ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intelligent

IH2 N T EH1 L AH0 JH AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intelligent-, *intelligent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intelligent(adj) ซึ่งมีไหวพริบ, See also: ฉลาด, ซึ่งมีหัวคิด, มีเชาว์ปัญญา, Syn. bright, clever, sharp, smart, Ant. dull, stupid
intelligentsia(n) กลุ่มปัญญาชน, See also: สังคมระดับปัญญาชน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intelligent(อินเทล'ลิเจินทฺ) adj. มีสติปัญญา, ฉลาด, มีไหวพริบดี, มีความเข้าใจหรือความรู้ดี. adv., Syn. clever
intelligent terminalเครื่องปลายทางฉลาดเครื่องปลายทางเชิงปัญญาหมายถึง เครื่องปลายทางที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย (network) แต่ในบางครั้งสามารถทำงานอย่างอิสระได้ เครื่องปลายทางประเภทนี้ จะต้องมีคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์อยู่ด้วย กล่าวคือ ต้องมีหน่วยความจำ หน่วยประมวลผล ฯ เครื่องปลายทางอีกแบบหนึ่ง จะเป็นแบบที่เรียกว่า เครื่องปลายทางธรรมดา (dumb terminal) กล่าวคือ จะทำได้เพียงรับหรือแสดงผลเท่านั้นมีความหมายเหมือน smart terminal ดู dumb terminal เปรียบเทียบ
unintelligent(-เทล'ลิเจินทฺ) adj. โง่, เง่า, ทื่อ, ปัญญาอ่อน, ไม่มีจิตใจ., See also: unintelligence n. unintelligently adv., Syn. stupid

