ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -严-, *严*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[严, yán, ㄧㄢˊ] strict, rigorous, rigid; stern
Radical: Decomposition: 亚 (yà ㄧㄚˋ)  厂 (chǎng ㄔㄤˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 545

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yán zhòng, ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ, / ] grave; serious; severe; critical, #597 [Add to Longdo]
[yán gé, ㄧㄢˊ ㄍㄜˊ, / ] strict; stringent; tight; rigorous, #1,382 [Add to Longdo]
[yán sù, ㄧㄢˊ ㄙㄨˋ, / ] solemn; solemnity, #4,016 [Add to Longdo]
[yán, ㄧㄢˊ, / ] (air or water) tight; stern; serious; strict; severe; surname Yan, #4,226 [Add to Longdo]
[yán lì, ㄧㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] severe; strict, #5,469 [Add to Longdo]
[yán jùn, ㄧㄢˊ ㄐㄩㄣˋ, / ] grim; severe; rigorous, #6,231 [Add to Longdo]
[zūn yán, ㄗㄨㄣ ㄧㄢˊ, / ] dignity; sanctity; honor, #6,747 [Add to Longdo]
[yán mì, ㄧㄢˊ ㄇㄧˋ, / ] strict; tight (organization, surveillance etc), #7,926 [Add to Longdo]
[yán jìn, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ, / ] strictly prohibit, #8,840 [Add to Longdo]
[yán jǐn, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˇ, / ] rigorous; strict; careful; cautious; compact; well-knit, #9,668 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Confess before cops come in and make it more serious,[CN] 警察来的话只会让事情更 Episode #1.8 (2004)
- How bad?[CN] 重么? Bullitt (1968)
Big time.[CN] 非常 Self-Destruct (2013)
"As soon as I arrive I will let you know how seriously father is wounded."[CN] 一旦你到达 我会让你知道 父亲受伤有多 The General (1926)
Bad?[CN] - 很重? Girl (2013)
-Yeah, I was hurt a lot, I'm bleeding.[CN] 伤得好重脚都破了 Episode #1.4 (2004)
"By the time she went to bed the chill of winter had thoroughly penetrated the room."[CN] 冬夜刺骨的寒穿透了这间屋子 以至于,当时天冷得使她不能上床 The Phantom Carriage (1921)
no ordinary driver holds the reigns." "He is in the service of a strict master named Death."[CN] "那个马车夫不是一个普通的赶车者 他为一个厉的主人服务 那个人的名字叫死亡" The Phantom Carriage (1921)
"But before you leave, a harsher punishment awaits you."[CN] 但在那之前,一个 更厉的惩罚会降临到你的身上!" The Phantom Carriage (1921)
I am completely serious![CN] 我非常 The Blue Angel (1930)
Am I really that sick?[CN] 我真的病得很重吗 Episode #1.5 (2004)
You are fully aware of the gravity of this moment.[CN] 你能意识到此刻的 The Blue Angel (1930)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top