ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intellect

IH1 N T AH0 L EH2 K T   
114 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intellect-, *intellect*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intellect[N] ปัญญา, See also: จิตใจ, ความคิด, Syn. brain, mentality, mind
intellect[N] ผู้รอบรู้, See also: ผู้เฉลียวฉลาด, คนหลักแหลม, Syn. genius, egghead, sage, Ant. idiot
intellect[N] สติปัญญา, See also: ความฉลาด, Syn. intelligence, Ant. ignorance
intellection[N] การเข้าใจ, See also: การคิด, กระบวนการคิดและใช้เหตุผล
intellectual[ADJ] เกี่ยวกับปัญญา, See also: ทางสติปัญญา, เกี่ยวกับความคิดและการใช้เหตุผล, Syn. intelligent
intellectual[ADJ] ซึ่งมีสติปัญญา, See also: ซึ่งรอบรู้
intellectual[N] ผู้มีสติปัญญาสูง, See also: ผู้รอบรู้, ผู้มีความรู้, ปัญญาชน, Syn. guru, sage, pundit, Ant. idiot
intellectually[ADV] ทางสติปัญญา, Syn. cerebrally, mentally
intellectualism[N] ความเชื่อที่ว่าความรู้มาจากการคิดอย่างมีเหตุผล (ทางปรัชญา)
intellectual property[N] ทรัพย์สินทางปัญญา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intellect(อิน'ทะเลคทฺ) n. ปัญญา,สติปัญญา,อำนาจในการคิดและหาความรู้,อำนาจในการเข้าใจเหตุผล,ผู้มีปัญญาสูง., See also: intellective adj., Syn. mind,reason
intellection(อินทะเลค'เชิน) n. การเข้าใจ,การคิดและหาความรู้,การกระทำของผู้มีปัญญาสูง
intellectual(อินทะเลค'ชวล) adj. เกี่ยวกับปัญญา,ซึ่งมีปัญญาสูง,ใช้สติปัญญา n. ผู้มีปัญญาสูง,ผู้ที่มีเหตุผลสูง,ผู้ที่ใช้สติปัญญา (แทนการใช้อารมณ์) ,intellectuals อำนาจในการเข้าใจเหตุผล,สิ่งที่เกี่ยวกับปัญญา., See also: intellectuality n. คำที่มีความหมายเหมือ
anti-intellectual(แอนทีอินเทลเลค' ซวล) adj. , n. ซึ่งต่อต้านหรือไม่ชอบปัญญาชน, ผู้ที่ต่อต้านหรือไม่ชอบปัญญาชน

