ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shallow

SH AE1 L OW0   
83 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shallow-, *shallow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shallow[ADJ] ตื้น, See also: ไม่ลึก, ตื้นๆ, Syn. shoal, superficial, Ant. deep
shallow[ADJ] ไม่ลึกซึ้ง, See also: ผิวเผิน, Syn. superficial, simple, silly, Ant. profound, philosophic
shallow[N] ที่ตื้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shallow(แชล'โล) adj. ตื้น,ตื้น ๆ ,ไม่ลึก,ไม่ลึกซึ้ง,ผิวเผิน. n. ที่ตื้น,หาดตื้น,น้ำตื้น. vt.,vi. ทำให้ตื้น,กลายเป็นตื้น., See also: shallowly adv. shallowness n., Syn. slight,shoal

English-Thai: Nontri Dictionary
shallow(adj) ผิวเผิน,ตื้น,ไม่ลึก
shallow(n) หาดตื้น,ที่ตื้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shallow-water wave; long waveคลื่นน้ำตื้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shallow fogหมอกตื้น [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Draw him into the shallow water. I'm going to draw him in and drown him.ส่อมันเข้าเขตนํ้าตี้น ล่อเข้าไปให้มันจมนํ้า Jaws (1975)
Are you that shallow as a friend?นายมันเป็นเพื่อนประสาอะไรกัน? GTO (1999)
Yes, you carried me to shallow water, Kohakuใช่ เธอพาฉัน ไปยังน้ำตื้น โคฮากุ Spirited Away (2001)
you get tired of doing reps at the gym... and bragging about your latest conquests and all the rest of your stupid, shallow little life?แล้วไปคุยที่ฟิตเนส เกี่ยวกับการทำดีให้กับไอ้งั่งคนนึง เพียงเพราะสงสาร Latter Days (2003)
Fortunately, I'm shallow so I'm impervious to that.โชคดีที่ผมเป็นพวกคิดอะไรตื้นๆ Latter Days (2003)
-I'm a cure for lesbianism. -No, you're a deeply shallow man.ฉันรักษาหายโว้ย โรคเนี้ย ใครว่า แกมันพวกตื้นเขินตะหาก Imagine Me & You (2005)
maybe you ought to stick to the shallow end till you learn how to swim, gorgeous.เธอน่าจะเรียนว่าน้ำอยู่ที่ตื้นๆก่อนน่ะ คนสวย Aqua (2005)
( short, shallow breaths )Manhunt (2006)
Shallow respiration, thready pulse. Chuck, check...หายใจอ่อน ชีพจรเต้นช้า Chuck Versus the Truth (2007)
Shallow breaths.Shallow breaths. Saw IV (2007)
I try to move on, and i'm a shallow jerk,ผมพยายามจะก้าวต่อไป และผก็เป็นไอ้งั่ง There's Always a Woman (2008)
Shallow wounds that punctured the carotid artery.เป็นรอยเจาะผ่านหลอดลม Bloodline (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shallowBetween you and me, he's a shallow thinker.
shallowBy inches the water shallows.
shallowHe leaped over the shallow ditch.
shallowHe proved to be a shallow person.
shallow"It's quite shallow, isn't it. My feet still reach." "It is quite a shallow beach. I expect Yotsuba could still stand as well."
shallowThe curriculum of this school is wide and shallow.
shallowThe pond is too shallow for swimming.
shallowThe river is shallow here - we can walk across.
shallowThe river was shallow at that point.
shallowThe stout man leaped over the shallow ditch and stumbled.
shallowThe stream becomes shallower as you move upriver.
shallowThis river becomes shallow at that point.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แอ่ง[N] shallow lake, Example: นกนางนวลแกลบมักวางไข่ตามแอ่งหินตื้นๆ ตามเกาะแก่งกลางทะเล, Thai definition: ที่ซึ่งลาดลึกลงไปแต่น้อยพอน้ำขังได้
ตื้นๆ[ADJ] shallow, Example: นกนางนวลแกลบมักวางไข่ตามแอ่งหินตื้นๆ ตามเกาะแก่งกลางทะเล, Thai definition: หยั่งลงไปได้ไม่ไกลจากผิวหน้าหรือขอบบน
ตื้นๆ[ADJ] superficial, See also: shallow, Example: คุณคิดว่าแผนตื้นๆ แบบนี้เขาจะไม่รู้เชียวหรือ, Thai definition: ที่มีลักษณะผิวเผิน ไม่ลึกซึ้ง
ตื้น[ADJ] shallow, Syn. เขิน, ตื้นเขิน, Ant. ลึก, Example: นกนางนวลแกลบมักวางไข่ตามแอ่งหินตื้นๆ และตามเกาะแก่งกลางทะเล, Thai definition: ส่วนล่างอยู่ต่ำจากระดับพื้นไม่มาก
ด้ง[N] shallow tray, See also: large flat, Syn. กระด้ง, Count unit: ใบ, ลูก, Notes: (ถิ่น)
ด้ง[N] shallow tray, See also: large flat, Syn. กระด้ง, Count unit: ใบ, ลูก, Notes: (ถิ่น)
ตื้น[ADJ] superficial, See also: shallow, Syn. ผิวเผิน, Ant. ลึกซึ้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake   FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
อ่าง[n.] (āng) EN: basin ; bowl ; tub ; shallow bowl   FR: bassine [f] ; bac [m] ; baquet [m] ; cuve [f] ; bassinet [m] ; auge [f] ; bassin [m] ; cuvette [f]
การเข้าใจตื้น ๆ [n. exp.] (kān khaojai teūn-teūn) EN: limited experience ; small experience ; shallow in understanding ; superficial in understanding   
เขิน[v.] (khoēn) EN: be shallow ; be high and dry   
น้ำตื้น[n. exp.] (nām teūn) EN: shallow water   
เผิน[adj.] (phoēn) EN: superficial ; skin-deeped ; shallow ; rough ; sketchy ; cursory   
ตื้น[adj.] (teūn) EN: shallow ; superficial   FR: peu profond ; superficiel

