ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

secret

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -secret-, *secret*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
secret service(name) หน่วยตำรวจลับซึ่งมีหน้าที่อารักขาประธานาธิบดีสหรัฐ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
secret(adj) เป็นความลับ, See also: ซ่อนเร้น, ปิดบัง, ลึกลับ, แอบซ่อน, หลบ, Syn. inexpressive, private, incommunicable, hidden, underground, Ant. known, revealed
secret(n) ความลับ, See also: ความใน, Syn. confidentiality, confidence
secret(n) เคล็ดลับ, See also: ตำราลับ, กลวิธีลับ
secrete(vt) หลั่ง, See also: ปล่อยออก, ไหล, Syn. emit, excrete, discharge
secrete(vt) ซ่อนเร้น, See also: หลบเร้น, ปิดบัง, แอบซ่อน, Syn. hide, conceal, cover
secretly(adv) อย่างลับๆ, See also: อย่างแอบแฝง, อย่างเป็นส่วนตัว, อย่างลึกลับ, อย่างปิดบัง, Syn. confidentially, conspiratorially, privately
secretary(n) เลขานุการ, See also: ตำแหน่งเลขานุการ
secretary(n) ผู้จัดการ (ของสมาคม)
secretary(n) รัฐมนตรี, See also: เจ้าหน้าที่ระดับสูง, เลขาธิการ, Syn. secretaire
secretary(n) โต๊ะเขียนหนังสือ (เครื่องเรือน), See also: โต๊ะหนังสือที่มีลิ้นชักและตู้หนังสือ, Syn. writing desk, escritoire

