Search result for

*ligen*

(532 entries)
(0.0433 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ligen, -ligen-
English-Thai: Longdo Dictionary
artificial intelligence (AI)(n) ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ), สาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นเรื่องที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้น แบ่งย่อยออกเป็นสาขาต่าง ๆ เช่น การแปลภาษาด้วยเครื่อง ระบบผู้เชี่ยวชาญ วิทยาการหุ่นยนต์ การรู้จำแบบ การรับรู้เยี่ยงมนุษย์ (human perception) ฯลฯ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diligent[ADJ] ขยัน, See also: อุตสาหะ, ขยันขันแข็ง, ขยันหมั่นเพียร, Syn. assiduous, industrious, Ant. undisciplined
diligence[N] ความพากเพียร, See also: ความขยัน, ความอุตสาหะ, Syn. aasiduity, exertion, Ant. laziness, vacillation
negligent[ADJ] โดยเผลอไป, See also: ที่เชือนแช, ที่ไม่ใส่ใจ, ที่ละเลย, ที่เพิกเฉย
negligence[N] ความไม่เอาใจใส่, See also: ความประมาท, ความหละหลวม, การละเลย, การไม่เอาใจใส่, Syn. carelessness
intelligent[ADJ] ซึ่งมีไหวพริบ, See also: ฉลาด, ซึ่งมีหัวคิด, มีเชาว์ปัญญา, Syn. bright, clever, sharp, smart, Ant. dull, stupid
negligently[ADV] อย่างไม่สนใจ, See also: อย่างละเลย
intelligence[N] การสืบราชการลับ, See also: การหาข่าวกรอง
intelligence[N] ข่าวกรอง, See also: ข้อมูลลับ
intelligence[N] ความฉลาด, See also: ความสามารถในการคิดและเรียนรู้, เชาวน์ปัญญา, สติปัญญา, ไหวพริบ, Syn. brain, intellect, mentality
intelligence[N] หน่วยสืบราชการลับ, See also: ผู้สืบความลับ, Syn. espionage, secret, Ant. service, spy
unintelligent[ADJ] โง่, See also: งี่เง่า, ทึ่มๆ, ทึบ, Syn. clueless, dull, dumb, moronic, shallow, stupid, vacuous, Ant. intelligent
intelligentsia[N] กลุ่มปัญญาชน, See also: สังคมระดับปัญญาชน
intelligence test[N] การทดสอบเพื่อวัดระดับสติปัญญา
intelligence quotient[N] การวัดระดับสติปัญญาของคน (คำย่อคือ IQ, I.Q.), See also: การหาค่าระดับสติปัญญาของคน
artificial intelligence[N] ปัญญาประดิษฐ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artificial intelligenceปัญญาประดิษฐ์ใช้ตัวย่อว่า AI หมายถึง แขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แขนงหนึ่งที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์
diligence(ดิล'ลิเจินซฺ) n. ความมานะ,ความขยันหมั่นเพียร, Syn. industry
dilligent(ดิล'ลิเจินทฺ) adj. ขยัน,หมั่นเพียร,บากบั่น, Syn. industrious
intelligence(อินเทล'ลิเจินซฺ) n. สติปัญญา,อำนาจในการเข้าใจ,เชาวน์,ความเฉลียวฉลาด,ไหวพริบ,ความรู้จักคิด, Syn. brains,intellect,wit
intelligence quotient(IQ,I.Q.) ระดับสติปัญญา
intelligence testการทดสอบระดับสติปัญญา
intelligent(อินเทล'ลิเจินทฺ) adj. มีสติปัญญา,ฉลาด,มีไหวพริบดี,มีความเข้าใจหรือความรู้ดี. adv., Syn. clever
intelligent terminalเครื่องปลายทางฉลาดเครื่องปลายทางเชิงปัญญาหมายถึง เครื่องปลายทางที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย (network) แต่ในบางครั้งสามารถทำงานอย่างอิสระได้ เครื่องปลายทางประเภทนี้ จะต้องมีคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์อยู่ด้วย กล่าวคือ ต้องมีหน่วยความจำ หน่วยประมวลผล ฯ เครื่องปลายทางอีกแบบหนึ่ง จะเป็นแบบที่เรียกว่า เครื่องปลายทางธรรมดา (dumb terminal) กล่าวคือ จะทำได้เพียงรับหรือแสดงผลเท่านั้นมีความหมายเหมือน smart terminal ดู dumb terminal เปรียบเทียบ
negligence(เนก'ลิเจินซฺ) n. ความละเลย,ความไม่สนใจ,
negligent(เนก'ลิเจินทฺ) adj. ละเลย,ไม่สนใจ,ละเลย,ทอดทิ้ง.
unintelligent(-เทล'ลิเจินทฺ) adj. โง่,เง่า,ทื่อ,ปัญญาอ่อน,ไม่มีจิตใจ., See also: unintelligence n. unintelligently adv., Syn. stupid

English-Thai: Nontri Dictionary
diligence(n) ความขยัน,ความมาดมั่น,ความมานะ,ความพยายาม
diligent(adj) ขยัน,หมั่นเพียร,บากบั่น,ขมีขมัน,แข็งขัน
intelligence(n) เชาวน์,สติปัญญา,ความรู้,ไหวพริบ,ความเฉลียวฉลาด,ข่าว
intelligent(adj) มีเชาวน์,มีไหวพริบ,รู้จักคิด,ฉลาด
negligence(n) ความเพิกเฉย,ความละเลย,การทอดทิ้ง
negligent(adj) ทอดทิ้ง,ละเลย,เพิกเฉย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reasonable diligenceความระมัดระวังอย่างวิญญูชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
supervening negligenceความประมาทที่มีเหตุแทรกซ้อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offences committed by negligenceความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
avoidance of negligence liabilityการหลีกเลี่ยงความรับผิดเนื่องจากประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
AI (artificial intelligence)เอไอ (ปัญญาประดิษฐ์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
artificial intelligence (AI)ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
artificial intelligence (AI)ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
AI (artificial intelligence)เอไอ (ปัญญาประดิษฐ์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
joint negligenceความประมาทร่วมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
biligenic-ผลิตน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
by negligence๑. โดยประมาท (ก. อาญา)๒. โดยประมาทเลินเล่อ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
criminal negligenceความประมาททางอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contributory negligenceความประมาทร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contributory negligenceการที่ต่างฝ่ายต่างประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cause death by negligenceทำให้คนตายโดยประมาท (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collateral negligenceการร่วมกันประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diligenceความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diligence, necessaryความระมัดระวังเท่าที่จำเป็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diligence, reasonableความระมัดระวังอย่างวิญญูชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diligent inquiryการสอบสวนอย่างหนักหน่วง (เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอย่างสมบูรณ์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
degree of negligenceระดับขั้นของความประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gross negligenceการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
estoppel by negligenceการถูกตัดบทเพราะความประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
imputed negligenceความประมาทเลินเล่อที่ยกขึ้นอ้างให้รับผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intelligenceเชาวน์ปัญญา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intelligence๑. การหาข่าวโดยวิธีลับ๒. ข่าวกรอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
intelligence quotient (IQ)ระดับเชาวน์ปัญญา (ไอคิว) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intelligence quotient (IQ); IQ (intelligence quotient)ผลหารแสดงสติปัญญา, ระดับปัญญา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
intelligence servicesการสืบราชการลับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
intelligence testการทดสอบเชาวน์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
intelligent terminalเครื่องปลายทางอัจฉริยะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
intelligent terminalเครื่องปลายทางฉลาด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
IQ (intelligence quotient)ไอคิว (ระดับเชาวน์ปัญญา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
IQ (intelligence quotient); intelligence quotient (IQ)ผลหารแสดงสติปัญญา, ระดับปัญญา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
tort of negligenceการละเมิดเพราะประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
test, intelligenceการทดสอบเชาวน์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
kill by negligenceฆ่าคนโดยประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
necessary diligenceความระมัดระวังเท่าที่จำเป็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
negligenceความประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Negligence Clauseข้อกำหนดความประมาทเลินเล่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
negligence liability, avoidance ofการหลีกเลี่ยงความรับผิดเนื่องจากประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
negligence per seความประมาทอยู่ในตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
negligence, collateralการร่วมกันประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
negligence, contributoryการที่ต่างฝ่ายต่างประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
negligence, criminalความประมาททางอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
negligence, degree ofระดับขั้นของความประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
negligence, estoppel byการถูกตัดบทเพราะความประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
negligence, grossการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
negligence, tort ofการละเมิดเพราะประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
