ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exertion

IH0 G Z ER1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exertion-, *exertion*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exertion(n) การทุ่มเท, See also: การลงแรง, ความพยายาม, Syn. attempt, effort, endeavor
exertion(n) กิจกรรมที่ต้องลงแรงมาก, See also: กิจกรรมที่ต้องใช้กำลังมาก, Syn. effort

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exertion(เอคเซอ'เชิน) n. การออกแรง, การสำแดง, การออกกำลังกาย, ความพยายาม

English-Thai: Nontri Dictionary
exertion(n) การใช้, ความพยายาม, การใช้อำนาจหน้าที่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exertionกายบริหาร, การออกกำลังกาย, ออกแรง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your exertions below decks were, no doubt, exhausting.หมดแรงล่ะสิ ไปออกกำลังที่ชั้นล่าง Titanic (1997)
After killing, our unsub is probably lying dormant, either recuperating from physical exertion or possibly developing aphasia and convulsive attacks.หลังจากการฆ่า อันซับของเราอาจนอนอยู่เฉยๆ หรือไม่ก็พักฟื้น จากการออกแรงหนัก หรืออาจจะมีอาการบาดเจ็บทางสมอง และมีอาการชัก The Bittersweet Science (2011)
You know, stress and physical exertion can prematurely ind--คุณรู้จักความแรงตึงเครียดและการออกแรงทางกายไหม มันสามารถทำให้คลอดก่อนกำหนดได้นะ Out of the Frying Pan (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exertionSuccess depends on your own exertions.
exertionWhether you will succeed or not depends upon your own exertions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การออกกำลังกาย(n) exercise, See also: exertion, Syn. การออกกำลัง, การบริหารร่างกาย, Example: การเต้นแอโรบิคเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้ร่างกายใช้ออกซิเจนมากขึ้นถึงประมาณร้อยละ 70 ขึ้นไป, Thai Definition: การบริหารร่างกายเพื่อให้แข็งแรง

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXERTION IH0 G Z ER1 SH AH0 N
EXERTIONS IH0 G Z ER1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exertion (n) ˈɪgzˈɜːʳʃən (i1 g z @@1 sh @ n)
exertions (n) ˈɪgzˈɜːʳʃənz (i1 g z @@1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anstrengung { f }; Strapaze { f } | Anstrengungen { pl }; Strapazen { pl }exertion | exertions [Add to Longdo]
Ausübung { f } | Ausübung von Druck auf etw.exertion | exertion of pressure on sth. [Add to Longdo]
Einflussnahme { f }exertion of influence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[mu] (int) (1) (arch) unh (sound of physical exertion); oof; (2) wow; whoa; (3) (See うむ) yes; yeah; uh-huh; (aux-v) (4) (after a -nai stem) probably; (5) will; intend to; (6) would like to have done (for me) [Add to Longdo]
一暴十寒[いちばくじっかん, ichibakujikkan] (exp) (1) bursts of exertion will fail to bear fruit if interrupted by long periods of idleness; (2) strenuous efforts, unless sustained, are to no avail (Mencius) [Add to Longdo]
勤労[きんろう, kinrou] (n, vs) labor; labour; exertion; diligent service; (P) [Add to Longdo]
骨折り[ほねおり, honeori] (n) travail; exertion; service; labour (labor); ado [Add to Longdo]
出し過ぎる[だしすぎる, dashisugiru] (v1) to overdo something (speed, exertion, etc.) [Add to Longdo]
努力[どりょく, doryoku] (n, vs) great effort; exertion; endeavour; endeavor; effort; (P) [Add to Longdo]
煩労[はんろう, hanrou] (n) trouble; pains; backbreaking exertions [Add to Longdo]
奮発[ふんぱつ, funpatsu] (n, vs) (1) strenuous exertion; spurt; (2) splurge; (P) [Add to Longdo]
粉骨砕身;紛骨砕身(iK)[ふんこつさいしん, funkotsusaishin] (n, vs) making one's best exertions [Add to Longdo]
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exertion \Ex*er"tion\, n.
   The act of exerting, or putting into motion or action; the
   active exercise of any power or faculty; an effort, esp. a
   laborious or perceptible effort; as, an exertion of strength
   or power; an exertion of the limbs or of the mind; it is an
   exertion for him to move, to-day.
 
   Syn: Attempt; endeavor; effort; essay; trial. See {Attempt}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exertion
   n 1: use of physical or mental energy; hard work; "he got an A
      for effort"; "they managed only with great exertion" [syn:
      {effort}, {elbow grease}, {exertion}, {travail}, {sweat}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top