Search result for

scholar

(97 entries)
(0.0081 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scholar-, *scholar*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scholar[N] นักวิชาการ, See also: นักการศึกษา, ผู้คงแก่เรียน, Syn. philosopher, pundit, professor, savant
scholar[N] นักเรียน (คำทางการ), See also: นักศึกษา, ศิษย์, Syn. schoolboy, schoolgirl, student
scholar[N] ผู้ได้รับทุนการศึกษา, See also: นักเรียนทุน
scholarly[ADJ] คงแก่เรียน, See also: เป็นนักวิชาการ, เป็นผู้เชี่ยวชาญ, เป็นนักศึกษา, Syn. cultured, erudite, studious
scholarship[N] ความเป็นนักวิชาการ, See also: ความเป็นผู้คงแก่เรียน, Syn. resrarch, widom, learning
scholarship[N] ทุนการศึกษา, See also: ทุนเล่าเรียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scholar(สคอล'เลอะ) n. ผู้คงแก่เรียน,นักวิชาการ,ผู้เชี่ยวชาญ,นักเรียน,นักศึกษา,ลูกศิษย์,ผู้ได้รับทุนการศึกษา.
scholarly(สคอล'เลอลี) adj.,adv. คงแก่เรียน,เป็นนักวิชาการ,เป็นผู้เชี่ยวชาญ,เป็นนักศึกษา., See also: scholarliness n., Syn. erudite,learned
scholarship(สคอล'เลอะชิพ) n. ความเป็นผู้คงแก่เรียน,ความเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการ,ทุนการศึกษา,ความรู้., Syn. erudition,learning,education,enlightment

