ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scholar

S K AA1 L ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scholar-, *scholar*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scholar(n) นักวิชาการ, See also: นักการศึกษา, ผู้คงแก่เรียน, Syn. philosopher, pundit, professor, savant
scholar(n) นักเรียน (คำทางการ), See also: นักศึกษา, ศิษย์, Syn. schoolboy, schoolgirl, student
scholar(n) ผู้ได้รับทุนการศึกษา, See also: นักเรียนทุน
scholarly(adj) คงแก่เรียน, See also: เป็นนักวิชาการ, เป็นผู้เชี่ยวชาญ, เป็นนักศึกษา, Syn. cultured, erudite, studious
scholarship(n) ความเป็นนักวิชาการ, See also: ความเป็นผู้คงแก่เรียน, Syn. resrarch, widom, learning
scholarship(n) ทุนการศึกษา, See also: ทุนเล่าเรียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scholar(สคอล'เลอะ) n. ผู้คงแก่เรียน, นักวิชาการ, ผู้เชี่ยวชาญ, นักเรียน, นักศึกษา, ลูกศิษย์, ผู้ได้รับทุนการศึกษา.
scholarly(สคอล'เลอลี) adj., adv. คงแก่เรียน, เป็นนักวิชาการ, เป็นผู้เชี่ยวชาญ, เป็นนักศึกษา., See also: scholarliness n., Syn. erudite, learned
scholarship(สคอล'เลอะชิพ) n. ความเป็นผู้คงแก่เรียน, ความเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการ, ทุนการศึกษา, ความรู้., Syn. erudition, learning, education, enlightment