negligent escapeการหลบหนีไปเนื่องจากเจ้าหน้าที่ประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Artificial Intelligenceปัญญาประดิษฐ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Artificial Intelligenceปัญญาประดิษฐ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Artificial intelligence ปัญญาประดิษฐ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Business intelligenceข่าวกรองทางธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Artificial intelligenceปัญญาประดิษฐ์
วิชาการที่เกี่ยวกับการทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานหรือคิดได้เหมือนมนุษย์ คำว่า ปัญญาประดิษฐ์ ไม่ตรงกับคำภาษาอังกฤษเสียทีเดียว คือ artificial นั้นแปลว่า เทียม ส่วน intelligence นั้นแปลว่า ฉลาด หรือ ปัญญา วิชาการปัญญาเทียม หรือปัญญาประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยอีกหลายเรื่อง อาทิ Expert system (ระบบผู้เชี่ยวชาญ), Knowledge base (ฐานความรู้),Machine learning (การเรียนรู้ของเครื่องจักร), Natural language processing (การประมวลภาษาธรรมชาติ), Pattern recognition (การรู้จำรูปแบบ), Robotics (วิชาการหุ่นยนต์) [คอมพิวเตอร์]
Intelligent tutoring systemคอมพิวเตอร์ช่วยการสอนแบบอัจฉริยะ [คอมพิวเตอร์]
intelligent islandวิสัยทัศน์ของประเทศสิงคโปร์ตามแผน Vision 2000 ที่จะมีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในทุกระบบทั้งที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การปกครอง ภาคธุรกิจ การสาธารณสุข การศึกษา และอื่นๆ ของประเทศสิงคโปร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Due diligenceการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ
การตรวจสอบและประเมินทรัพย์สินตลอดจนหนี้สินของบริษัทว่ามีมูลค่าถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีและมีอยู่จริง ซึ่งในการตรวจสอบและประเมินมูลค่าดังกล่าว ผู้กระทำได้ใช้ความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเพียงพอวิธีการนี้มักจะใช้ในกรณีซื้อขายหรือเลิกกิจการ [ตลาดทุน]
Age and intelligenceอายุกับสติปัญญา [TU Subject Heading]
Artificial intelligenceปัญญาประดิษฐ์ [TU Subject Heading]
Back propagation (Artificial intelligence)แบ็ค พรอพาเกชั่น (ปัญญาประดิษฐ์) [TU Subject Heading]
Business intelligenceข่าวกรองทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Emotional intelligenceความฉลาดทางอารมณ์ [TU Subject Heading]
Emotional intelligence testsแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ [TU Subject Heading]
Intelligence levelsระดับปัญญา [TU Subject Heading]
Intelligence officersเจ้าหน้าที่ข่าวกรอง [TU Subject Heading]
Intelligence serviceการสืบสวนคดีพิเศษ [TU Subject Heading]
Intelligence tests การทดสอบระดับปัญญา [TU Subject Heading]
Intelligent agents (Computer software)อินเทลลิเจนท์ เอเจนท์ (ส่วนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Intelligent buildingsอาคารอัจฉริยะ [TU Subject Heading]
Intelligent control systemsระบบควบคุมอัจฉริยะ [TU Subject Heading]
Intelligent tutoring systemsคอมพิวเตอร์ช่วยการสอนแบบอัจฉริยะ [TU Subject Heading]
Military intelligenceข่าวกรองทางทหาร [TU Subject Heading]
Motor ability and intelligenceความสามารถในการเคลื่อนไหวและสติปัญญา [TU Subject Heading]
Multiple intelligencesพหุปัญญา [TU Subject Heading]
Negligenceความประมาท [TU Subject Heading]
Negligence, Criminalความประมาทในทางอาญา [TU Subject Heading]
Intelligence testingการทดสอบระดับปัญญา [TU Subject Heading]
Social intelligenceการเข้าใจสังคม [TU Subject Heading]
Intelligenceเรื่องสืบราชการลับ กล่าวอย่างกว้าง ๆ คือ เรื่องลับไม่ว่าชนิดใด โดยเฉพาะที่จะมีประโยชน์แก่ผู้กำหนดนโยบาย หรือฝ่ายทหารที่มีหน้าที่ว่างนโยบายหรือวางแผนยุทธศาสตร์ ถือว่าเป็น Intelligence ทั้งสิ้น เช่น ในสหรัฐอเมริกามีองค์กรสืบราชการลับอยู่หลายแห่ง เช่น CIA (สำนักงานสืบราชการลับกลาง) The NSA (National Security Agency หรือองค์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ) G-2 (ฝ่ายสืบราชการลับของกองทัพบก) FBI (Federal Bureau of Investigation หรือหน่วยสืบสวนของรัฐบาลกลาง) Bureau of Intelligence and Research of the State Department หรือหน่วยสืบราชการลับและวิจัยของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ รวมทั้งฝ่ายสืบราชการลับของกองทัพเรือและกองทัพอากาศ ส่วนในโซเวียตรัสเซีย (ปัจจุบันเรียกชื่อใหม่ว่ารัสเซีย) แต่เดิมมีองค์การสืบราชการลับอยู่จำนวนหนึ่ง ที่สำคัญๆ ได้แก่ ฝ่ายสืบราชการลับทางทหารของกระทรวงกลาโหม หรือที่เรียกว่า YRU (Ylavnoe Razdevyvatelnoe Uptavlenie) และ KGB (Kommissariat Gosudatstvennoie Bezopastnotsi หรือ Commisariat of State Security) ในประเทศอังกฤษ มีฝ่ายสืบราชการลับเรียกว่า M15 (British Counter Intelligence) M16 เป็นหน่วยสาขาซึ่งทำงานด้านจารกรรมในต่างประเทศ และ M18 เป็นฝ่ายสืบราชการฝ่ายทหาร (Cryptographic Bureau of Military Intelligence) [การทูต]
A-Z Quotient/Multiple Intelligenceมิติแห่งความสามารถ
ซึ่งมีผู้ที่ทยอยศึกษาด้านต่าง ๆ ออกมา เป็นที่อยมรับแล้วบ้าง กำลังศึกษาต่อเนื่องกันอยู่บ้าง จึงมีผู้คนสะท้อนให้เห็นว่าคนทั่วไปต้องการวัดความสามารถที่หลากหลายเหล่า นั้นออกมาให้ได้ ตั้งแต่อักษรภาษาอังกฤษ A เรื่อยไปถึง Z นั่นเอง แต่หลักความจริงคือ วัดแล้วต้อง [สุขภาพจิต]
Spiritual Intelligence/Quotientความฉลาดทางจิตวิญญาณ
ความสามารถในการพัฒนาจิตใจเพื่อเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิต และช่วยให้คน ๆ นั้น เข้าใจอัจฉริยภาพสูงสุดของตนเอง จากการใช้สมองทุกส่วนในการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แม้คำว่า จิตวิญญาณ นั้นเป็นคำที่มีความครอบคลุมที่ใหญ่ มีมิติกว้าง-ลึก มีความช [สุขภาพจิต]
Moral Intelligence/Quotientสติปัญญาทางศีลธรรม
ความสามารถในการดึงจริยธรรมของตัวเอง มาใช้การควบคุมตนเอง สร้างความมีระเบียบวินัย สร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม คงความซื่อสัตย์ มีความรู้ผิดรู้ถูก มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และมีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ โดยความสามารถนี้จำเป็นที่จะต้องการมีการศึกษาวิจัยให้ชั [สุขภาพจิต]
Social Intelligence/Quotientความฉลาดทางสังคม
ความสามารถในการวางตัวท่าที การสร้างสัมพันธภาพหรือมนุษยสัมพันธ์ การรู้บทบาทหน้าที่ การเข้าสังคม รวมถึงการใช้ภาษากายขณะพูดคุยกับผู้อื่น รวมถึงทักษะด้านอื่น ๆ อันเกี่ยวกับระเบียบวินัย เช่น ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดีต่อองค์กร เป็นต้น ซึ่งความ [สุขภาพจิต]
Play Intelligence/Quotientความฉลาดทางการละเล่น
ผลการพัฒนาตนเองจากการเล่น และความสามารถการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ระหว่างที่เล่นด้วยตนเอง ทั้งที่อาศัยอุปกรณ์การเล่นและไม่ใช้ ซึ่งการเล่นนี้ช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เล่นได้หลายด้าน ทั้งสติปัญญา (การคิด) ภาษา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม โดยเฉพาะเด็ก ๆ [สุขภาพจิต]
Adversity Intelligence/Quotientความสามารถฝ่าฝันอุปสรรค
ความสามารถของบุคคลในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ทางลบที่เกิดขึ้นกับตน ด้วยความอดทนทางกาย และความอดกลั้นทางจิตใจ เพื่อเผชิญและเอาชนะเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่มีความแน่นอน สถานการณ์หรือปัญหานั้นอาจจะดูเล็กน้อย [สุขภาพจิต]
Creative Intelligence/Quotientความคิดสร้างสรรค์
ความสามารถทางสมองอย่างหนึ่งที่เน้นกระบวนการคิด เช่น คิดริเริ่ม แปลกใหม่ คิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของสิ่งที่แตกต่างกัน คิดหลากหลาย คิดนอกกรอบ และคิดต่อยอด มีการแสดงออกในลักษณะเป็นคนช่างสังเกต อยากรู้อยากเห็น มองโลกในแง่ดี มีจินตนาการ และหาทางแก้ไปญหา [สุขภาพจิต]
Emotional Intelligence/Quotientความฉลาดทางอารมณ์
ความสามารถทางอารมณ์ที่จะช่วยให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และมี ความสุข เป็นความสามารถในการรับรู้และเข้าใจตนเองในทางสร้างสรรค์ สามารถบริหารจัดการอารมณ์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอ [สุขภาพจิต]
Multiple Intelligenceพหุเชาวน์ปัญญา
รูปแบบของหลายด้าน เชาวน์ปัญญามีอยู่กับทุก ๆ คน แต่ใครเด่นด้านใดบ้าง ขึ้นอยู่กับการพัฒนาตามทฤษฎีการเรียนรู้ ซึ่งโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) ได้เสนอไว้แรกเริ่ม 7 ด้านด้วยกัน ได้แก่ 1. ความฉลาดทางด้านภาษา (Linguistic intelligence) ความสามารถในการเข้ [สุขภาพจิต]
Intelligence Quotientเชาวน์ปัญญา
ความฉลาด ความสามารถในการคิด คิดฉับไวหรือมีไหวพริบ คิดอย่างมีเหตุผล คิดแบบนามธรรม ความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา และการปรับตัวของบุคคลต่อสถานการณ์ หรือสิงแวดล้อมใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความสามารถในการเรียนรู้จากประสบการณ์ การแก้ปัญหา และใช้ [สุขภาพจิต]
Intelligenceเชาวน์, สติปัญญา, ความเฉลียวฉลาด, เชาว์ปัญญา, เชาวน์ปัญญา, ทฤษฎีเชาวน์ปัญญา, เฉลียวฉลาด [การแพทย์]
Intelligence Quotientระดับสติปัญญา, ระดับเชาว์ปัญญาที่จัดออกมาเป็นไอคิว, เกณฑ์ภาคเชาวน์ [การแพทย์]
Intelligence Testsเชาวน์, การทดสอบ; การทดสอบเพื่อวัดระดับเชาว์ปัญญา; การทดสอบทางเชาว์ปัญญา [การแพทย์]
Intelligence, Borderlingระดับคาบเส้นปัญญาอ่อน [การแพทย์]
Intelligence, Disorders ofผิดปกติในเชาวน์ปัญญา [การแพทย์]
Intelligence, Generalสติปัญญาและความเฉียวฉลาด [การแพทย์]
IQ Intelligence Quotientวิธีวัดระดับเชาว์ปัญญา [การแพทย์]
