Search result for

brain

(137 entries)
(0.0293 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brain-, *brain*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brain[N] สมอง, See also: มันสมอง
brain[N] สติปัญญา
brain[N] ความฉลาด, Syn. intelligence
brainy[ADJ] ฉลาดมาก
brainless[ADJ] โง่, Syn. ไม่มีสมอง
brainwash[VT] ล้างสมอง, See also: ชักจูงให้เชื่อตามที่พูด, Syn. proselytize
brainwash[N] การล้างสมอง, See also: การชักจูงให้เชื่อตามที่พูด
brainwave[N] ความคิดดีที่นึกได้ทันที, Syn. brainstorm
brain-dead[ADJ] สมองและส่วนสำคัญไม่ทำงาน
brain-dead[ADJ] โง่เง่ามาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brain(เบรน) {brained,braining,brains} n. สมอง,มันสมอง,สติปัญญา,หัวคิด,คนฉลาดมาก vt. ตีหัวสมองของ
brain damagedใช้การไม่ได้ไร้สมองหมายถึง อะไรก็ตามที่ภายนอกดูดี แต่ข้างในจริง ๆ นั้นแย่มาก ๆ เข้าทำนอง "ข้างนอกสุกใส ข้างในต๊ะติ่งโหน่ง" สำนวนภาษาไทย อีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายคล้ายกันก็คือ "สวยแต่รูป จูบไม่หอม" ถ้าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็หมายถึงเครื่องที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกับที่โฆษณาเอาไว้
brain-wash(เบรน'วอช) vt. ล้างสมอง,เอาความคิดยัดเยียดให้,กระบวนการล้างสมอง, See also: brainwashing n., Syn. persuade
brainstormingn. การถกเถียงอย่างเปิดเผยเพื่อแก้ปัญหา
brainwash(เบรน'วอช) vt. ล้างสมอง,เอาความคิดยัดเยียดให้,กระบวนการล้างสมอง, See also: brainwashing n., Syn. persuade
brainy(เบร'นี) adj. มีปัญญา,ฉลาด, See also: braininess n. ดูbrainwash, Syn. smart,intelligent
addle-brainedadj. ซึ่งมีจิตที่สับสน hare-Ant. simple-minded
crackbrained(แครค'เบรนดฺ) adj. โง่,บ้า
featherbrainn. คนโง่,คนทึ่ม
hairbrained(แฮร์'เบรนดฺ) adj. สะเพร่า,ไม่แน่นอน,น่าเวียนหัว