English-Thai: Nontri Dictionary
scholar(n) นักเรียน, นักศึกษา, ผู้ได้รับทุน, นักวิชาการ
scholarly(adj) คงแก่เรียน, เป็นนักศึกษา, เป็นนักวิชาการ
scholarship(n) ทุนเล่าเรียน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scholarship holderผู้รับทุนการศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
scholarship studentนักเรียนทุน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scholarนักวิชาการ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Scholarly publishingการจัดพิมพ์เอกสารวิชาการ [TU Subject Heading]
Scholarsนักวิชาการ [TU Subject Heading]
Scholars, Buddhistนักวิชาการพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Scholarshipsทุนการศึกษา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is my pleasure that you help make her a fine scholar also.เป็นเกียรติอย่างยิ่งกับหม่อมฉัน ได้โปรดชี้แนะด้วย Anna and the King (1999)
What will the future scholars see when they study us?นักเรียนทุนในอนาคตจะพูดยังไง ถ้าเขามาดูเรา Mona Lisa Smile (2003)
A scholar studying Oh Daesu An expert on Oh Daesuศึกษาเกี่ยวกับ โอ แดซู ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง โอ แดซู Oldboy (2003)
Since you like learning more than the scholars you can take it with you anywhereพ่อเห็นเจ้าใฝ่รู้ยิ่งกว่าพวกเขา ไม่ว่าไปไหนจะได้ติดตัวไว้ The Great Jang-Geum (2003)
I can think of dozens of scholars who know a lot more about it.มีนักวิชาการหลายสิบคนที่รุ้เรื่องของมันมากกว่าผม The Da Vinci Code (2006)
Just like me, even though I am a scholar I can't just think about earning moneyนี่ตามความเห็นของเด็กเรียนอย่างฉันนะ เราไม่สามารถหากำไรได้จาก Fearless (2006)
National affairs? There are scholars like you to sort it outนานาชาติเหรอ เด็กเรียนอย่างแกนี่คิดจะหาแต่กำไรท่าเดียวเลยนะ Fearless (2006)
- Larry Sugarman is, perhaps... the second most highly regarded Proust scholar in the U.S.นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิอันดับ 2 ของ U.S. Little Miss Sunshine (2006)
I just want everyone here to know... that I am the preeminent Proust scholar in the United States.ฉันอยากบอกทุกคนที่นี่ให้รู้ว่า... ฉันเป็นนักวิชาการทรงคุณวุฒิที่สุดในอเมริกา Little Miss Sunshine (2006)
Did I mention that I am the preeminent Proust scholar in the U. S?ฉันเคยบอกหรือยังว่าฉันเป็นนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิของอเมริกา Little Miss Sunshine (2006)
All the scholars taking the Civil Examinations had to stop!บัณฑิตทุกคนที่เข้าไปสอบก็ล้มเลิก Hong Gil Dong, the Hero (2008)
First, we must confirm the identities of all the scholars in the examination hall today.ขั้นแรก, พวกเราจะต้องหาหลักฐานที่จะยืนยันจากเหล่าบัณฑิตที่เข้าสอบในวันนี้ Hong Gil Dong, the Hero (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scholarAccording to some scholars, a major earthquake could occur at any moment now.
scholarA great scholar is not necessarily a good teacher.
scholarAlfred, King of England, was a great scholar as well as a great ruler.
scholarA scholar made an excellent speech about human rights.
scholarBorn in better times, he would have become a great scholar.
scholarBrown is not so much a writer as a scholar.
scholarDr. Kimura gave me your name as the leading scholar in this field.
scholarEverybody love the simple scholar.
scholarGreat scholar as he is, he is lacking in common sense.
scholarHe always passes for a great scholar.
scholarHe applied for the scholarship.
scholarHe became a brilliant scholar but only at the expense of his health.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รอบรู้(n) scholar, See also: learned man, savant, intellectual, Syn. ผู้รู้, นักปราชญ์, Example: แพทย์ประจำตัวของเขาเป็นผู้รอบรู้เรื่องโรคทุกชนิด, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่มีความรู้หลายอย่าง, บุคคลที่รู้กว้างขวางในเรื่องต่างๆ
พหูสูต(n) scholar, See also: learned person, well-read person, Syn. ผู้รู้, ผู้รอบรู้, ปราชญ์, Example: ต้องหมั่นศึกษาเพิ่มพูนความรู้ให้มากถึงจะเป็นพหูสูตได้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้สดับตรับฟังมาก, ผู้ศึกษาเล่าเรียนมาก
ปัญญาชน(n) scholar, See also: graduate, intellectual, knowledgeable person, Syn. นักปราชญ์, บัณฑิต, Example: ภายหลังการปฏิบัติโดยฝ่ายเขมรแดงเป็นผลให้คนระดับปัญญาชนจำนวนมากมายต้องเสียชีวิตหรือถูกขับไล่โดยลักลอบกันออกนอกประเทศ, Thai Definition: คนที่มีความรู้หรือความฉลาดอันเกิดแต่การเรียนมามาก
พหูสูต(n) scholar, See also: learned man, Example: ความเป็นผู้ได้เรียนรู้ได้สดับตรับฟังมามากจนได้ชื่อว่า “พหูสูต” เป็นมงคลสูงสุด กล่าวคือ เป็นคุณธรรมนำตนไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขในชีวิต, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้สดับตรับฟังมาก, ผู้ศึกษาเล่าเรียนมาก
พิชญ์(n) scholar, See also: savant, wise person, Syn. นักปราชญ์, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีความรู้สูง, ผู้มีความรู้ในเรื่องต่างๆ มากมาย
วิญญู(n) sage, See also: scholar, savant, Syn. ผู้รู้แจ้ง, นักปราชญ์, ผู้รู้, Example: วิญญูย่อมใช้วิจารณญาณแยกแยะสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง, Count Unit: คน, Notes: (บาลี)
วิทิต(n) sage, See also: scholar, learned person, savant, Syn. ผู้รู้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้คงแก่เรียน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิทู(n) sage, See also: scholar, learned person, savant, expert, Syn. ผู้ฉลาด, ผู้รอบรู้, ผู้มีปัญญา, ผู้ชำนาญ, Count Unit: คน, Notes: (บาลี)
สุธี(n) sage, See also: scholar, Syn. นักปราชญ์, Count Unit: คน, Thai Definition: คนมีปัญญาหรือคนฉลาด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทุนการศึกษา(n) scholarship, See also: education fund, Syn. ทุนเล่าเรียน, Example: รัฐบาลมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กในชนบท, Count Unit: ทุน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัณฑิต[bandit] (n) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage  FR: lettré [ m ] ; érudit [ m ] ; expert [ m ] ; ponte [ m ] ; savant [ m ] ; pandit [ m ] ; sage [ m ] ; académiste [ m ] (vx)
