ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

big

B IH1 G   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -big-, *big*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
big(n) ใหญ่

English-Thai: Longdo Dictionary
big data(n) ข้อมูลขนาดใหญ่, ข้อมูลหลากหลายปริมาณมหาศาลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น ข้อมูลดัชนีการค้นคืนของเว็บ ข้อมูลการสื่อสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อมูลในเครือข่ายสังคม ข้อมูลการพยากรณ์อากาศ ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]
a big cheese(slang) เป็นสำนวนแปลว่า คนที่สำคัญมาก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
big(adj) ใหญ่, See also: ยิ่งใหญ่, Syn. large, Ant. small
big(adj) มีความสำคัญหรือมีอิทธิพล, Syn. influential, important
big(adj) ขี้คุย, See also: ขี้โม้
big(adj) มีชื่อ, See also: ขึ้นชื่อ, Syn. famous
big(adj) เติบโตแล้ว, See also: เป็นผู้ใหญ่, Syn. grown-up
big(adj) มีพลังมาก, See also: ทรงพลัง, มีอำนาจสูง
big(adj) ใจกว้าง, See also: ใจดี, Syn. generous
big(adv) ประสบความสำเร็จ
Big D(sl) เมืองดัลลัส (ในรัฐเทกซัส)
big-C(sl) มะเร็ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
big(บิก) adj. ใหญ่, ร่างใหญ่, มาก, See also: biggish adj. ใหญ่, ร่างใหญ่, มาก bigness n. ความใหญ่, Syn. large, Ant. small -Conf. size, large, great
big brothern. พี่ชาย, พี่ใหญ่, พี่เลี้ยง, ระบบเผด็จการ
big businessn. วิสาหกิจขนาดใหญ่
big gunn. บุคคลสำคัญ, ผู้มีอิทธิพล
big ironท่อนเหล็ก <คำแปล>เป็นคำสะแลงที่ใช้เรียกคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (mainframe) รุ่นเก่า ที่มีราคาเป็นเรือนล้าน ขนาดใหญ่คับห้อง แต่ทำงานได้เท่ากับไมโครคอมพิวเตอร์ ที่ราคาเพียงไม่กี่หมื่นบาท
big shotn. ผู้มีอิทธิพล, ผู้ยิ่งใหญ่, Syn. brass hat
big stiff n.คนหัวแข็ง
big timen. ตำแหน่งสูง, ระดับสูง, ขึ้นสูง, เวลาที่เหมาะมาก, See also: big-time adj. ดูbig time big-timer n. ดูbig time
big toen. นิ้วเท้านิ้วที่ใหญ่ที่สุด
big-nameadj. มีชื่อเสียงโด่งดัง