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
secret(ซี'คริท) adj.เป็นความลับ, เร้นลับ, ลึกลับ, ลับเฉพาะ, ปิดบัง, อำพราง, ปิดปาก. n. สิ่งที่เป็นความลับ, สิ่งที่อำพราง, ความลับ, ความลึกลับ, วิธีการลึกลับ, ตำราลับ, -Phr. (in secret เป็นความลับ, ลึกลับ, เป็นการส่วนตัว), See also: secretly adv. secretness n.
secret agentn. เจ้าหน้าที่สืบราชการลับ, ผู้สืบความลับ, Syn. spy
secret servicen. หน่วยสืบราชการลับ, หน่วยข่าวกรอง., See also: secrete service adj.
secret servicemann. เจ้าหน้าที่สืบราชการลับ
secretarial(เซคริแท'เรียล) adj. เกี่ยวกับเลขานุการ, เกี่ยวกับงานเลขานุการ
secretariat(เซคริแท'เรียท) n. กองเลขาธิการ, สำนักงานเลขาธิการ, สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานรัฐมนตรี, ตำแหน่งเลขาธิการ, ตำแหน่งรัฐมนตรี, ตำแหน่งเลขานุการ, เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดังกล่าว
secretariate(เซคริแท'เรียท) n. กองเลขาธิการ, สำนักงานเลขาธิการ, สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานรัฐมนตรี, ตำแหน่งเลขาธิการ, ตำแหน่งรัฐมนตรี, ตำแหน่งเลขานุการ, เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดังกล่าว
secretary(เซค'ริเทอรี) n. เลขานุการ, เลขาธิการ, เลขานุการส่วนตัว, ผู้ทำหนังสือ, รัฐมนตรี, เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของรัฐ, โต๊ะเขียน, See also: secretaryship n. pl. secretaries, Syn. stenographer
secretary of staten. รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอเมริกา, (อังกฤษ) รัฐมนตรี
secretary-general(เซค'ริเทอร'เจน'เนอเริล) n. เลขาธิการใหญ่, หัวหน้าหน่วยงานของsecretariat (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
secret(adj) ลับเฉพาะ, ลับ, เป็นความลับ, ปกปิด, ปิดบัง, อำพราง
secret(n) สิ่งที่ปิดบัง, ความลับ, ความลับเฉพาะ
secretarial(adj) เกี่ยวกับงานเลขานุการ, เกี่ยวกับเลขานุการ
secretary(n) เลขาธิการ, เลขานุการ, รัฐมนตรี, โต๊ะเขียนหนังสือ
secrete(vt) ปิดบัง, ซ่อนเร้น, ซุกซ่อน, ปล่อยออก
secretion(n) การขับ, การทำให้มี, น้ำคัดหลั่ง
secretive(adj) ลับ, ซ่อนเร้น, ปิดบัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
secret ballotการลงคะแนนเลือกตั้งลับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
secret documentเอกสารลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
secret reserveกองทุนสำรองลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
secret service; service, secretหน่วยสืบราชการลับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
secret session; session, secretการประชุมลับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
secret societyสมาคมลับ, อั้งยี่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
secretaสิ่งหลั่ง, สิ่งคัดหลั่ง [ มีความหมายเหมือนกับ secretion ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
secretagogue; secretogogue๑. เร่งการหลั่ง, เร่งการคัดหลั่ง๒. สารเร่งการหลั่ง, สารเร่งการคัดหลั่ง, ยาขับน้ำคัดหลั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
secretariatสำนักงานเลขานุการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
secretariat generalสำนักเลขาธิการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Secret serviceการสืบราชการลับ [TU Subject Heading]