Intelligent Transport Systemระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ
ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ คือ ระบบด้านจราจรและขนส่งซึ่งเกิดจากการนำเอาเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม มาช่วยปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ให้ดีขึ้น เช่น ลดระยะเวลาที่สูญเสียไปในการเดินทาง ลดอุบัติเหตุ หรือ เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทาง เป็นต้น

[ที่มา: http://wiki.nectec.or.th/its/Cluster/ITSBook] [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
diligent (n) เบี้ยขยัน
due diligence (n ) การสอบทานธุรกิจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's hard to believe that such a dramatic increase in intelligence could occur practically overnight.เป็นเรื่องยากที่จะเชื่อ ยิ่งทำให้น่าตื่นเต้น ความสามารถ สติปัญญาเกิดขึ้นได้ทุกข้ามคืน Odyssey (2008)
That don't require time, training, and intelligence.ที่ไม่ต้องการเวลา การฝึกฝน\ หรือความฉลาด Adverse Events (2008)
Hasn't clone intelligence reported this weapon never leaves any survivors?หน่วยข่าวกรองโคลนไม่เคยรายงานรึไง... ...ว่าไอ้อาวุธนี่ไม่เคยปล่อยให้มีคนรอด? Rising Malevolence (2008)
They do say rats are very intelligent.เขาพูดกันว่าหนู่มีไหวพริบมากน่ะ The Labyrinth of Gedref (2008)
More intelligent than you, it would seem. Go home.มีสติปัญญาณมากกว่าเจ้าน่ะรึ ข้าเข้าใจละ กลับบ้านซะ The Labyrinth of Gedref (2008)
Our intelligence has confirmed that Grievous' spies have been intercepting our transmissions.หน่วยข่าวกรองของเรามั่นใจว่า สายลับของกรีวัสได้ลอบดักฟังการสื่อสารของเรา Downfall of a Droid (2008)
Clone intelligence spotted him in the Balmorra system.ข่าวกรองโคลน พบมันแถวระบบดาวบัลมอร์ร่า Rookies (2008)
General Grievous, I have received intelligence from Lord Sidious.นายพลกรีวัส ข้าได้รับข่าวกรองมาจากลอร์ดซีเดียส Shadow of Malevolence (2008)
The Intelligence Bureau is rummaging the entire fortress.หน่วยข่าวกรองกำลังรื้อค้นภายในป้อม The Kingdom of the Winds (2008)
You see, 20 years ago I was drummed out of the medical profession... for trying to implant human babies with artificial intelligence.เมื่อ20 ปีก่อนผมถูกขับไล่ออกจากวงการแพทย์ เพราะพยายามฝังจักรกลอัจฉริยะกับเด็กทารก Babylon A.D. (2008)
You worry about the diligence, Mr. Reese.คุณตรวจสอบเรื่องบัญชี ไปเถอะ คุณ รีส The Dark Knight (2008)
You wanted me to do the diligence on the LSI Holdings deal again.คุณสั่งให้ผมตรวจบัญชีบริษัท LSA อีกครั้ง The Dark Knight (2008)
Representatives of the different intelligence agencies.ตัวแทนจากองค์กรต่าง ๆ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Come on, don't be embarrassed. You know, a lot of girls find intelligence sexy.เถอะน่า ไม่ต้องอายหรอก ผู้หญิงจำนวนมากชอบคนฉลาดนะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Fine, intelligent eye.สายตาเฉียบแหลบมาก Inkheart (2008)
The Minister of Incheon said we'll need the signature before we can meet with the Chief of Intelligence.รัฐมนตรีของอนชอนพูดว่า เราต้องการแค่ลายเซ็น ก่อนที่เราจะสามารถพบกับ หัวหน้า หน่วยสืบราชการลับ. Episode #1.5 (2008)
Gosh, you are really intelligent.ไออิกู, เธอนี่มันฉลาดจริงๆ Episode #1.8 (2008)
What we're dealing with here is potentially a global conflagration that requires constant diligence in order to suppress.สิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้ มีแนวโน้มจะสร้างความวุ่นวายไปทั่วโลก เราจึงต้องดำเนินการอย่างจริงจัง Body of Lies (2008)
Well, you're gonna need some more human surveillance loaners from Jordanian Intelligence.สงสัย เราคงต้องวิงวอนขอความเมตตา จากหน่วยงานข่าวกรองจอร์แดนแล้ว Body of Lies (2008)
You don't need to tell me about Jordanian Intelligence, all right?คุณไม่จำเป็นต้องมาสอนผม เรื่องหน่วยงานข่าวกรองจอร์แดน Body of Lies (2008)
In matters of intelligence, Edward, you are speaking to the king.ไม่ต้องขู่ ผมตัดสินใจแทนพระองค์ได้ Body of Lies (2008)
Real intelligence operations, they remain secret forever.ปฏิบัติการของพวกเรา ต้องเป็นความลับเสมอ Body of Lies (2008)
A friend in Saudi Intelligence.-เพื่อนในหน่วยข่าวกรองซาอุฯ -อ๋อ Body of Lies (2008)
He works for the head of Jordanian Intelligence which means he works for us which means...เขาทำงานให้หัวหน้า หน่วยสืบราชการลับของจอร์แดน ซึ่งทำงานให้กับเรา Body of Lies (2008)
You know, uh, nice girl, intelligent, bedroom eyes, pouty lips, great rack, tight bell-shaped ass, thicker than a Snicker...คุณก็รู้แบบ ดูดี มีสติปัญญา ตาเชิญชวน ปากเชิด อกตู้ม บั้นท้ายงาม บึ้มยิ่งกว่าดุ้นของคนดำ... The Love Guru (2008)
That's what I like about the intelligence U.S.That's what I like about the intelligence U.S. Quantum of Solace (2008)
Do you work at the Canadian intelligence?เป็นสายลับจากแคนนาดาใช่มั้ย Quantum of Solace (2008)
Okay, Mr. Slick over there is doing more than just mesmerizing women with his supreme, manly intelligence.เอาละ คุณสลิ๊คที่อยู่ตรงนั้น ดูเหมือนกำลังจีบสาวอยู่ เขาสุภาพ ฉลาด WarGames: The Dead Code (2008)
All the CIA and Pentagon intelligence suggested it would fail. So why did you do it?พวก CIA และหน่วยข่าวกรองกลาโหม ให้ความเห็นไว้ว่ามันจะล้มเหลว Frost/Nixon (2008)
I can't believe this. This is like intelligence shit.ไม่อยากเชื่อเลยนี่มัน ข้อมูลของสายลับ Burn After Reading (2008)
The raw intelligence.ข้อมูลดิบของสายลับ Burn After Reading (2008)
"Signals intelligence shit? CIA shit?"รหัสของสายลับ ข้อมูลซีไอเอ Burn After Reading (2008)
Like you're so plugged into the intelligence community.- อย่างกับเธออยู่ในวงการสายลับงั้นแหละ - ฉันพูดในฐานะคนทั่วไป Burn After Reading (2008)
I'm just saying as a layperson... I think the quality of the intelligence dictates how high up he is.ฉันคิดว่าคุณภาพของสายลับน่ะ อยู่ที่ว่าตำแหน่งสูงแค่ไหน Burn After Reading (2008)
Let me tell you something, Mr. Intelligence. Yes. Let me...ฉันจะบอกอะไรให้นะพ่อสายลับ Burn After Reading (2008)
The leader of the resistance, fighting artificially intelligent machines, determined to annihilate the human race.ผู้นำการต่อต้าน จักรกลต่อสู้อัจฉริยะสมองกล ซึ่งมุ่งมั่นจะทำลายล้าง Pilot (2008)
You're intelligent and decent.คุณเป็นคนฉลาด รู้ว่าอะไรควรไม่ควร Death Note: L Change the World (2008)
/... my boy always works diligently /with a hopeful heart,รอคอยโอกาสของเขา Bedtime Stories (2008)
We all know how hard he works, how intelligent he is, how much this hotel means to him.โรงแรมนี้มีความหมายกับเขามาก คุณแคนเดล ดันแคน Bedtime Stories (2008)
In fact, we have intelligence that smaller spheres have landed at other locations around the world.เรามีขัอมูลยืนยันว่า วัตถุทรงกลมชิ้นเล็กกว่านี้ ได้ตกลงไปยังสถานที่ หลายๆ แห่งทั่วโลก The Day the Earth Stood Still (2008)
- And on top of that, there is a vast amount of vital intelligence on that mainframe.มีข้อมูลความลับมากมาย อยู่บนระบบเมนเฟรมตัวนั้น The Day the Earth Stood Still (2008)
I've worked with a lot of intelligent people in this business, Michael, But you...ฉันทำงานกับพวกหัวกะทิมามากนะ ไมเคิล แต่นายรู้มั้ย The Art of the Deal (2008)
They lay down markers for a new human adventure based on moderation, intelligence and sharing.มันได้วางแนวทาง การผจญภัยใหม่ของมนุษย์ อิงความพอเพียง,ภูมิปัญญา และการแบ่งปัน Home (2009)
That is negligent.ลืมไปได้ยังไง I Love You, Beth Cooper (2009)
We, the executive, would like to applaud you for your diligence and your courage.ทางคณะผู้บริหาร.. อยากจะขอชื่นชม.. ในความอุตสาหะ.. Invictus (2009)
Play down the actual likelihood of an attack, talk about the security measures as being due diligence, rather than... no, meredith.พูดเรื่องการโจมตีน้อยลง สร้างมาตรการความปลอดภัย แทนที่จะ.. Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Ma'am, we have evidence that Starkwood provided Juma with technological support and intelligence.ท่านครับ เรามีหลักฐาน ว่าสตาร์ควูดช่วยจูม่า ด้วยเทคโนโลยีและให้ข้อมูลข่าวกรอง Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Your briefing materials include FBI intelligence about a cache of biological weapons on Starkwood's main compound in Northern Virginia.เอกสารสรุปของคุณจะมี เอกสารจากหน่วยข่าวกรองรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการจัดเก็บ อาวุธชีวภาพในโรงงานหลักของสตาร์กวู้ด Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
We relied on their paid mercenaries instead of our own soldiers, outsourced intelligence gathering operations.เราใช้มีทหารรับจ้างของพวกเขา แทนที่ทหารของเรา หน่วยข่าวกรองจากภายนอก รวมตัวกันปฎิบัติการ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Intelligence is indicating no such capability on the ground.ข่วกรองบอกว่าไม่มี อะไรแบบนั้นบนพื้น Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ligenA diligent man will succeed in the long run.
