Search result for

sharp

(124 entries)
(0.019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sharp-, *sharp*
English-Thai: Longdo Dictionary
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sharp[ADJ] แหลมคม, See also: คม, Syn. acute, sharpened, sharp-edged, Ant. dull, blunt
sharp[ADJ] ฉลาด, See also: เฉียบแหลม, Syn. clever, bright
sharp[ADJ] ฉุนเฉียว, See also: ฉุน, รุนแรง, ขุ่นเคือง
sharp[ADJ] เผ็ดร้อน, See also: รสเผ็ด, รสฉุน, Syn. spicy, hot, Ant. insipid
sharp[ADJ] ฉับพลัน, See also: กะทันหัน, ทันทีทันใด, ซึ่งคาดไม่ถึง, Syn. acute
sharp[ADJ] ชัดเจน, See also: ชัด, Syn. audible, visible
sharp[ADJ] เฉียบขาด, See also: ยอดเยี่ยม, ทันสมัย, Syn. excellent, fine, Ant. out-of-date
sharp[ADJ] เสียดแทง, See also: แสบแก้วหู, (เสียง) แหลม, Syn. cutting, fierce, intense
sharp[ADV] ตรงเวลา, See also: ตรงเผง, ตรง
sharp[N] เครื่องมือที่แหลมคม (ทางการแพทย์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sharp(ชาร์พ) adj. คม,คมกริบ,ชัด,ชัดเจน,แจ๋ว,เฉียบแหลม,เฉียบขาด,เข้มงวด,เย็นเฉียบ,เผ็ดร้อน,ฉุน,รุนแรง,เสียดแทง,แสบแก้วหู,กะทันหัน,ฉับพลัน,แหลมคม,ว่องไว,โกง,มีเล่ห์เหลี่ยม, (เสื้อผ้า) ทันสมัย,ไม่ออกเสียง,เสียงสูงข้างเดียว vt.,vi. เพิ่มระดับเสียงครึ่งเสียง adv. เสียงสูง
sharp-angled(-แองเกิลดฺ) adj. มุมแหลม
sharp-nosedadj. จมูกไว,ได้กลิ่นเร็ว
sharp-tongued() adj. ปากจัด,ปากร้าย,เสียดสี,เหน็บแนม,มีคารมคมคาย,เจ้าโวหาร
sharp-witted(ชาร์พ'วิท'ทิด) adj. ปัญญาไว,เฉียบแหลม,เชาวน์ไว,เฉลียวฉลาด., See also: sharp-wittedly adv. sharp-wittedness n.
sharpen(ชาร์พ'เพิน) vt.,vi. ทำให้คม,ฝนให้คม,เพิ่ม,ทำให้รุนแรงขึ้น,กลายเป็นคม,ฉับพลัน., See also: sharpener n., Syn. edge,hone,strop
sharpshooter(ชาร์พ'ชูทเทอะ) n. นักแม่นปืน,มือปืน,ผู้เชี่ยวชาญในการยิงปืน,นักธุรกิจผู้มุ่งผลกำไรเร็ว., See also: sharpshooting n.
cardsharpn. คนเล่นไพ่โกง.

