ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

negligent

N EH1 G L AH0 JH AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -negligent-, *negligent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
negligent(adj) โดยเผลอไป, See also: ที่เชือนแช, ที่ไม่ใส่ใจ, ที่ละเลย, ที่เพิกเฉย
negligently(adv) อย่างไม่สนใจ, See also: อย่างละเลย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
negligent(เนก'ลิเจินทฺ) adj. ละเลย, ไม่สนใจ, ละเลย, ทอดทิ้ง.

English-Thai: Nontri Dictionary
negligent(adj) ทอดทิ้ง, ละเลย, เพิกเฉย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
negligent escapeการหลบหนีไปเนื่องจากเจ้าหน้าที่ประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
negligent homicideการทำให้คนตายโดยประมาท (ป. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
negligent offenceความผิดที่กระทำโดยประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The negligent list of one after another, as I happen to call them to me.ส่วนที่เราละเลย หนึ่งสิ่งที่อยู่หลังสิ่งอื่นๆ ที่ฉันเรียกร้อง/ให้มันมาหาฉัน The Notebook (2004)
Then Brian was negligent in sharing my plans with herไบรอันประมาทที่ไปบอกแผนของผมกับเธอ Bobby Z (2007)
Whether to charge you with obstructing a federal investigation or negligent homicide.ว่าจะแจ้งข้อหาคุณในฐานะขัดขวางการทำงาน ของจนท. หรือ เพิกเฉยการฆาตรกรรม Minimal Loss (2008)
Someone allowed her to die. That's negligent homide.มีบางคนอยากให้เธอตาย มันเกินเลยจนเป็นอาชญากรรม Bad Seed (2009)
So negligent you dislocated my arm.งั้นลืมไปเถอะว่า คุณทำให้แขนผมเคลื่้อน Chapter Two 'Ink' (2009)
He'd be criminally negligent if she was.เขาคงเป็นผู้ร่วมขบวนการหากเธอได้มาอย่างนั้น The Uncanny Valley (2010)
Negligent homicide? Where's this from?ฆ่าคนตายโดยประมาท ที่ไหนกัน Red Lacquer Nail Polish (2013)
And knowing that he could be convicted of negligent homicide, และรู้ว่าเขาจะ ถูกพิพากษาถึงความผิด ฆ่าคนตายโดยประมาท The Fact in the Fiction (2013)
Now, Dean Reynolds' oversight of Greek life at this school was so negligent that it bordered on criminal.ทีนี้ การควบคุมสโมสรกรีก ของคณบดีเรย์โนลด์ ในมหาลัยนี้ช่างละเลยมาก ว่ามันเข้าข่ายอาชญากรรมแล้ว Pilot (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
negligentHe is negligent of his duties.
negligentIt is strange that a cameraman heading for a war-zone should not know about the danger of unexploded shells. The newspaper company is being negligent in its training.
negligentShe is very negligent in her dress.
negligentYou are too negligent of those around you.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะเพร่า(adj) careless, See also: negligent, heedless, Syn. หยาบ, มักง่าย, ลวกๆ, Ant. ระมัดระวัง, Example: อาจารย์ไม่ค่อยชอบเขาเพราะเขาเป็นคนสะเพร่า
สะเพร่า(adv) carelessly, See also: negligently, heedlessly, Syn. หยาบ, มักง่าย, ลวกๆ, Ant. ระมัดระวัง, Example: จดหมายฉบับที่แล้วเขียนสะเพร่าผิดหลายตัว
มักง่าย(adv) carelessly, See also: negligently, Syn. ชุ่ย, ลวก, Example: ความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้อย่างมักง่ายของมนุษย์ ทำให้ความงามของธรรมชาติลดน้อยลงไป, Thai Definition: เกี่ยวกับนิสัยชอบเอาแต่ความสะดวกเข้าว่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะล่า[chalā] (v) EN: be complacent ; be careless ; be negligent ; be unattentive  FR: faire preuve de négligence ; se montrer négligent
โดยประมาท[dōi pramāt] (adv) EN: in negligence ; negligently  FR: négligemment
ความผิดต่อร่างกายอันได้กระทำโดยประมาท[khwāmphit tø rāngkāi an dāi kratham dōi pramāt] (n, exp) EN: negligent bodily injury
หละหลวม[lalūam] (v) EN: be careless ; be heedless ; be reckless ; be negligent ; be remiss ; lax ; be loose  FR: être négligent ; être désordonné
หละหลวม[lalūam] (adj) EN: careless ; heedless ; reckless ; negligent  FR: négligent ; désordonné
หละหลวม[lalūam] (adv) EN: carelessly ; heedlessly ; recklessly ; negligently  FR: négligemment
เลินเล่อ[loēnloē] (v) EN: be careless ; be heedless ; be remiss ; be negligent   FR: être négligent ; être insouciant
เลินเล่อ[loēnloē] (adj) EN: careless ; heedless ; negligent  FR: négligent ; insouciant
มักง่าย[mak-ngāi] (v) EN: be careless ; be negligent  FR: être négligent
มักง่าย[mak-ngāi] (adj) EN: careless ; negligent ; given to makeshift ; rough-and-ready  FR: négligent ; indolent