คงแก่เรียน[khongkaērīen] (adj) EN: erudite ; learned ; scholarly  FR: érudit
นักเรียนทุน[nakrīen thun] (n, exp) EN: scholar
นักศึกษา[nakseuksā] (n) EN: student ; university student ; academic ; learner ; scholar ; undergraduate  FR: étudiant [ m ] ; étudiante [ f ]
นักวิชาการ[nakwichākān] (n) EN: academician ; scholar ; academic
ปัญญาชน[panyāchon] (n) EN: intellectual ; scholar ; intelligentsia  FR: intellectuel [ m ] ; intelligentsia [ f ]
ผู้รู้[phūrū] (n, exp) EN: knowledgeable people ; well-informed person ; knower ; wise man ; scholar ; expert
ปราชญ์[prāt] (n) EN: philosopher ; sage ; learned man ; savant ; scholar ; highbrow  FR: philosophe [ m ] ; sage [ m ] ; érudit [ m ] ; savant [ m ] ; intellectuel [ m ]
ทุนการศึกษา[thun kān seuksā] (n, exp) EN: scholarship ; education fund  FR: bourse d'études [ f ]
วิชา[wichā] (n) EN: knowledge ; learning ; scholarship ; erudition ; science  FR: connaissance [ f ] ; savoir [ m ] ; science [ f ] ; érudition [ f ] ; bagage [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SCHOLAR S K AA1 L ER0
SCHOLARS S K AA1 L ER0 Z
SCHOLAR'S S K AA1 L ER0 Z
SCHOLARLY S K AA1 L ER0 L IY0
SCHOLARSHIP S K AA1 L ER0 SH IH2 P
SCHOLARSHIPS S K AA1 L ER0 SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scholar (n) skˈɒlər (s k o1 l @ r)
scholars (n) skˈɒləz (s k o1 l @ z)
scholarly (j) skˈɒləliː (s k o1 l @ l ii)
scholarship (n) skˈɒləʃɪp (s k o1 l @ sh i p)
scholarships (n) skˈɒləʃɪps (s k o1 l @ sh i p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
学者[xué zhě, ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜˇ,   /  ] scholar #2,702 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, ] scholar; warrior; knight #3,325 [Add to Longdo]
奖学金[jiǎng xué jīn, ㄐㄧㄤˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄣ,    /   ] scholarship #10,831 [Add to Longdo]
[rú, ㄖㄨˊ, ] scholar; Confucian #11,484 [Add to Longdo]
文人[wén rén, ㄨㄣˊ ㄖㄣˊ,  ] scholar; literati #13,739 [Add to Longdo]
秀才[xiù cai, ㄒㄧㄡˋ ㄘㄞ˙,  ] scholar; in Ming and Qing times, a person who has passed the county level imperial exam #20,471 [Add to Longdo]
功名[gōng míng, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ,  ] scholarly honor (in imperial exams); rank; achievement; fame; glory #33,499 [Add to Longdo]
生员[shēng yuán, ㄕㄥ ㄩㄢˊ,   /  ] scholar preparing for imperial examinations (in former times) #69,525 [Add to Longdo]
学家[xué jiā, ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ,   /  ] scholar [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gelehrte { m, f }; Gelehrter | Gelehrten { pl }scholar | scholars [Add to Longdo]
Scholar { m }scholar; itinerant scholar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[がく, gaku] (n) learning; scholarship; erudition; knowledge; (P) #242 [Add to Longdo]
学生[がくせい, gakusei] (n) (1) (arch) Heian-period student of government administration; (2) (arch) Buddhist scholar; researcher at a Buddhist temple; person studying Buddhism; (3) (arch) learning; scholarship #423 [Add to Longdo]
学者[がくしゃ, gakusha] (n, adj-no) scholar; (P) #811 [Add to Longdo]
学術[がくじゅつ, gakujutsu] (n) science; learning; scholarship; (P) #2,321 [Add to Longdo]
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf, n, adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf, ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P) #3,255 [Add to Longdo]
[けん, ken] (n, adj-na) (arch) intelligence; genius; scholarship; virtue #3,731 [Add to Longdo]
学問[がくもん, gakumon] (n, vs) scholarship; study; learning; (P) #6,018 [Add to Longdo]
学研[がっけん, gakken] (n) study and research; scholarship and research #6,803 [Add to Longdo]
学力[がくりょく, gakuryoku] (n) scholarly ability; scholarship; knowledge; literary ability; (P) #13,296 [Add to Longdo]
居士[こじ, koji] (n) (1) { Buddh } grhapati (layman; sometimes used as a posthumous suffix); (2) private-sector scholar #16,003 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scholar \Schol"ar\, n. [OE. scoler, AS. sc[=o]lere, fr. L.
   scholaris belonging to a school, fr. schola a school. See
   {School}.]
   1. One who attends a school; one who learns of a teacher; one
    under the tuition of a preceptor; a pupil; a disciple; a
    learner; a student.
    [1913 Webster]
 
       I am no breeching scholar in the schools. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. One engaged in the pursuits of learning; a learned person;
    one versed in any branch, or in many branches, of
    knowledge; a person of high literary or scientific
    attainments; a savant. --Shak. Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. A man of books. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. In English universities, an undergraduate who belongs to
    the foundation of a college, and receives support in part
    from its revenues.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Pupil; learner; disciple.
 
   Usage: {Scholar}, {Pupil}. Scholar refers to the instruction,
      and pupil to the care and government, of a teacher. A
      scholar is one who is under instruction; a pupil is
      one who is under the immediate and personal care of an
      instructor; hence we speak of a bright scholar, and an
      obedient pupil.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scholar
   n 1: a learned person (especially in the humanities); someone
      who by long study has gained mastery in one or more
      disciplines [syn: {scholar}, {scholarly person}, {bookman},
      {student}]
   2: someone (especially a child) who learns (as from a teacher)
     or takes up knowledge or beliefs [syn: {learner}, {scholar},
     {assimilator}]
   3: a student who holds a scholarship

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top