ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intermix

IH2 N T ER0 M IH1 K S   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intermix-, *intermix*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intermix[VI] ผสม, See also: ผสมเข้าด้วยกัน, Syn. blend, intermingle, mix
intermix[VT] ผสม, See also: ผสมเข้าด้วยกัน, Syn. blend, intermingle, mix
intermixture[N] การผสมเข้าด้วยกัน, See also: การคลุกเคล้า, การทำให้ปนเปกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intermix(อิน'เทอมิคซฺ) vt.,vi. ผสม,ปนเป,คลุกเคล้า., See also: intermixable adj. intermixedly adv., Syn. combine
intermixturen. การผสมผสาน,การคลุกเคล้า,สิ่งที่เกิดจากการผสมผสานกัน,สิ่งที่ใส่ลงไปผสม

English-Thai: Nontri Dictionary
intermix(vt) ผสมผเส,คลุกเคล้า,ทำให้ปนเป
intermixture(n) การผสมผเส,การปนเป

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERMIX IH2 N T ER0 M IH1 K S
INTERMIXED IH2 N T ER0 M IH1 K S T
INTERMIXING IH1 N T ER0 M IH1 K S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intermix (v) ˌɪntəmˈɪks (i2 n t @ m i1 k s)
intermixed (v) ˌɪntəmˈɪkst (i2 n t @ m i1 k s t)
intermixes (v) ˌɪntəmˈɪksɪz (i2 n t @ m i1 k s i z)
intermixing (v) ˌɪntəmˈɪksɪŋ (i2 n t @ m i1 k s i ng)
intermixture (n) ˌɪntəmˈɪkstʃər (i2 n t @ m i1 k s ch @ r)
intermixtures (n) ˌɪntəmˈɪkstʃəz (i2 n t @ m i1 k s ch @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
混交;混淆;渾淆[こんこう, konkou] (n,vs) (1) mixture; intermixture; mixing up; jumbling together; (2) contamination (creation of unorthodox words or phrases by combining terms of similar form or meaning) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intermix \In`ter*mix"\, v. t.
   To mix together; to intermingle.
   [1913 Webster]
 
      In yonder spring of roses, intermixed
      With myrtle, find what to redress till noon. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intermix \In`ter*mix"\, v. i.
   To be mixed together; to be intermingled.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intermix
   v 1: combine into one; "blend the nuts and raisins together";
      "he blends in with the crowd"; "We don't intermingle much"
      [syn: {blend}, {intermix}, {immingle}, {intermingle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top