หรือคุณหมายถึง heedleß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heedless

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heedless-, *heedless*, heedles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heedless[ADJ] ไม่เอาใจใส่, See also: เลินเล่อ, ประมาท, Syn. careless, incautious, thoughtless, Ant. careful, cautious, thoughtful
heedlessly[ADV] อย่างไม่เอาใจใส่, See also: อย่างเลินเล่อ, อย่างประมาท, Syn. carelessly, incautiously, thoughtlessly, Ant. carefully, cautious, thoughtfulcareful, cautiously, thoughtfully
heedlessness[N] ความหละหลวม, See also: ความเลินเล่อ, ความประมาท, Syn. carelessness, incautiousness, thoughtlessness, Ant. carefulness, cautiousness, thoughtfulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heedless(ฮีด'เลส) adj. ไม่ระมัดระวัง,สะเพร่า,ไม่เอาใจใส่., See also: heedlessly adv. heedlessness n., Syn. reckless

English-Thai: Nontri Dictionary
heedless(adj) สะเพร่า,เลินเล่อ,ประมาท,ไม่เอาใจใส่,ไม่ระมัดระวัง
heedlessness(n) ความสะเพร่า,ความเลินเล่อ,ความประมาท,ความไม่ระวัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mmm, forgive my heedlessness.อืม.. ขออภัยในความสะเพร่าของผม ผมยอมรับข้อตกลงแล้ว Going Dutch (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หารู้ไม่[CONJ] unawarely, See also: heedlessly, unconsciously, Example: พฤติกรรมที่รีดผ้าวันละชุดและปิดทีวีไม่ถอดปลั๊กออกหารู้ไม่ว่าพฤติกรรมดังกล่าวทำให้สูญเสียพลังงานเป็นอย่างมาก
หละหลวม[ADV] carelessly, See also: heedlessly, recklessly, negligently, Syn. สะเพร่า, ไม่ถ้วนถี่, ไม่รอบคอบ, ไม่รัดกุม, Ant. ถ้วนถี่, รัดกุม, Example: กลุ่มสหกรณ์เป็นกลุ่มที่มารวมกันอย่างหละหลวม จะมาพบปะกันเมื่อเวลามากู้เงิน ส่งดอกเบี้ย รับดอกเบี้ย
ความหละหลวม[N] recklessness, See also: heedlessness, carelessness, Syn. ความสะเพร่า, ความไม่รอบคอบ, ความไม่รัดกุม, Ant. ความรอบคอบ, Example: บริษัทเอกชนเชื่อว่าจากสัญญาเหล่านี้น่าจะพอบอกอะไรได้บ้างโดยเฉพาะความหละหลวมในการทำสัญญาที่อาจทำให้ กทม. เสียเปรียบ
เลินเล่อ[ADJ] careless, See also: heedless, negligent, Syn. ประมาท, สะเพร่า, Example: เขาเป็นคนเลินเล่อเลยไม่ค่อยได้รับความไว้วางใจจากเจ้านาย, Thai definition: ที่ขาดความระวังหรือไม่รอบคอบในสิ่งที่ควรกระทำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุ่ย[adv.] (chui) EN: carelessly; sloppily ; heedlessly ; slovenly   FR: sans soin ; sans prêter attention
หละหลวม[v.] (lalūam) EN: be careless ; be heedless ; be reckless ; be negligent ; be remiss ; lax ; be loose   FR: être négligent ; être désordonné
หละหลวม[adj.] (lalūam) EN: careless ; heedless ; reckless ; negligent   FR: négligent ; désordonné
หละหลวม[adv.] (lalūam) EN: carelessly ; heedlessly ; recklessly ; negligently   FR: négligemment
เลินเล่อ[v.] (loēnloē) EN: be careless ; be heedless ; be remiss ; be negligent   FR: être négligent ; être insouciant
เลินเล่อ[adj.] (loēnloē) EN: careless ; heedless ; negligent   FR: négligent ; insouciant
ลอย ๆ[adj.] (løi-løi) EN: indiscreet ; thoughtless ; heedless ; irresponsible   
ลอย ๆ[adv.] (løi-løi) EN: indiscreetly ; thoughtlessly ; heedlessly ; irresponsibly ; without thinking   
พล่อย[adv.] (phlǿi) EN: freely ; indiscreetly ; indiscreetly ; thoughtlessly ; flippantly ; heedlessly   FR: de façon irréfléchie ; inconsidérément
สะเพร่า[adj.] (saphrao) EN: careless ; negligent ; heedless   FR: négligent ; peu soigneux

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heedless    (j) hˈiːdləs (h ii1 d l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不小心[bù xiǎo xīn, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄣ, ] heedless; careless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
迂闊;迂濶[うかつ, ukatsu] (adj-na) (uk) careless; stupid; thoughtless; heedless; unobservant; inadvertant; incautious [Add to Longdo]
暢気(ateji)(P);呑気(ateji);暖気[のんき(P);ノンキ, nonki (P); nonki] (adj-na,n) (uk) carefree; optimistic; careless; reckless; heedless; happy-go-lucky; easygoing; (P) [Add to Longdo]
無考え[むかんがえ, mukangae] (adj-na,n) thoughtless; heedless; rash [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heedless \Heed"less\, a.
   Without heed or care; inattentive; careless; thoughtless;
   unobservant.
   [1913 Webster]
 
      O, negligent and heedless discipline!  --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The heedless lover does not know
      Whose eyes they are that wound him so.  --Waller.
   -- {Heed"less*ly}, adv. -- {Heed"less*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heedless
   adj 1: marked by or paying little heed or attention; "We have
       always known that heedless self-interest was bad morals;
       we know now that it is bad economics"--Franklin D.
       Roosevelt; "heedless of danger"; "heedless of the child's
       crying" [syn: {heedless}, {unheeding}] [ant: {attentive},
       {heedful}, {paying attention}, {thoughtful}]
   2: characterized by careless unconcern; "the heedless generosity
     and the spasmodic extravagance of persons used to large
     fortunes"- Edith Wharton; "reckless squandering of public
     funds" [syn: {heedless}, {reckless}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top