English-Thai: Nontri Dictionary
big(adj) ใหญ่, เต้ย, เขื่อง, มาก, สำคัญ
BIG big gun(n) ผู้มีอิทธิพล, ผู้มีอำนาจ, บุคคลสำคัญ
BIG big house(n) คุก, เรือนจำ, ทัณฑสถาน
BIG big shot(n) ผู้ยิ่งใหญ่, ผู้มีอิทธิพล
BIG-big-name(adj) มีชื่อเสียง, โด่งดัง, เป็นที่รู้จัก
bigamy(n) การมีสามีหรือภรรยาพร้อมกันสองคน
bighead(n) ความยโส, ความอวดดี, ความถือดี, ความโอหัง
bighearted(adj) ใจดี, ใจกว้าง, ใจกรุณา, มีน้ำใจ
bight(n) คุ้งน้ำ, ส่วนเวิ้ง, ห่วงเชือก
bigmouth(n) คนปากบอน, คนปากมาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
big stick diplomacyการทูตแบบใช้แสนยานุภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
big-end; rod big endปลายใหญ่ก้านสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bigamy๑. การมีภริยาหรือสามีสองคนในขณะเดียวกัน (ก. แพ่ง)๒. ความผิดอาญาฐานสมรสซ้อน (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bigeminal pregnancy; pregnancy, twinการตั้งครรภ์แฝดสอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bigeminal pulse; pulse, coupled; pulsus bigeminusชีพจรคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bigeminal; twinแฝด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Big businessธุรกิจขนาดใหญ่ [เศรษฐศาสตร์]
Big businessธุรกิจขนาดใหญ่ [TU Subject Heading]
Big lotการซื้อขายรายใหญ่, Example: การซื้อขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง (อาจเป็นหุ้นหรือตราสารหนี้ก็ได้) จำนวนเดียวโดยไม่แบ่งย่อย และมีปริมาณหรือมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ หรือสูงกว่าปริมาณหรือมูลค่าที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์กำหนดว่า การซื้อขายคราวละตั้งแต่ 1 ล้านหุ้น หรือมูลค่า 3 ล้านบาทขึ้นไป ถือเป็นการซื้อขายรายใหญ่ (big lot) ตลาดหลักทรัพย์จัด big-lot board (กระดานซื้อขายรายใหญ่) ไว้รองรับการซื้อขายเช่นนี้ [ตลาดทุน]
Big-lot boardกระดานซื้อขายรายใหญ่, Example: เป็นกระดานการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทหนึ่ง ซึ่งตลาดหลักทรัพย์มีเพื่อรองรับการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดต่างๆ หน่วยลงทุน และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายตั้งแต่ 1 ล้านหลักทรัพย์ขึ้นไป หรือมีมูลค่าการซื้อขายตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป การซื้อขายบนกระดาน big-lot board ใช้วิธี put through ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายจะตกลงราคากันเอง โดยการซื้อขายบนกระดานนี้จะไม่มีข้อจำกัดเรื่องการขึ้นลงของราคา (ceiling and floor) [ตลาดทุน]
Bigamyความผิดฐานสมรสซ้อน [TU Subject Heading]
Biguanidesยากลุ่มไบกัวไนด์, ไบกัวไนด์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
big data(n) ข้อมูลมหัต

