ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thick

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thick-, *thick*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thick(adj) หนา, Ant. slim, thin
thick(adj) หนาแน่น, See also: เบียดกัน, ดก, Syn. dense, solid, Ant. slim, thin
thick(adj) หนาทึบ, See also: ยากที่จะมองผ่านไปได้, Syn. dense, Ant. thin
thick(adj) ที่ไม่ชัดเจน, See also: เสียง ห้าว, พร่า, Syn. obstructed, Ant. clear
thick(adj) เหนียว, See also: ข้น, Syn. viscous, Ant. watery
thick(adj) ที่เด่นชัด, See also: ที่สังเกตได้ง่าย, Syn. pronounced
thick(adj) โง่, See also: ทึ่ม, งี่เง่า, Syn. dull, foolish, Ant. clever
thick(adj) สนิทสนม, See also: ใกล้ชิด, ชิด, สนิทสนม, เป็นกันเอง, Syn. close, intimate
thick(adv) อย่างหนา
thick(n) ส่วนที่หนาแน่นที่สุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thick(ธิค) adj., adv., n. (ส่วนที่) หนา, หนาแน่น, ทึบ, หนาทึบ, มองไม่เห็น, มัว, ขุ่น, กำยำ, หยาบ, ทึ่ม, โง่, ขัน -Phr. (through thick and thin ผ่านอุปสรรคนานาประการ, เหนียวแน่น), See also: thickish adj. thickly adv.
thick-skinned(ธิค'สคินดฺ) adj. หนังหนา, ผิวหนา, หน้าด้าน, ไม่สนใจไยดี., Syn. callous, dull
thick-skulled(ธิค'สคัลดฺ) adj. โง่, เง่า, ทึ่ม
thick-witted(ธิค'วิททิด) adj. โง่, เง่า, ทึ่ม., See also: thick-wittedness n., Syn. stuipd
thicken(ธิค'เคิน) vt., vi. ทำให้หรือกลายเป็นหนาขึ้น, ทำให้หรือกลายเป็นเข้มข้นขึ้น
thickening(ธิค'คะนิง) n. การทำให้หรือกลายเป็นเข้มข้น, ส่วนที่เข้มข้น, ส่วนหนา, ส่วนบวม, ตัวทำให้เข้มข้นขึ้นหรือหนา
thicket(ธิค'คิท) n. พุ่มไม้หนา, พงไม้หนา, กลุ่มต้นไม้ที่อยู่กันแน่นหนา, Syn. shrubbery
thickheaded(ธิค'เฮดดิด) adj. (สัตว์) มีหัวใหญ่, ทึ่ม, โง่, เง่า., See also: thickheadedness n.
thickness(ธิค'นิส) n. ความหนา, ส่วนหนา
thickset(ธิค'เซท') adj. หนาทึบ, แน่นหนา, อัดแน่น, หยาบ, กำยำ. n. พุ่มไม้หนา, พงไม้หนา

