หรือคุณหมายถึง mistreß?
Search result for

mistress

(63 entries)
(0.0638 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mistress-, *mistress*, mistres
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mistress[N] ภรรยาลับ, See also: อนุภรรยา, ภรรยาน้อย, เมียน้อย, เมียเก็บ, Syn. courtesan, paramour, concubine, ladylove
mistress[N] นายผู้หญิง, See also: เจ้านายผู้หญิง, เจ้าของที่ผู้หญิง, Syn. housekeeper, chaperone
mistress[N] ผู้หญิงผู้ชำนาญด้านใดด้านหนึ่ง, See also: ผู้เชี่ยวชาญหญิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mistress(มิส`เทรส) n. นายผู้หญิง ภรรยาลับ
mistress of ceremoniesn. พิธีกรหญิง
headmistress(-'มิสทริส) n. ครูใหญ่ผู้หญิง, See also: headmistressship n.
schoolmistressn. ครูใหญ่ที่เป็นผู้หญิง,ครูผู้หญิง
toastmistress(โทส'มิสเทรส) n. หญิงผู้ประกาศการดื่มอวยพร,หญิงผู้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยง

English-Thai: Nontri Dictionary
Mistress(n) นายผู้หญิง,แม่บ้าน,นาง,ครูหญิง
schoolmistress(n) อาจารย์หญิง,ครูผู้หญิง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mistressesภรรยาลับ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But our only hope is to hide in this closet until Mistress Padmé returns.แต่ความหวังเดียวของเรา ก็คือซ่อนตัวอยู่ข้างในตู้นี่ จนกว่านายหญิงแพดเม่จะกลับมา Bombad Jedi (2008)
Mistress Padmé. Thank The Maker you're safe.นายหญิงแพดเม่ ขอบคุณท่านผู้สร้างที่ท่านรอด Bombad Jedi (2008)
Mistress Padmé, where you able to find Jar Jar?นายหญิงแพดเม่ ท่านหาจาร์ จาร์เจอไหม? Bombad Jedi (2008)
Got up to your new mistress this weekend?ไม่ไปหาเมียเก็บคนใหม่คุณ สุดสัปดาห์นี้เหรอ The Bank Job (2008)
I imagine it won't be long before he seeks solace with a mistress.ข้าคิดว่าอีกไม่นานที่พระองค์ คงจะต้องหานางสนมมาปลอบใจ The Other Boleyn Girl (2008)
To be mistress of the king of England is by no means to diminish yourself.การที่จะเป็นนางสนมของกษัตริย์แห่งอังกฤษ ไม่ได้เป็นการลดค่าของตัวเองลงหรอกนะ The Other Boleyn Girl (2008)
It's Mistress Boleyn, Your Grace. Her stories of life at the French court.สนมโบลีนพะยะค่ะ นางกำลังเล่าเรื่องราวชีวิตในฝรั่งเศส The Other Boleyn Girl (2008)
I find you much changed, Mistress Anne.ข้าพบว่าเจ้าเปลี่ยนไปมาก พระสนมแอนน์ The Other Boleyn Girl (2008)
Mistress Boleyn is reading our fortunes.นางสนมโบลีนกำลังอ่านโชคชะตาพวกเราอยู่ The Other Boleyn Girl (2008)
- From the king, Mistress Anne.- สนมแอนน์ นี่คือของประทานจากฝ่าบาท The Other Boleyn Girl (2008)
It's for you, Mistress Anne.ของท่านต่างหาก สนมแอนน์ The Other Boleyn Girl (2008)
A mistress gave a man a bastard. No more.ก็แค่นางให้ลูกนอกกฏหมายแก่พระองค์เท่านั้น ไม่มีอะไรสลักสำคัญ The Other Boleyn Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mistressBetween ourselves, he keeps a mistress.
mistressI'm afraid of discord arising with my husband so I'm turning a blind eye to his mistress.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภรรยาลับ[N] mistress, See also: secret concubine, kept woman, Syn. เมียเก็บ, อีหนู, เมียน้อย, ภรรยาเก็บ, Example: เขามีภรรยาลับคอยปรนนิบัติอยู่ที่คอนโดหรูกลางกรุง, Count unit: คน, Thai definition: หญิงที่ชายเลี้ยงดูอย่างภรรยาแต่ไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นรู้
คหปตานี[N] mistress, See also: housewife, Syn. แม่บ้านแม่เรือน, แม่เจ้าเรือน, Count unit: คน
อีหนู[N] mistress, See also: kept woman, fancy woman, concubine, Syn. ภรรยาน้อย, ภรรยาลับ, เมียน้อย, เมียลับ, Example: เขามี อีหนู ทำนองเมียน้อย หรือเมียเก็บคอยปรนนิบัติอยู่ในที่พำนัก, Count unit: คน
นาง[N] Mrs., See also: mistress, madame, Example: นางสมหญิงถูกโจรงัดแงะบ้านเมื่อวานนี้, Count unit: คน, Thai definition: คำประกอบหน้าคำเพื่อแสดงว่าเป็นเพศหญิงผู้มีสามีแล้ว
บ้านเล็ก[N] mistress, See also: concubine, Syn. บ้านเล็กบ้านน้อย, เมียน้อย, Example: เขาต้องแบ่งการดูแลเอาใจใสและเงินทองให้บ้านเล็กด้วย, Thai definition: เรียกหญิงที่ผู้ชายต้องเลี้ยงดูอย่างภรรยา แต่ไม่มีศักดิ์ศรีเท่าเมียหลวง, Notes: (ปาก)
เมียเก็บ[N] concubine, See also: mistress, Syn. เมียน้อย, นางบำเรอ, ชู้, อีหนู, ภรรยาลับ, เมียลับ, Example: เธอเป็นเมียเก็บของเจ้าพ่อคนหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านเล็ก[n. exp.] (bān lek) EN: mistress's house   
บ้านเล็กบ้านน้อย[n. exp.] (bān lek bān nøi) EN: mistress's house   
จ่า[n.] (jā) EN: leader ; head ; chief ; chieftain ; ringleader ; master ; mistress   FR: leader [m] ; chef [m]
ก้นครัว[n.] (konkhrūa) EN: mistress ; paramour   
แม่พิมพ์[n.] (maēphim) EN: teacher ; instructor ; tutor ; master/mistress ; mentor ; schoolteacher ; educator   
เมียเก็บ[n. exp.] (mīa kep) EN: mistress ; concubine   FR: maîtresse [f]
เมียน้อย[n. exp.] (mīa nøi) EN: minor wife ; mistress ; concubine   FR: maîtresse [f] ; concubine [f]
นางบำเรอ[n.] (nāng bamroē) EN: mistress   FR: maîtresse [f] ; amante [f]
ภรรยาลับ[n. exp.] (phanrayā lap) EN: mistress ; secret concubine ; kept woman   FR: épouse cachée [f]
สนม[n.] (sanom) EN: lady of the court ; member of the harem ; concubine of the king ; mistress of the king ; male palace servants (especially those having charge of the paraphernalia used in cremations)   FR: femme de harem [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MISTRESS    M IH1 S T R AH0 S
MISTRESSES    M IH1 S T R AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mistress    (n) (m i1 s t r i s)
mistresses    (n) (m i1 s t r i s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gebieterin {f}; Herrin {f} | Gebieterinnen {pl}; Herrinnen {pl}mistress | mistresses [Add to Longdo]
Herrin {f} | Herrinnen {pl}mistress | mistresses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手つき;お手付き;御手付き[おてつき, otetsuki] (n) (1) touching a wrong card; (2) making a mistress of a servant; mistress (who is one's servant) [Add to Longdo]
ミストレス[, misutoresu] (n) mistress [Add to Longdo]
愛人[あいじん, aijin] (n) lover; mistress; (P) [Add to Longdo]
囲い者[かこいもの, kakoimono] (n) mistress [Add to Longdo]
囲い女[かこいおんな;かこいめ, kakoionna ; kakoime] (n) (See 囲い者) mistress [Add to Longdo]
一盗二婢三妾四妓五妻[いっとうにひさんしょうしぎごさい, ittounihisanshoushigigosai] (exp) most thrilling relationships for a man (another man's wife, a maidservant, a mistress, a prostitute, and finally his own wife) [Add to Longdo]
隠し女[かくしおんな;かくしめ, kakushionna ; kakushime] (n) (arch) secret mistress [Add to Longdo]
外妾[がいしょう, gaishou] (n) foreigner's mistress [Add to Longdo]
御寮人;ご寮人[ごりょうにん, goryounin] (n) mistress; madam [Add to Longdo]
校長先生[こうちょうせんせい, kouchousensei] (n) (hon) school principal; school headmaster; school headmistress [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二奶[èr nǎi, ㄦˋ ㄋㄞˇ, ] mistress; second wife; lover [Add to Longdo]
[xū, ㄒㄩ, ] mistress, concubine; weak [Add to Longdo]
情妇[qíng fù, ㄑㄧㄥˊ ㄈㄨˋ, / ] mistress; paramour (of married man) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mistress \Mis"tress\, n. [OE. maistress, OF. maistresse, F.
   ma[^i]tresse, LL. magistrissa, for L. magistra, fem. of
   magister. See {Master}, {Mister}, and cf. {Miss} a young
   woman.]
   1. A woman having power, authority, or ownership; a woman who
    exercises authority, is chief, etc.; the female head of a
    family, a school, etc.
    [1913 Webster]
 