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I'm sure no nest would possibly be big enough for me.และฉันมั่นใจว่าไม่มีรัง อาจจะใหญ่พอสำหรับฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Did you see it? -How big is it?คุณเห็นมันได้หรือไม่ มันใหญ่ แค่ไหน? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Was he big and tall?เขาเป็นขนาดใหญ่และสูง? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Big Bertha, able to fire 100 miles, was to make its appearance on the Western Front, and strike terror into the enemy.เป็นปืนใหญ่วิถี 100 ไมล์ ปฏิบัติการ ในแนวรบด้านตะวันตก และ กำลังโจมตีศัตรู The Great Dictator (1940)
- Air raid. - After Big Bertha.- เครื่องบิน ข้าศึก The Great Dictator (1940)
Well, let's be big about it. We'll borrow from Epstein.เจ๋ง ช่างมัน เราจะใช้เครดิต เอฟสติน The Great Dictator (1940)
So you got a big army, huh?คุณมีกองทัพใหญ่ที่ยิ่งใหญ่นะ The Great Dictator (1940)
That makes a big difference.ที่ทำให้ความแตกต่างใหญ่ Pinocchio (1940)
Uh, two big monsters... with big green eyes!ใช่. Pinocchio (1940)
- No, ma'am. But they tied me in a big sack.ไม่มีแหม่ม แต่พวกเขาผูกฉันใน กระสอบขนาดใหญ่ Pinocchio (1940)
Come on, take a big drag like this.มาสิ, ใช้ลากขนาดใหญ่เช่นนี้ Pinocchio (1940)
Gee, what a big place.จี สิ่งที่สถานที่ที่ใหญ่ Pinocchio (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bigA big animal ran away from the zoo.
bigA big bomb fell, and a great many people lost their lives.
bigA big bridge was built over the river.
bigA big canoe was cutting through the water.
bigA big car drew up and a tall lady got out.
bigA big crowd gathered at the scene of the fire.
bigA big crowd of people collected to watch the festival.
bigA big dog is always beside him.
bigA big earthquake occurred in India yesterday.
bigA big earthquake occurred in Tokyo.
bigA big fire broke out after the earthquake.
bigA big man is not always robust.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานช้าง(n) big project, Syn. งานใหญ่, Thai Definition: งานที่ต้องลงทุนลงแรง และใช้ความพยายามอย่างมาก
ใหญ่(adj) big, See also: large, great, Syn. โต, ใหญ่โต, Ant. เล็ก
ธุรกิจขนาดใหญ่(n) big business, Example: การประกาศให้ค่าเงินบาทลอยตัวมีผลทำให้ธุรกิจขนาดใหญ่หลายแห่ง ที่กู้เงินจากต่างประเทศต้องประสบกับปัญหาการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
หลวง(adj) great, See also: big, superior, chief, Syn. เป็นใหญ่, ใหญ่
หัวแม่เท้า(n) big toe, Syn. หัวแม่ตีน, Example: หมอกำลังกดนวดเร่งรอบๆ ข้อนิ้วหัวแม่เท้าโดยค่อยๆ กดค่อยๆ ปล่อย, Thai Definition: นิ้วใหญ่ของเท้า
คนพูดมาก(n) big mouth, See also: talkative person, Example: คนพูดมากเป็นคนน่ารำคาญ มักไม่มีใครอยากพูดด้วย
กุ้งหลวง(n) giant freshwater prawn, See also: big-head prawn, big-head shrimp, Syn. กุ้งก้ามกราม, Example: กุ้งหลวงเป็นสัตว์น้ำที่กินอาหารทุกชนิดแต่ที่ชอบคือ อาหารจำพวกเนื้อสัตว์, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อกุ้งน้ำจืดชนิด Macrobrachium rosenbergii ในวงศ์ Palaemonidae ตัวโต เปลือกสีครามปนเขียว ก้ามสีฟ้า มีหนาม วางไข่ในน้ำกร่อย
ข่าวใหญ่(n) big news, See also: important news, Example: ข่าวใหญ่วันนี้คงเป็นเรื่องของคณะรัฐบาลอีกเช่นเคย, Thai Definition: ข่าวที่เป็นเรื่องราวสำคัญหรือเป็นที่สนใจของผู้คนมากกว่าข่าวอื่นๆ
เขื่อง(adj) big, See also: rather big, large, Syn. ใหญ่, โต, มหึมา, Example: เขาตีตะขาบตัวเขื่องที่หนีน้ำเข้ามาในบ้าน, Thai Definition: ที่ค่อนข้างใหญ่, ที่ค่อนข้างโต
