ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

astute

AH0 S T UW1 T   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -astute-, *astute*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
astute[ADJ] ฉลาด, See also: หลักแหลม, มีไหวพริบ, มีเล่ห์เหลี่ยม, Syn. cunning, crafty, shrewd
astuteness[N] ความมีไหวพริบ, See also: ความฉลาด, ความมีเล่ห์เหลี่ยม, ความฉลาดเฉลียว, Syn. shrewdness, keenness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astute(แอสทิวทฺ') adj. ฉลาด,มีเชาว์,มีเล่ห์,

English-Thai: Nontri Dictionary
astute(adj) ฉลาด,มีเล่ห์กระเท่ห์,มีเชาวน์
astutely(adv) อย่างชาญฉลาด,อย่างเจ้าเล่ห์
astuteness(n) ความฉลาด,ความเจ้าเล่ห์,เชาวน์,ปฏิภาณ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Astute observation.เชาวน์สังเกต Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
Brimming with young men who are not socially astute enoughที่เปี่ยมไปด้วยคนหนุ่มสาว ผู้ไม่มีความฉลาดทางสังคมมากพอที่จะ Dr. Estrangeloved (2010)
Very astute of you, Colonel Hendry.ฉลาดไม่เบานี่ผู้พันเฮนรี่ X-Men: First Class (2011)
Astute observation, Commander.สังเกตุได้แม่นยำครับ ผู้การ Ua Hala (2012)
Astute as always.ฉลาดเช่นเคย. Elysium (2013)
I believe its success is due, in large part, to my astute understanding of human desire-- the desire to be devoured or enveloped by a warm, hungry animal, or obliterated one juicy bite at a time.ฉันเชื่อว่ามันประสบความสำเร็จเปนอย่างดี ทำให้ฉันเข้าใจถึงความต้องการของมนุษย์ ความต้องการแบบหิวกระหาย In the Evening (2013)
And I think he's an astute judge of talent.และผมคิดว่าเขาเป็นที่ชาญฉลาด ผู้พิพากษาของความสามารถ Last Knights (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาญฉลาด[adv.] (chānchalāt ) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly   FR: intelligemment ; ingénieusement
เฉียบแหลม[adj.] (chīeplaēm) EN: bright ; clever ; smart ; keen ; shrewd ; astute ; acute   FR: subtil ; sagace
คล่อง[adj.] (khlǿng) EN: fluent ; easy ; facile ; astute ; effortless ; flowing   FR: facile ; aisé ; naturel
คล่องแคล่ว[adj.] (khlǿngkhlaēo) EN: deft ; adroit ; dexterous ; expert ;astute ; agile   FR: habile ; adroit ; agile
หลักแหลม[adj.] (laklaēm) EN: brilliant ; sharp ; keen ; clever ; shrewd ; smart ; astute ; sagacious ; penetrating   FR: perspicace ; pénétrant (fig.) ; sagace ; spirituel ; brillant
ไหวพริบ[n.] (waiphrip) EN: resourcefulnes ; sagacity ; astuteness ; cleverness; adroitness ; intelligence ; aptitude   FR: tact [m] ; sagacité [f] ; intuition [f] ; intelligence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ASTUTE AH0 S T UW1 T
ASTUTELY AH0 S T UW1 T L IY0
ASTUTENESS AH0 S T UW1 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
astute (j) ˈəstjˈuːt (@1 s t y uu1 t)
astutely (a) ˈəstjˈuːtliː (@1 s t y uu1 t l ii)
astuteness (n) ˈəstjˈuːtnəs (@1 s t y uu1 t n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ruì, ㄖㄨㄟˋ, ] astute; perspicacious; farsighted, #10,375 [Add to Longdo]
精明[jīng míng, ㄐㄧㄥ ㄇㄧㄥˊ, ] astute; skilled, #12,229 [Add to Longdo]
[ruì, ㄖㄨㄟˋ, ] astute; perspicacious, #128,760 [Add to Longdo]
筹略[chóu, ㄔㄡˊlu:e4, / ] astute; resourceful, #331,076 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鋭い[するどい, surudoi] (adj-i) (1) sharp (blade); pointed; (2) sharp (pain); stabbing; cutting (remark); stinging; pointed (question or look); screeching (noise); (3) perceptive; keen; quick (mind); astute; shrewd; discerning; (4) nimble; agile; quick; (P) [Add to Longdo]
資質英明[ししつえいめい, shishitsueimei] (n,adj-na) wise and clear-sighted; intelligent and astute by nature; blessed with talents [Add to Longdo]
資性英明[しせいえいめい, shiseieimei] (n,adj-na) wise and clear-sighted; intelligent and astute by nature; blessed with talents [Add to Longdo]
焼きが回る[やきがまわる, yakigamawaru] (v5r) to become decrepit; to be in one's dotage; to become dull; to lose one's astuteness; to lose one's touch; to become senile; to lose one's edge; to go downhill [Add to Longdo]
抜け目がない[ぬけめがない, nukemeganai] (exp,adj-i) (See 抜け目ない,抜け目のない) shrewd; astute; cunning; alert [Add to Longdo]
抜け目ない;抜け目無い[ぬけめない, nukemenai] (adj-i) shrewd; astute; cunning; alert [Add to Longdo]
抜け目のない[ぬけめのない, nukemenonai] (exp,adj-i) (See 抜け目がない,抜け目ない) shrewd; astute; cunning; alert [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Astute \As*tute"\, a. [L. astutus, fr. astus craft, cunning;
   perh. cognate with E. acute.]
   Critically discerning; sagacious; shrewd; subtle; crafty.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Keen; eagle-eyed; penetrating; skilled; discriminating;
     cunning; sagacious; subtle; wily; crafty.
     [1913 Webster] {As*tute"ly}, adv. -- {As*tute"ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 astute
   adj 1: marked by practical hardheaded intelligence; "a smart
       businessman"; "an astute tenant always reads the small
       print in a lease"; "he was too shrewd to go along with
       them on a road that could lead only to their overthrow"
       [syn: {astute}, {sharp}, {shrewd}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top