English-Thai: Nontri Dictionary
thick(adj) หนา, แน่น, ทึบ, ข้น, มัว, ขุ่น, ทึ่ม, โง่
thicken(vi) หนาแน่นขึ้น, คลุ้ง, ข้นขึ้น, ชุลมุน
thicken(vt) ทำให้หนา, ทำให้ข้น, ทำให้เข้มข้น
thicket(n) กอไม้, พงไม้, พุ่มไม้
thickly(adj) อย่างหนาแน่น, อย่างหนา, อย่างข้น, อย่างดก, อย่างทึบ, อย่างโง่
thickness(n) ความหนา, ความข้น, ความทึบ, ความแน่น, ความโง่, ความชุลมุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
thick filmฟิล์มหนา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thick filmsฟิล์มหนา [TU Subject Heading]
Thickenerถังทำข้น, Example: ถังสำหรับการทำให้ตะกอนมีความเข้มข้นมากขึ้น, ดู concentrator [สิ่งแวดล้อม]
Thickness measurementการวัดความหนา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- how thick the cream was on the milk.- ความหนของครีมบนนม Of Mice and Men (1992)
This fog's as thick as, as...หมกนี่หนายังกับ เอ่อ เอ่อ The Nightmare Before Christmas (1993)
You're so thick!นายเย็นชา! Wild Reeds (1994)
I see you two all the time. You're thick as thieves, you are.ผมเห็นคุณทั้งสองตลอดเวลา คุณหนาเป็นขโมยที่คุณอยู่ The Shawshank Redemption (1994)
Jacket's two inches thick.แฟ้มหนาเป็นึปก Heat (1995)
# Through thick and thin she will always be my friendผ่านหนาและบาง เธอมักจะคือเพื่อนของฉัน Help! (1965)
# Through thick and thin she will always be my friendเธอมักจะคือเพื่อนของฉัน Help! (1965)
Either their skulls were too thick, or they really knew nothing at all.เเต่กระโหลกของมันหนาไป มันไม่รู้อะไรทั้งนั้น Beneath the Planet of the Apes (1970)
- Upholstered with thick, red shag. - Right!คลุมไปด้วยขนแกะหนาเตอะสีแดง ถูกต้องแล้ว The Blues Brothers (1980)
Can't you get that through your thick skull?เพราะกระโหลกหนาอย่างคุณ ไม่มีทางจำได้ Day of the Dead (1985)
The chains are far too thick.โซ่มันหนาเกินไป The Princess Bride (1987)
The memories will be so thick, they'll have to brush them away from their faces.ความทรงจำจะปรากฏให้เห็นเด่นชัด จนพวกเขาต้องปัดมันออกไปบ้าง Field of Dreams (1989)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thickA thick fog delayed our flight.
thickBefore long, the ghost disappeared into a thick fog.
thickBlood is thicker than water.
thickBlood is thicker than water. [ Proverb ]
thickBoil the soup down until it becomes thick.
thickDid you read that thick book?
thickFaults are thick where love is thin.
thickHe has a thick neck.
thickHe is thick-headed.
thickHer thick makeup is disgusting.
thickHe walked thick and fast.
thickHe was a little old man with thick glasses.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหนาบาง(n) thickness, Example: รูปโลหะแบบหล่อพลาสติกหรือโลหะจะประกอบด้วยพื้นผิวโค้งที่มีความหนาบางแตกต่างกัน
ป่าทึบ(n) thick forest, See also: forest of tall trees, thick woods, Example: ป่าเพชรบูรณ์ต่อกับพิษณุโลกขึ้นไปถึงเขาคลึงและต่ำจนถึงพิจิตรเป็นป่าทึบไม่มีทางเดินเลย, Count Unit: แห่ง, ที่, Thai Definition: ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น
พง(n) thicket, See also: clump, brush, Syn. ดง, Example: ชาวเขาเป็นพวกที่มีอาชีพทำไร่เลื่อนลอย หักล้างถางพงโดยพลการเพื่อทำการปลูกฝิ่น, Thai Definition: ดงหญ้าหรือดงไม้ที่เป็นหมู่ๆ
พงหญ้า(n) dense grasses, See also: thick growth of grass/weeds, a mass of reeds/grasses, Syn. ดงหญ้า, Example: ด้านนอกของรั้วบ้านนั้นมีพงหญ้าและหนองน้ำที่มีผักบุ้งเลื้อยต้น, Count Unit: พง, Thai Definition: ดงหญ้าที่เป็นหมู่ๆ
พะแนง(n) dry curry, See also: thick curry with large pieces of roast chicken or meet, Example: ข้าวเหนียวเป็นอาหารใช้รับประทานกับแกงแห้ง เช่น พะแนง แกงฮังเล, Thai Definition: แกงคั่วไก่หรือเนื้อเป็นต้น มีชิ้นเนื้อโต น้ำแกงข้น
ผวย(n) thick blanket, See also: quilt, Syn. ผ้าห่ม, ผ้าผวย, Example: แม่เอาผ้าผวยผืนหนาที่สุดของบ้านมาห่มให้
ละเมาะ(n) grove, See also: thicket, coppice, Syn. ป่าละเมาะ, หมู่ไม้, ป่าเล็กๆ, Example: ฉันเห็นหมาจิ้งจอกหลายตัวโผล่ออกมาจากละเมาะหลังบ้าน, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: หมู่ไม้ขนาดเล็ก ซึ่งขึ้นในที่โล่งเป็นหย่อมๆ
สมองทึบ(adj) dull, See also: thick-headed, stupid, dim-witted, Syn. โง่, เขลา, Ant. สมองใส, Example: ผมเป็นคนสมองทึบ จึงไม่มีภูมิความรู้ที่จะหยิบออกมาอวด
ครึ้ม(adj) dense, See also: thick, dark, Syn. หนา, ทึบ, Example: ข้างหนึ่งเป็นภูเขาอีกข้างหนึ่งเป็นป่าครึ้ม
ข้น(v) thicken, See also: become concentrated, condense, Example: ซุปนี้ข้นเกินไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั้ง[bang] (n) EN: bamboo section ; section of thick bamboo
ดก[dok] (adj) EN: prolific ; productive ; dense ; thick ; bushy ; abundant ; plentiful ; fruitful ; many  FR: abondant ; nombreux ; copieux ; épais ; dense
ดง[dong] (n) EN: forest ; jungle ; wilderness ; thick forest  FR: forêt [ f ] ; jungle [ f ] ; forêt vierge [ f ]
ดง[dong] (n) EN: clump ; grove ; thicket  FR: fourré [ m ] ; massif [ m ] ; bosquet [ m ]
ดงกุหลาบ[dong kulāp] (n, exp) EN: thicket of roses  FR: massif de roses [ m ]
โขมง[khamōng] (adj) EN: thick  FR: épais ; dense
โขมง[khamōng] (adv) EN: in thick clouds ; in billowy masses ; in a swarm ; profusely
ข้น[khon] (v) EN: thicken ; condense  FR: épaissir
ข้น[khon] (adj) EN: thick ; dense ; condensed ; concentrated ; viscous ; sticky  FR: épais ; condensé ; consistant ; concentré ; visqueux ; dense
ความหนา[khwām nā] (n) EN: thickness  FR: épaisseur [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
thick
thicken
thicker
thicket
thickly
thickens
thickest
thickets
thickened
thickener