English-Thai: Nontri Dictionary
sharp(adj) คม,แหลม,เฉียบแหลม,รุนแรง,โกง,มีเล่ห์เหลี่ยม
sharpen(vi) แหลมขึ้น,เพิ่มขึ้น,รุนแรงขึ้น
sharpen(vt) ฝน,เหลา,ทำให้แหลม,ทำให้คม
sharpener(n) ผู้ฝน,ผู้ลับ,เครื่องเหลา,กบเหลาดินสอ
sharpness(n) ความคม,ความแหลม,ความรุนแรง,ความเฉียบแหลม,ความเข้มงวด
sharpshooter(n) มือปืน,นักแม่นปืน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sharp pulse; pulse, jerky; pulse, vibrating; pulsus vibransชีพจรกระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sharp spoonช้อนขูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sharp-crested weirsharp-crested weir, ฝายสันคม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm going to call this in. Stay sharp.ฉันจะแจ้งห้องควบคุม ตื่นตัวเอาไว้ Dead Space: Downfall (2008)
And sharp pain when I inhale.เจ็บแปลบๆตอนหายใจเข้า Last Resort (2008)
Look sharp, rookies.ฟังให้ดีนะ เจ้าพวกเด็กใหม่ Rookies (2008)
Those scissors look pretty sharp.กรรไกรนี่ดูคมนะครับ And How Does That Make You Kill? (2008)
Uh, for tomorrow, you need to repair my shield, wash my tunic, clean my boots, sharpen my sword and polish my chain mail.อ่า พรุ่งนี้ เจ้าต้องซ่อมโล่ของข้า แล้วก็ซักเสื้อคลุมข้าด้วย ขัดรองเท้า, ลับดาบ, แล้วก็ขัดเงาชุดเกราะ Valiant (2008)
He thinks he is so sharp.เขาคิดว่าเขาฉลาดมาก The Mark of Nimueh (2008)
What do you mean? You're going to need all the help you can get. I can mend armour and sharpen swords.หมายความว่าไง เจ้าต้องการพวกเรา ข้าก็ซ่อมและลับดาบเป็นด้วยนะ The Moment of Truth (2008)
Why must you carry a head that isn't sharp and is always hurting you?แล้วเธอจะเก็บหัวที่ทื่อๆ แล้วก็ปวดอยู่ประจำไว้ทำไม? Beethoven Virus (2008)
Northern isle, northbound platform. 10:30 sharp.เกาะกลางทางเหนือ ชานชาลาสายเหนือ 10 โมงครึ่ง The Bank Job (2008)
See you at the landing at 0600 sharp.เจอกันที่ลานจอดตอนหกโมง Babylon A.D. (2008)
I have razor sharp reflexes and I'm a master of stealth.ฉันมีพลังสะท้อนกลับที่รวดเร็ว \ และนอกจากนั้นฉันยังเป็นที่หนึ่งในเรื่องการแอบสืบด้วย Bolt (2008)
In the cold, dark night before the battle when the steely fangs of evil are sharpened and poised to strike the hero must go and face his greatest challenge alone.ในคืนที่เมฆหมอกมืดมิด อากาศหนาวเย็นยะเยือก ก่อนที่จะเกิดสงคราม \เมื่อตอนที่เขี้ยวเล็บที่เหมือนดั่งเหล็กกล้าของฝ่ายปีศาจ ได้ถูกลับให้คมและถูกจัดวางไว้ให้พร้อมรบนั้น ฮีโร่จำเป็นที่จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้เพียงลำพัง Bolt (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sharpA cat was sharpening its claws against a post.
sharpA dog has a sharp sense of smell.
sharpAll of a sudden I felt a sharp pain in my stomach.
sharpAll of a sudden, we heard the sharp cry of a cat.
sharpA man was complaining of something in a sharp voice.
sharpA sharp crack of thunder split the sky.
sharpA sharp tongue is the only edged tool that grows keener with constant use.
sharpBirds have sharp eyes.
