Search result for

eq

(151 entries)
(0.0527 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eq-, *eq*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
equanimity (n ) อุเบกขา

English-Thai: Longdo Dictionary
equilibrium(n) ดุลยภาพ, สภาวะสมดุล, S. balance, counterpoise, equipoise, R. stasis,
equity(n) กรรมสิทธิหุ้นส่วนในบริษัทห้างร้าน
Chancellor of the Exchequer(n) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equi    [PRF] เท่ากัน
equal    [N] คนหรือสิ่งของที่มีคุณสมบัติเท่าๆ กัน, Syn. match, parallel
equal    [ADJ] ซึ่งเท่ากัน, See also: ซึ่งพอกัน, ทัดเทียม, เสมอภาค, เท่าเทียม, Syn. even, identical, similar
equal    [VT] ทำให้เทียมกัน, Syn. equate
equal    [VI] เท่ากัน, See also: เทียบเท่า, พอกัน, ทัดเทียมกัน, Syn. match, parallel
equi-    [PRF] เท่ากัน
equip    [VT] จัดหามาให้, See also: จัดหาสิ่งจำเป็นไว้ให้, Syn. provide, supply
equate    [VT] แสดงให้เห็นว่าเท่ากัน, See also: กระทำโดยเท่าเทียมกัน, Syn. equalize
equine    [ADJ] คล้ายม้า (ทางรูปร่างลักษณะหรือพฤติกรรม)
equity    [N] ความถูกต้อง, See also: ความยุติธรรม, ความเที่ยงตรง, Syn. fairness, impartiality, justice

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
equal degreeในลำดับเดียวกัน (ทายาท) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
equal payค่าจ้างเท่าเทียมกัน (ของหญิงและชาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
equal protectionการให้ความคุ้มครองเท่าเทียมกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
equal protection of the lawความคุ้มครองเท่าเทียมกันตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
equal pulseชีพจรแรงสม่ำเสมอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
equalisation fundกองทุนดุลยภาพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
equalisation of pressureการปรับแรงกดให้เท่ากัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
equalityความเสมอภาค, สมภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
equalityภาวะเท่ากัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
equality clauseข้อกำหนดให้ความเสมอภาค (ในค่าจ้างหญิงและชาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Equal opportunityโอกาสเท่าเทียมกัน [เศรษฐศาสตร์]
equal sets [identical sets]เซตที่เท่ากัน, เซต A เท่ากับเซต B หมายถึง สมาชิกทุกตัวของเซต A เป็นสมาชิกของเซต B และสมาชิกทุกตัวของเซต B เป็นสมาชิกของเซต A [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Equalityความเสมอภาค [TU Subject Heading]
Equalityความเท่ากัน [การแพทย์]
Equality before the lawความเสมอภาค (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
equality of treatmentการประติบัติเท่าเทียมกัน [การทูต]
Equalizers (Electronic)เครื่องปรับสัญญานเท่า [TU Subject Heading]
Equalizing Tank ถังปรับให้เท่า, ถังปรับให้เสมอ
ถังขนาดใหญ่ที่กักน้ำเสียได้มากพอเพื่อให้น้ำ เสียรวมมีลักษณะสมบัติ และอัตราการไหล (ก่อนป้อนเข้าสู่ระบบบำบัด) สม่ำเสมอ [สิ่งแวดล้อม]
equationสมการ, ประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายเท่ากับ   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Equation of Stateสมการของสถานะ [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
equable(เอค'วะเบิล,อี'วะเบิล) adj. สม่ำเสมอ,เงียบสงบ, เสมอภาค., See also: equability n. ดูequable
equal(อี'ควอล) adj. เท่ากัน,เสมอกัน,ราบ,เรียบ n. ผู้ที่เท่าเทียมกัน,สิ่งที่เท่าเทียมกัน vt. เท่ากัน,เสมอกับ,พอกับ,ได้เท่ากัน,ขึ้นทัน,พอ. vt. ทำให้เท่ากับ,ทำให้เสมอภาค,จัดแบ่งให้เท่ากัน, Syn. even,equable
equalise(อี'ควอไลซ) vt. ทำให้เท่ากัน
equality(อีควอล'ลิที) n. ความเสมอภาค,, Syn. parity
equalize(อี'ควอไลซ) vt. ทำให้เท่ากัน
equanimity(อีควอนิม'มิที) n. ความใจเย็น,ความสงบใจ,
equanimous(อีควอน'นะเมิส) adj. ใจเย็น,สงบใจ,มีอารมณ์เย็น.
equate(อี'เควท) vt. ทำให้เท่ากัน, ถือว่าเท่ากัน., See also: equatability n. ดูequate equatable adj. ดูequate, Syn. equalize,
equation(อีเคว'เชิน) n. สมการ,การทำให้เท่ากัน,ความเท่าเทียมกัน,ความสมดุล, Syn. equality
equator(อีเคว'เทอะ) n. เส้นศูนย์สูตรของโลก