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thick
thicken
thicker
thicket
thickly
thickens
thickest
thickets
thick-set
thickened

WordNet (3.0)
thick(adj) not thin; of a specific thickness or of relatively great extent from one surface to the opposite usually in the smallest of the three solid dimensions, Ant. thin
thick(adj) having component parts closely crowded together
thick(adj) relatively dense in consistency, Ant. thin
thick(adj) (of darkness) very intense, Syn. deep
thick(adj) abounding; having a lot of
thick(adv) in quick succession, Syn. thickly
thick-billed(adj) having a thick beak
thick-bodied(adj) having a thick body
thick-branched(adj) having thick branches
thicken(v) make thick or thicker, Syn. inspissate, Ant. thin

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Thick

a. [ Compar. Thicker superl. Thickest. ] [ OE. thicke, AS. þicce; akin to D. dik, OS. thikki, OHG. dicchi thick, dense, G. dick thick, Icel. þykkr, þjökkr, and probably to Gael. & Ir. tiugh. Cf. Tight. ] 1. Measuring in the third dimension other than length and breadth, or in general dimension other than length; -- said of a solid body; as, a timber seven inches thick. [ 1913 Webster ]

Were it as thick as is a branched oak. Chaucer. [ 1913 Webster ]

My little finger shall be thicker than my father's loins. 1 Kings xii. 10. [ 1913 Webster ]

2. Having more depth or extent from one surface to its opposite than usual; not thin or slender; as, a thick plank; thick cloth; thick paper; thick neck. [ 1913 Webster ]

3. Dense; not thin; inspissated; as, thick vapors. Also used figuratively; as, thick darkness. [ 1913 Webster ]

Make the gruel thick and slab. Shak. [ 1913 Webster ]

4. Not transparent or clear; hence, turbid, muddy, or misty; as, the water of a river is apt to be thick after a rain. “In a thick, misty day.” Sir W. Scott. [ 1913 Webster ]