ligenA dumb person in the society is not height of intelligence but no amount of knowledge either.
ligenAfter a few days, she realized that he lacks in intelligence.
ligenAfter the war, the diligence and the saving of the Japanese gave an impression which is strong in the American.
ligenAI stands for artificial intelligence.
ligenAll human beings are much more intelligent than animals.
ligenAll of you are diligent.
ligenA person with average intelligence would understand that.
ligenApes are intelligent.
ligenApes rank above dogs in intelligence.
ligenAre people born intelligent or stupid, or is intelligence the result of how you live?
ligenBe a man ever so rich, he should be diligent.
ligenBroaden your horizon so that as you become more and more able to take care of yourself you will move intelligently.
ligenCan there be a computer intelligent enough to tell a joke?
ligenCertainly he is handsome and intelligent, but he something about him that I can't like.
ligenCompared with his brother, he is not so intelligent.
ligenDiligence enabled him to succeed.
ligenDiligence is absent from his character.
ligenDiligence is essential to success in life.
ligenDiligence is the mother of good fortune.
ligenDiligence is the way to success.
ligenDiligence led him to success.
ligenDiligence may compensate for lack of experience.
ligenDiligence was the principle factor in his remarkable promotion.
ligenDr. Patterson: Not at all! Koko has taught us that gorillas are intelligent enough to learn sign language.
ligenEven an intelligent child cannot understand.
ligenGenerally speaking, the Japanese people are diligent.
ligenGeorge is the most diligent boy in our class.
ligenHe ascribed his success to his diligence.
ligenHe has a good deal of intelligence for a child.
ligenHe has a great deal of intelligence for a child.
ligenHe hit the jack pot with his date. She was lovely and intelligent.
ligenHe is a boy of singular intelligence.
ligenHe is a diligent student, as students go.
ligenHe is a diligent student. He studies three hours everyday.
ligenHe is an intelligent boy.
ligenHe is as diligent a man as ever lived.
ligenHe is as diligent as any man alive.
ligenHe is as diligent boy in his class.
ligenHe is as intelligent as any student in the class.
ligenHe is by all odds the most diligent in his class.
ligenHe is diligent in his studies.
ligenHe is diligent in his study.
ligenHe is far from diligent.
ligenHe is known to the villagers for his diligence.
ligenHe is less diligent than his brother.
ligenHe is less intelligent than me.
ligenHe is negligent of his duties.
ligenHe is neither diligent nor clever.
ligenHe is no less diligent than she.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนทำมาหากิน[N] diligent person, See also: industrious person, worker, Syn. คนทำงาน, Example: ทุกคนควรเป็นคนทำมาหากิน มีความมุ่งมาดปรารถนาที่จะบุกเบิก ที่จะสร้างสรรค์อยู่เสมอๆ, Count unit: คน, Thai definition: คนขยันทำการงานสร้างฐานะ ไม่หลงติดอบายมุข
ซีไอเอ[N] CIA, See also: Central Intelligence Agency, Syn. หน่วยสืบราชการลับของสหรัฐอเมริกา
สขช.[N] National Intelligence Agency, See also: NIA, Syn. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
อีคิว[N] Emotional Intelligence, See also: EQ, Syn. ความฉลาดทางอารมณ์
ไอคิว[N] Intelligence Quotient, See also: IQ, Syn. ผลหารแสดงสติปัญญา
สติปัญญา[N] intelligence, See also: intellect, Syn. เชาวน์, ปัญญา
โดยประมาท[ADV] in negligence, See also: by negligence, Example: สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นประมวลได้ว่าส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถโดยประมาท
ตาแหลม[V] smartly choose, See also: intelligently choose, Example: ลูกตาแหลมมากที่เลือกผู้หญิงคนนี้มาเป็นคู่ครอง, Thai definition: เข้าใจเลือก, ฉลาดเลือก
ขะมักเขม้น[V] be energetic, See also: be diligent, be active, be positive, be enthusiastic, be vigorous, be determined, Syn. เขม้นขะมัก, Example: บรรดานักวิทยาศาสตร์จะต้องขะมักเขม้น ในการค้นคว้าหาอะไรที่แปลกใหม่กว่าที่เป็นอยู่, Thai definition: ตั้งใจทำอย่างรีบเร่งเพื่อให้แล้วเสร็จไป, ก้มหน้าก้มตาทำ
ขะมักเขม้น[ADV] energetically, See also: diligently, actively, positively, enthusiastically, vigorously, with determination, Syn. เขม้นขะมัก, Example: เจ้าหน้าที่ของกรมโบราณคดีกำลังทำงานบูรณะกันอย่างขะมักเขม้น, Thai definition: ตั้งใจทำอย่างรีบเร่งเพื่อให้แล้วเสร็จไป, ก้มหน้าก้มตาทำ
วุฒิ[N] prosperity, See also: growth, adulthood, seniority, intelligence, Syn. ความเจริญ, ความงอกงาม, ความเป็นผู้ใหญ่, Example: บุคคลที่อายุยังไม่ถึง 20 ปี ยังไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะครอบครองเป็นเจ้าของทรัพย์สินต่างๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หละหลวม[V] be careless, See also: be heedless, be reckless, be negligent, be remiss, Syn. สะเพร่า, ไม่ถ้วนถี่, ไม่รอบคอบ, ไม่รัดกุม, Ant. ถ้วนถี่, รัดกุม, Example: การปกครองของเขาหละหลวมในเรื่องการร่างกฎหมาย
หละหลวม[ADV] carelessly, See also: heedlessly, recklessly, negligently, Syn. สะเพร่า, ไม่ถ้วนถี่, ไม่รอบคอบ, ไม่รัดกุม, Ant. ถ้วนถี่, รัดกุม, Example: กลุ่มสหกรณ์เป็นกลุ่มที่มารวมกันอย่างหละหลวม จะมาพบปะกันเมื่อเวลามากู้เงิน ส่งดอกเบี้ย รับดอกเบี้ย
วิริยะ[N] diligence, See also: assiduity, persistence, application, industry, laboriousness, perseverance, Syn. วิริยะอุตสาหะ, ความเพียร, ความบากบั่น, Example: นายไตรภพเป็นผู้อุทิศตนเพื่อการศึกษาเล่าเรียนด้วยความวิริยะอุตสาหะมาโดยตลอด, Thai definition: ความตั้งใจในการฝ่าความยากลำบาก
หลวม[V] be negligent, See also: be careless, Syn. หละหลวม, เลินเล่อ, สะเพร่า, ปล่อยปละละเลย, Ant. รอบคอบ, ระมัดระวัง, รัดกุม, กวดขัน, Example: เมื่อกลไกการรักษาความปลอดภัยของตึกหลวมเสียแล้ว ก็ง่ายที่จะเข้าไปโจรกรรมทรัพย์สิน, Thai definition: ไม่รอบคอบ, ไม่ระวัง, ไม่รัดกุม
ภูริ[N] wisdom, See also: intellect, intelligence, Syn. ความฉลาด, ปัญญา, ภูรี, Notes: (บาลี)
มันสมอง[N] wisdom, See also: intelligence, intellect, brains, Syn. หัวสมอง, Example: เราไม่เคยได้พึ่งมันสมองของเพื่อนคนนี้เลย, Thai definition: สติปัญญาหรือความนึกคิด
มุมานะ[V] work hard, See also: be diligent, be industrious hard, be persistent, strive, make determined effort, Syn. อุตสาหะ, เพียรพยายาม, พยายาม, บากบั่น, หมั่นเพียร, มานะ, ขวนขวาย, Example: ้เขามุมานะที่จะทำงานวิจัยชิ้นนี้ให้เสร็จภายในปลายปีนี้, Thai definition: มุ่งตั้งหน้าตั้งตาทำอย่างเอาจริงเอาจัง
รอบรู้[V] be omniscient, See also: be well-read, be well-informed, be intelligent, be erudite, be proficient in, be well vers, Syn. รู้มาก, มีความรู้, Ant. รู้น้อย, Example: ท่านรอบรู้ในเรื่องกฎหมาย, Thai definition: รู้หลายอย่าง, รู้กว้างขวาง
เผลอ[V] be careless, See also: remiss, be negligent, be reckless, be absent-minded, Syn. ประมาท, เลินเล่อ, Example: หากพวกเราเผลอเข้าไปใกล้สัตว์พวกนี้เมื่อไหร่ก็จะมีอันตรายทันที, Thai definition: ไม่ระมัดระวัง
เผอเรอ[V] be careless, See also: remiss, be negligent, be reckless, be absent-minded, Syn. เผลอไผล, เผลอ, เลินเล่อ, Example: เขาเผอเรอในการปฏิบัติหน้าที่จนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนั้น, Thai definition: ขาดความเอาใจใส่ในสิ่งที่ต้องทํา