CMU English Pronouncing Dictionary
SHALLOW SH AE1 L OW0
SHALLOWER SH AE1 L OW0 ER0
SHALLOWNESS SH AE1 L OW0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shallow (v) ʃˈælou (sh a1 l ou)
shallows (v) ʃˈælouz (sh a1 l ou z)
shallowed (v) ʃˈæloud (sh a1 l ou d)
shallower (j) ʃˈælouər (sh a1 l ou @ r)
shallowest (j) ʃˈælouɪst (sh a1 l ou i s t)
shallowing (v) ʃˈælouɪŋ (sh a1 l ou i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiǎn, ㄑㄧㄢˇ, / ] shallow, #4,456 [Add to Longdo]
浅水[qiǎn shuǐ, ㄑㄧㄢˇ ㄕㄨㄟˇ, / ] shallow water, #31,670 [Add to Longdo]
粗浅[cū qiǎn, ㄘㄨ ㄑㄧㄢˇ, / ] shallow; superficial, #40,907 [Add to Longdo]
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, ] shallow water, #42,842 [Add to Longdo]
浅海[qiǎn hǎi, ㄑㄧㄢˇ ㄏㄞˇ, / ] shallow sea; sea less than 200 meters deep, #49,270 [Add to Longdo]
浅滩[qiǎn tān, ㄑㄧㄢˇ ㄊㄢ, / ] shallows; shoal; sandbar, #54,115 [Add to Longdo]
浅见[qiǎn jiàn, ㄑㄧㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] shallow opinion; humble opinion, #60,953 [Add to Longdo]
浅陋[qiǎn lòu, ㄑㄧㄢˇ ㄌㄡˋ, / ] shallow and crude; meager (knowledge or skill), #86,763 [Add to Longdo]
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, / ] shallow; stupid, #250,906 [Add to Longdo]
浅学[qiǎn xué, ㄑㄧㄢˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] shallow study; superficial; scant knowledge, #332,209 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flachwasserkanal {m}shallow water duct [Add to Longdo]
seicht; flach {adj} | seichter | am seichtestenshallow | shallower | shallowest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手塩;御手塩[おてしょ;おてしょう, otesho ; oteshou] (n) (fem) (obsc) (See 手塩皿) small, shallow dish [Add to Longdo]
マール[, ma-ru] (n) (1) maar (broad, shallow volcanic crater) (fre [Add to Longdo]
猿知恵[さるぢえ;さるじえ(ik), sarudie ; sarujie (ik)] (n) shallow cunning; shallow cleverness [Add to Longdo]
遠浅[とおあさ, tooasa] (adj-na,n) shoal; wide shallow beach; (P) [Add to Longdo]
金魚掬い[きんぎょすくい, kingyosukui] (n) festival game in which participants try to catch goldfish in a shallow paper ladle [Add to Longdo]
九浅一深[きゅうせんいっしん, kyuusen'isshin] (exp) nine shallow, one deep (ancient Chinese sexual technique) [Add to Longdo]
軽薄才子[けいはくさいし, keihakusaishi] (n) shallow, glib and obsequious person [Add to Longdo]
口耳の学[こうじのがく, koujinogaku] (n) shallow learning [Add to Longdo]
考えの浅い人[かんがえのあさいひと, kangaenoasaihito] (n) shallow-brained person [Add to Longdo]
高瀬[たかせ, takase] (n) shallows; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shallow \Shal"low\, n.
   1. A place in a body of water where the water is not deep; a
    shoal; a flat; a shelf.
    [1913 Webster]
 