Secretariat of the United Nationsคือสำนักเลขาธิการสหประชาชาติ ประกอบด้วยตัวเลขาธิการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยสมัชชาตามข้อเสนอแนะของคณะมนตรีความมั่นคง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ตามที่องค์การต้องการหน้าที่สำคัญของเลขาธิการสหประชา ชาติ คือ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์การ นำเรื่องใดก็ตามเสนอต่อคณะมนตรีความมั่นคง ซี่งตามทรรศนะของเลขาธิการเห็นว่าเป็นภัยคุกคามสันติภาพและความมั่นคง ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ทำรายงานประจำปี และรายงานเพิ่มเติมใด ๆ ที่จำเป็นเสนอต่อสมัชชาสหประชาชาติ เกี่ยวกับงานขององค์การ สหประชาชาติคณะเจ้าหน้าที่ที่ทำงานช่วยเหลือเลขาธิการนั้น ถือเป็นเจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศ ประกอบด้วยชนชาติต่าง ๆ ในการเกณฑ์เจ้าหน้าที่เหล่านี้เข้าทำงานกับสหประชาชาติ จะคัดแต่ผู้ที่มีประสิทธิภาพ ความสามารถ และความซื่อสัตย์ในระดับสูงสุด และคำนึงถึงเขตภูมิศาสตร์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในการทำงานตามหน้าที่ ทั้งตัวเลขาธิการและคณะเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมงาน จะต้องไม่แสวงหรือรับคำสั่งจากรัฐบาลใด ๆ หรือจากผู้มีอำนาจหน้าที่อื่นใดที่อยู่นอกเหนือองค์การสหประชาชาติ ขณะเดียวกัน สมาชิกของสหประชาชาติได้ตกลงยอมรับนับถือความรับผิดชอบที่มีลักษณะระหว่าง ประเทศของสำนักเลขาธิการ และจักไม่แสวงใช้อิทธิพลใด ๆ ต่อสำนักเลขาธิการ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบเหล่านั้น [การทูต]
Secretariesเลขานุการ [TU Subject Heading]
Secretionการคัดหลั่ง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
secretagogue(n) A hormone or another agent that causes or stimulates secretion.
Secretary of State(n) เสนาบดีใหญ่ เป็นตำแหน่งในรัฐบาลสหราชอาณาจักร มีประจำอยู่ในสองกระทรวงคือกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงปิตุภูมิ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll share a secret with you.ฉันจะแบ่งปันความลับกับคุณ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A lady. My secret agent.สาวๆ นั้นมันเป็นความลับ The Great Dictator (1940)
Your secret agent? Tell her to come here.นั้นความลับของคุณเหรอ เรียกเธอมานี่ The Great Dictator (1940)
Their secret longingความปรารถนาลับของพวกเขา Pinocchio (1940)
You think we're asking you to reveal secrets of Rebecca's life.เธอเข้าใจว่าเราขอให้เธอ เปิดเผยความลับของรีเบคคา Rebecca (1940)
It's no secret that children from slums are potential menaces to society. I think...มันเป็นความลับที่เด็กจากสลัมเป็น menaces ศักยภาพในสังคมไม่มี ผมคิดว่า ... 12 Angry Men (1957)
I want you eleven men to... vote by secret written ballot.ฉันต้องการให้คุณสิบเอ็ดคน ... โหวตโดยการลงคะแนนลับเขียน 12 Angry Men (1957)
Excuse me. This was a secret ballot. We all agreed on that, no?ขอโทษนะ นี่คือการลงคะแนนลับ เราทุกคนเห็นด้วยกับการที่ไม่ได้หรือไม่ 12 Angry Men (1957)
What do you mean? There are no secrets in a jury room. I know who it was.สิ่งที่คุณหมายถึงอะไร มีความลับไม่มีในห้องคณะลูกขุนมี ฉันรู้ว่าที่มันเป็น 12 Angry Men (1957)
Because our bomb mission had been so secret no distress signal had been sent.เพราะภารกิจทิ้งระเบิดเราลับมาก... เลยไม่มีการส่งสัญญาณเตือน Jaws (1975)
Don't kill me. I have secrets to tell youไม่ฆ่าฉัน ฉันมี secret to บอกคุณ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Secret flowers?ดอกไม้.. ความลับ? Suspiria (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
secretActually, and I need to keep this quiet, but recently here there's a rumour that young women on this beach are having photos taken in secret of them.
secretA-hahaha, you really are bad at keeping secrets.
secretAll of them wanted to know my secret.
secretAll their secrets have been revealed.
secretA man who has knowledge of a secret weapon has placed himself behind the eight ball.
secretApprenticeship is a system where you eat, sleep and live with your master and are taught various martial arts know-how and secrets.
secretAs a disinterested third-party I can declare that she secretly loves him.