English-Thai: Nontri Dictionary
brain(n) สมอง,มันสมอง,สติปัญญา,หัวคิด,คนฉลาด
brainless(adj) ไม่มีสมอง,โง่,ไม่มีปัญญา,ปัญญาทึบ
brainwash(n) การล้างสมอง
brainwash(vt) ล้างสมอง
birdbrain(n) คนเซ่อ,คนโง่,คนทึ่ม,คนเขลา
harebrained(adj) เลินเล่อ,ประมาท,สะเพร่า,บ้าบิ่น,ขาดสติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
brain drainการสูญเสียคนชั้นมันสมอง, คนชั้นมันสมองหน่ายหนี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
brain fever; fever, centralไข้เหตุสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
brain stemก้านสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
brain trustคณะที่ปรึกษาสำคัญ, คนชั้นมันสมอง, คนชั้นหัวกะทิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
brainwashingการล้างสมอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brainสมอง [TU Subject Heading]
Brainสมอง,สมองใหญ่ [การแพทย์]
Brain Abnormalities, Organicความผิดปกติของสมอง [การแพทย์]
Brain abscessฝีในสมอง [TU Subject Heading]
Brain Abscessสมองบวม,สมองอักเสบ,ฝีในสมอง,ฝีของสมอง [การแพทย์]
Brain Abscess, Chronic Encapsulatedฝีเรื้อรังของสมอง [การแพทย์]
Brain Abscess, Metastaticฝีของสมอง [การแพทย์]
Brain Abscess, Silentฝีในสมองส่วนในๆ [การแพทย์]
Brain Atrophyเนื้อสมองเหี่ยวเล็กลง [การแพทย์]
Brain Centre, Higherสมองส่วนบน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
brain attack (n ) เส้นเลือดในสมองแตก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My body may feel for you, my brain knows better.ร่างกายฉันอาจรู้สึก แต่สมองฉันรู้มากกว่านั้น Chuck in Real Life (2008)
The sedative must have punctured his brain.ยาของผมทำให้สมองเขาเสียหาย Dead Space: Downfall (2008)
In the chest while also herniating In the fighter's brain stem.แล้วยังลามไปถึงก้านสมองคนไข้ Not Cancer (2008)
The brain thinks, which means if the thinking's wrong, The brain's wrong.สมองต่างหากที่คิด, ก็เท่ากับว่าถ้ามันคิดผิด มันก็มีปัญหา Not Cancer (2008)
Which means it's spread to the brain,ซึ่งหมายถึง มันแพร่เข้าสมอง Not Cancer (2008)
It does if one of the other organ recipients Also had a brain issue.มันเป็นแน่ ถ้าหนึ่งในอวัยวะอื่นๆของผู้รับ ได้รับเนื้อเยื่อสมอง Not Cancer (2008)
Did he just drop had brain issues. Hands?เขาเพิ่งปล่อยมือเขารึปล่าว ไม่มีใครได้รับเนื้อเยื่อสมอง Not Cancer (2008)
But nothing causes simultaneous brain and heart problems.ไม่มีอะไรที่เป็นสาเหตุ ที่ทำให้สมองและหัวใจมีปัญหาพร้อมๆกัน Not Cancer (2008)
Gonna biopsy the brain.- ไปตัดชิ้นเนื้อสมอง Not Cancer (2008)
So it's okay to stab his brain because he's old?เราสามารถแทงสมองเค้าได้ เพราะเค้าแก่งั้นรึ ? Not Cancer (2008)
No, it's okay to stab his brain Because he's dead if you don't.เปล่า เราแทงสมองเค้าได้ เพราะเขาจะตายถ้าคุณไม่ทำ Not Cancer (2008)
Sa the brain.เก็บสมองไว้ Not Cancer (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brainAll the same, we still need a scientific account of how exactly pains are caused by brain processes.
brainBeat your brains a little harder.
brainDoctor Burns, what should doctors do when a patient's brain is badly damaged?
brainEven our brains are all subject to the laws of physics.
brainExercise is to the body what thinking is to the brain.
brainForming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.
