Search result for

mentality

(37 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mentality-, *mentality*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mentality[N] ความสามารถทางจิต, See also: ความสามารถทางปัญญา, สติปัญญา, ความคิด, Syn. mentality, mind, psyche

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mentality(เมนแทล'ลิที) n. ความสามารถทางจิต,อำนาจจิต,การทำงานของจิต,ปัญญา, Syn. mind
instrumentality(อินสทูเมนแทล'ลิที) n. เครื่องมือ,วิธีการ,เครื่องช่วย,ความเป็นเครื่องมือ,ความเป็นเครื่องช่วย -S.disobedient

English-Thai: Nontri Dictionary
mentality(n) จิตใจ,ความคิด,เชาวน์,ปัญญา
instrumentality(n) การใช้เป็นเครื่องมือ,อุปกรณ์,วิธีการ,เครื่องช่วย
sentimentality(n) ความซาบซึ้ง,ความเห็นอกเห็นใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mentalityวิสัยสามารถของจิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Use your mentality, wake up to reality.ใช้สมองตรองให้ดี.. มองดูโลกแห่งความจริง Gamer (2009)
The idea that he's avenging his own physical suffering speaks to a victim mentality that's inconsistent with the profile.ความคิดที่ว่าเขาแก้แค้นให้กับความทุกข์ทรมานทางกายของเขา มันเกี่ยวกับจิตใจเหยื่อโดยตรง มันไม่ตรงกับลักษณะที่เราวิเคราะห์ไว้ Roadkill (2009)
Well, vandalism breeds a pack mentality.ความป่าเถื่อนเกิดจาก จิตใต้สำนึกที่ถูกกักเอาไว้ Hopeless (2009)
And they have a pack mentality.และพวกเขามีความกดดันภายในจิตใจ Hopeless (2009)
They have no hunger mentality.พวกเขาจะไม่กระหายต่อความสำเร็จ Episode #1.4 (2010)
Ah, think that your heartache stimulated your dried up emotions, helped your mentality, and live on.หัวใจของพี่ตอนนี้\ พี่ต้องการใครสักคน แค่คิดว่าเขาช่วยพี่เรื่องสภาพจิตใจ Episode #1.4 (2010)
That is stump mentality.นั่นมันจิตใจตอไม้แล้ว Taking Back the House (2011)
Performers have this "love the one you're with" mentality.ศิลปินเขาถือคติ "อยู่ใกล้ใครก็รักคนนั้น"หรอก Rumours (2011)
When a gang mentality sets in, unsubs become more capable of heinous acts.ทั้งหมดนี่แค่จะขโมยเหรอ? เมื่อพวกเกรียนรวมตัวกัน With Friends Like These (2011)
♪ use your mentalityuse your mentality Surface Tension (2011)
Why can't I have his ends- justify-the-means mentality?ฉันรู้น่า ทำไมฉันไม่ใช้วิธีแบบเค้าดูบ้างล่ะ I Kissed a Girl (2011)
Total corporate mentality.ความคิดขององค์กรทั้งหมด Killing Them Softly (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mentalityIt is the particular environment that has shaped the Japanese mentality.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จิตภาพ[N] mentality, See also: perceptual framework, Example: การวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์จะต้องดูปัจจัยที่สำคัญๆ อันได้แก่ จิตภาพ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ และทัศนคติ เป็นต้น, Thai definition: ลักษณะทั่วไปของจิตที่แสดงให้เห็นเด่นชัด, บางที่ใช้หมายถึง วิสัยสามารถของจิต

CMU English Pronouncing Dictionary
MENTALITY    M EH0 N T AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mentality    (n) (m e1 n t a1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geisteshaltung {f}; Mentalität {f}; Denkweise {f} | Geisteshaltungen {pl}; Mentalitäten {pl}mentality | mentalities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おセンチ;おせんち[, o senchi ; osenchi] (n,adj-na) (uk) (col) (abbr) (See センチメンタル) sentimental; sentimentality [Add to Longdo]
メンタリティー(P);メンタリテイー(ik)[, mentaritei-(P); mentaritei-(ik)] (n) mentality; (P) [Add to Longdo]
意識転換[いしきてんかん, ishikitenkan] (n,vs) change in mentality; changing one's way of thinking; adjusting psychologically to shifting circumstances [Add to Longdo]
意識変革[いしきへんかく, ishikihenkaku] (n,vs) radical change in mentality; radically changing one's way of thinking; radical change in consciousness [Add to Longdo]
勘定ずく;勘定尽く;勘定づく;勘定尽(io)[かんじょうずく(勘定ずく;勘定尽く;勘定尽);かんじょうづく(勘定尽く;勘定づく;勘定尽), kanjouzuku ( kanjou zuku ; kanjou kotogotoku ; kanjou jin ); kanjouduku ( kanjou ko] (n,adj-na) calculating, profit-or-loss mentality [Add to Longdo]
感傷[かんしょう, kanshou] (n) sentiment; sentimentality [Add to Longdo]
頑迷固陋[がんめいころう, ganmeikorou] (n,adj-na) obstinate; stubborn; hard-headed; being incapable of making sound judgments because of a narrow, inflexible and obstinate mentality [Add to Longdo]
固陋頑迷[ころうがんめい, korouganmei] (n,adj-na) obstinate; stubborn; hard-headed; being incapable of making sound judgments because of a narrow, inflexible and obstinate mentality [Add to Longdo]
心気;辛気[しんき, shinki] (n,adj-na) (1) mentality; mood; sentiment; feelings; (2) fretfulness; tedium [Add to Longdo]
心情論[しんじょうろん, shinjouron] (n) emotionalism; sentimentality [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心目[xīn mù, ㄒㄧㄣ ㄇㄨˋ, ] mentality; mental attitude; viewpoint, #5,792 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mentality \Men*tal"i*ty\, n.
   Quality or state of mind. "The same hard mentality."
   --Emerson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mentality
   n 1: a habitual or characteristic mental attitude that
      determines how you will interpret and respond to situations
      [syn: {mentality}, {outlook}, {mindset}, {mind-set}]
   2: mental ability; "he's got plenty of brains but no common
     sense" [syn: {brain}, {brainpower}, {learning ability},
     {mental capacity}, {mentality}, {wit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top