ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unintelligent

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unintelligent-, *unintelligent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unintelligent[ADJ] โง่, See also: งี่เง่า, ทึ่มๆ, ทึบ, Syn. clueless, dull, dumb, moronic, shallow, stupid, vacuous, Ant. intelligent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unintelligent(-เทล'ลิเจินทฺ) adj. โง่,เง่า,ทื่อ,ปัญญาอ่อน,ไม่มีจิตใจ., See also: unintelligence n. unintelligently adv., Syn. stupid

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unintelligentIf, on the other hand, children are left alone a great deal with nothing to do, they are likely to become dull and unintelligent.
unintelligentTom is by no means unintelligent. He is just lazy.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unintelligent (j) ˌʌnɪntˈɛlɪʤənt (uh2 n i n t e1 l i jh @ n t)
unintelligently (a) ˌʌnɪntˈɛlɪʤəntliː (uh2 n i n t e1 l i jh @ n t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unintelligent \Unintelligent\
   See {intelligent}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unintelligent
   adj 1: lacking intelligence; "a dull job with lazy and
       unintelligent co-workers" [syn: {unintelligent},
       {stupid}] [ant: {intelligent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top