brainHe doesn't have enough brains to do sums in his head.
brainHe enjoys a good reputation as a specialist in brain surgery.
brainHe had a brainstorm when he invented that machine!
brainHe has good brain.
brainHe has got baseball on the brain.
brainHe is an excellent brain surgeon.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลังสมอง[N] brains, See also: head, Syn. สมอง, หัว, Example: สิ่งที่ท่องจำจะถูกกำหนดไว้ในใจหรือในคลังสมอง
การระดมสมอง[N] brainstorming, Syn. การระดมความเห็น, การระดมความคิดเห็น, Example: การแก้ไขปัญหาโดยใช้การระดมสมองมาช่วยกู้วิกฤติปัญหาเศรษฐกิจในขณะนี้เป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่ง, Thai definition: การรวมความคิดของกลุ่มเฉพาะกิจที่รวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาบางประการ หรือรวบรวมความคิดใหม่ๆ
ระดมสมอง[V] brainstorm, Syn. ระดมความคิด, ระดมความคิดเห็น, Example: เวลานี้ให้หัวหน้ากลุ่มทุกคนระดมสมองสมาชิกในกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาที่กำหนดให้, Thai definition: รวมความคิดของกลุ่มเฉพาะกิจที่รวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาบางประการ หรือรวบรวมความคิดใหม่ๆ
ล้างสมอง[V] brainwash, Syn. ล้างความคิด, Example: ทางการได้ส่งผู้ที่พูดภาษาเขมรมาล้างสมองเขาและเพื่อน, Thai definition: พยายามที่จะปลูกฝังความเชื่อหรือเปลี่ยนความเชื่อที่มีอยู่ของคนคนหนึ่ง
สมองไหล[N] brain drain, Example: ในวงการแพทย์เกิดสมองไหลต่อเนื่องจนเป็นปัญหายืดเยื้อมานานแล้ว, Thai definition: การอพยพของกลุ่มผู้มีความสามารถระดับแนวหน้าเป็นจำนวนมาก เพื่อไปยังที่ที่มีรายได้สูงกว่า สภาพการทำงานที่ดีกว่า
การระดมสมอง[N] brainstorming, Syn. การระดมความเห็น, Example: เราต้องการระดมสมองของชาติมาช่วยกู้วิกฤติปัญหาเศรษฐกิจในขณะนี้, Thai definition: การระดมความคิดของกลุ่มเฉพาะกิจที่รวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาบางประการ หรือรวบรวมความคิดใหม่ๆ
ล้างสมอง[V] brainwash, Thai definition: ความพยายามที่จะปลูกฝังความเชื่อหรือเปลี่ยนความเชื่อที่มีอยู่ของคนคนหนึ่ง
สมองไหล[N] brain drain, Thai definition: การอพยพของกลุ่มผู้มีความสามารถระดับแนวหน้าเป็นจำนวนมาก เพื่อไปยังที่ที่มีรายได้สูงกว่า สภาพการทำงานที่ดีกว่า
สมองไหล[V] brain drain
คลังสมอง[N] brains, See also: head, Example: อาจารย์โต้งเป็นคลังสมองใหญ่ที่ช่วยผลักดันมุมมอง หรือแนวนโยบายใหม่ๆ ที่ก้าวหน้าให้กับพรรค, Count unit: คน, Thai definition: คนที่มีความรู้ความสามารถ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้สมอง[v. exp.] (chai samøng) EN: use one's brains ; rack one's brains   
หัวคิด[n.] (hūakhit) EN: wisdom ; brains ; head ; thought ; idea ; prime mover   
การระดมความคิด[n. exp.] (kān radom khwāmkhit) EN: brainstorming   FR: brainstorming [m] (anglic.)
การระดมสมอง[n. exp.] (kān radom samøng) EN: brainstorming   FR: brainstorming [m] (anglic.)
กึ๋น[n.] (keun) EN: intelligence ; smarts ; common sense ; brains   
ขมอง[n.] (khamøng) EN: brain ; head   FR: cerveau [m]
ล้างสมอง[v. exp.] (lāng samøng) EN: brainwash   FR: faire un lavage de cerveau
ไม่มีความคิด[xp] (mai mī khwāmkhit) EN: have no brain   FR: être sans jugement ; ne pas avoir d'avis ; sans avis
งานใช้สมอง[n. exp.] (ngān chai samøng) EN: brainwork   FR: travail intellectuel [m]
ประสาทสมอง[n. exp.] (prasāt samøng) EN: brain nerve   