พยัคเฆนทร์(n) king of tigers, See also: big tiger, Syn. พยัคฆินทร์, พญาเสือโคร่ง, Example: เหล่าพยัคเฆนทร์พากันออกหาเหยื่อในช่วงพลบค่ำ, Count Unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานบุรีสีม่วง[bānburī sī muang] (n, exp) EN: Purple Allamanda ; Purple Bignonia
บ้านใหญ่[bān yai] (n, exp) EN: big house  FR: grande maison [ f ] ; maison spacieuse [ f ]
บิ๊ก[bik] (adj) EN: big
บิ๊กแบง[bik-baēng] (n) EN: Big Bang  FR: big bang [ m ] = big-bang [ m ]
บิ๊กซี[Bik Sī] (tm) EN: Big C  FR: Big C [ m ]
เบ้อเร่อ[boēroē] (adj) EN: very big ; huge ; large ; gigantic ; enormous ; immense ; massive  FR: immense ; énorme; gigantesque
ชิงช้าสวรรค์[chingchāsawan] (n, exp) EN: Ferris wheel ; Big Wheel  FR: grande roue [ f ]
ชวนชม[chūanchom] (n) EN: Pink Bignonia ; Desert Rose ; Mock Azalea ; Impala Lily ; Impala Lily Adenium ; Kudu Lily ; Sabi Star  FR: bignonia [ m ] ; bignone [ f ] ; Jasmin de Virginie [ m ] ; Jasmin trompette [ m ] ; Rose du désert [ f ]
ชวนชมไทย[chūanchom Thai] (n, exp) EN: Pink Bignonia ; Desert Rose ; Mock Azalea ; Impala Lily ; Impala Lily Adenium ; Kudu Lily ; Sabi Star
ดาวเรือง[dāoreūang] (n) EN: African marigold ; Aztec marigold ; Big marigold ; American marigold  FR: souci [ m ] ; oeillet d'inde [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BIG B IH1 G
BIGS B IH1 G Z
BIGOS B IY1 G OW0 Z
BIGBY B IH1 G B IY0
BIGOT B IH1 G AH0 T
BIGAN B IH1 G AH0 N
BIGHT B AY1 T
BIGGS B IH1 G Z
BIGBEE B IH1 G B IY2
BIGGER B IH1 G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
big (j) bˈɪg (b i1 g)
bight (n) bˈaɪt (b ai1 t)
bigot (n) bˈɪgət (b i1 g @ t)
bigamy (n) bˈɪgəmiː (b i1 g @ m ii)
bigger (j) bˈɪgər (b i1 g @ r)
bights (n) bˈaɪts (b ai1 t s)
bigots (n) bˈɪgəts (b i1 g @ t s)
bigwig (n) bˈɪgwɪg (b i1 g w i g)
biggest (j) bˈɪgɪst (b i1 g i s t)
bigoted (j) bˈɪgətɪd (b i1 g @ t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dà, ㄉㄚˋ, ] big; huge; large; major; great; wide; deep; oldest; eldest, #35 [Add to Longdo]
最大[zuì dà, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄚˋ, ] biggest; largest; maximum, #486 [Add to Longdo]
[wěi, ㄨㄟˇ, / ] big; large; great, #7,614 [Add to Longdo]
大汉[dà hàn, ㄉㄚˋ ㄏㄢˋ, / ] big person; the great Han dynasty, #9,203 [Add to Longdo]
[tāo, ㄊㄠ, / ] big wave, #9,225 [Add to Longdo]
[qú, ㄑㄩˊ, ] big; stream or canal; drain; ditch, #14,588 [Add to Longdo]
大炮[dà pào, ㄉㄚˋ ㄆㄠˋ, / ] big gun; cannon; artillery; one who talks big; trad. form 大炮 also used, #14,654 [Add to Longdo]
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] big; cup made of horn; horn wine container, #18,875 [Add to Longdo]
大脚[dà jiǎo, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄠˇ, / ] bigfoot (mythological animal popular in the US), #22,636 [Add to Longdo]
[kuò, ㄎㄨㄛˋ, ] big; empty; open, #23,863 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
beglaubigen(vt) |beglaubigte, hat beglaubigt, etw.(A)| ให้การรับรอง, ยืนยัน, พิสูจน์ว่าจริง เช่น Die Kopie des Abschlusszeugnisses muß beglaubigt werden. สำเนาใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาต้องได้รับการรับรอง
klobig(adj) ใหญ่ เทอะทะ เช่น Die Schuhe sind nicht zu klobig und wie ich finde kann man sehr gut damit reiten.; Das Gebäude ist groß und wirkt zunächst monumental und klobig, bei genauerer Betrachtung erkennt man jedoch, dass es im inneren recht offen konzipiert ist.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bigamie { f }bigamy [Add to Longdo]