secretAs a secretary she is a prize.
secretA secretarial post is open.
secretAt last she gave way to him and broke a secret.
secretBetty cannot keep any secret to herself for a long time.
secretCan you keep a secret?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางลับ(n) secret passageway, See also: hidden passage, Example: ทางลับของถ้ำสามารถทะลุไปอีกถ้ำหนึ่งได้
ผู้บันทึก(n) recorder, See also: secretary (for a meeting), Syn. คนบันทึก, Example: ผมได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บันทึกสถิติในการทดสอบครั้งนี้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่จดข้อความไว้เพื่อช่วยความทรงจำหรือเพื่อเป็นหลักฐาน,
รหัสลับ(n) secret code, Syn. รหัสผ่าน, Example: รหัสลับที่เขาใช้กันเป็นเพียงตัวเลขซึ่งสุ่มขึ้นมาอย่างง่าย, Count Unit: ตัว, Thai Definition: สัญลักษณ์ที่เก็บไว้เป็นความลับ
โค้ดลับ(n) secret code, Syn. รหัสลับ, Example: เราจะปฏิบัติการก็ต่อเมื่อได้โค้ดลับจากหัวหน้าเสียก่อน, Thai Definition: รหัสลับรู้กันในหมู่คณะ
ความลึกลับ(n) mystery, See also: secret, Syn. ความเร้นลับ, Example: ความลึกลับของบ้านผีสิงหลังนี้ยังไม่มีผู้ใดคลี่คลายได้เลย, Thai Definition: ความเร้นลับจนเหลือที่จะรู้เห็น หรือเข้าใจได้
รหัส(n) code, See also: secret, cypher, cipher, Syn. เครื่องหมาย, สัญลักษณ์, Example: เราอาจใช้งานโปรแกรมได้ด้วยการนำรหัสของเจ้าของแฟ้มมาไข เปิดตัวยืนยันลักษณะแท้จริง, Thai Definition: ข้อความลับที่เข้ารหัส, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เสนาบดี(n) minister, See also: Secretary of State, Syn. เจ้ากระทรวง, Example: พระเจ้าลูกยาเธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมทรงมีคุณานุประการนับมากมายต่อการพัฒนาการศาลและกฎหมาย, Notes: (โบราณ)
ลับลมคมใน(n) secret motive, See also: sinister motive, Example: สองคนนี้ท่าทางมีลับลมคมใน, Thai Definition: สิ่งที่เป็นความลับแอบแฝง
ลับ(adj) secret, See also: confidential, hidden, concealed, unrevealed, undisclosed, Ant. เปิดเผย, Example: อั้งยี่ซานเหอเป็นสมาคมลับเก่าแก่มาตั้งแต่โบราณ, Thai Definition: ที่ปกปิดหรือควรปกปิด
ลี้ลับ(adj) mysterious, See also: secret, arcane, enigmatic, mystifying, uncanny, inexplicable, Example: การหลับเป็นเสมือนประตูไปสู่โลกลี้ลับ, Thai Definition: ลึกซึ้งเหลือรู้เหลือเห็นตามธรรมดา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[aēp] (adj) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly  FR: en douce ; discrètement ; furtivement
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[aēp-aēp søn-søn] (adv) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily  FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบดู[aēp dū] (v, exp) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at  FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอบซ่อน[aēp-søn] (v) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud  FR: cacher ; dissimuler
อำพราง[amphrāng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over  FR: camoufler ; déguiser
อาวุธลับ[āwut lap] (n, exp) FR: arme secrète [ f ]
บอกความลับ[bøk khwāmlap] (v, exp) FR: dire un secret
แฉโพย[chaēphōi] (v) EN: reveal a secret ; uncover an account  FR: jouer cartes sur table
ดอด[døt] (v) EN: steal ; go stealthily ; do secretly ; do covertly ; sneak in/away  FR: se glisser ; se faufiler
เอกสารลับ[ēkkasān lap] (n, exp) EN: confidential documents ; classified documents  FR: document confidentiel [ m ] ; document secret [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
secret
secret
secrete
secrets
secrets
secret's
secreted
secretly
secretary
secretion