CMU English Pronouncing Dictionary
BRAIN    B R EY1 N
BRAINS    B R EY1 N Z
BRAINY    B R EY1 N IY0
BRAINED    B R EY1 N D
BRAIN'S    B R EY1 N Z
BRAINER    B R EY1 N ER0
BRAINARD    B R EY1 N ER0 D
BRAINERD    B R EY1 N ER0 D
BRAINTREE    B R EY1 N T R IY2
BRAINLESS    B R EY1 N L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brain    (v) (b r ei1 n)
brains    (v) (b r ei1 n z)
brainy    (j) (b r ei1 n ii)
brained    (v) (b r ei1 n d)
brainier    (j) (b r ei1 n i@ r)
braining    (v) (b r ei1 n i ng)
Braintree    (n) (b r ei1 n t r ii)
brain-fag    (n) - (b r ei1 n - f a g)
brainiest    (j) (b r ei1 n i i s t)
brainless    (j) (b r ei1 n l @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwanderung {f} von hochqualifizierten Arbeitskräftenbrain drain [Add to Longdo]
Beratergruppe {f}brain trust [Add to Longdo]
Brain-Truster {m}brain truster [Am.] [Add to Longdo]
Gehirn {n}; Hirn {n} [anat.] | Gehirne {pl}; Hirne {pl}brain | brains [Add to Longdo]
Gehirnwäsche {f}brain washing [Add to Longdo]
Geistesarbeit {f}brain work [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おたんこなす[, otankonasu] (n) fool; twit; idiot; bird-brain [Add to Longdo]
おっちょこちょい[, occhokochoi] (adj-na,n) careless person; scatterbrain; birdbrain [Add to Longdo]
おつむ[, otsumu] (n) (1) (abbr) (from おつむり) (See つむり) face (used mostly with children); head; (2) brains; intelligence [Add to Longdo]
きんきん;キンキン[, kinkin ; kinkin] (adv,n,vs) (1) (on-mim) shrill; strident; piercing; tinkling; metallic-sounding; (adj-na) (2) ice-cold; very cold; (n,vs) (3) ice cream headache; brain freeze [Add to Longdo]
アイデアラッシュ[, aidearasshu] (n,vs) brainstorming (wasei [Add to Longdo]
クールー[, ku-ru-] (n) kuru (degenerative brain disease usually associated with New Guinean cannabalism) [Add to Longdo]
ブレーン(P);ブレイン[, bure-n (P); burein] (n) brain; (P) [Add to Longdo]
ブレーンウォッシング[, bure-n'uosshingu] (n) brainwashing [Add to Longdo]
ブレーンストーミング[, bure-nsuto-mingu] (n) brainstorming [Add to Longdo]
ブレーントラスト[, bure-ntorasuto] (n) brain trust [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人才外流[rén cái wài liú, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ ㄨㄞˋ ㄌㄧㄡˊ, ] brain drain [Add to Longdo]
大脑[dà nǎo, ㄉㄚˋ ㄋㄠˇ, / ] brain; cerebrum [Add to Longdo]
大脑死亡[dà nǎo sǐ wáng, ㄉㄚˋ ㄋㄠˇ ㄙˇ ㄨㄤˊ, / ] brain dead [Add to Longdo]
大脑比喻[dà nǎo bǐ yù, ㄉㄚˋ ㄋㄠˇ ㄅㄧˇ ㄩˋ, / ] brain metaphor [Add to Longdo]
才外流[cái wài liú, ㄘㄞˊ ㄨㄞˋ ㄌㄧㄡˊ, ] brain drain [Add to Longdo]
洗脑[xǐ nǎo, ㄒㄧˇ ㄋㄠˇ, / ] brainwash [Add to Longdo]
缺心少肺[quē xīn shǎo fèi, ㄑㄩㄝ ㄒㄧㄣ ㄕㄠˇ ㄈㄟˋ, ] brainless; stupid [Add to Longdo]
[nǎo, ㄋㄠˇ, / ] brain [Add to Longdo]
脑力激荡法[nǎo lì jī dàng fǎ, ㄋㄠˇ ㄌㄧˋ ㄐㄧ ㄉㄤˋ ㄈㄚˇ, / ] brain storming [Add to Longdo]
脑子[nǎo zi, ㄋㄠˇ ㄗ˙, / ] brains; mind [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brain \Brain\ (br[=a]n), n. [OE. brain, brein, AS. bragen,
   br[ae]gen; akin to LG. br[aum]gen, bregen, D. brein, and
   perh. to Gr. bre`gma, brechmo`s, the upper part of head, if
   [beta] = [phi]. [root]95.]
   [1913 Webster]
   1. (Anat.) The whitish mass of soft matter (the center of the
    nervous system, and the seat of consciousness and
    volition) which is inclosed in the cartilaginous or bony
    cranium of vertebrate animals. It is simply the anterior
    termination of the spinal cord, and is developed from
    three embryonic vesicles, whose cavities are connected
    with the central canal of the cord; the cavities of the
    vesicles become the central cavities, or ventricles, and
    the walls thicken unequally and become the three segments,
    the fore-, mid-, and hind-brain.
    [1913 Webster]
 