English-Thai: Nontri Dictionary
equable(adj) เสมอเหมือนกัน,สม่ำเสมอ,เสมอภาค,ราบรื่น
equal(adj) เท่ากัน,สมน้ำสมเนื้อ,เสมอกัน,เสมอภาค,สมดุล
equal(n) สิ่งที่เท่ากัน,ผู้ที่เท่าเทียมกัน
equal(vt) เสมอกัน,เสมอภาคกัน,ทำให้เท่ากัน
equality(n) ความเท่าเทียมกัน,ความสมมาตร,ความเสมอภาค
equalization(n) การทำให้เท่ากัน,การทำให้เท่าเทียมกัน,การทำให้เสมอกัน
equalize(vt) ทำให้เท่ากัน,จัดแบ่งให้เท่ากัน,ทำให้เสมอภาคกัน
equally(adv) โดยเท่ากัน,โดยเสมอภาคกัน,โดยเท่าเทียมกัน
equanimity(n) ความมีใจมั่นคง,ความใจเย็น,ความมีใจสงบ
equate(vt) ทำให้เท่าเทียมกัน,แบ่งให้เท่ากัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
equal access share buy backสิทธิ์ในการซื้อหุ้นคืนในราคาที่เท่ากัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Today, democracy, liberty and equality are words to fool the people.วันนี้ เสรีภาพ ประชาธิปไตย และความเสมอภาพ คำที่จะใช้หลอกประชาชน The Great Dictator (1940)
I think they are all equal.ฉันคิดว่าพวกเขามีค่าเท่ากัน ทั้งหมด The Old Man and the Sea (1958)
Their scientists are properly equipped.คิดเกี่ยวกับมัน Help! (1965)
I cannot get the equipment...ฉันไม่สามารถได้รับอุปกรณ์ Help! (1965)
How's your equilibrium, Ringo?วิธีการของสมดุลของ ริงโก้ ? Help! (1965)
We are... (all) Third Troop of the Fourth Muskets acting in an independent role as infantry, lorried behind the enemy lines with sports equipment.เรามีสามกองร้อยของปืนที่สี่ การแสดงในบทบาทที่เป็น อิสระเป็นทหารราบ ขับเคลื่อนหลังเส้นศัตรู How I Won the War (1967)
Not to worry everyone is equal in my eye....ฉันไม่เลือกที่รักมักที่ชัง Blazing Saddles (1974)
Four hundred million and 997,000 plus six, equals 400,997,006!...997,000 บวก 6 เท่ากับ 400,997,006 The Little Prince (1974)
Nothing. Absolutely nothing. Don't touch any of the equipment.ไม่ต้องทํา อยู่เฉยๆ ไม่ต้องเเตะอุปกรณ์อะไรทั้งนั้น Jaws (1975)
Observing, with equal passion and apathy, Guido and Vaccari masturbating the two bodies which belong to us inspires a number of interesting reflectionsการเฝ้าสังเกต, กับเท่ากับการไร้อารมณ์ passion and , Guido และ Vaccari ... ... masturbating สอง body which เป็นของเรา... ...ดลใจ interesting reflections จำนวนมากมาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Whenever men are equal, without that difference, happiness cannot existคนเมื่อไรก็ได้เท่ากับ, โดยปราศจากthat difference, ความสุขไม่สามารถคงอยู่ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
No one had outlined a physical fiitness program for them, and they had no athletic equipment.ไม่มีใครร่างโครงการเพื่อความแข็งแรง ของร่างกายให้พวกเขา และพวกเขาก็ไม่มีอุปกรณ์กีฬา Airplane! (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eqThe new equipment has enable us to finish the work in an hour.
eqThe law says that all men are equal.
eqIn Singapore, practically right on the equator, the rainy and dry seasons aren't very clear cut.
eqWe cannot find an English equivalent for the Japanese 'giri'.