       A swift stream is not heard in the channel, but upon
       shallows of gravel.          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Dashed on the shallows of the moving sand. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) The rudd. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shallow \Shal"low\, v. t.
   To make shallow. --Sir T. Browne.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shallow \Shal"low\, v. i.
   To become shallow, as water.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shallow \Shal"low\, a. [Compar. {Shallower}; superl.
   {Shallowest}.] [OE. schalowe, probably originally, sloping or
   shelving; cf. Icel. skj[=a]lgr wry, squinting, AS. sceolh, D.
   & G. scheel, OHG. schelah. Cf. {Shelve} to slope, {Shoal}
   shallow.]
   1. Not deep; having little depth; shoal. "Shallow brooks, and
    rivers wide." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Not deep in tone. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The sound perfecter and not so shallow and jarring.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. Not intellectually deep; not profound; not penetrating
    deeply; simple; not wise or knowing; ignorant;
    superficial; as, a shallow mind; shallow learning.
    [1913 Webster]
 
       The king was neither so shallow, nor so ill
       advertised, as not to perceive the intention of the
       French king.             --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Deep versed in books, and shallow in himself.
                          --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rudd \Rudd\, n. [See {Rud}, n.] (Zool.)
   A fresh-water European fish of the Carp family ({Leuciscus
   erythrophthalmus}). It is about the size and shape of the
   roach, but it has the dorsal fin farther back, a stouter
   body, and red irises. Called also {redeye}, {roud},
   {finscale}, and {shallow}. A blue variety is called
   {azurine}, or {blue roach}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shallow
   adj 1: lacking physical depth; having little spatial extension
       downward or inward from an outer surface or backward or
       outward from a center; "shallow water"; "a shallow dish";
       "a shallow cut"; "a shallow closet"; "established a
       shallow beachhead"; "hit the ball to shallow left field"
       [ant: {deep}]
   2: not deep or strong; not affecting one deeply; "shallow
     breathing"; "a night of shallow fretful sleep"; "in a shallow
     trance" [ant: {deep}]
   3: lacking depth of intellect or knowledge; concerned only with
     what is obvious; "shallow people"; "his arguments seemed
     shallow and tedious"
   n 1: a stretch of shallow water [syn: {shoal}, {shallow}]
   v 1: make shallow; "The silt shallowed the canal" [syn:
      {shallow}, {shoal}]
   2: become shallow; "the lake shallowed over time" [syn:
     {shallow}, {shoal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top