Search result for

grown

G R OW1 N   
68 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grown-, *grown*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grown[ADJ] ซึ่งโตเต็มที่, See also: เป็นผู้ใหญ่, Syn. adult, mature, Ant. underage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grown(โกรน) adj. เจริญเติบโต,เป็นผู้ใหญ่
grown-up(โกรน'อัพ) adj. โตเต็มที่,เป็นผู้ใหญ่, See also: grown-upness n., Syn. adult
ingrown(อิน'โกรน) adj. ซึ่งงอกเข้าไปในเนื้อ,ซึ่งเกิดเข้าข้างใน

English-Thai: Nontri Dictionary
grown(vt) pp ของ grow
GROWN-grown-up(adj) โตเต็มที่,โตเป็นผู้ใหญ่,เติบโต,เติบใหญ่
GROWN-grown-up(n) ผู้ใหญ่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grown Heelความยาวทั้งตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In a few hours, you've grown so much older.เพียงไม่กี่ชั่วโมง คุณแก่ขึ้นมาก Rebecca (1940)
You know, you've grown up a bit since I last saw you. It's no wonder...คุณโตขึ้นนะหลังจากที่ผมเห็นคุณครั้งสุดท้าย Rebecca (1940)
I expect I've grown out of my Harris tweeds by now.tweeds แฮร์ริสโดยขณะนี้ How I Won the War (1967)
Grown men in shorts!ชายหนุ่มในกางเกงขาสั้น! How I Won the War (1967)
The words look so young on paper and we are grown people.และเรามีการปลูกคน How I Won the War (1967)
I'd grown too old to see sheep through the walls of boxes.ผมแก่เกินกว่า ที่จะมองเห็นแกะผ่านผนังกล่องแล้ว The Little Prince (1974)
Have you ever seen a grown man naked?แล้วเคยเห็นผู้ใหญ่แก้ผ้าหรือเปล่า Airplane! (1980)
All that has happened is that I've grown a little thinner.ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะผมผอมลง Gandhi (1982)
You've grown into quite a donkey.คุณเติบโตขึ้นเป็นลาอย่างมาก Idemo dalje (1982)
Donald's all grown up, Faye.โดนัลด์โตแล้วนะ *batteries not included (1987)
Roberts had grown so rich he wanted to retire, so he took me to his cabin and told me a secret.โรเบิร์ตร่ำรวยมากแล้ว และเขาต้องการปลดเกษียณตัวเอง ดังนั้นเขาจึงนัดข้าไปที่ห้องและบอกความลับบางอย่าง The Princess Bride (1987)
Groups of unemployed workers, who have grown in number due to the tax reforms enacted by the former Prime Minister, are rioting all across the country.กลุ่มคนว่างงานที่เพิ่มจำนวนขึ้น เนื่องจากการแก้ไขกฎหมายภาษี ตามคำสั่งของอดีตนายกรัฐมนตรี ลุกฮือขึ้นประท้วงทั่วประเทศ Akira (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grownA new school of fiction has grown up.
grownChildren want to act like grown-ups.
grownHe has grown three centimeters this year.
grownHe has grown up to be a fine gentleman.
grownHe is, as it were, a grown up baby.
grownHe is, as it were, a grown-up baby.
grownHe is, so to speak, a grown-up baby.
grownHe was grown senile recently.
grownHis children have grown up.
grownHow you've grown!
grownI feel like he's grown cold toward me lately.
grownI have grown out of the habit of reading comics.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วุฒ[ADJ] grown, See also: mature, Thai definition: เติบโตแล้ว, ใหญ่แล้ว
เต็มตัว[ADJ] mature, See also: grown-up, developed, Syn. เต็มที่, Example: คนในช่วงวัย 20-30 ปีเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวสามารถครองเรือนและทำหน้าที่บิดามารดาได้ด้วยดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก่[adj.] (kaē) EN: ripe ; mature ; grown up   FR: mûr ; mature
กระเช้า[n.] (krachao) EN: basket ; small crate (in which orchids are grown)   FR: panier [m] ; corbeille [f]
พื้นบ้าน[adj.] (pheūnbān) EN: local ; folk ; homegrown ; native ; regional   FR: local ; régional
พืชผักสวนครัว[n. exp.] (pheūtphak sūankhrūa) EN: backyard garden ; home-grown vegetable   FR: plante potagère [f]
ผู้หลักผู้ใหญ่[n.] (phūlakphūyai) EN: adult ; senior ; person of mature age ; grown-up ; person of importance   
ผู้ใหญ่[n.] (phūyai) EN: adult ; grown-up   FR: adulte [m, f] ; grande personne [f]
รกชัฏ[adj.] (rokchat) EN: overgrown ; dense ; impenetrable   FR: envahi par la végétation ; impénétrable ; touffu
ทโมน[adj.] (thamōn) EN: overgrown ; big   

CMU English Pronouncing Dictionary
GROWN G R OW1 N
GROWNUP G R OW1 N AH2 P
GROWN-UP G R OW1 N AH2 P
GROWNUPS G R OW1 N AH2 P S
GROWN-UPS G R OW1 N AH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grown (v) grˈoun (g r ou1 n)
grownup (n) grˈounʌp (g r ou1 n uh p)
grown-up (n) grˈoun-ʌp (g r ou1 n - uh p)
grown-ups (n) grˈoun-ʌps (g r ou1 n - uh p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
durchgewachsenegrown through [Add to Longdo]
erwachsengrown up; grown-up [Add to Longdo]
gewuchertgrown exuberantly [Add to Longdo]
nachgewachsenegrown again [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ませる[, maseru] (v1) to seem grown-up; to seem mature; to be precocious; to be advanced for one's age [Add to Longdo]
ヤーコン[, ya-kon] (n) yacon (Andean species of plant grown for its tuber; Smallanthus sonchifolius) [Add to Longdo]
育ち過ぎる[そだちすぎる, sodachisugiru] (v1) to be overgrown [Add to Longdo]
巻き爪[まきづめ, makidume] (n) ingrown toenail [Add to Longdo]
陥入爪[かんにゅうそう;かんにゅうつめ(ik), kannyuusou ; kannyuutsume (ik)] (n) ingrown nail; ingrowing nail [Add to Longdo]
逆さ睫;逆睫[さかまつげ(逆睫);さかさまつげ, sakamatsuge ( gyaku matsuge ); sakasamatsuge] (n) turned-in eyelashes; ingrown eyelashes; trichiasis [Add to Longdo]
金美人参[きんびにんじん, kinbininjin] (n) (See 人参,島人参) type of yellow carrot grown in Okinawa [Add to Longdo]
麹(P);糀[こうじ, kouji] (n) mould grown on rice, etc. as a starter to make sake (mold); (P) [Add to Longdo]
自家製ソフトウェア[じかせいソフトウェア, jikasei sofutouea] (n) {comp} home-grown software [Add to Longdo]
手作り(P);手造り(P);手づくり[てづくり, tedukuri] (n,adj-no) handmade; homegrown; hand-crafted; homemade; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
自家製ソフトウェア[じかせいソフトウェア, jikasei sofutouea] home-grown software [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grown \Grown\,
   p. p. of {Grow}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grown
   adj 1: (of animals) fully developed; "an adult animal"; "a grown
       woman" [syn: {adult}, {big}, {full-grown}, {fully grown},
       {grown}, {grownup}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top