eqHer health isn't equal to that heavy task.
eqAll animals are equal, but some animals are more equal than others. [Quote, Animal Farm]
eqThe company is open for equity participation by anybody.
eqI don't feel equal to doing the work.
eqIt is a toss-up whether to drink sake or whiskey, too much of either results equally in drunken revelry.
eqHe equipped himself with everything needed to climb the mountain.
eqYoung as she was, she was equal to the work.
eqA meter is not quite equivalent to a yard.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตวัดลิ้น    [V] quibble, See also: equivocate, be evasive, wag one's tongue, Syn. เล่นลิ้น, หลอกลวง, พูดเท็จ, Example: นักการเมืองตวัดลิ้นขณะให้สัมภาษณ์แก่นักข่าว, Thai definition: พูดเล่นลิ้น หลอกลวงไม่มีข้อมูลจริง
อีคิว    [N] Emotional Intelligence, See also: EQ, Syn. ความฉลาดทางอารมณ์
อีคิว    [N] EQ, See also: Emotional Quotient, Syn. ความสามารถทางอารมณ์, ความฉลาดทางอารมณ์, Example: คนที่มีอีคิวสูงใช่ว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตเสมอไป, Thai definition: ความสามารถที่จะควบคุมความรู้สึกทางอารมณ์ให้มีความเหมาะสมตามสภาพการณ์, Notes: (อังกฤษ)
อีคิว    [N] EQ, See also: Emotional Quotient, Syn. ความสามารถทางอารมณ์, Notes: (อังกฤษ)
สมดุล    [V] equilibrium, Syn. เท่าเทียม, เสมอภาค, เท่ากัน
สมดุลย์    [V] equilibrium, Syn. เท่าเทียม, เสมอภาค, เท่ากัน
สมดุลยภาพ    [N] equilibrium, Syn. ความเท่าเทียมกัน, ความเสมอภาค, ดุลยภาพ, ความสมดุล
รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า    [N] equilateral triangle, Syn. สามเหลี่ยมด้านเท่า, Count unit: รูป, Thai definition: รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้ง 3 ยาวเท่ากัน
ไล่เลี่ยกัน [ADJ] equal, See also: similar, well-matched, about the same, Example: เด็ก 2 คนนี้สนิทกันมากเพราะมีวัยไล่เลี่ยกัน, Thai definition: ที่มีขนาดหรือระดับเท่าๆ กันหรือพอๆ กัน
สมดุล    [N] balance, See also: equilibrium, equivalence, evenness, Example: การมุ่งแต่เศรษฐกิจอย่างเดียวโดดๆ ทำให้เกิดการเสียสมดุล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
อาจิณ[adv.] (ājin) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually   FR: habituellement
อักษรควบ[n. exp.] (aksøn khūap) EN: consonant cluster ; compound consonants   FR: doublet consonantique [m] ; séquence consonantique [f]
อันไหน[X] (an nai) FR: quel ? ; lequel ? ; laquelle ?
อันไหนก็ได้[X] (an nai kødāi) FR: n'importe lequel ; n'importe laquelle
อนุกรม[n.] (anukrom) EN: alphabetical list ; alphabetical order ; sequence ; series ; order   FR: liste alphabétique [f] ; ordre alphabétique [m] ; série [f]
อสมการ[n.] (asamakān) EN: inequality   FR: inégalité [f]
อธรรม[adj.] (atham) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil   FR: injuste ; inéquitable
อัตราส่วนที่เท่ากัน[n. exp.] (attrāsuan thī thaokan) EN: equivalent ratios ; equal ratios   
อายัด[v.] (āyat) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish   FR: saisir ; annexer ; geler