       The late queen's gentlewoman! a knight's daughter!
       To be her mistress' mistress!     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A woman well skilled in anything, or having the mastery
    over it.
    [1913 Webster]
 
       A letter desires all young wives to make themselves
       mistresses of Wingate's Arithmetic.  --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. A woman regarded with love and devotion; she who has
    command over one's heart; a beloved object; a sweetheart.
    [Poetic] --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   4. A woman filling the place, but without the rights, of a
    wife; a woman having an ongoing usually exclusive sexual
    relationship with a man, who may provide her with
    financial support in return; a concubine; a loose woman
    with whom one consorts habitually; as, both his wife and
    his mistress attended his funeral. --Spectator.
    [1913 Webster +PJC]
 
   5. A title of courtesy formerly prefixed to the name of a
    woman, married or unmarried, but now superseded by the
    contracted forms, Mrs., for a married, and Miss, for an
    unmarried, woman.
    [1913 Webster]
 
       Now Mistress Gilpin (careful soul).  --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   6. A married woman; a wife. [Scot.]
    [1913 Webster]
 
       Several of the neighboring mistresses had assembled
       to witness the event of this memorable evening.
                          --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   7. The old name of the jack at bowls. --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   {To be one's own mistress}, to be exempt from control by
    another person.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mistress \Mis"tress\, v. i.
   To wait upon a mistress; to be courting. [Obs.] --Donne.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mistress
   n 1: an adulterous woman; a woman who has an ongoing
      extramarital sexual relationship with a man [syn:
      {mistress}, {kept woman}, {fancy woman}]
   2: a woman schoolteacher (especially one regarded as strict)
     [syn: {schoolmarm}, {schoolma'am}, {schoolmistress},
     {mistress}]
   3: a woman master who directs the work of others

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top