   Note: In the brain of man the cerebral lobes, or largest part
      of the forebrain, are enormously developed so as to
      overhang the cerebellum, the great lobe of the
      hindbrain, and completely cover the lobes of the
      midbrain. The surface of the cerebrum is divided into
      irregular ridges, or convolutions, separated by grooves
      (the so-called fissures and sulci), and the two
      hemispheres are connected at the bottom of the
      longitudinal fissure by a great transverse band of
      nervous matter, the corpus callosum, while the two
      halves of the cerebellum are connected on the under
      side of the brain by the bridge, or pons Varolii.
      [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) The anterior or cephalic ganglion in insects and
    other invertebrates.
    [1913 Webster]
 
   3. The organ or seat of intellect; hence, the understanding;
    as, use your brains. " My brain is too dull." --Sir W.
    Scott.
    [1913 Webster]
 
   Note: In this sense, often used in the plural.
      [1913 Webster]
 
   4. The affections; fancy; imagination. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. a very intelligent person. [informal]
    [PJC]
 
   6. the controlling electronic mechanism for a robot, guided
    missile, computer, or other device exhibiting some degree
    of self-regulation. [informal]
    [PJC]
 
   {To have on the brain}, to have constantly in one's thoughts,
    as a sort of monomania. [Low]
 
   {no-brainer} a decision requiring little or no thought; an
    obvious choice. [slang]
    [1913 Webster]
 
   {Brain box} or {Brain case}, the bony or cartilaginous case
    inclosing the brain.
 
   {Brain coral}, {Brain stone coral} (Zool.), a massive
    reef-building coral having the surface covered by ridges
    separated by furrows so as to resemble somewhat the
    surface of the brain, esp. such corals of the genera
    {M[ae]andrina} and {Diploria}.
 
   {Brain fag} (Med.), brain weariness. See {Cerebropathy}.
 
   {Brain fever} (Med.), fever in which the brain is specially
    affected; any acute cerebral affection attended by fever.
    
 
   {Brain sand}, calcareous matter found in the pineal gland.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brain \Brain\ (br[=a]n), v. t. [imp. & p. p. {Brained}
   (br[=a]nd); p. pr. & vb. n. {Braining}.]
   [1913 Webster]
   1. To dash out the brains of; to kill by beating out the
    brains. Hence, Fig.: To destroy; to put an end to; to
    defeat.
    [1913 Webster]
 
       There thou mayst brain him.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       It was the swift celerity of the death . . .
       That brained my purpose.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To conceive; to understand. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       'T is still a dream, or else such stuff as madmen
       Tongue, and brain not.        --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brain
   n 1: that part of the central nervous system that includes all
      the higher nervous centers; enclosed within the skull;
      continuous with the spinal cord [syn: {brain},
      {encephalon}]
   2: mental ability; "he's got plenty of brains but no common
     sense" [syn: {brain}, {brainpower}, {learning ability},
     {mental capacity}, {mentality}, {wit}]
   3: that which is responsible for one's thoughts and feelings;
     the seat of the faculty of reason; "his mind wandered"; "I
     couldn't get his words out of my head" [syn: {mind}, {head},
     {brain}, {psyche}, {nous}]
   4: someone who has exceptional intellectual ability and
     originality; "Mozart was a child genius"; "he's smart but
     he's no Einstein" [syn: {genius}, {mastermind}, {brain},
     {brainiac}, {Einstein}]
   5: the brain of certain animals used as meat
   v 1: hit on the head
   2: kill by smashing someone's skull

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BRAIN
     Berlin Research Area Information Network (network)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BRAIN
     Broadband Radio Access for IP-based Networks
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top