5. Abundant, close, or crowded in space; closely set; following in quick succession; frequently recurring. [ 1913 Webster ]

The people were gathered thick together. Luke xi. 29. [ 1913 Webster ]

Black was the forest; thick with beech it stood. Dryden. [ 1913 Webster ]

6. Not having due distinction of syllables, or good articulation; indistinct; as, a thick utterance. [ 1913 Webster ]

7. Deep; profound; as, thick sleep. [ R. ] Shak. [ 1913 Webster ]

8. Dull; not quick; as, thick of fearing. Shak. [ 1913 Webster ]

His dimensions to any thick sight were invincible. Shak. [ 1913 Webster ]

9. Intimate; very friendly; familiar. [ Colloq. ] [ 1913 Webster ]

We have been thick ever since. T. Hughes. [ 1913 Webster ]

Thick is often used in the formation of compounds, most of which are self-explaining; as, thick-barred, thick-bodied, thick-coming, thick-cut, thick-flying, thick-growing, thick-leaved, thick-lipped, thick-necked, thick-planted, thick-ribbed, thick-shelled, thick-woven, and the like. [ 1913 Webster ]


Thick register. (Phon.) See the Note under Register, n., 7. --
Thick stuff (Naut.), all plank that is more than four inches thick and less than twelve. J. Knowles.
[ 1913 Webster ]

Syn. -- Dense; close; compact; solid; gross; coarse. [ 1913 Webster ]

Thick

v. t. & i. [ Cf. AS. þiccian. ] To thicken. [ R. ] [ 1913 Webster ]

The nightmare Life-in-death was she,
Who thicks man's blood with cold. Coleridge. [ 1913 Webster ]

Thick

n. 1. The thickest part, or the time when anything is thickest. [ 1913 Webster ]

In the thick of the dust and smoke. Knolles. [ 1913 Webster ]

2. A thicket; as, gloomy thicks. [ Obs. ] Drayton. [ 1913 Webster ]

Through the thick they heard one rudely rush. Spenser. [ 1913 Webster ]

He through a little window cast his sight
Through thick of bars, that gave a scanty light. Dryden. [ 1913 Webster ]


Thick-and-thin block (Naut.), a fiddle block. See under Fiddle. --
Through thick and thin, through all obstacles and difficulties, both great and small.
[ 1913 Webster ]

Through thick and thin she followed him. Hudibras. [ 1913 Webster ]

He became the panegyrist, through thick and thin, of a military frenzy. Coleridge. [ 1913 Webster ]

Thick

adv. [ AS. þicce. ] 1. Frequently; fast; quick. [ 1913 Webster ]

2. Closely; as, a plat of ground thick sown. [ 1913 Webster ]

3. To a great depth, or to a greater depth than usual; as, land covered thick with manure. [ 1913 Webster ]


Thick and threefold, in quick succession, or in great numbers. [ Obs. ] L'Estrange.
[ 1913 Webster ]

Thickbill

n. The bullfinch. [ Prov. Eng. ] [ 1913 Webster ]

Thicken

v. i. To become thick. “Thy luster thickens when he shines by.” Shak. [ 1913 Webster ]

The press of people thickens to the court. Dryden. [ 1913 Webster ]

The combat thickens, like the storm that flies. Dryden. [ 1913 Webster ]

Thicken

v. t. [ imp. & p. p. Thickened p. pr. & vb. n. Thickening. ] To make thick (in any sense of the word). Specifically: -- [ 1913 Webster ]

(a) To render dense; to inspissate; as, to thicken paint. [ 1913 Webster ]

(b) To make close; to fill up interstices in; as, to thicken cloth; to thicken ranks of trees or men. [ 1913 Webster ]

(c) To strengthen; to confirm. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

And this may to thicken other proofs. Shak. [ 1913 Webster ]

(d) To make more frequent; as, to thicken blows. [ 1913 Webster ]

Thickening

n. Something put into a liquid or mass to make it thicker. [ 1913 Webster ]

Thicket

n. [ AS. þiccet. See Thick, a. ] A wood or a collection of trees, shrubs, etc., closely set; as, a ram caught in a thicket. Gen. xxii. 13. [ 1913 Webster ]

