜷[きばうみにな;キバウミニナ, kibauminina ; kibauminina] (n) (uk) mud creeper (Terebralia palustris) [Add to Longdo]
関緊急[がかんきんきゅう, gakankinkyuu] (n) trismus; lockjaw [Add to Longdo]
[がじょう, gajou] (n) stronghold (esp. of an enemy or opponent); inner citadel; bastion [Add to Longdo]
婆;数間;仲[すあい;すわい(婆), suai ; suwai ( kiba baa )] (n) (arch) broker; brokerage; brokerage fee [Add to Longdo]
[がほ, gaho] (n) brokerage; mediation; fencing (of stolen goods) [Add to Longdo]
龍;[がりゅう, garyuu] (n) dragon's fang [Add to Longdo]
[がとう, gatou] (n) flagstaff decorated with ivory carried by the emperor or a general [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Her kingdom is your hell.その城はお前の地獄よ。 [F]
I'm not a toothless barking dog.もないくせに吠えまくる犬とは違うんだ。
He carved designs in ivory.彼は象に図案を彫った。
That village is the enemy's last stronghold.あの村が敵の最後の城です。
The lion bared its teeth even further.ライオンはさらにをむき出した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I will help you with your case, if you'll help me with mine.[JA] おお 本当か? ボーイは食べない? 彼は殺さない Heart of Ice (2007)
Uh-Huh. An old story to us in the dental profession-[CN] 这对于我们医来说并不陌生 Bordertown (1935)
You got a toothpick?[CN] 有没有 It Happened One Night (1934)
Vamos.[CN] 去吧(西班语) The Stranger (2010)
Fang Boy doesn't eat?[JA] ボーイは食べない? Heart of Fire (2007)
I can just see them sitting in China, laughing their heads off.[CN] 连大洋彼岸的中国人都笑掉大 Design for Living (1933)
With their claws and fangs they grabbed us.[JA] 爪とでわしづかみにした 300 (2006)
It's a toothbrush, thanks.[CN] 是刷 谢谢你 It Happened One Night (1934)
- She's lying again. - Lie back.[CN] 她又说谎了 以 One Hour with You (1932)
The humans who violated the forest threw her in my path as they ran from me.[JA] 森を侵(おか)した人間が, 我がを逃(のが)れるために投げてよこした赤子がサンだ! Princess Mononoke (1997)
- Oh, you've had too much wine. It's filthy wine.[CN] 把齿排列在嘴里 A Farewell to Arms (1932)
Teeth?[CN] 呢? And the Really Petty Cash (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top