English-Thai: Nontri Dictionary
scholar(n) นักเรียน,นักศึกษา,ผู้ได้รับทุน,นักวิชาการ
scholarly(adj) คงแก่เรียน,เป็นนักศึกษา,เป็นนักวิชาการ
scholarship(n) ทุนเล่าเรียน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scholarship holderผู้รับทุนการศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
scholarship studentนักเรียนทุน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scholarนักวิชาการ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Scholarly publishingการจัดพิมพ์เอกสารวิชาการ [TU Subject Heading]
Scholarsนักวิชาการ [TU Subject Heading]
Scholars, Buddhistนักวิชาการพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Scholarshipsทุนการศึกษา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All the scholars taking the Civil Examinations had to stop!บัณฑิตทุกคนที่เข้าไปสอบก็ล้มเลิก Hong Gil Dong, the Hero (2008)
First, we must confirm the identities of all the scholars in the examination hall today.ขั้นแรก, พวกเราจะต้องหาหลักฐานที่จะยืนยันจากเหล่าบัณฑิตที่เข้าสอบในวันนี้ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Scholars and philosophers, my lord, escaping persecution.เป็นเหล่านักวิชาการ และนักปรัชญา ที่รอดพ้นจากการประหารเพคะ The Other Boleyn Girl (2008)
And this is your scholarship.และนี่ คือทุนการศึกษา. Episode #1.7 (2008)
I am Lu Yan, travelling scholar.ฉัน ลู่หยาง นักล่ารางวัล The Forbidden Kingdom (2008)
I was a scholar warrior in training.ข้าเล่าเรียน ฝึกฝนวิชายุทธ The Forbidden Kingdom (2008)
To pass would place me in a very short line of scholar immortals.ถ้าผ่านได้ จะเป็นทางลัด ให้ข้าฝึกฝนความเป็นอมตะต่อได้ The Forbidden Kingdom (2008)
I've been up in here trying to get a motherfucking scholarship. Chilling.ฉันกำลังซ้อมบาสอย่างหนัก หวังคว้าทุนมาให้ได้ ล้อเล่นน่ะ Pineapple Express (2008)
Juilliard is considering four of you for one available scholarship.จูลียาร์ดจะพิจารณาพวกเธอ 4 คน เพื่อทุนการศึกษาเพียงหนึ่งเดียว High School Musical 3: Senior Year (2008)
Wait a minute. Miss D said that there's only one scholarship.เดี๋ยวก่อน มิสดีบอกว่า มันมีแค่ทุนเดียว High School Musical 3: Senior Year (2008)
Kelsi Nielsen, the Juilliard School Scholarship Recipient.เคลซี เนลสัน ได้รับทุนจาก จูลียาร์ด High School Musical 3: Senior Year (2008)
Another senior is being offered a Juilliard scholarship.นักเรียนที่ได้รับทุนของจูลียาร์ด High School Musical 3: Senior Year (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scholarAccording to some scholars, a major earthquake could occur at any moment now.
scholarA great scholar is not necessarily a good teacher.
scholarAlfred, King of England, was a great scholar as well as a great ruler.
scholarA scholar made an excellent speech about human rights.
scholarBorn in better times, he would have become a great scholar.
scholarBrown is not so much a writer as a scholar.
scholarDr. Kimura gave me your name as the leading scholar in this field.
scholarEverybody love the simple scholar.
scholarGreat scholar as he is, he is lacking in common sense.
scholarHe always passes for a great scholar.
scholarHe applied for the scholarship.
scholarHe became a brilliant scholar but only at the expense of his health.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รอบรู้[N] scholar, See also: learned man, savant, intellectual, Syn. ผู้รู้, นักปราชญ์, Example: แพทย์ประจำตัวของเขาเป็นผู้รอบรู้เรื่องโรคทุกชนิด, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่มีความรู้หลายอย่าง, บุคคลที่รู้กว้างขวางในเรื่องต่างๆ
พหูสูต[N] scholar, See also: learned person, well-read person, Syn. ผู้รู้, ผู้รอบรู้, ปราชญ์, Example: ต้องหมั่นศึกษาเพิ่มพูนความรู้ให้มากถึงจะเป็นพหูสูตได้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้สดับตรับฟังมาก, ผู้ศึกษาเล่าเรียนมาก
ปัญญาชน[N] scholar, See also: graduate, intellectual, knowledgeable person, Syn. นักปราชญ์, บัณฑิต, Example: ภายหลังการปฏิบัติโดยฝ่ายเขมรแดงเป็นผลให้คนระดับปัญญาชนจำนวนมากมายต้องเสียชีวิตหรือถูกขับไล่โดยลักลอบกันออกนอกประเทศ, Thai definition: คนที่มีความรู้หรือความฉลาดอันเกิดแต่การเรียนมามาก
พหูสูต[N] scholar, See also: learned man, Example: ความเป็นผู้ได้เรียนรู้ได้สดับตรับฟังมามากจนได้ชื่อว่า “พหูสูต” เป็นมงคลสูงสุด กล่าวคือ เป็นคุณธรรมนำตนไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขในชีวิต, Count unit: คน, Thai definition: ผู้สดับตรับฟังมาก, ผู้ศึกษาเล่าเรียนมาก
พิชญ์[N] scholar, See also: savant, wise person, Syn. นักปราชญ์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความรู้สูง, ผู้มีความรู้ในเรื่องต่างๆ มากมาย
วิญญู[N] sage, See also: scholar, savant, Syn. ผู้รู้แจ้ง, นักปราชญ์, ผู้รู้, Example: วิญญูย่อมใช้วิจารณญาณแยกแยะสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง, Count unit: คน, Notes: (บาลี)
วิทิต[N] sage, See also: scholar, learned person, savant, Syn. ผู้รู้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้คงแก่เรียน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิทู[N] sage, See also: scholar, learned person, savant, expert, Syn. ผู้ฉลาด, ผู้รอบรู้, ผู้มีปัญญา, ผู้ชำนาญ, Count unit: คน, Notes: (บาลี)
สุธี[N] sage, See also: scholar, Syn. นักปราชญ์, Count unit: คน, Thai definition: คนมีปัญญาหรือคนฉลาด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทุนการศึกษา[N] scholarship, See also: education fund, Syn. ทุนเล่าเรียน, Example: รัฐบาลมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กในชนบท, Count unit: ทุน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัณฑิต[n.] (bandit) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage   FR: lettré [m] ; érudit [m] ; expert [m] ; ponte [m] ; savant [m] ; pandit [m] ; sage [m] ; académiste [m] (vx)