sharpChris injured his leg playing tennis and feels sharp pain.
sharpCome at ten o'clock sharp.
sharpCompared with the level of a year ago, the price is sharply lower.
sharpCorporate earnings in the first quarter improved sharply.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหลมคม[ADJ] sharp, See also: clever, shrewd, Syn. คม, ฉลาด, Ant. ทื่อ, โง่
เผ็ดร้อน[ADV] sharply, See also: harshly, severely, , Syn. pungently, Ant. รุนแรง, Thai definition: ทั้ง 2 ฝ่าย ต่างก็ต่อสู้ด้วยคารมกันอย่างเผ็ดร้อน, Notes: อย่างรุนแรง
ปากตลาด[ADJ] sharp-tongued, Syn. ปากจัด, Example: ชาวบ้านชาวช่องนินทาว่าลูกสาวบ้านนี้เป็นประเภทพวกปากตลาด
ลับ[V] sharpen, See also: whet, grind, hone, Example: คนสมัยก่อนรู้จักนำหินมาลับให้แหลม นำเหล็กมาตีให้คมใช้เป็นอาวุธ, Thai definition: ถูให้คม
เหลา[V] sharpen, See also: hone, whet, edge, grind, Example: ดินสอถูกเหลากระทั่งเป็นจุดแหลม, Thai definition: ทำให้เกลี้ยงเกลาหรือให้แหลมด้วยเครื่องมือมีมีดเป็นต้น
อย่างรวดเร็ว[ADV] increasingly, See also: sharply, dramatically, Syn. อย่างเร็ว, ฉับพลัน, Example: ความต้องการใช้รถยนต์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ราคารถยนต์มีราคาขายสูงขึ้น
ปากกล้า[ADJ] sharp-tongued, See also: outspoken, Example: เด็กคนนี้เป็นคนปากกล้ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว, Thai definition: พูดไม่เกรงกลัวใคร
ปากคม[ADJ] sharp-tongued, Example: ผู้หญิงคนนั้นเป็นคนปากคม พูดไม่เกรงใจใคร, Thai definition: พูดจาเสียดแทงใจ
ปากจัด[ADJ] sharp-tongued, See also: sarcastic, caustic, Syn. ปากคอเราะราย, ปากตะไกร, Example: แกเป็นคนปากจัดเหมือนแม่ค้าปลาสด, Thai definition: ชอบพูดจาหรือโต้เถียงด้วยถ้อยคำแข็งกร้าวไม่สุภาพ
ปากตะไกร[ADJ] sharp-tongued, See also: sarcastic, Syn. ปากจัด, Example: ป้าแกเป็นคนปากตะไกรมาตั้งแต่สาวจนแก่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฉก[adj.] (chaēk) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; notched ; having sharp projections   FR: pointu
แฉก ๆ[adj.] (chaēk-chaēk) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; having sharp projections   
ชาญฉลาด[adj.] (chānchalāt ) EN: clever ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous ; cunning   FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
ชาญฉลาด[adv.] (chānchalāt ) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly   FR: intelligemment ; ingénieusement
เชาวน์ = เชาว์[n.] (chao) EN: wit ; acumen ; sharpness of intellect ; intelligence ; flair ; mental agility ; quickness of mind   
เฉียบ[v.] (chīep) EN: sharp ; keen ; biting ; extreme   FR: intense ; aigu ; vif ; extrême
เฉียบขาด[adv.] (chīepkhāt) EN: resolutely ; decisively ; absolutely ; unequivocally ; sharply   FR: résolument ; rigoureusement
ฉุน[adj.] (chun) EN: pungent ; acrid ; biting ; strong ; piquant ; sharp ; poignant   FR: fort ; tenace ; piquant ; irrritant ; acide
ฝน[v.] (fon) EN: sharpen ; grind ; whet   
ฝนมีด[v. exp.] (fon mīt) EN: whet a knife ; sharpen a knife   