เพียร[V] persist, See also: try persistently, persevere, be industrious, be diligent, Syn. พยายาม, มานะ, อุตสาหะ, บากบั่น, มุมานะ, หมั่นเพียร, Example: เขาเพียรค้นคว้าวิจัยวันแล้ววันเล่าและเขาก็ทำได้สำเร็จ, Thai definition: พยายามบากบั่นจนกว่าจะสำเร็จ
พลั้งเผลอ[V] be careless, See also: be negligent, be incautious, be inconsiderate, be thoughtless, Syn. เผอเรอ, พลั้งพลาด, Example: แค่เธอพลั้งเผลอไปครั้งเดียวก็อาจติดโรคได้, Thai definition: เผอเรอจนผิดพลาดไป
เพิกเฉย[V] ignore, See also: pay no heed, be inattentive, remain inactive, be negligent, be indifferent, set aside, tur, Syn. นิ่งเฉย, ละเลย, เฉยเมย, Example: ญี่ปุ่นเพิกเฉยต่อนโยบายขององค์การสันนิบาตนานาชาติที่ต่อต้านการแพร่ขยายทางการทหาร, Thai definition: ไม่เอาใจใส่, ละเลยไม่สนใจ
กึ๋น[N] intelligence, See also: smarts, common sense, Example: การจะรู้พฤติกรรมตัวละครและประเด็นของเรื่องราวจะต้องอาศัยกึ๋นของคนอ่านด้วย, Thai definition: ความสามารถ, สติปัญญา
ขี้เท่อ[ADJ] dull, See also: stupid, foolish, blunt, dim-witted, thick, unintelligent, dozy, Syn. โง่, เซ่อ, Example: ฉันไม่เอาคนหัวขี้เท่อมาร่วมทำงานด้วยหรอก, Thai definition: ที่ไม่ฉลาด, ที่รู้ไม่เท่าทัน
ข่าวกรอง[N] intelligence, See also: information, Example: เรื่องนี้เชื่อถือได้เพราะเป็นข่าวกรองที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว, Count unit: ข่าว, เรื่อง, Thai definition: ข่าวที่ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วว่าเป็นข่าวที่เชื่อถือได้
ขันแข็ง[ADV] diligently, See also: industriously, assiduously, perseveringly, Syn. ขยันขันแข็ง, Example: เด็กคนนี้ทำงานขันแข็งดีกว่าเด็กคนอื่นๆ, Thai definition: อย่างเต็มที่, อย่างเอาจริงเอาจัง
แข็งขัน[ADJ] diligent, See also: energetic, Syn. ขยัน, ขันแข็ง, Ant. เฉื่อย, เฉื่อยชา, Example: เขาเป็นคนแข็งขันเจ้านายจึงเอ็นดูเป็นพิเศษ, Thai definition: ที่มีความกระตือรือร้นหรือทะมัดทะแมงมาก
ความสุขุม[N] intelligence, See also: intellect, wisdom, Syn. ความเฉียบแหลม, Example: ไม่ว่าเจ้าพ่อชิคาโกจะโหดเหี้ยมปานใดแต่ความสุขุมรอบคอบก็มีติดตัวเช่นกัน, Thai definition: การมีปัญญารอบคอบ
ความอุตสาหะ[N] effort, See also: industry, endeavor, try, attempt, diligence, Syn. ความมานะ, ความพยายาม, ความเพียร, ความวิริยะ, ความมุ่งมั่น, ความหมั่นเพียร, Example: เมื่ออยู่ในวัยเรียน นักเรียนต้องใช้สติปัญญาและความอุตสาหะในการเรียนหนังสือ
ปัญญาประดิษฐ์[N] artificial intelligence, Example: การพัฒนาทางซอฟท์แวร์ของระบบผู้ชำนาญการและเทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์ใหม่ๆ ล้วนเป็นสิ่งช่วยเสริมให้เกิดการพัฒนางานใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น, Thai definition: การแสดงเชาวน์ของมนุษย์ที่กระทำต่อเครื่องคอมพิวเตอร์
เผอเรอ[V] be careless, See also: be inattentive, be incautious, be unwary, be reckless, be negligent, Syn. เผลอเรอ, เลินเล่อ, Ant. รอบคอบ, Example: หากเขาเผอเรอในการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายอีกครั้ง จะต้องถูกไล่ออกแน่, Thai definition: ขาดความเอาใจใส่ในสิ่งที่ต้องทำ, หลงลืมเนื่องจากความเลินเล่อ
เผลอใจ[V] be unconscious, See also: to be careless, to be negligent, Example: เพราะเขาเผลอใจไปกับเธอมากเกิน เขาจึงทำอะไรโดยไม่คำนึงถึงความถูกผิด, Thai definition: ไม่ทันยับยั้งใจ
พุทธิ[N] intelligence, See also: knowledge, Thai definition: ปัญญา, ความฉลาด, ความรู้, Notes: (บาลี)
พุทธิปัญญา[N] intellect, See also: wisdom, intelligence, understanding, rationality, perception, Example: ้ฟังท่านพูดมานานแล้วเกิดพุทธิปัญญาขึ้นบ้างหรือยัง, Thai definition: ความรู้, ปัญญา, ความเข้าใจ
เพียรพยายาม[V] be diligent, See also: be industrious, Syn. พยายาม, เพียร, มานะพยายาม, Example: ข้าพเจ้าเพียรพยายามบอกเธอว่า ไม่ต้องเสียใจทั้งๆ ที่รู้ว่าเธอไม่ได้ยิน, Thai definition: ทำโดยมานะบากบั่น
โพธ[N] cleverness, See also: intelligence, Syn. ความรู้, ความเข้าใจ, ความฉลาด, Notes: (บาลี - สันสกฤต)
โพธิญาณ[N] Buddha's enlightenment, See also: intelligence of enlightenment, Example: พระองค์บรรลุโพธิญาณของพระพุทธองค์เอง, Thai definition: พระปัญญาที่ทำให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า, Notes: (บาลี)
มึนชา[V] be cool, See also: be indifferent, be negligent, be irresponsive, Syn. เฉยเมย, เย็นชา, ไม่ใส่ใจ, ไม่แยแส, Example: คนไทยวันนี้ยังมึนชากับภาวการณ์ที่เกิดขึ้น, Thai definition: แสดงอาการเฉยเมยไม่มีแก่ใจ
มุติ[N] intelligence, See also: understanding, awareness, illuminated or enlightened mind, wisdom, Syn. ความรู้สึก, ความเห็น, ความเข้าใจ, Notes: (บาลี)
มานี[N] diligent person, See also: industrious person, Count unit: คน, Thai definition: คนมีมานะ, คนที่อดทน, คนที่มีความพยายาม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เปรื่องปราด[ADJ] smart, See also: brilliant, clever, intelligent, astute, shrewd, sagacious, Syn. ฉลาด, หลักแหลม, เก่ง, เชี่ยวชาญ, เปรื่อง, ปราดเปรื่อง, Ant. โง่, Example: ท่านเป็นนักปกครองที่เปรื่องปราดคนหนึ่งแห่งยุค
มานี[N] diligent person, See also: industrious person, Count unit: คน, Thai definition: คนมีมานะ, คนที่อดทน, คนที่มีความพยายาม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เลินเล่อ[V] be careless, See also: be heedless, be negligent, Syn. ประมาท, สะเพร่า, เผอเรอ, Example: พยาบาลเลินเล่อทำรายชื่อที่อยู่บนข้อมือคนไข้หลุด, Thai definition: ขาดความระวังหรือไม่รอบคอบในสิ่งที่ควรกระทำ
เลินเล่อ[ADJ] careless, See also: heedless, negligent, Syn. ประมาท, สะเพร่า, Example: เขาเป็นคนเลินเล่อเลยไม่ค่อยได้รับความไว้วางใจจากเจ้านาย, Thai definition: ที่ขาดความระวังหรือไม่รอบคอบในสิ่งที่ควรกระทำ
วิทวัส[N] savant, See also: philosopher, sage, scholar, learned person, intelligent person, Syn. ผู้รู้, นักปราชญ์, ผู้มีปัญญา, Count unit: คน, Notes: (สันสกฤต)
วิทูร[ADJ] intelligent, See also: wise, Syn. ฉลาด, ชำนาญ, Thai definition: ที่คงแก่เรียน, ที่รอบรู้เรื่องต่างๆ, Notes: (บาลี)
วิริยภาพ[N] diligence, See also: assiduity, perseverance, industry, Syn. ความเพียร, ความบากบั่น, ความพยายาม, ความอุตสาหะ
เวียร[V] be diligent, See also: be industrious, be assiduous, Syn. เพียร, พยายาม, วิริยะ, อุตสาหะ, Example: เขาเวียรทำครั้งแล้วครั้งเล่าจนสำเร็จในที่สุด, Thai definition: พยายามจนกว่าจะสำเร็จ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอคิว[n.] (aikhiu) EN: IQ (intelligence quotient,)   FR: QI (quotient intellectuel) [m]
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted   FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
ชะล่า[v.] (chalā) EN: be complacent ; be careless ; be negligent ; be unattentive   FR: faire preuve de négligence ; se montrer négligent
ฉลาด[adj.] (chalāt) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd   FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux
ฉลาดสุด ๆ[adj.] (chalāt sut-sut) EN: mega clever   FR: super intelligent
เฉลียวฉลาด[adj.] (chalīochalāt) EN: perceptive ; discerning ; clever ; cute   FR: perspicace ; sagace ; intelligent
ชาญฉลาด[adj.] (chānchalāt ) EN: clever ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous ; cunning   FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
ชาญฉลาด[adv.] (chānchalāt ) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly   FR: intelligemment ; ingénieusement
เชาวน์ = เชาว์[n.] (chao) EN: wit ; acumen ; sharpness of intellect ; intelligence ; flair ; mental agility ; quickness of mind   
เชาวน์ปัญญา[n. exp.] (chāo panyā) EN: intelligence ; judgement ; judgment (Am.)   