English-Thai: Nontri Dictionary
intelligent(adj) มีเชาวน์, มีไหวพริบ, รู้จักคิด, ฉลาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intelligent terminalเครื่องปลายทางอัจฉริยะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
intelligent terminalเครื่องปลายทางฉลาด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intelligent agents (Computer software)อินเทลลิเจนท์ เอเจนท์ (ส่วนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Intelligent buildingsอาคารอัจฉริยะ [TU Subject Heading]
Intelligent control systemsระบบควบคุมอัจฉริยะ [TU Subject Heading]
intelligent islandวิสัยทัศน์ของประเทศสิงคโปร์ตามแผน Vision 2000 ที่จะมีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในทุกระบบทั้งที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การปกครอง ภาคธุรกิจ การสาธารณสุข การศึกษา และอื่นๆ ของประเทศสิงคโปร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Intelligent Transport Systemระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ, Example: ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ คือ ระบบด้านจราจรและขนส่งซึ่งเกิดจากการนำเอาเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม มาช่วยปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ให้ดีขึ้น เช่น ลดระยะเวลาที่สูญเสียไปในการเดินทาง ลดอุบัติเหตุ หรือ เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทาง เป็นต้น <p>[ ที่มา: http://wiki.nectec.or.th/its/Cluster/ITSBook ] [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Intelligent tutoring systemคอมพิวเตอร์ช่วยการสอนแบบอัจฉริยะ [คอมพิวเตอร์]
Intelligent tutoring systemsคอมพิวเตอร์ช่วยการสอนแบบอัจฉริยะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thank God they are not as intelligent as we who kill them.ขอบคุณพระเจ้าที่มันไม่ได้เป็น อัจฉริยะ ในขณะที่เราที่ฆ่ามัน The Old Man and the Sea (1958)
All intelligent creatures dream.สัตว์ที่ฉลาดฝันทั้งหมด ไม่มีใครรู้ว่าทำไม 2010: The Year We Make Contact (1984)
she's a high-class intelligent piece.- แปลว่า เธอเป็นคนชั้นสูงทันสมัย Spies Like Us (1985)
I think you're too intelligent to believe such a propaganda!ฉันคิดว่าแกจะฉลาดพอNที่จะไปเชื่อโฆษณาชวนพวกนั้น Rambo III (1988)
Now, there's an intelligent response.ตอกกลับได้หลักแหลมมาก Field of Dreams (1989)
I too was growing, particularly in intellect and I was amazed at how intelligent they seemed.ฉันก็เป็นที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสติปัญญา ... ... และฉันประหลาดใจที่ว่าพวกเขาดูเหมือนฉลาด Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
We'll have to find an intelligent way of sharing the responsibilities.เราจะต้องหาทางที่ดีที่สุดที่จะรับผิดชอบร่วมกัน Junior (1994)
Wait, was this a small Mediterranean guy with curiously intelligent good looks?เดี๋ยว ใช่ คนเมดิเตอเรเนียนตัวเล็กๆ แล้วก็หน้าตาหล่อมากๆใช่มั้ย The One with George Stephanopoulos (1994)
And there seems to be no sign of intelligent life anywhere.และไม่มีร่องรอยของสิ่งมีชีวิตสักตัว Toy Story (1995)
It's the most intelligent show on television.มันเป็นโชว์ที่ฉลาดที่สุดในโทรทัศน์ The Birdcage (1996)
If only one out of a million of those had planets if just one out of a million of those had life and if just one out of a million of those had intelligent life there would be literally millionsถ้ามีเพียงหนึ่งในล้าน ของผู้ที่มีดาวเคราะห์ ถ้าเพียงแค่หนึ่งในล้าน ของผู้ที่มีชีวิต และถ้าเพียงแค่หนึ่งในล้าน Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intelligentAll human beings are much more intelligent than animals.
intelligentApes are intelligent.
intelligentAre people born intelligent or stupid, or is intelligence the result of how you live?
intelligentBroaden your horizon so that as you become more and more able to take care of yourself you will move intelligently.
intelligentCan there be a computer intelligent enough to tell a joke?
intelligentCertainly he is handsome and intelligent, but he something about him that I can't like.
intelligentCompared with his brother, he is not so intelligent.
intelligentDr. Patterson: Not at all! Koko has taught us that gorillas are intelligent enough to learn sign language.
intelligentEven an intelligent child cannot understand.
intelligentHe hit the jack pot with his date. She was lovely and intelligent.
intelligentHe is an intelligent boy.
intelligentHe is as intelligent as any student in the class.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาแหลม(v) smartly choose, See also: intelligently choose, Example: ลูกตาแหลมมากที่เลือกผู้หญิงคนนี้มาเป็นคู่ครอง, Thai Definition: เข้าใจเลือก, ฉลาดเลือก
วิทูร(adj) intelligent, See also: wise, Syn. ฉลาด, ชำนาญ, Thai Definition: ที่คงแก่เรียน, ที่รอบรู้เรื่องต่างๆ, Notes: (บาลี)
แสนรู้(adj) intelligent, See also: clever, bright, sharp, canny, shrewd, astute, Syn. ฉลาด, มีไหวพริบ, ฉลาดหลักแหลม, หลักแหลม, Example: เจ้านกแสนรู้ ตาไว รีบบินหลบเข้าไปในกิ่งไม้หนา, Thai Definition: มีปัญญาช่างรู้
ฉกาจ(adj) intelligent, See also: ingenious, clever, bright, Syn. ฉกาจฉกรรจ์, เก่งกาจ, ยอดเยี่ยม, Example: เขาเป็นคนเก่งฉกาจคนหนึ่ง
ฉกาจ(adv) intelligently, See also: ingeniously, cleverly, bright, Syn. ฉกาจฉกรรจ์, เก่งกาจ, ยอดเยี่ยม, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นสามารถทำงานได้อย่างฉกาจกว่าที่เป็นอยู่อีกมากมาย
เฉลียวฉลาด(adj) clever, See also: intelligent, ingenious, talented, quick-witted, smart, gifted, apt, expert, Syn. มีไหวพริบ, ฉลาด, Ant. โง่, Example: เขาอายุประมาณ 25 ปี เป็นคนเฉลียวฉลาด สติปัญญาดี ความจำเป็นเลิศ
กลุ่มปัญญาชน(n) intelligentsia, See also: intellectual, Example: กลุ่มปัญญาชนรวมตัวกันมาเรียกร้องประชาธิปไตยที่หน้าทำเนียบรัฐบาล, Count Unit: กลุ่ม, Thai Definition: กลุ่มของคนที่มีความรู้หรือความฉลาดอันเกิดแต่การเรียนมามาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัจฉริยะ[atchariya] (adj) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted  FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
ฉลาด[chalāt] (adj) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd  FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux
ฉลาดสุด ๆ[chalāt sut-sut] (adj) EN: mega clever  FR: super intelligent
เฉลียวฉลาด[chalīochalāt] (adj) EN: perceptive ; discerning ; clever ; cute  FR: perspicace ; sagace ; intelligent
ชาญฉลาด[chānchalāt] (adj) EN: clever ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous ; cunning  FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
ชาญฉลาด[chānchalāt] (adv) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly  FR: intelligemment ; ingénieusement
เดียงสา[dīengsā] (v) EN: be sensible ; know the way of the world ; be intelligent ; be responsible ; be mature ; be of age ; reach the age of discretion ; know what is right or wrong  FR: être raisonnable ; être sensé ; être avisé ; faire preuve de maturité
หัวดี[hūadī] (adj) EN: wise ; smart ; intelligent
เก่ง[keng] (adj) EN: gifted ; able ; proficient ; adept ; expert ; apt ; capable ; good at ; smart (Am.)  FR: doué ; capable ; compétent ; expert ; intelligent
คม[khom] (adj) EN: keen ; clever ; bright ; intelligent ; witty ; sagacious ; acute  FR: spirituel ; astucieux ; perspicace