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
secret
secrete
secrets
secreted
secretes
secretly
secretary
secreting
secretion
secretive

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
书记[shū ji, ㄕㄨ ㄐㄧ˙,   /  ] secretary; clerk #1,862 [Add to Longdo]
秘密[mì mì, ㄇㄧˋ ㄇㄧˋ,  ] secret #2,506 [Add to Longdo]
[mì, ㄇㄧˋ, ] secret; confidential; close; thick; dense #4,447 [Add to Longdo]
秘书长[mì shū zhǎng, ㄇㄧˋ ㄕㄨ ㄓㄤˇ,    /   ] secretary-general #4,829 [Add to Longdo]
秘书[mì shū, ㄇㄧˋ ㄕㄨ,   /  ] secretary #5,405 [Add to Longdo]
[yǐn, ㄧㄣˇ, / ] secret; hidden; concealed #5,944 [Add to Longdo]
分泌[fēn mì, ㄈㄣ ㄇㄧˋ,  ] secrete #6,726 [Add to Longdo]
[mì, ㄇㄧˋ, / ] secret #7,176 [Add to Longdo]
暗暗[àn àn, ㄢˋ ㄢˋ,  ] secretly; inwardly #10,554 [Add to Longdo]
国务卿[guó wù qīng, ㄍㄨㄛˊ ㄨˋ ㄑㄧㄥ,    /   ] Secretary of State #11,364 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geheimagent { m }secret agent [Add to Longdo]
Geheimabstimmung { f }secret ballot [Add to Longdo]
Geheimbund { m } | Geheimbünde { pl }secret society | secret societies [Add to Longdo]
Geheimdienst { m }secret service [Add to Longdo]
Geheimgang { m }secret passage [Add to Longdo]
Geheimnis { n } | Geheimnisse { pl } | ein tiefes Geheimnis | ein Geheimnis bewahren | hinter ein Geheimnis kommensecret | secrets | a dark secret | to keep a secret | to find out a secret [Add to Longdo]
Geheimpolizei { f }secret police [Add to Longdo]
Geheimsache { f }secret matter [Add to Longdo]
Geheimschrift { f } | Geheimschriften { pl } | in Geheimschrift geschrieben | in Geheimschrift geschriebensecret writing; cipher | cryptographs | cryptographic | cryptographically [Add to Longdo]
Geheimwaffe { f }secret weapon [Add to Longdo]
Sicherheitsdienst { m }secret service; security service [Add to Longdo]
geheim; verborgen { adj } | geheimer | am geheimsten | streng geheimsecret | more secret | most secret | top secret; topsecret [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
過去[かこ, kako] (n-adv, n) (1) the past; bygone days; the previous; (2) a past (i.e. a personal history one would prefer remained secret); one's past; (3) { ling } past (tense); preterit; preterite; (4) { Buddh } previous life; (P) #375 [Add to Longdo]
[たね, tane] (n) (1) seed; pip; kind; variety; quality; tone; (2) material; matter; subject; theme; (news) copy; leaven (bread); (3) cause; source; trick; secret; inside story; (P) #565 [Add to Longdo]
長官[ちょうかん, choukan] (n) secretary (government); director; chief; (P) #1,886 [Add to Longdo]
秘密[ひみつ, himitsu] (adj-na, n, adj-no) secret; secrecy; (P) #2,148 [Add to Longdo]
地下[ちか, chika] (n, adj-no) (1) basement; cellar; underground place; (pref) (2) underground; below ground; (3) secret; under cover; (n) (4) (col) (abbr) underground (railway); subway; metro; (P) #2,349 [Add to Longdo]
涙(P);泪;涕[なみだ(P);なだ(涙), namida (P); nada ( namida )] (n) (1) tear; tears; lachrymal secretion; (2) sympathy; (P) #3,269 [Add to Longdo]
[ほね, hone] (n) (uk) knack; skill; trick; secret; know-how; the ropes; hang #3,507 [Add to Longdo]
官房[かんぼう, kanbou] (n) government secretariat; (P) #4,240 [Add to Longdo]
隠し[かくし, kakushi] (pref) (1) hidden; secret; concealed; (2) pocket #4,491 [Add to Longdo]
秘書[ひしょ, hisho] (n, adj-no) (1) (private) secretary; (n) (2) treasured book; secret book; (P) #5,144 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
秘密鍵[ひみつかぎ, himitsukagi] private key, secret key [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Secret \Se"cret\, a. [F. secret (cf. Sp. & Pg. secreto, It.
   secreto, segreto), fr. L. secretus, p. p. of secernere to put
   apart, to separate. See {Certain}, and cf. {Secrete},
   {Secern}.]
   1. Hidden; concealed; as, secret treasure; secret plans; a
    secret vow. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The secret things belong unto the Lord our God; but
       those things which are revealed belong unto us.
                          --Deut. xxix.
                          29.
    [1913 Webster]
 