เดียงสา[v.] (dīengsā) EN: be sensible ; know the way of the world ; be intelligent ; be responsible ; be mature ; be of age ; reach the age of discretion ; know what is right or wrong   FR: être raisonnable ; être sensé ; être avisé ; faire preuve de maturité
โดยประมาท[adv.] (dōi pramāt) EN: in negligence ; negligently   FR: négligemment
หัวดี[adj.] (hūadī) EN: wise ; smart ; intelligent   
จารชน[n.] (jārachon) EN: spy ; secret agent ; intelligence men   FR: espion [m] ; agent secret [m]
การประมาท[n.] (kān pramāt) EN: negligence   FR: négligence [f]
เก่ง[adj.] (keng) EN: gifted ; able ; proficient ; adept ; expert ; apt ; capable ; good at ; smart (Am.)   FR: doué ; capable ; compétent ; expert ; intelligent
กึ๋น[n.] (keun) EN: intelligence ; smarts ; common sense ; brains   
แข็งขัน[adj.] (khaengkhan) EN: diligent ; energetic   
ข่าวกรอง[n.] (khāokrøng) EN: intelligence ; information   FR: information [f] ; renseignement [m] ; indication [f]
ขยัน[adj.] (khayan) EN: hard-working ; industrious ; diligent ; assiduous ; sedulous   FR: consciencieux ; appliqué ; diligent ; assidu ; travailleur ; bûcheur(fam.)
ขยันขันแข็ง[adj.] (khayan khankhaeng) EN: hardworking ; industrious ; diligent ; assiduous   
ขยันขันแข็ง[adv.] (khayan khankhaeng) EN: diligently   
คม[adj.] (khom) EN: keen ; clever ; bright ; intelligent ; witty ; sagacious ; acute   FR: spirituel ; astucieux ; perspicace
คนทำมาหากิน[n. exp.] (khon thammāhākin) EN: diligent person   FR: citoyen ordinaire [m]
คนทำงาน[n. exp.] (khon thamngān) EN: diligent person   
ข้อสอบวัดไอคิว[n. exp.] (khøsøp wat aikhiu) EN: intelligence test   FR: test d'intelligence [m]
ความฉลาด[n.] (khwām chalāt) EN: cleverness ; intelligence   FR: intelligence [f] ; habileté [f]
ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์[n. exp.] (khwām chalāt nai kān riroēm sāngsan) EN: creativity quotient ; CQ   FR: quotient d'intelligence créative [m] ; QIC
ความฉลาดทางสติปัญญา[n. exp.] (khwām chalāt thāng satipanyā) EN: intelligent quotient ; IQ   FR: quotient intellectuel [m] ; QI [m]
ความเฉียบแหลม[n.] (khwām chīeplaēm) EN: intelligence   
ความแข็งขัน[n.] (khwām khaengkhan) EN: diligence ; constant ; perseverance   
ความละเลย[n.] (khwām laloēi) EN: neglect ; negligence   FR: négligence [f]
ความไม่ฉลาด[n. exp.] (khwām mai chalāt) FR: inintelligence [f]
ความผิดต่อร่างกายอันได้กระทำโดยประมาท[n. exp.] (khwāmphit tø rāngkāi an dāi kratham dōi pramāt) EN: negligent bodily injury   
ความประมาท[n.] (khwām pramāt) EN: negligence   FR: négligence [f]
ความประมาททางอาญา[n. exp.] (khwām pramāt thāng āyā) EN: criminal negligence   
ความระมัดระวังตามสมควร[n. exp.] (khwām ramatrawang tām somkhūan) EN: due care and attention ; due diligence   
ความระมัดระวังเท่าที่จำเป็น[n. exp.] (khwām ramatrawang thao thī jampen) EN: necessary diligence   
ความอุตสาหะ[n.] (khwām utsāha) EN: effort ; industry ; endeavour = endeavor (Am.) ; try ; attempt ; diligence   
กลุ่มปัญญาชน[n. exp.] (klum panyāchon) EN: intelligentsia   FR: intelligentsia [f]
หละหลวม[v.] (lalūam) EN: be careless ; be heedless ; be reckless ; be negligent ; be remiss ; lax ; be loose   FR: être négligent ; être désordonné
หละหลวม[adj.] (lalūam) EN: careless ; heedless ; reckless ; negligent   FR: négligent ; désordonné
หละหลวม[adv.] (lalūam) EN: carelessly ; heedlessly ; recklessly ; negligently   FR: négligemment
เลินเล่อ[v.] (loēnloē) EN: be careless ; be heedless ; be remiss ; be negligent   FR: être négligent ; être insouciant
เลินเล่อ[adj.] (loēnloē) EN: careless ; heedless ; negligent   FR: négligent ; insouciant
มักง่าย[v.] (mak-ngāi) EN: be careless ; be negligent   FR: être négligent
มักง่าย[adj.] (mak-ngāi) EN: careless ; negligent ; given to makeshift ; rough-and-ready   FR: négligent ; indolent
มักง่าย[adv.] (mak-ngāi) EN: carelessly ; negligently   FR: négligemment
หมั่น[v.] (man) EN: diligent ; be assiduous ; be persistent ; keep on ; have application   FR: être assidu ; être diligent ; être appliqué ; persister
มานี[n.] (mānī) EN: diligent person ; industrious person   

CMU English Pronouncing Dictionary
AMPLIGEN    AE1 M P L IH0 JH EH0 N
REPLIGEN    R IH2 P L AY1 JH AH0 N
TALIGENT    T AE1 L AH0 JH EH0 N T
DILIGENT    D IH1 L IH0 JH AH0 N T
DILIGENCE    D IH1 L AH0 JH AH0 N S
NEGLIGENT    N EH1 G L AH0 JH AH0 N T
DILIGENTLY    D IH1 L AH0 JH AH0 N T L IY0
REPLIGEN'S    R IH2 P L AY1 JH AH0 N Z
NEGLIGENCE    N EH1 G L AH0 JH AH0 N S
NEGLIGENTLY    N EH1 G L IH0 JH AH0 N T L IY0
INTELLIGENT    IH2 N T EH1 L AH0 JH AH0 N T
INTELLIGENCE    IH2 N T EH1 L AH0 JH AH0 N S
INTELLIGENTLY    IH2 N T EH1 L IH0 JH AH0 N T L IY0
INTELLIGENTSIA    IH2 N T EH2 L AH0 JH EH1 N T S IY0 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diligent    (j) (d i1 l i jh @ n t)
diligence    (n) (d i1 l i jh @ n s)
negligent    (j) (n e1 g l i jh @ n t)
diligently    (a) (d i1 l i jh @ n t l ii)
negligence    (n) (n e1 g l i jh @ n s)
intelligent    (j) (i1 n t e1 l i jh @ n t)
negligently    (a) (n e1 g l i jh @ n t l ii)
intelligence    (n) (i1 n t e1 l i jh @ n s)
intelligently    (a) (i1 n t e1 l i jh @ n t l ii)
unintelligent    (j) (uh2 n i n t e1 l i jh @ n t)
intelligentsia    (n) (i1 n t e2 l i jh e1 n t s i@)
intelligentsias    (n) (i1 n t e2 l i jh e1 n t s i@ z)
unintelligently    (a) (uh2 n i n t e1 l i jh @ n t l ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
sich beteiligen(vt) |beteiligte sich, hat sich beteiligt, an + D| เข้าร่วม, มีส่วนร่วมใน เช่น Er hat sich an der Demonstration beteiligt., See also: S. teilnehmen,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*estatten; zulassen; bewilligen | gestattend; zulas* (vi) อนุญาต

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschirmdienst {m}; Spionageabwehr {f}counterintelligence [Add to Longdo]
Adel {m} | Adligen {pl}aristocracy | aristocracies [Add to Longdo]
Adlige {m,f}; Adliger | Adligen {pl}nobleman | noblemen [Add to Longdo]
Allerheiligen {n} [relig.]All Saints' Day [Add to Longdo]
Allerheiligen {n} [relig.]Allhallows; Hallow; Hallowmas [Add to Longdo]
Auffassungsvermögen {n}; Intelligenz {f}intelligence [Add to Longdo]
Buckelige {m,f}; Buckeliger | Buckeligen {pl}humpback | humpbacks [Add to Longdo]
Datenstation {f} [comp.] | arbeitende Datenstation {f} | empfangende Datenstation {f} | intelligente Datenstation {f} | unintelligente Datenstation {f} | nicht programmierbare Datenstation {f}terminal | active station | accepting station | intelligent terminal | dumb terminal | nonintelligent terminal [Add to Longdo]
Eisheiligen {pl}icemen [Add to Longdo]
Fahrlässigkeit {f} | grobe Fahrlässigkeit {f} | den Vorwurf grober Fahrlässigkeit erhebennegligence | gross negligence | to allege criminal negligence [Add to Longdo]
Fleiß {m}; Eifer {m}diligence [Add to Longdo]
Freiwillige {m,f}; Freiwilliger | Freiwilligen {pl}; Freiwilligevolunteer | volunteers [Add to Longdo]
Halloween {n}; Abend vor Allerheiligen (31. Oktober)Halloween (from Hallows Eve) [Add to Longdo]
Heiligengrab {n} | Heiligengräber {pl}shrine | shrines [Add to Longdo]
Heiligenschein {m} | Heiligenscheine {pl}nimbus; glory; halo; aura | halos [Add to Longdo]
Heiligenschein {m}gloriole [Add to Longdo]
Heilige {m,f}; Heiliger | Heiligen {pl}saint | saints [Add to Longdo]
Intelligenz {f} | künstliche Intelligenz {f}intelligence | artificial intelligence [Add to Longdo]
Intelligenzquotient {m}intelligence quotient; IQ [Add to Longdo]
Intelligenztest {m}intelligence test [Add to Longdo]
zu Ihrer Kenntnisnahme; zur gefälligen Beachtungfor your attention [Add to Longdo]
Körperverletzung {f} | fahrlässige Körperverletzung {f} | schwere Körperverletzung {f} | schwere Körperverletzung {f} | vorsätzliche Körperverletzungphysical injury; bodily injury | physical injury resulting from negligence | grievous bodily harm | mayhem [Am.] | malicious wounding [Add to Longdo]