English-Thai: Nontri Dictionary
intellect(n) ความฉลาด,ปัญญา,ไหวพริบ,เชาวน์
intellectual(adj) มีเชาวน์,มีความรู้
intellectual(n) คนมีความรู้,ผู้มีปัญญา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intellectปัญญา, พุทธิปัญญา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
intellectual aphasia; aphasia, trueภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์พูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intellectual propertyทรัพย์สินทางปัญญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
intellectualismพุทธิปัญญานิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intellectเชาวน์ [TU Subject Heading]
Intellectเชาวน์ปัญญา [การแพทย์]
Intellectual Abilitiesความสามารถทางเชาว์ [การแพทย์]
Intellectual Capitalทุนทางปัญญา [การจัดการความรู้]
Intellectual capitalทุนทางปัญญา [TU Subject Heading]
Intellectual Developmentพัฒนาการทางสติปัญญา [การแพทย์]
Intellectual Functionความเฉลียวฉลาด, หน้าที่ความฉลาด, ความสามารถทางสติปัญญา, การทดสอบความฉลาด [การแพทย์]
Intellectual lifeภูมิปัญญา [TU Subject Heading]
Intellectual Powersสติปัญญา [การแพทย์]
Intellectual Processกระบวนการทางสติปัญญา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
intellectual (adj ) เกี่ยวกับปัญญา
Intellectual Property Rights (IPR) (n) ทรัพย์สินทางปัญญา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I read a theory once that the human intellect was like peacock feathers.ผมเคยอ่านทฤษฎีอยู่อย่างนึง ว่าระดับสติปัญญาของมนุษย์ ก็เหมือนกับหางของนกยูง Trompe L'Oeil (2016)
Your intellect has taken you far in life, but it will take you no further.ปัญญานำชีวิตคุณมาไกลแล้ว แต่ไม่อาจไปไกลกว่านี้ Doctor Strange (2016)
I could appreciate her abilities and intellect without taking her to bed.ผมควรจะซาบซึ้งใน ความสามารถและสติปัญญาของเธอ โดยไม่ต้องชวนเธอขึ้นเตียง The Imitation Game (2014)
You've chosen to tangle with a superior intellect you can't defeat.อย่าแหยม กับสุดยอดอัจฉริยะ ที่นายเอาชนะไม่ได้ The Parking Spot Escalation (2012)
Put your giant intellect aside and just focus with me on wish fulfillment.กองความรู้ของนายไว้ แล้วสนใจแค่ ฉันจะทำยังไงให้สมหวัง Beauty and the Feast (2011)
It's not his intellect I'm concerned about.มันเกี่ยวกับความรอบรู้ของเขาหรอก ที่ผมกังวล Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)
It was that intellect that William Bell believed in.ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ วิลเลี่ยม เบล เชื่อมั่นในตัวเขา Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)
Until I can transfer my intellect to a more durable container, my body will remain safely ensconced in my bed.จนกว่าฉันจะโอนถ่ายสติปัญญา ไปอยู่ในสิ่งที่ทนทานกว่าได้ ร่างของฉัน จะอยู่อย่างปลอดภัยบนเตียง The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
Shuuya's intellect is one of his unique qualities!Shuuya's intellect is one of his unique qualities! Confessions (2010)
From all intellect Collect the rhythm effectFrom all intellect Collect the rhythm effect Hot Tub Time Machine (2010)
I've trained my superior intellect to recognize alien mind slaves.ฉันฝึกสมองอยางเลิศ เพือใหรูวาใครถูกสกด Planet 51 (2009)
I would only agree that a symbolic clock is as nourishing to the intellect as a photograph of oxygen to a drowning man.ผมเห็นด้วยแค่ตรงที่ สัญลักษณ์ความเป็นนาฬิกา... ...กระตุ้นสติได้ดี... ...เหมือนที่ภาพถังอ๊อกซิเจน กระตุ้นคนจมน้ำ Watchmen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intellectBesides being beautiful, she is kind and intellectual.
intellectChess is a highly intellectual game.
intellectEnjoy intellectual conversations.
intellectEveryone has his intellectual desire.
intellectEveryone has his intellectual desire; mine is to escape life as I know it.
intellectHe is a man of intellect.
intellectHe likes to posture as an intellectual.
intellectIn other words, education is the instruction of the intellect in the laws of Nature.
intellectIntellectually we know prejudice is wrong.
intellectIt is beyond the boundaries of human intellect.
intellectIt is important to have intellectual curiosity.
intellectOpinion is ultimately determined by the feelings, and not by the intellect.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักปรัชญา[N] philosopher, See also: intellectual, Example: นักปรัชญาหลายคนเชื่อว่าความฉลาดของมนุษย์เป็นสิ่งยากที่คอมพิวเตอร์จะเลียนแบบได้, Thai definition: ผู้รู้, ผู้มีปัญญา
สติปัญญา[N] intelligence, See also: intellect, Syn. เชาวน์, ปัญญา