CMU English Pronouncing Dictionary
EQUAL    IY1 K W AH0 L
EQUIP    IH0 K W IH1 P
EQUIPS    IH0 K W IH1 P S
EQUATE    IH0 K W EY1 T
EQUION    EH1 K W IY0 AA0 N
EQUINE    IY1 K W AY2 N
EQUALS    IY1 K W AH0 L Z
EQUITY    EH1 K W AH0 T IY0
EQUATOR    IH0 K W EY1 T ER0
EQUICOR    EH1 K W IH2 K AO2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
equal    (v) (ii1 k w @ l)
equip    (v) (i1 k w i1 p)
equals    (v) (ii1 k w @ l z)
equate    (v) (i1 k w ei1 t)
equine    (j) (e1 k w ai n)
equips    (v) (i1 k w i1 p s)
equity    (n) (e1 k w i t ii)
equaled    (n) (ii1 k w @ l d)
equable    (j) (e1 k w @ b l)
equably    (a) (e1 k w @ b l ii)

French-Thai: Longdo Dictionary
bibliothèque(n) |f| ห้องสมุด เช่น La bibliothèque de l’école dispose d’une collection d’environ 350,000 volumes.

Japanese-English: EDICT Dictionary
FM[エフエム, efuemu] (n) FM; frequency modulation; (P) [Add to Longdo]
OEM[オーイーエム, o-i-emu] (n) {comp} original equipment manufacturer; OEM [Add to Longdo]
RF[アールエフ, a-ruefu] (n) radio frequency (RF) [Add to Longdo]
RFID;RF−ID[アールエフアイディー, a-ruefuaidei-] (n) (See ICタグ) RFID (radio frequency identification) [Add to Longdo]
TEU[ティーイーユー, tei-i-yu-] (n) twenty foot equivalent unit (container); TEU [Add to Longdo]
UHF[ユーエッチエフ, yu-ecchiefu] (n) ultrahigh frequency; UHF [Add to Longdo]
VHF[ブイエッチエフ, buiecchiefu] (n) very high frequency; VHF [Add to Longdo]
あいまい度;曖昧度[あいまいど, aimaido] (n) {comp} equivocation [Add to Longdo]
あいまい量;曖昧量[あいまいりょう, aimairyou] (n) {comp} equivocation [Add to Longdo]
いずれ菖蒲か杜若[いずれあやめかかきつばた, izureayamekakakitsubata] (exp) equally beautiful [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不相上下[bù xiāng shàng xià, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ, ] equally matched; about the same [Add to Longdo]
两性平等[liáng xìng píng děng, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ ㄆㄧㄥˊ ㄉㄥˇ, / ] equality between the sexes [Add to Longdo]
十二平均律[shí èr píng jūn lǜ, ㄕˊ ㄦˋ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄌㄩˋ, ] equal temperament [Add to Longdo]
反应式[fǎn yìng shì, ㄈㄢˇ ˋ ㄕˋ, / ] equation of a chemical reaction [Add to Longdo]
反赤道流[fǎn chì dào liú, ㄈㄢˇ ㄔˋ ㄉㄠˋ ㄌㄧㄡˊ, ] equatorial counter current [Add to Longdo]
同工同酬[tóng gōng tóng chóu, ㄊㄨㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄊㄨㄥˊ ㄔㄡˊ, ] equal pay for equal work [Add to Longdo]
同等[tóng děng, ㄊㄨㄥˊ ㄉㄥˇ, ] equal to; having the same social class or status [Add to Longdo]
含糊其词[hán hú qí cí, ㄏㄢˊ ㄏㄨˊ ㄑㄧˊ ㄘˊ, / ] equivocate; talk evasively; careless; perfunctory [Add to Longdo]
器材[qì cái, ㄑㄧˋ ㄘㄞˊ, ] equipment; material [Add to Longdo]
[jūn, ㄐㄩㄣ, ] equal; even; all; uniform [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまい度[あいまいど, aimaido] equivocation [Add to Longdo]
あいまい量[あいまいりょう, aimairyou] equivocation [Add to Longdo]
より小さいまたは等しい[よりちいさいまたはひとしい, yorichiisaimatahahitoshii] less than or equal to (<=) [Add to Longdo]
より大きいまたは等しい[よりおおきいまたはひとしい, yoriookiimatahahitoshii] greater than or equal to (>=) [Add to Longdo]
イコール機能[イコールきのう, iko-ru kinou] equals function [Add to Longdo]
エスケープシークェンス[えすけーぷしーくえんす, esuke-pushi-kuensu] escape sequence [Add to Longdo]
エスケープシーケンス[えすけーぷしーけんす, esuke-pushi-kensu] escape sequence [Add to Longdo]
エフエム[えふえむ, efuemu] FM, frequency modulation [Add to Longdo]
エントリ順データセット[エントリじゅんデータセット, entori jun de-tasetto] ESDS, Entry-Sequenced Data Set [Add to Longdo]
キー順データセット[キーじゅんデータセット, ki-jun de-tasetto] KSDS, Key-Sequenced Data Set [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eq
   n 1: the atomic weight of an element that has the same combining
      capacity as a given weight of another element; the standard
      is 8 for oxygen [syn: {equivalent}, {equivalent weight},
      {combining weight}, {eq}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top