Liga {f}; Bund {m}; Bündnis {n} | Ligen {pl}; Bündnisse {pl}league | leagues [Add to Longdo]
Nachlässigkeit {f} | Nachlässigkeiten {pl}negligence | negligences [Add to Longdo]
Nachlassverwalter zur Einziehung von Auslandsvermögenadministrator ad colligendum [Add to Longdo]
Postkutsche {f}diligence [Add to Longdo]
Preis {m} | Preise {pl} | zum halben Preis | angemessener Preis | annehmbarer Preis | voraussichtlicher Preis | zu herabgesetzten Preisen | zu jeweiligen Preisen | zu konstanten Preisen | zum angegebenen Preis | taxierter Preis; Taxe {f} | Preis, alles inbegriffen; Gesamtpreis {m} | Preise reduzieren | Preise erhöhen | einen Preis nennen | Preise angeben | Preise ausgleichen | die Preise in die Höhe treiben | um jeden Preis | um keinen Preisprice | prices | at half (the) price | fair price | acceptable price | anticipated price | at reduced prices | at current prices | at constant prices | at the price indicated | valuation | all in price | to cut prices | to spike prices | to quote a price | to quote prices | to adjust prices | to push up prices; to force up prices | at any price | not at any price; not for anything [Add to Longdo]
Rückfällige {m,f}; Rückfälliger | Rückfälligen {pl}; Rückfälligebackslider | backsliders [Add to Longdo]
mit der gebührenden Sorgfalt(with) due diligence [Add to Longdo]
Sorgfaltspflicht {f}obligation to exercise diligence [Add to Longdo]
Spionageabwehr {f}counter intelligence corps [Add to Longdo]
Verpflichtung {f} | ihren jeweiligen Verpflichtungen nachkommenduty | to perform their respective duties [Add to Longdo]
anbeten; heiligento hallow [Add to Longdo]
über eine Armee befehlen; eine Armee befehligento have command of an army; to be in command of an army [Add to Longdo]
behelligendimportuning [Add to Longdo]
behelligend; belästigendbothering [Add to Longdo]
beipflichten; billigen; etw. gutheißen; empfehlen; zustimmento endorse [Add to Longdo]
benachteiligen | benachteiligend | benachteiligt | benachteiligteto discriminate | discriminating | discriminated | discriminated [Add to Longdo]
beteiligento enlist [Add to Longdo]
sich an einer Messe beteiligento participate in a fair [Add to Longdo]
sich beteiligen anto acquire an interest in [Add to Longdo]
beteiligendadvocatory [Add to Longdo]
beteiligendparticipating [Add to Longdo]
betreffen; angehen; beteiligen (an)to involve (in; with) [Add to Longdo]
bewerkstelligento manage; to accomplish; to bring about; to achieve [Add to Longdo]
bewilligen; zuweisen | bewilligend; zuweisend | bewilligt; zugewiesento allot | alloting; allotting | alloted; allotted [Add to Longdo]
bewilligen; gewähren | bewilligend; gewährend | bewilligt; gewährt | bewilligt | bewilligte; gewährteto grant | granting | granted | grants | granted [Add to Longdo]
(Mittel) bewilligen; vorsehen; Ausgaben einplanento budget [Add to Longdo]
etw. billigen; etw. genehmigen | billigend; genehmigend | gebilligt; genehmigt | er/sie billigt; er/sie genehmigt | ich/er/sie billigte; ich/er/sie genehmigte | er/sie hat/hatte gebilligt; er/sie hat/hatte genehmigtto approve sth. | approving | approved | he/she approves | I/he/she approved | he/she has/had approved [Add to Longdo]
denkfähig; mit Verstand begabt; klugintelligent [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
intelligence(n) |f| การมีสติปัญญา, ไหวพริบ, ความฉลาด เช่น test d'intelligence การทดสอบไอคิว

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
intelligence (n) (แอ็งแตร์ค-ลิชอง) สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด ไหวพริบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
AI[エーアイ, e-ai] (n) (See 人工知能) artificial intelligence; AI [Add to Longdo]
CIA[シーアイエー, shi-aie-] (n) (See アメリカ中央情報局) Central Intelligence Agency; CIA [Add to Longdo]
KGB[カーゲーベー;ケージービー, ka-ge-be-; ke-ji-bi-] (n) KGB (former Soviet Union intelligency agency) (rus [Add to Longdo]
おつむ[, otsumu] (n) (1) (abbr) (from おつむり) (See つむり) face (used mostly with children); head; (2) brains; intelligence [Add to Longdo]
がち;ガチ[, gachi ; gachi] (adj-na) (col) (abbr) (See がちんこ) serious; diligent; honest; earnest [Add to Longdo]
ずぼら;ズボラ;ずべら;ズベラ[, zubora ; zubora ; zubera ; zubera] (adj-na,n) sloppy; slovenly; slipshod; negligent; loose; unkempt [Add to Longdo]
せっせと[, sesseto] (adv) (on-mim) diligently; assiduously; industriously; beavering away; (P) [Add to Longdo]
たゆまぬ努力;弛まぬ努力[たゆまぬどりょく, tayumanudoryoku] (exp) (See 弛む) diligence; unceasing efforts [Add to Longdo]
みっちり[, micchiri] (adv) (1) severely; strictly; fully; (2) earnestly; diligently [Add to Longdo]
アーティフィシャルインテリジェンス[, a-teifisharuinterijiensu] (n) artificial intelligence [Add to Longdo]
アイキュー[, aikyu-] (n) IQ; intelligence quotient [Add to Longdo]
アメリカ国防情報局[アメリカこくぼうじょうほうきょく, amerika kokuboujouhoukyoku] (n) Defense Intelligence Agency (USA) [Add to Longdo]
アメリカ中央情報局[アメリカちゅうおうじょうほうきょく, amerika chuuoujouhoukyoku] (n) (See シーアイエー) Central Intelligence Agency; CIA [Add to Longdo]
インテリ[, interi] (n,adj-no) (abbr) (See インテリゲンチャ) egghead; intelligentsia; (P) [Add to Longdo]
インテリゲンチャ;インテリゲンチア[, interigencha ; interigenchia] (n) intelligentsia (rus [Add to Longdo]
インテリジェンス[, interijiensu] (n) intelligence; (P) [Add to Longdo]
インテリジェンスサービス[, interijiensusa-bisu] (n) intelligence service [Add to Longdo]
インテリジェンステスト[, interijiensutesuto] (n) intelligence test [Add to Longdo]
インテリジェント[, interijiento] (adj-na,n) intelligent; (P) [Add to Longdo]
インテリジェントIMフィルタ[インテリジェントアイエムフィルタ, interijientoaiemufiruta] (n) {comp} intelligent IM filter [Add to Longdo]
インテリジェントケーブル[, interijientoke-buru] (n) {comp} intelligent cable [Add to Longdo]
インテリジェントシティー[, interijientoshitei-] (n) intelligent city [Add to Longdo]
インテリジェントステーション[, interijientosute-shon] (n) {comp} intelligent station [Add to Longdo]
インテリジェントターミナル[, interijientota-minaru] (n) {comp} intelligent terminal [Add to Longdo]
インテリジェントデータベース[, interijientode-tabe-su] (n) {comp} intelligent database [Add to Longdo]
インテリジェントデザイン[, interijientodezain] (n) intelligent design (theory that life or the universe must have been designed by an intelligent being) [Add to Longdo]
インテリジェントネットワーク[, interijientonettowa-ku] (n) {comp} intelligent network [Add to Longdo]
インテリジェントハブ[, interijientohabu] (n) {comp} intelligent hub [Add to Longdo]
インテリジェントビル[, interijientobiru] (n) (abbr) intelligent building [Add to Longdo]
インテリジェントマルチプレクサ[, interijientomaruchipurekusa] (n) {comp} intelligent mux; intelligent multiplexer [Add to Longdo]
インテリジェント装置[インテリジェントそうち, interijiento souchi] (n) {comp} intelligent device [Add to Longdo]
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] (n) {comp} intelligent (as opposed to dumb) terminal [Add to Longdo]
インテリ層[インテリそう, interi sou] (n) intellectuals; intelligentsia; educated class [Add to Longdo]
エリント[, erinto] (n) electronic intelligence; ELINT [Add to Longdo]
カウンターインテリジェンス[, kaunta-interijiensu] (n) counterintelligence [Add to Longdo]
ガセネタ;がせネタ;がせねた[, gaseneta ; gase neta ; gaseneta] (n) faked information; bogus intelligence; disinformation [Add to Longdo]
コミント[, kominto] (n) communications intelligence (comint) [Add to Longdo]
スマートビル[, suma-tobiru] (n) smart building; intelligent building [Add to Longdo]
タイムインテリジェンス[, taimuinterijiensu] (n) {comp} time intelligence [Add to Longdo]
ディリジェンス[, deirijiensu] (n) diligence [Add to Longdo]
デューディリジェンス[, deyu-deirijiensu] (n) due diligence [Add to Longdo]
ビジネスインテリジェンス[, bijinesuinterijiensu] (n) {comp} business intelligence [Add to Longdo]
穎悟[えいご, eigo] (adj-na,n) intelligent; shrewd [Add to Longdo]
英知(P);叡知;叡智;睿智[えいち, eichi] (n) wisdom; intelligence; intellect; (P) [Add to Longdo]