   2. Withdrawn from general intercourse or notice; in
    retirement or secrecy; secluded.
    [1913 Webster]
 
       There, secret in her sapphire cell,
       He with the Nais wont to dwell.    --Fenton.
    [1913 Webster]
 
   3. Faithful to a secret; not inclined to divulge or betray
    confidence; secretive. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Secret Romans, that have spoke the word,
       And will not palter.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Separate; distinct. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       They suppose two other divine hypostases superior
       thereunto, which were perfectly secret from matter.
                          --Cudworth.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Hidden; concealed; secluded; retired; unseen; unknown;
     private; obscure; recondite; latent; covert;
     clandestine; privy. See {Hidden}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Secret \Se"cret\, n. [F. secret (cf. Pr. secret, Sp. & Pg.
   secreto, It. secreto, segreto), from L. secretum. See
   {Secret}, a.]
   1. Something studiously concealed; a thing kept from general
    knowledge; what is not revealed, or not to be revealed.
    [1913 Webster]
 
       To tell our own secrets is often folly; to
       communicate those of others is treachery. --Rambler.
    [1913 Webster]
 
   2. A thing not discovered; what is unknown or unexplained; a
    mystery.
    [1913 Webster]
 
       All secrets of the deep, all nature's works.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. The parts which modesty and propriety require to be
    concealed; the genital organs.
    [1913 Webster]
 
   {In secret}, in a private place; in privacy or secrecy; in a
    state or place not seen; privately.
    [1913 Webster]
 
       Bread eaten in secret is pleasant.  --Prov. ix.
                          17.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Secret \Se"cret\, v. t.
   To keep secret. [Obs.] --Bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 classified \classified\ adj.
   1. arranged into classes or categories; as, {unclassified}.
 
   Syn: categorized.
     [WordNet 1.5 +PJC]
 
   2. assigned to a class of documents withheld from general
    circulation; -- of information or documents. Opposite of
    {unclassified}.
 
   Note: [Narrower terms: {eyes-only}; {confidential};
      {restricted}; {secret}; {sensitive}; {top-secret}]
      [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 secret
   adj 1: not open or public; kept private or not revealed; "a
       secret formula"; "secret ingredients"; "secret talks"
   2: conducted with or marked by hidden aims or methods;
     "clandestine intelligence operations"; "cloak-and-dagger
     activities behind enemy lines"; "hole-and-corner intrigue";
     "secret missions"; "a secret agent"; "secret sales of arms";
     "surreptitious mobilization of troops"; "an undercover
     investigation"; "underground resistance" [syn: {clandestine},
     {cloak-and-dagger}, {hole-and-corner(a)}, {hugger-mugger},
     {hush-hush}, {secret}, {surreptitious}, {undercover},
     {underground}]
   3: not openly made known; "a secret marriage"; "a secret bride"
     [syn: {unavowed}, {secret}]
   4: communicated covertly; "their secret signal was a wink";
     "secret messages"
   5: not expressed; "secret (or private) thoughts" [syn: {secret},
     {private}]
   6: designed to elude detection; "a hidden room or place of
     concealment such as a priest hole"; "a secret passage"; "the
     secret compartment in the desk" [syn: {hidden}, {secret}]
   7: hidden from general view or use; "a privy place to rest and
     think"; "a secluded romantic spot"; "a secret garden" [syn:
     {privy}, {secluded}, {secret}]
   8: (of information) given in confidence or in secret; "this
     arrangement must be kept confidential"; "their secret
     communications" [syn: {confidential}, {secret}]
   9: indulging only covertly; "a secret alcoholic"
   10: having an import not apparent to the senses nor obvious to
     the intelligence; beyond ordinary understanding; "mysterious
     symbols"; "the mystical style of Blake"; "occult lore"; "the
     secret learning of the ancients" [syn: {mysterious},
     {mystic}, {mystical}, {occult}, {secret}, {orphic}]
   11: the next to highest level of official classification for
     documents
   n 1: something that should remain hidden from others (especially
      information that is not to be passed on); "the combination
      to the safe was a secret"; "he tried to keep his drinking a
      secret"
   2: information known only to a special group; "the secret of
     Cajun cooking" [syn: {secret}, {arcanum}]
   3: something that baffles understanding and cannot be explained;
     "how it got out is a mystery"; "it remains one of nature's
     secrets" [syn: {mystery}, {enigma}, {secret}, {closed book}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 secret /səkʀɛ/ 
  secret

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top