ภูริ[N] wisdom, See also: intellect, intelligence, Syn. ความฉลาด, ปัญญา, ภูรี, Notes: (บาลี)
ภูมิปัญญา[N] intellect, See also: knowledge, ability, attainment, learning, Syn. ความคิด, Example: นักวิจัยต่างชาติเข้ามาเอาภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย, Thai definition: พื้นความรู้ความสามารถที่มีอยู่
คนเก่ง[N] intellect, Example: คนเก่งของประเทศมักจะสอบเข้าเรียนต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือคณะแพทย์ศาสตร์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในเรื่องนั้นๆ
ความสุขุม[N] intelligence, See also: intellect, wisdom, Syn. ความเฉียบแหลม, Example: ไม่ว่าเจ้าพ่อชิคาโกจะโหดเหี้ยมปานใดแต่ความสุขุมรอบคอบก็มีติดตัวเช่นกัน, Thai definition: การมีปัญญารอบคอบ
ปัญญา[N] intellect, See also: wisdom, talent, wit, knowledge, Syn. สติปัญญา, Example: การพัฒนาด้านความคิดความเข้าใจเป็นแนวคิดที่ใกล้เคียงกับพัฒนาการทางปัญญาซึ่งพ่อแม่ในยุคปัจจุบันมักจะให้ความสนใจมาก, Thai definition: ความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด
พุทธิปัญญา[N] intellect, See also: wisdom, intelligence, understanding, rationality, perception, Example: ้ฟังท่านพูดมานานแล้วเกิดพุทธิปัญญาขึ้นบ้างหรือยัง, Thai definition: ความรู้, ปัญญา, ความเข้าใจ
มันตา[N] wisdom, See also: intellect, wit, Syn. ความรู้, ปัญญา, Notes: (บาลี)
มันตา[N] wisdom, See also: intellect, wit, Syn. ความรู้, ปัญญา, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอคิว[n.] (aikhiu) EN: IQ (intelligence quotient,)   FR: QI (quotient intellectuel) [m]
เชาวน์ = เชาว์[n.] (chao) EN: wit ; acumen ; sharpness of intellect ; intelligence ; flair ; mental agility ; quickness of mind   
การปฏิวัติทางภูมิปัญญา[n. exp.] (kān patiwat thāng phūmpanyā) EN: Intellectual Revolution   
คนเก่ง[n. exp.] (khon keng) EN: intellect   FR: intellect [m]
ความฉลาดทางสติปัญญา[n. exp.] (khwām chalāt thāng satipanyā) EN: intelligent quotient ; IQ   FR: quotient intellectuel [m] ; QI [m]
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา[n. exp.] (kotmāi kīokap kotmāi kīokap sapsin thāng panyā) EN: intellectual estate   
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา[n. exp.] (kotmāi wādūay sapsin thāng panyā) EN: law on intellectual property   FR: loi sur la propriété intellectuelle [f]
กรมทรัพย์สินทางปัญญา[org.] (Krom Sapsin Thāng Panyā) EN: Intellectual Property Department   
งานใช้สมอง[n. exp.] (ngān chai samøng) EN: brainwork   FR: travail intellectuel [m]
ปัญญา[n.] (panyā) EN: mental faculties ; knowledge ; intelligence ; wisdom ; culture ; wit   FR: raison [f] ; intelligence [f] ; sagesse [g] ; facultés mentales [fpl] ; connaissance [f] ; culture [f] ; intellect [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
INTELLECT    IH1 N T AH0 L EH2 K T
INTELLECT    IH1 N AH0 L EH2 K T
INTELLECTS    IH1 N T AH0 L EH2 K T S
INTELLECTS    IH1 N AH0 L EH2 K T S
INTELLECTUAL    IH2 N AH0 L EH1 K CH UW0 AH0 L
INTELLECTUAL    IH2 N T AH0 L EH1 K CH UW0 AH0 L
INTELLECTUALS    IH2 N T AH0 L EH1 K CH UW0 AH0 L Z
INTELLECTS(3)    IH1 N AH0 L EH2 K S
INTELLECTS(2)    IH1 N T AH0 L EH2 K S
INTELLECTUALLY    IH2 N T AH0 L EH1 K CH UW0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intellect    (n) ˈɪntəlɛkt (i1 n t @ l e k t)
intellects    (n) ˈɪntəlɛkts (i1 n t @ l e k t s)
intellectual    (n) ˌɪntəlˈɛktʃuəʳl (i2 n t @ l e1 k ch u@ l)
intellectuals    (n) ˌɪntəlˈɛktʃuəʳlz (i2 n t @ l e1 k ch u@ l z)
intellectually    (a) ˌɪntəlˈɛktʃuəʳliː (i2 n t @ l e1 k ch u@ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
知识[zhī shi, ㄓ ㄕ˙, / ] intellectual; knowledge-related; knowledge, #914 [Add to Longdo]
知识产权[zhī shi chǎn quán, ㄓ ㄕ˙ ㄔㄢˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] intellectual property rights, #3,990 [Add to Longdo]
知识分子[zhī shi fèn zǐ, ㄓ ㄕ˙ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] intellectual; intelligentsia, #6,715 [Add to Longdo]
智育[zhì yù, ㄓˋ ㄩˋ, ] intellectual development, #49,990 [Add to Longdo]
思想史[sī xiǎng shǐ, ㄙ ㄒㄧㄤˇ ㄕˇ, ] intellectual history [Add to Longdo]
智慧产权[zhì huì chǎn quán, ㄓˋ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄢˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] intellectual property [Add to Longdo]
知识份子[zhī shí fèn zǐ, ㄓ ㄕˊ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] intellectual; learned person [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
頭脳[ずのう, zunou] Thai: สติปัญญา English: intellect