Bigamist { m } | Bigamisten { pl }bigamist | bigamists [Add to Longdo]
Großverdiener { m }big income earner [Add to Longdo]
Großwild { n }big game [Add to Longdo]
Kaufhaus { n } | Kaufhäuser { pl } | billiges Kaufhausbig store; big stores; department store | big stores | five-and-ten [ Am. ] [Add to Longdo]
Knüller { m } | Knüller { pl }big hit | big hits [Add to Longdo]
Pleuellager { n } [ techn. ]big end bearing; large end bearing [Add to Longdo]
Urknall { m } [ astron. ]big bang [Add to Longdo]
bigamisch { adj }bigamous [Add to Longdo]
bigamisch { adv }bigamously [Add to Longdo]
bigott; frömmelnd; blindgläubig; engstirnig { adj }bigot [Add to Longdo]
groß; schwer; wichtig { adj } | größer | am größtenbig | bigger; greater; larger; taller | biggest; greatest; largest; tallest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あいまいな内容モデル;曖昧な内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] (n) { comp } ambiguous content model [Add to Longdo]
あいまい検索;曖昧検索[あいまいけんさく, aimaikensaku] (n) { comp } fuzzy reference; ambiguous search; ambiguous retrieval [Add to Longdo]
あいまい性;曖昧性[あいまいせい, aimaisei] (n) ambiguity; fuzziness [Add to Longdo]
あやふや[ayafuya] (adj-na, n) (on-mim) uncertain; vague; ambiguous; (P) [Add to Longdo]
あんこ型[あんこがた, ankogata] (n) sumo wrestler with a big belly [Add to Longdo]
お偉いさん[おえらいさん, oeraisan] (n) (col) (See お偉方, 偉いさん) big shot; higher-ups [Add to Longdo]
お偉方;おえら方;御偉方[おえらがた, oeragata] (n) superiors; very important persons; VIPs; dignitaries; big shots [Add to Longdo]
お上りさん[おのぼりさん, onoborisan] (n) countryside people (in town); visitor from the country; out-of-towner; country bumpkin (visiting the big city); yokel [Add to Longdo]
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp, v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with [Add to Longdo]
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to, adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no, adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
ナビゲート[なびげーと, nabige-to] navigation (vs) [Add to Longdo]
ビッグエンディアン式[ビッグエンディアンしき, bigguendeian shiki] big endian [Add to Longdo]
接尾語[せつびご, setsubigo] suffix [Add to Longdo]
曖昧検索[あいまいけんさく, aimaikensaku] ambiguous search, ambiguous retrieval [Add to Longdo]
ナビゲータ[なびげーた, nabige-ta] Navigater [Add to Longdo]
ネットスケープナビゲータ[ねっとすけーぷなびげーた, nettosuke-punabige-ta] Netscape Navigator [Add to Longdo]
ビゴット[びごっと, bigotto] bigot [Add to Longdo]
ビッグローブ[びっぐろーぶ, bigguro-bu] BIGLOBE [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
美学[びがく, bigaku] Aesthetik [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Big \Big\ (b[i^]g), a. [Compar. {Bigger}; superl. {Biggest}.]
   [Perh. from Celtic; cf. W. beichiog, beichiawg, pregnant,
   with child, fr. baich burden, Arm. beac'h; or cf. OE. bygly,
   Icel. biggiligr, (properly) habitable; (then) magnigicent,
   excellent, fr. OE. biggen, Icel. byggja, to dwell, build,
   akin to E. be.]
   1. Having largeness of size; of much bulk or magnitude; of
    great size; large. "He's too big to go in there." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Great with young; pregnant; swelling; ready to give birth
    or produce; -- often figuratively.
    [1913 Webster]
 