คงแก่เรียน[adj.] (khongkaērīen) EN: erudite ; learned ; scholarly   FR: érudit
นักเรียนทุน[n. exp.] (nakrīen thun) EN: scholar   
นักศึกษา[n.] (nakseuksā) EN: student ; university student ; academic ; learner ; scholar ; undergraduate   FR: étudiant [m] ; étudiante [f]
นักวิชาการ[n.] (nakwichākān) EN: academician ; scholar ; academic   
ปัญญาชน[n.] (panyāchon) EN: intellectual ; scholar ; intelligentsia   FR: intellectuel [m] ; intelligentsia [f]
ผู้รู้ [n. exp.] (phūrū) EN: knowledgeable people ; well-informed person ; knower ; wise man ; scholar ; expert   
ปราชญ์[n.] (prāt) EN: philosopher ; sage ; learned man ; savant ; scholar ; highbrow   FR: philosophe [m] ; sage [m] ; érudit [m] ; savant [m] ; intellectuel [m]
ทุนการศึกษา[n. exp.] (thun kān seuksā) EN: scholarship ; education fund   FR: bourse d'études [f]
วิชา[n.] (wichā) EN: knowledge ; learning ; scholarship ; erudition ; science   FR: connaissance [f] ; savoir [m] ; science [f] ; érudition [f] ; bagage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SCHOLAR    S K AA1 L ER0
SCHOLARS    S K AA1 L ER0 Z
SCHOLAR'S    S K AA1 L ER0 Z
SCHOLARLY    S K AA1 L ER0 L IY0
SCHOLARSHIP    S K AA1 L ER0 SH IH2 P
SCHOLARSHIPS    S K AA1 L ER0 SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scholar    (n) (s k o1 l @ r)
scholars    (n) (s k o1 l @ z)
scholarly    (j) (s k o1 l @ l ii)
scholarship    (n) (s k o1 l @ sh i p)
scholarships    (n) (s k o1 l @ sh i p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gelehrte {m,f}; Gelehrter | Gelehrten {pl}scholar | scholars [Add to Longdo]
Scholar {m}scholar; itinerant scholar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウラマー[, urama-] (n) ulama (body of authoritative Muslim scholars) (ara [Add to Longdo]
スカラシップ(P);スカラーシップ[, sukarashippu (P); sukara-shippu] (n) scholarship; (P) [Add to Longdo]
委託生[いたくせい, itakusei] (n) scholarship student sent by government office or business [Add to Longdo]
易簀[えきさく, ekisaku] (n) (hon) (obsc) the death of a scholar [Add to Longdo]
育英会[いくえいかい, ikueikai] (n) scholarship society; educational society [Add to Longdo]
家塾[かじゅく, kajuku] (n) (historical) government-backed school operated by a scholar out of his home [Add to Longdo]
[がく, gaku] (n) learning; scholarship; erudition; knowledge; (P) [Add to Longdo]
学究[がっきゅう, gakkyuu] (n) scholar; student; (P) [Add to Longdo]
学研[がっけん, gakken] (n) study and research; scholarship and research [Add to Longdo]
学識[がくしき, gakushiki] (n) scholarship; scientific attainments; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rú, ㄖㄨˊ, ] scholar; Confucian [Add to Longdo]
功名[gōng míng, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ, ] scholarly honor (in imperial exams); rank; achievement; fame; glory [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, ] scholar; warrior; knight [Add to Longdo]
学家[xué jiā, ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] scholar [Add to Longdo]
学者[xué zhě, ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜˇ, / ] scholar [Add to Longdo]
文人[wén rén, ㄨㄣˊ ㄖㄣˊ, ] scholar; literati [Add to Longdo]
奖学金[jiǎng xué jīn, ㄐㄧㄤˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄣ, / ] scholarship [Add to Longdo]
生员[shēng yuán, ㄕㄥ ㄩㄢˊ, / ] scholar preparing for imperial examinations (in former times) [Add to Longdo]
秀才[xiù cai, ㄒㄧㄡˋ ㄘㄞ˙, ] scholar; in Ming and Qing times, a person who has passed the county level imperial exam [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scholar \Schol"ar\, n. [OE. scoler, AS. sc[=o]lere, fr. L.
   scholaris belonging to a school, fr. schola a school. See
   {School}.]
   1. One who attends a school; one who learns of a teacher; one
    under the tuition of a preceptor; a pupil; a disciple; a
    learner; a student.
    [1913 Webster]
 
       I am no breeching scholar in the schools. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. One engaged in the pursuits of learning; a learned person;
    one versed in any branch, or in many branches, of
    knowledge; a person of high literary or scientific
    attainments; a savant. --Shak. Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. A man of books. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. In English universities, an undergraduate who belongs to
    the foundation of a college, and receives support in part
    from its revenues.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Pupil; learner; disciple.
 
   Usage: {Scholar}, {Pupil}. Scholar refers to the instruction,
      and pupil to the care and government, of a teacher. A
      scholar is one who is under instruction; a pupil is
      one who is under the immediate and personal care of an
      instructor; hence we speak of a bright scholar, and an
      obedient pupil.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scholar
   n 1: a learned person (especially in the humanities); someone
      who by long study has gained mastery in one or more
      disciplines [syn: {scholar}, {scholarly person}, {bookman},
      {student}]
   2: someone (especially a child) who learns (as from a teacher)
     or takes up knowledge or beliefs [syn: {learner}, {scholar},
     {assimilator}]
   3: a student who holds a scholarship

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top