英明[えいめい, eimei] (adj-na,n) intelligent; wise; bright; brilliant; clear-sighted; (P) [Add to Longdo]
鋭意[えいい, eii] (n-adv,n-t) eagerly; earnestly; diligently [Add to Longdo]
仮初め;苟且;仮初(io)[かりそめ;こうしょ(苟且), karisome ; kousho ( ka katsu )] (adj-no,adj-na) (1) (uk) (苟且・かりそめ is gikun) temporary; transient; (2) trifling; slight; negligent [Add to Longdo]
過失殺人[かしつさつじん, kashitsusatsujin] (n) negligent homicide [Add to Longdo]
過失致死[かしつちし, kashitsuchishi] (n) involuntary manslaughter; accidental homicide; negligent homicide; (P) [Add to Longdo]
過失犯[かしつはん, kashitsuhan] (n) crime of negligence; careless offense; careless offence [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不含糊[bù hán hu, ㄅㄨˋ ㄏㄢˊ ㄏㄨ˙, ] unambiguous; unequivocal; explicit; prudent; cautious; not negligent; unafraid; unhesitating; really good; extraordinary [Add to Longdo]
不在意[bù zài yì, ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ ㄧˋ, ] pay no attention to; take no notice of; not mind; negligent; careless [Add to Longdo]
中央情报局[Zhōng yāng Qíng bào jú, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ ㄐㄩˊ, / ] Central Intelligence Agency; CIA [Add to Longdo]
中情局[Zhōng Qíng Jú, ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄥˊ ㄐㄩˊ, ] Central Intelligence Agency (abbr.) [Add to Longdo]
人工智能[rén gōng zhì néng, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄓˋ ㄋㄥˊ, ] artificial intelligence (AI) [Add to Longdo]
伶俐[líng lì, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, ] clever; witty; intelligent [Add to Longdo]
伶悧[líng lì, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, ] variant of 伶俐, clever; witty; intelligent [Add to Longdo]
刻苦钻研[kè kǔ zuān yán, ㄎㄜˋ ㄎㄨˇ ㄗㄨㄢ ㄧㄢˊ, / ] to study diligently [Add to Longdo]
力行[lì xíng, ㄌㄧˋ ㄒㄧㄥˊ, ] to practice diligently; to act energetically [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] careful; diligent; firm [Add to Longdo]
[qín, ㄑㄧㄣˊ, ] diligent; frequent [Add to Longdo]
勤勉[qín miǎn, ㄑㄧㄣˊ ㄇㄧㄢˇ, ] diligence; diligent; industrious [Add to Longdo]
勤劳[qín láo, ㄑㄧㄣˊ ㄌㄠˊ, / ] hardworking; industrious; diligent [Add to Longdo]
勤奋[qín fèn, ㄑㄧㄣˊ ㄈㄣˋ, / ] hardworking; diligent [Add to Longdo]
勤奋刻苦[qín fèn kè kǔ, ㄑㄧㄣˊ ㄈㄣˋ ㄎㄜˋ ㄎㄨˇ, / ] diligent; assiduous [Add to Longdo]
勤学苦练[qín xué kǔ liàn, ㄑㄧㄣˊ ㄒㄩㄝˊ ㄎㄨˇ ㄌㄧㄢˋ, / ] to study diligent; to train assiduously [Add to Longdo]
勤快[qín kuài, ㄑㄧㄣˊ ㄎㄨㄞˋ, ] diligent; hardworking [Add to Longdo]
勤恳[qín kěn, ㄑㄧㄣˊ ㄎㄣˇ, / ] diligent and attentive; assiduous; sincere [Add to Longdo]
勤王[qín Wáng, ㄑㄧㄣˊ ㄨㄤˊ, ] to serve the king diligently; to save the country in times of danger; to send troops to rescue the king [Add to Longdo]
勤谨[qín jǐn, ㄑㄧㄣˊ ㄐㄧㄣˇ, / ] diligent and painstaking [Add to Longdo]
千里之堤,溃于蚁穴[qiān lǐ zhī dī, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄓ ㄉㄧ, kui4 yu2 yi3 xue2, / ] an ant hole causing the collapse of a great dike (谚语 proverb); fig. huge damage from a moment's negligence [Add to Longdo]
[qín, ㄑㄧㄣˊ, ] variant of 廑, careful; diligent [Add to Longdo]
反间谍[fǎn jiàn dié, ㄈㄢˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄧㄝˊ, / ] counter-intelligence; protection against espionage [Add to Longdo]
吴下阿蒙[Wú xià ā Méng, ˊ ㄒㄧㄚˋ ㄚ ㄇㄥˊ, / ] General Lü Meng 呂矇|吕蒙 of the southern state of Wu (成语 saw); model of self-improvement by diligent study (from unlettered soldier to top strategist of Wu) [Add to Longdo]
夙兴夜寐[sù xīng yè mèi, ㄙㄨˋ ㄒㄧㄥ ㄧㄝˋ ㄇㄟˋ, / ] to rise early and sleep late (成语 saw); to work hard; to study diligently; to burn the candle at both ends [Add to Longdo]
好学近乎知,力行近乎仁,知耻近乎勇[hào xué jìn hu zhī, ㄏㄠˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄣˋ ㄏㄨ˙ ㄓ, li4 xing2 jin4 hu5 ren2 , zhi1 chi3 jin4 hu5 yong3, / ] to love learning is akin to knowledge, to study diligently is akin to benevolence, to know shame is akin to courage (Confucius) [Add to Longdo]
孜孜[zī zī, ㄗ ㄗ, ] diligent; hardworking; industrious; assiduous [Add to Longdo]
孜孜不倦[zī zī bù juàn, ㄗ ㄗ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄢˋ, ] lit. diligent and without slacking (成语 saw); praise for hard and concentrated effort; assiduous (study); concentrating [Add to Longdo]
孳孳[zī zī, ㄗ ㄗ, ] diligent; hardworking; industrious; assiduous [Add to Longdo]
巧干[qiǎo gàn, ㄑㄧㄠˇ ㄍㄢˋ, / ] to work resourcefully; to apply intelligence [Add to Longdo]
[dài, ㄉㄞˋ, ] idle; lazy; negligent; careless [Add to Longdo]
情报[qíng bào, ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ, / ] (spy) intelligence; information-gathering [Add to Longdo]
情报官员[qíng bào guān yuán, ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, / ] intelligence official [Add to Longdo]
情报局[qíng bào jú, ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ ㄐㄩˊ, / ] intelligence agency [Add to Longdo]
情报部[qíng bào bù, ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ ㄅㄨˋ, / ] intelligence agency [Add to Longdo]
情报部门[qíng bào bù mén, ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ, / ] intelligence agency [Add to Longdo]
[huì, ㄏㄨㄟˋ, ] intelligent [Add to Longdo]
懂事[dǒng shì, ㄉㄨㄥˇ ㄕˋ, ] sensible; thoughtful; intelligent [Add to Longdo]
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, ] lax; negligent [Add to Longdo]
捕俘[bǔ fú, ㄅㄨˇ ㄈㄨˊ, ] capture enemy personnel (for intelligence purposes) [Add to Longdo]
智力[zhì lì, ㄓˋ ㄌㄧˋ, ] intelligence; intellect [Add to Longdo]
智商[zhì shāng, ㄓˋ ㄕㄤ, ] IQ (intelligence quotient) [Add to Longdo]
智能[zhì néng, ㄓˋ ㄋㄥˊ, ] intelligent [Add to Longdo]
智能大楼[zhì néng dà lóu, ㄓˋ ㄋㄥˊ ㄉㄚˋ ㄌㄡˊ, / ] intelligent building [Add to Longdo]
智能设计[zhì néng shì jì, ㄓˋ ㄋㄥˊ ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] intelligent design (relig.) [Add to Longdo]
智谋[zhì móu, ㄓˋ ㄇㄡˊ, / ] resourceful; intelligent [Add to Longdo]
智谋过人[zhì móu guò rén, ㄓˋ ㄇㄡˊ ㄍㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, / ] surpassingly resourceful; super-intelligent [Add to Longdo]
核情报[hé qíng bào, ㄏㄜˊ ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ, / ] nuclear intelligence [Add to Longdo]
业精于勤[yè jīng yú qín, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄩˊ ㄑㄧㄣˊ, / ] mastery of study lies in diligence (成语 saw). You can only master a subject by assiduous study.; Excellence in work is only possible with diligence.; Practise makes perfect. [Add to Longdo]
用功[yòng gōng, ㄩㄥˋ ㄍㄨㄥ, ] diligent; industrious (in one's studies); to study hard; to make great effort [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インテリジェンス[いんてりじえんす, interijiensu] intelligence [Add to Longdo]
インテリジェントハブ[いんてりじえんとはぶ, interijientohabu] intelligent hub [Add to Longdo]
インテリジェントマルチプレクサ[いんてりじえんとまるちぷれくさ, interijientomaruchipurekusa] intelligent mux, intelligent multiplexer [Add to Longdo]
インテリジェント装置[インテリジェントそうち, interijiento souchi] intelligent device [Add to Longdo]
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal [Add to Longdo]
人間の思考[にんげんのしこう, ningennoshikou] artificial intelligence (AI) [Add to Longdo]
人工知能[じんこうちのう, jinkouchinou] AI, artificial intelligence [Add to Longdo]
知識情報処理[ちしきじょうほうしょり, chishikijouhoushori] intelligent information processing [Add to Longdo]
知的[ちてき, chiteki] intelligent [Add to Longdo]
知能[ちのう, chinou] intelligence [Add to Longdo]
高度交通システム[こうどこうつうしすてむ, koudokoutsuushisutemu] ITS, intelligent transportation systems [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
低能[ていのう, teinou] niedrige_Intelligenz, Geistesschwaeche [Add to Longdo]
可決[かけつ, kaketsu] bewilligen, annehmen [Add to Longdo]
携わる[たずさわる, tazusawaru] sich_beteiligen [Add to Longdo]
[とく, toku] BEFEHLIGEN, KOMMANDIEREN, BEAUFSICHTIGEN [Add to Longdo]
聞き入れる[ききいれる, kikiireru] erhoeren, einwilligen [Add to Longdo]
[だく, daku] ZUSTIMMEN, EINWILLIGEN [Add to Longdo]
賢明[けんめい, kenmei] -weise, intelligent, bedachtsam [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top