       [Day] big with the fate of Cato and of Rome.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. Having greatness, fullness, importance, inflation,
    distention, etc., whether in a good or a bad sense; as, a
    big heart; a big voice; big looks; to look big. As applied
    to looks, it indicates haughtiness or pride.
    [1913 Webster]
 
       God hath not in heaven a bigger argument. --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   Note: Big is often used in self-explaining compounds; as,
      big-boned; big-sounding; big-named; big-voiced.
      [1913 Webster]
 
   {To talk big}, to talk loudly, arrogantly, or pretentiously.
    [1913 Webster]
 
       I talked big to them at first.    --De Foe.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Bulky; large; great; massive; gross.
     [1913 Webster] Big

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Big \Big\, Bigg \Bigg\, v. t. [OE. biggen, fr. Icel. byggja to
   inhabit, to build, b?a (neut.) to dwell (active) to make
   ready. See {Boor}, and {Bound}.]
   To build. [Scot. & North of Eng. Dial.] --Sir W. Scott.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Big \Big\, Bigg \Bigg\, n. [OE. bif, bigge; akin to Icel. bygg,
   Dan. byg, Sw. bjugg.] (Bot.)
   Barley, especially the hardy four-rowed kind.
   [1913 Webster]
 
      "Bear interchanges in local use, now with barley, now
      with bigg."               --New English
                          Dict.
   [1913 Webster] Big

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 big
   adv 1: extremely well; "his performance went over big"
   2: in a boastful manner; "he talked big all evening" [syn:
     {boastfully}, {vauntingly}, {big}, {large}]
   3: on a grand scale; "think big" [ant: {small}]
   4: in a major way; "the play failed big at the box office"
   adj 1: above average in size or number or quantity or magnitude
       or extent; "a large city"; "set out for the big city"; "a
       large sum"; "a big (or large) barn"; "a large family";
       "big businesses"; "a big expenditure"; "a large number of
       newspapers"; "a big group of scientists"; "large areas of
       the world" [syn: {large}, {big}] [ant: {little}, {small}]
   2: significant; "graduation was a big day in his life"
   3: very intense; "a bad headache"; "in a big rage"; "had a big
     (or bad) shock"; "a bad earthquake"; "a bad storm" [syn:
     {bad}, {big}]
   4: loud and firm; "a big voice"; "big bold piano sounds"
   5: conspicuous in position or importance; "a big figure in the
     movement"; "big man on campus"; "he's very large in financial
     circles"; "a prominent citizen" [syn: {big}, {large},
     {prominent}]
   6: prodigious; "big spender"; "big eater"; "heavy investor"
     [syn: {big(a)}, {heavy(a)}]
   7: exhibiting self-importance; "big talk" [syn: {boastful},
     {braggart(a)}, {bragging(a)}, {braggy}, {big}, {cock-a-hoop},
     {crowing}, {self-aggrandizing}, {self-aggrandising}]
   8: feeling self-importance; "too big for his britches"; "had a
     swelled head"; "he was swelled with pride" [syn: {big},
     {swelled}, {vainglorious}]
   9: (of animals) fully developed; "an adult animal"; "a grown
     woman" [syn: {adult}, {big}, {full-grown}, {fully grown},
     {grown}, {grownup}]
   10: marked by intense physical force; "a big wind"
   11: generous and understanding and tolerant; "a heart big enough
     to hold no grudges"; "that's very big of you to be so
     forgiving"; "a large and generous spirit"; "a large heart";
     "magnanimous toward his enemies" [syn: {big}, {large},
     {magnanimous}]
   12: given or giving freely; "was a big tipper"; "the bounteous
     goodness of God"; "bountiful compliments"; "a freehanded
     host"; "a handsome allowance"; "Saturday's child is loving
     and giving"; "a liberal backer of the arts"; "a munificent
     gift"; "her fond and openhanded grandfather" [syn: {big},
     {bighearted}, {bounteous}, {bountiful}, {freehanded},
     {handsome}, {giving}, {liberal}, {openhanded}]
   13: in an advanced stage of pregnancy; "was big with child";
     "was great with child" [syn: {big(p)}, {enceinte},
     {expectant}, {gravid}, {great(p)}, {large(p)}, {heavy(p)},
     {with child(p)}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 BIG
     Bionet Intelligent Gateway (BioData)
     

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 big /bix/
  1. youngofawildboar
  2. piglet

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top