French-Thai: Longdo Dictionary
intellectuel(n) |m| ปัญญาชน

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテリやくざ[, interi yakuza] (n) intellectual-type gangster [Add to Longdo]
インテリ層[インテリそう, interi sou] (n) intellectuals; intelligentsia; educated class [Add to Longdo]
インテルクチュアル[, interukuchuaru] (n) intellectual [Add to Longdo]
インテレクチュアル[, interekuchuaru] (n) intellectual [Add to Longdo]
インテレクト[, interekuto] (n) intellect [Add to Longdo]
英知(P);叡知;叡智;睿智[えいち, eichi] (n) wisdom; intelligence; intellect; (P) [Add to Longdo]
慧敏[けいびん, keibin] (adj-na,n) (obsc) clever; of quick intellect [Add to Longdo]
才気溌剌[さいきはつらつ, saikihatsuratsu] (adj-t,adv-to) resourceful and quick-witted; showing a flash of brilliance; have a keen (sparkling) intellect [Add to Longdo]
才知縦横[さいちじゅうおう, saichijuuou] (n,adj-na) resourceful and quick-witted; showing a flash of brilliance; have a keen (sparkling) intellect [Add to Longdo]
似非インテリ[えせインテリ, ese interi] (n,adj-no) pseudointellectual [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intellect \In"tel*lect\, n. [L. intellectus, fr. intelligere,
   intellectum, to understand: cf. intellect. See
   {Intelligent}.]
   1. (Metaph.) The part or faculty of the human mind by which
    it knows, as distinguished from the power to feel and to
    will; the power to judge and comprehend; the thinking
    faculty; the understanding.
    [1913 Webster]
 
   2. The capacity for higher forms of knowledge, as
    distinguished from the power to perceive objects in their
    relations; mental capacity.
    [PJC]
 
   3. A particular mind, especially a person of high
    intelligence; as, he was a great intellect.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intellect
   n 1: knowledge and intellectual ability; "he reads to improve
      his mind"; "he has a keen intellect" [syn: {mind},
      {intellect}]
   2: the capacity for rational thought or inference or
     discrimination; "we are told that man is endowed with reason
     and capable of distinguishing good from evil" [syn: {reason},
     {understanding}, {intellect}]
   3: a person who uses the mind creatively [syn: {intellectual},
     {intellect}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 intellect /intəlɛkt/
  intellect; mind

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top