Thickhead

n. 1. A thick-headed or stupid person. [ Colloq. ] [ 1913 Webster ]

2. (Zool.) Any one of several species of Australian singing birds of the genus Pachycephala. The males of some of the species are bright-colored. Some of the species are popularly called thrushes. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
厚度[hòu dù, ㄏㄡˋ ㄉㄨˋ,  ] thickness #7,418 [Add to Longdo]
[gàng, ㄍㄤˋ, / ] thick pole; bar; carrying pole; horizontal bar; lever; crowbar; to sharpen (knife) #12,062 [Add to Longdo]
浓烟[nóng yān, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄢ,   /  ] thick smoke #13,975 [Add to Longdo]
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, / ] thick but loosely woven silk #19,316 [Add to Longdo]
粗大[cū dà, ㄘㄨ ㄉㄚˋ,  ] thick; bulky; loud #19,425 [Add to Longdo]
浓密[nóng mì, ㄋㄨㄥˊ ㄇㄧˋ,   /  ] thick; mirky #23,879 [Add to Longdo]
粗壮[cū zhuàng, ㄘㄨ ㄓㄨㄤˋ,   /  ] thick and solid #24,785 [Add to Longdo]
粗细[cū xì, ㄘㄨ ㄒㄧˋ,   /  ] thickness (caliber); coarseness; quality of work #26,329 [Add to Longdo]
[mǎng, ㄇㄤˇ, ] thick weeds; luxuriant growth; Illicium anisatum, a shrub with poisonous leaves; impertinent #27,188 [Add to Longdo]
浓雾[nóng wù, ㄋㄨㄥˊ ㄨˋ,   /  ] thick fog #28,001 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlachtgetümmel { n }thick of fight [Add to Longdo]
Stockschnupfen { m }thick cold [Add to Longdo]
dick { adj } | dicker | am dickstenthick | thicker | thickest [Add to Longdo]
dickfellig; dickhäutig { adj }thick skinned [Add to Longdo]
San-Cristobal-Taube { f } [ ornith. ]Thick billed Ground Dove [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぶん, bun] (n) (1) (See 文・もん・2) one-tenth; one percent (one-tenth of a wari); 3 mm (one-tenth of a sun); 2.4 mm (one-tenth of a mon, a traditional unit used to measure shoe sizes); 0.375 grams (one-tenth of a monme); 0.1 degree (one-tenth of a do, used to measure body temperature on any temperature scale); (2) one-quarter of a ryou (obsolete unit of currency); (3) thickness; (4) advantageous circumstances #146 [Add to Longdo]
[ふ, fu] (n, n-suf) (See 芝生) area of thick growth (of trees, grass, etc.) #547 [Add to Longdo]
[はやし, hayashi] (n) woods; forest; copse; thicket; (P) #1,112 [Add to Longdo]
腕;肱[かいな, kaina] (n) (1) (arch) arm (esp. upper arm); (ctr) (2) counter used to measure the thickness of round objects #3,228 [Add to Longdo]
肉(P);宍[にく(肉)(P);しし, niku ( niku )(P); shishi] (n) (1) flesh; (2) meat; (3) (にく only) the physical body (as opposed to the spirit); (4) (にく only) thickness; (5) (にく only) (See 印肉) ink pad; (P) #3,833 [Add to Longdo]
深い[ふかい, fukai] (adj-i) deep; profound; thick; close; (P) #4,254 [Add to Longdo]
太字[ふとじ, futoji] (n, adj-no) boldface; bold-type; thick characters; (P) #4,932 [Add to Longdo]
[あつ, atsu] (suf) thickness #5,172 [Add to Longdo]
弥生[やよい(P);いやおい, yayoi (P); iyaoi] (n) (1) (obs) third month of the lunar calendar; (2) (いやおい only) (arch) thick growth (of grass, etc.); (3) Yayoi period (ca. 300 BCE - 300 CE); (P) #6,641 [Add to Longdo]
濃度[のうど, noudo] (n) (1) concentration; thickness; density; (2) cardinality; (P) #7,228 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top