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INTELLIGENT IH2 N T EH1 L AH0 JH AH0 N T
INTELLIGENTLY IH2 N T EH1 L IH0 JH AH0 N T L IY0
INTELLIGENTSIA IH2 N T EH2 L AH0 JH EH1 N T S IY0 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intelligent (j) ˈɪntˈɛlɪʤənt (i1 n t e1 l i jh @ n t)
intelligently (a) ˈɪntˈɛlɪʤəntliː (i1 n t e1 l i jh @ n t l ii)
intelligentsia (n) ˈɪntˌɛlɪʤˈɛntsɪəʳ (i1 n t e2 l i jh e1 n t s i@)
intelligentsias (n) ˈɪntˌɛlɪʤˈɛntsɪəʳz (i1 n t e2 l i jh e1 n t s i@ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
智能[zhì néng, ㄓˋ ㄋㄥˊ, ] intelligent #3,941 [Add to Longdo]
[huì, ㄏㄨㄟˋ, ] intelligent #7,126 [Add to Longdo]
精明强干[jīng míng qiáng gàn, ㄐㄧㄥ ㄇㄧㄥˊ ㄑㄧㄤˊ ㄍㄢˋ, / ] intelligent and capable (成语 saw) #73,940 [Add to Longdo]
灵机[líng jī, ㄌㄧㄥˊ ㄐㄧ, / ] intelligent; quick-witted; a good idea #87,604 [Add to Longdo]
智能大楼[zhì néng dà lóu, ㄓˋ ㄋㄥˊ ㄉㄚˋ ㄌㄡˊ, / ] intelligent building [Add to Longdo]
智能设计[zhì néng shì jì, ㄓˋ ㄋㄥˊ ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] intelligent design (relig.) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
intelligent { adj } | intelligenter | am intelligentesten | nicht intelligentintelligent | more intelligent | most intelligent | unintelligent [Add to Longdo]
intelligent; vernünfig; verständnisvoll { adv }intelligently [Add to Longdo]
intelligent { adj } | intelligente Bombesmart | smart bomb [Add to Longdo]
intelligent sein; Köpfchen habento have brains [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
発明[はつめい, hatsumei] (n, vs) (1) invention; (adj-na) (2) (See 聡明) intelligent; clever; (n, vs) (3) (arch) being enlightened; having the meaning of everything become clear; (P) #4,641 [Add to Longdo]
英明[えいめい, eimei] (adj-na, n) intelligent; wise; bright; brilliant; clear-sighted; (P) #10,040 [Add to Longdo]
インテリ[interi] (n, adj-no) (abbr) (See インテリゲンチャ) egghead; intelligentsia; (P) [Add to Longdo]
インテリゲンチャ;インテリゲンチア[interigencha ; interigenchia] (n) intelligentsia (rus [Add to Longdo]
インテリジェント[interijiento] (adj-na, n) intelligent; (P) [Add to Longdo]
インテリジェントIMフィルタ[インテリジェントアイエムフィルタ, interijientoaiemufiruta] (n) { comp } intelligent IM filter [Add to Longdo]
インテリジェントケーブル[interijientoke-buru] (n) { comp } intelligent cable [Add to Longdo]
インテリジェントシティー[interijientoshitei-] (n) intelligent city [Add to Longdo]
インテリジェントステーション[interijientosute-shon] (n) { comp } intelligent station [Add to Longdo]
インテリジェントターミナル[interijientota-minaru] (n) { comp } intelligent terminal [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インテリジェントハブ[いんてりじえんとはぶ, interijientohabu] intelligent hub [Add to Longdo]
インテリジェントマルチプレクサ[いんてりじえんとまるちぷれくさ, interijientomaruchipurekusa] intelligent mux, intelligent multiplexer [Add to Longdo]
インテリジェント装置[インテリジェントそうち, interijiento souchi] intelligent device [Add to Longdo]
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal [Add to Longdo]
知識情報処理[ちしきじょうほうしょり, chishikijouhoushori] intelligent information processing [Add to Longdo]
知的[ちてき, chiteki] intelligent [Add to Longdo]
高度交通システム[こうどこうつうしすてむ, koudokoutsuushisutemu] ITS, intelligent transportation systems [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intelligent \In*tel"li*gent\, a. [L. intelligens, intellegens,
   -entis, p. pr. of intelligere, intellegere, to perceive;
   inter between + legere to gather, collect, choose: cf. F.
   intelligent. See {Legend}.]
   [1913 Webster]
   1. Endowed with the faculty of understanding or reason; as,
    man is an intelligent being.
    [1913 Webster]
 