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
NEGLIGENT N EH1 G L AH0 JH AH0 N T
NEGLIGENT N EH1 G L IH0 JH AH0 N T
NEGLIGENTLY N EH1 G L IH0 JH AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
negligent (j) nˈɛglɪʤənt (n e1 g l i jh @ n t)
negligently (a) nˈɛglɪʤəntliː (n e1 g l i jh @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
粗心大意[cū xīn dà yì, ㄘㄨ ㄒㄧㄣ ㄉㄚˋ ㄧˋ, ] negligent; careless; inadvertent, #45,872 [Add to Longdo]
简慢[jiǎn màn, ㄐㄧㄢˇ ㄇㄢˋ, / ] negligent (towards guests), #153,692 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
liederlich; nachlässig { adj } | liederlicher | am liederlichstennegligent | more negligent | most negligent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずぼら;ズボラ;ずべら;ズベラ[zubora ; zubora ; zubera ; zubera] (adj-na, n) sloppy; slovenly; slipshod; negligent; loose; unkempt [Add to Longdo]
仮初め;苟且;仮初(io)[かりそめ;こうしょ(苟且), karisome ; kousho ( ka katsu )] (adj-no, adj-na) (1) (uk) (苟且・かりそめ is gikun) temporary; transient; (2) trifling; slight; negligent [Add to Longdo]
過失殺人[かしつさつじん, kashitsusatsujin] (n) negligent homicide [Add to Longdo]
過失致死[かしつちし, kashitsuchishi] (n) involuntary manslaughter; accidental homicide; negligent homicide; (P) [Add to Longdo]
欠ける(P);缺ける;闕ける[かける, kakeru] (v1, vi) (1) to be chipped; to be damaged; to be broken; (2) to be lacking; to be missing; (3) to be insufficient; to be short; to be deficient; to be negligent toward; (4) (also 虧ける) (of the moon) to wane; to go into eclipse; (P) [Add to Longdo]
疎漏;粗漏[そろう, sorou] (adj-na) (1) (obsc) careless; negligent; (n) (2) (obsc) carelessness [Add to Longdo]
怠る[おこたる, okotaru] (v5r, vt) (See 怠ける) to be negligent in doing something; to shirk; to be off one's guard; (P) [Add to Longdo]
杜漏[ずろう, zurou] (adj-na, n) careless; negligent [Add to Longdo]
投げ遣り;投げやり[なげやり, nageyari] (adj-na) negligent; careless; slovenly; reckless; casual; irresponsible [Add to Longdo]
忘れがち;忘れ勝ち[わすれがち, wasuregachi] (adj-na, adj-no) (uk) forgetful; oblivious of; negligent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Negligent \Neg"li*gent\, a. [F. n['e]gligent, L. negligens,p.
   pr. of negligere. See {Neglect}.]
   Apt to neglect; customarily neglectful; characterized by
   negligence; careless; heedless; culpably careless; showing
   lack of attention; as, disposed in negligent order. "Be thou
   negligent of fame." --Swift.
   [1913 Webster]
 
      He that thinks he can afford to be negligent is not far
      from being poor.             --Rambler.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Careles; heedless; neglectful; regardless; thoughtless;
     indifferent; inattentive; remiss.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 negligent
   adj 1: characterized by neglect and undue lack of concern;
       "negligent parents"; "negligent of detail"; "negligent in
       his correspondence" [ant: {diligent}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top