CMU English Pronouncing Dictionary
SHARP    SH AA1 R P
SHARPS    SH AA1 R P S
SHARPY    SH AA1 R P IY0
SHARPE    SH AA1 R P
SHARPEN    SH AA1 R P AH0 N
SHARPIE    SH AA1 R P IY0
SHARP'S    SH AA1 R P S
SHARPER    SH AA1 R P ER0
SHARPLY    SH AA1 R P L IY0
SHARPLEY    SH AA1 R P L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sharp    (n) (sh aa1 p)
sharps    (n) (sh aa1 p s)
sharpen    (v) (sh aa1 p @ n)
sharper    (n) (sh aa1 p @ r)
sharply    (a) (sh aa1 p l ii)
sharpens    (v) (sh aa1 p @ n z)
sharpers    (n) (sh aa1 p @ z)
sharpest    (j) (sh aa1 p i s t)
sharp-set    (j) - (sh aa1 p - s e t)
sharpened    (v) (sh aa1 p @ n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scharfblick {m} | Scharfblicke {pl}sharp eye | sharp eyes [Add to Longdo]
Zacke {f} | Zacken {pl}sharp point; jag | jags [Add to Longdo]
hungrigsharp set [Add to Longdo]
scharf {adj} | schärfer | am schärfstensharp | sharper | sharpest [Add to Longdo]
scharfsichtig; scharfäugig {adj} | am scharfsichtigstensharp sighted | most sharp sighted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかす[, ikasu] (v5s,vi) to be smart; to be cool; to be sharp; to be stylish [Add to Longdo]
がたん[, gatan] (adv-to,adv) (on-mim) (with a) bump; (with a) bang; (with a) crash; sharply [Add to Longdo]
しのぎを削る;鎬を削る[しのぎをけずる, shinogiwokezuru] (exp,v5r) to compete ruthlessly; to sharpen swords [Add to Longdo]
しゃきっと;シャキッと[, shakitto ; shakitsu to] (adv) (1) (See すっきり) crisp; crunchy; (2) refreshing; straight; firm; sharp; smart and stylish [Add to Longdo]
じいんと;ジーンと;ジンと;じーんと;じんと[, jiinto ; ji-n to ; jin to ; ji-nto ; jinto] (adv) (1) (on-mim) extremely cold feeling that makes one feel numb; sharp pain that is almost numbing; (2) heartrending; touching the heart [Add to Longdo]
すい賓;蕤賓(oK)[すいひん, suihin] (n) (1) (See 十二律,鳧鐘) (in China) 7th note of the ancient chromatic scale (approx. G sharp); (2) fifth lunar month [Add to Longdo]
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type [Add to Longdo]
つんと[, tsunto] (adv) (1) prickly (attitude); aloof; (vs) (2) to look standoffish; (3) acrid; sharp (smell); (4) popping (e.g. of ears, sinuses, etc.) [Add to Longdo]
はたと[, hatato] (adv) suddenly; sharply (to cast a glance, to make a sound) [Add to Longdo]
ぶすっと[, busutto] (adv,vs) (1) (on-mim) sound of something thick and soft being pierced by something sharp and hard; (2) containing sullen anger or discontempt [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
犀利[xī lì, ㄒㄧ ㄌㄧˋ, ] sharp; incisive; penetrating, #9,187 [Add to Longdo]
尖锐[jiān ruì, ㄐㄧㄢ ㄖㄨㄟˋ, / ] sharp; intense; penetrating; pointed; acute (med.), #9,386 [Add to Longdo]
猛增[měng zēng, ㄇㄥˇ ㄗㄥ, ] sharp increase; rapid growth, #17,055 [Add to Longdo]
锋利[fēng lì, ㄈㄥ ㄌㄧˋ, / ] sharp (e.g. knife blade); incisive; to the point, #17,340 [Add to Longdo]
尖端[jiān duān, ㄐㄧㄢ ㄉㄨㄢ, ] sharp pointed end; the tip; the cusp; tip-top; most advanced and sophisticated; highest peak; the best, #17,466 [Add to Longdo]
锐利[ruì lì, ㄖㄨㄟˋ ㄌㄧˋ, / ] sharp; sharply, #18,857 [Add to Longdo]
清脆[qīng cuì, ㄑㄧㄥ ㄘㄨㄟˋ, ] sharp and clear; crisp; melodious; ringing; tinkling; silvery (of sound); fragile; frail; also written 輕脆|轻脆, #19,252 [Add to Longdo]
利剑[lì jiàn, ㄌㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] sharp sword, #27,753 [Add to Longdo]
利刃[lì rèn, ㄌㄧˋ ㄖㄣˋ, ] sharp blade, #34,119 [Add to Longdo]
尖尖[jiān jiān, ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄢ, ] sharp; pointed, #35,514 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シャープ[しゃーぷ, sha-pu] sharp (mark), hash (mark), Sharp (company) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Sharp \Sharp\, a. [Compar. {Sharper}; superl. {Sharpest}.] [OE.
     sharp, scharp, scarp, AS. scearp; akin to OS. skarp, LG.
     scharp, D. scherp, G. scharf, Dan. & Sw. skarp, Icel. skarpr.
     Cf. {Escarp}, {Scrape}, {Scorpion}.]
     1. Having a very thin edge or fine point; of a nature to cut
        or pierce easily; not blunt or dull; keen.
        [1913 Webster]
  