   2. Possessed of a high level of intelligence, education, or
    judgment; knowing; sensible; skilled; exhibiting high
    intelligence; as, an intelligent young man; an intelligent
    architect; an intelligent answer.
    [1913 Webster]
 
   3. Cognizant; aware; communicative. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Intelligent of seasons.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Which are to France the spies and speculations
       Intelligent of our state.       --Shak.
 
   Syn: Sensible; understanding. See {Sensible}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intelligent
   adj 1: having the capacity for thought and reason especially to
       a high degree; "is there intelligent life in the
       universe?"; "an intelligent question" [ant: {stupid},
       {unintelligent}]
   2: possessing sound knowledge; "well-informed readers" [syn:
     {intelligent}, {well-informed}]
   3: exercising or showing good judgment; "healthy scepticism"; "a
     healthy fear of rattlesnakes"; "the healthy attitude of
     French laws"; "healthy relations between labor and
     management"; "an intelligent solution"; "a sound approach to
     the problem"; "sound advice"; "no sound explanation for his
     decision" [syn: {healthy}, {intelligent}, {levelheaded},
     {level-headed}, {sound}]
   4: endowed with the capacity to reason [syn: {intelligent},
     {reasoning(a)}, {thinking(a)}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 intelligent /ɛ̃tɛliʒɑ̃/ 
  intelligent; sagacious

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 intelligent /intɛliːgɛnt/
  bright; intelligent; intelligently

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 intelligent /intəliɤ°ɛnt/
  intelligent; sagacious

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 intelligent
  intelligent; sagacious

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top