              He dies upon my scimeter's sharp point. --Shak.
        [1913 Webster]
  
     2. Terminating in a point or edge; not obtuse or rounded;
        somewhat pointed or edged; peaked or ridged; as, a sharp
        hill; sharp features.
        [1913 Webster]
  
     3. Affecting the sense as if pointed or cutting, keen,
        penetrating, acute: to the taste or smell, pungent, acid,
        sour, as ammonia has a sharp taste and odor; to the
        hearing, piercing, shrill, as a sharp sound or voice; to
        the eye, instantaneously brilliant, dazzling, as a sharp
        flash.
        [1913 Webster]
  
     4. (Mus.)
        (a) High in pitch; acute; as, a sharp note or tone.
        (b) Raised a semitone in pitch; as, C sharp (C[sharp]),
            which is a half step, or semitone, higher than C.
        (c) So high as to be out of tune, or above true pitch; as,
            the tone is sharp; that instrument is sharp. Opposed
            in all these senses to {flat}.
            [1913 Webster]
  
     5. Very trying to the feelings; piercing; keen; severe;
        painful; distressing; as, sharp pain, weather; a sharp and
        frosty air.
        [1913 Webster]
  
              Sharp misery had worn him to the bones. --Shak.
        [1913 Webster]
  
              The morning sharp and clear.          --Cowper.
        [1913 Webster]
  
              In sharpest perils faithful proved.   --Keble.
        [1913 Webster]
  
     6. Cutting in language or import; biting; sarcastic; cruel;
        harsh; rigorous; severe; as, a sharp rebuke. "That sharp
        look." --Tennyson.
        [1913 Webster]
  
              To that place the sharp Athenian law
              Can not pursue us.                    --Shak.
        [1913 Webster]
  
              Be thy words severe,
              Sharp as merits but the sword forbear. --Dryden.
        [1913 Webster]
  
     7. Of keen perception; quick to discern or distinguish;
        having nice discrimination; acute; penetrating; sagacious;
        clever; as, a sharp eye; sharp sight, hearing, or
        judgment.
        [1913 Webster]
  
              Nothing makes men sharper . . . than want.
                                                    --Addison.
        [1913 Webster]
  
              Many other things belong to the material world,
              wherein the sharpest philosophers have never ye?
              arrived at clear and distinct ideas.  --L. Watts.
        [1913 Webster]
  
     8. Eager in pursuit; keen in quest; impatient for
        gratification; keen; as, a sharp appetite.
        [1913 Webster]
  
     9. Fierce; ardent; fiery; violent; impetuous. "In sharp
        contest of battle." --Milton.
        [1913 Webster]
  
              A sharp assault already is begun.     --Dryden.
        [1913 Webster]
  
     10. Keenly or unduly attentive to one's own interest; close
         and exact in dealing; shrewd; as, a sharp dealer; a sharp
         customer.
         [1913 Webster]
  
               The necessity of being so sharp and exacting.
                                                    --Swift.
         [1913 Webster]
  
     11. Composed of hard, angular grains; gritty; as, sharp sand.
         --Moxon.
         [1913 Webster]
  
     12. Steep; precipitous; abrupt; as, a sharp ascent or
         descent; a sharp turn or curve.
         [1913 Webster]
  
     13. (Phonetics) Uttered in a whisper, or with the breath
         alone, without voice, as certain consonants, such as p,
         k, t, f; surd; nonvocal; aspirated.
         [1913 Webster]
  
     Note: Sharp is often used in the formation of self-explaining
           compounds; as, sharp-cornered, sharp-edged,
           sharp-pointed, sharp-tasted, sharp-visaged, etc.
           [1913 Webster]
  
     {Sharp practice}, the getting of an advantage, or the attempt
        to do so, by a tricky expedient.
  
     {To brace sharp}, or {To sharp up} (Naut.), to turn the yards
        to the most oblique position possible, that the ship may
        lie well up to the wind.
        [1913 Webster]
  
     Syn: Keen; acute; piercing; penetrating; quick; sagacious;
          discerning; shrewd; witty; ingenious; sour; acid; tart;
          pungent; acrid; severe; poignant; biting; acrimonious;
          sarcastic; cutting; bitter; painful; afflictive;
          violent; harsh; fierce; ardent; fiery.
          [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Sharp \Sharp\, v. t. [imp. & p. p. {Sharped}; p. pr. & vb. n.
     {Sharping}.]
     1. To sharpen. [Obs.] --Spenser.
        [1913 Webster]
  
     2. (Mus.) To raise above the proper pitch; to elevate the
        tone of; especially, to raise a half step, or semitone,
        above the natural tone.
        [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Sharp \Sharp\, v. i.
     1. To play tricks in bargaining; to act the sharper.
        --L'Estrange.
        [1913 Webster]
  
     2. (Mus.) To sing above the proper pitch.
        [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Sharp \Sharp\, adv.
     1. To a point or edge; piercingly; eagerly; sharply. --M.
        Arnold.
        [1913 Webster]
  
              The head [of a spear] full sharp yground. --Chaucer.
        [1913 Webster]
  
              You bite so sharp at reasons.         --Shak.
        [1913 Webster]
  
     2. Precisely; exactly; as, we shall start at ten o'clock
        sharp. [Colloq.]
        [1913 Webster]
  
     {Look sharp}, attend; be alert. [Colloq.]
        [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Sharp \Sharp\, n.
     1. A sharp tool or weapon. [Obs.]
        [1913 Webster]
  
              If butchers had but the manners to go to sharps,
              gentlemen would be contented with a rubber at cuffs.
                                                    --Collier.
        [1913 Webster]
  
     2. (Mus.)
        (a) The character [[sharp]] used to indicate that the note
            before which it is placed is to be raised a half step,
            or semitone, in pitch.
        (b) A sharp tone or note. --Shak.
            [1913 Webster]
  
     3. A portion of a stream where the water runs very rapidly.
        [Prov. Eng.] --C. Kingsley.
        [1913 Webster]
  
     4. A sewing needle having a very slender point; a needle of
        the most pointed of the three grades, blunts, betweens,
        and sharps.
        [1913 Webster]
  
     5. pl. Same as {Middlings}, 1.
        [1913 Webster]
  
     6. An expert. [Slang]
        [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  sharp
      adv 1: changing suddenly in direction and degree; "the road
             twists sharply after the light"; "turn sharp left here";
             "the visor was acutely peaked"; "her shoes had acutely
             pointed toes" [syn: {sharply}, {sharp}, {acutely}]
      adj 1: (of something seen or heard) clearly defined; "a sharp
             photographic image"; "the sharp crack of a twig"; "the
             crisp snap of dry leaves underfoot" [syn: {crisp},
             {sharp}]
      2: ending in a sharp point [syn: {acuate}, {acute}, {sharp},
         {needlelike}]
      3: having or demonstrating ability to recognize or draw fine
         distinctions; "an acute observer of politics and
         politicians"; "incisive comments"; "icy knifelike reasoning";
         "as sharp and incisive as the stroke of a fang"; "penetrating
         insight"; "frequent penetrative observations" [syn: {acute},
         {discriminating}, {incisive}, {keen}, {knifelike},
         {penetrating}, {penetrative}, {piercing}, {sharp}]
      4: marked by practical hardheaded intelligence; "a smart
         businessman"; "an astute tenant always reads the small print
         in a lease"; "he was too shrewd to go along with them on a
         road that could lead only to their overthrow" [syn: {astute},
         {sharp}, {shrewd}]
      5: harsh; "sharp criticism"; "a sharp-worded exchange"; "a tart
         remark" [syn: {sharp}, {sharp-worded}, {tart}]
      6: having or emitting a high-pitched and sharp tone or tones ;
         "a shrill whistle"; "a shrill gaiety" [syn: {shrill},
         {sharp}]
      7: extremely steep; "an abrupt canyon"; "the precipitous rapids
         of the upper river"; "the precipitous hills of Chinese
         paintings"; "a sharp drop" [syn: {abrupt}, {precipitous},
         {sharp}]
      8: keenly and painfully felt; as if caused by a sharp edge or
         point; "a sharp pain"; "sharp winds" [ant: {dull}]
      9: having or made by a thin edge or sharp point; suitable for
         cutting or piercing; "a sharp knife"; "a pencil with a sharp
         point" [ant: {dull}]
      10: (of a musical note) raised in pitch by one chromatic
          semitone; "C sharp" [ant: {flat}, {natural}]
      11: very sudden and in great amount or degree; "a sharp drop in
          the stock market"
      12: quick and forceful; "a sharp blow"
      n 1: a musical notation indicating one half step higher than the
           note named
      2: a long thin sewing needle with a sharp point

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top