หรือคุณหมายถึง remiß?
Search result for

remiss

(51 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remiss-, *remiss*, remis
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remiss[ADJ] สะเพร่า, See also: ไม่ระมัดระวัง, เลินเล่อ, ประมาท, Syn. careless lax, negligent
remission[N] การผ่อนคลาย, See also: การบรรเทา, Syn. abatement, lessening, release
remissible[ADJ] ซึ่งยอมให้อภัย, See also: ซึ่งยอมยกโทษให้, Syn. excusable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
remiss(รีมิส') adj. ไม่ระมัดระวัง,สะเพร่า,เลินเล่อ,ประมาท,เมินเฉย,บกพร่อง,เกียจคร้าน,เฉื่อยชา, See also: remissness n., Syn. lax ###A. careful
remissible(รีมิส'ซะเบิล) adj. ยกโทษให้ได้,ยกหนี้ได้,เลิกล้มได้,ผ่อนคลายได้,ยกเว้นภาษีได้, See also: remissibility n.
remission(รีมิช'เชิน) n. การอภัยโทษ,การให้อภัย,การยกหนี้,การยกเว้นภาษี,การบรรเทา,การลดน้อยลง,การปลดหนี้, See also: remissive adj. remissiveness n., Syn. pardon,amnesty,abatement

English-Thai: Nontri Dictionary
remiss(adj) บกพร่อง,สะเพร่า,เฉื่อยชา,เกียจคร้าน
remission(n) การลดหย่อน,การหลุดพ้น,การอภัยโทษ,การละเว้น
remissness(n) ความเมินเฉย,ความสะเพร่า,ความเกียจคร้าน,ความบกพร่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
remission๑. การทุเลา, การสงบ๒. ระยะโรคทุเลา, ระยะโรคสงบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
remission๑. การลดหนี้, การปลดหนี้๒. การลดโทษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
remission๑. การลดหนี้, การปลดหนี้ (ก. แพ่ง)๒. การลดโทษ, การยกโทษ (ก. อาญา)๓. การย้อนสำนวนไปยังศาลล่าง (ก. วิ.) [ดู remand ความหมายที่ ๑] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do you know Annie Maguire... who served her 14 years without remission?คุณรู้หรือไม่ว่าแอนนี่ Maguire ... 14 ปีผู้ทำหน้าที่ของเธอ โดยไม่ต้องให้อภัย? In the Name of the Father (1993)
We were so concerned about the contract, we were remiss about training the system's technicians.เรายุ่งอยู่กับเรื่องสัญญาอยู่ครับท่าน เราละเลยในเรื่องการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เทคนิคทางระบบนี้ Super Rookie (2005)
In certain cases, it's prolonged a patient's life and resulted in remission.ผู้ป่วยต้องใช้เวลารักษายาวนาน และอาการทุเลาลง Cancer Man (2008)
I guess I have been remiss in the romance department.ผมคิดว่าเรื่องโรแมนติกผมมันแย่ลงนะ Chuck Versus the Seduction (2008)
Complete remission.บรรเทาอย่างสมบูรณ์ Chapter Ten 'The Eclipse Part 1' (2008)
She was in remission a week before she died.เธอมีอาการแย่ลงหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่เธอจะเสียชีวิต Page Turner (2008)
Well, certain things are in remission, mr.เมื่อถึงเวลาเราก็ต้องเปลี่ยนไปกันทุกคน Summer Kind of Wonderful (2008)
I know that I would be remiss if I didn't mention Jennifer Schecter,ฉันรุ้ว่าฉันคงสะเพร่า ถ้าฉันไม่กล่าวถึงเจนนิเฟอร์ แช็คเตอร์ Loyal and True (2008)
And you're showing signs of remission.และแสดงผลอาการของคุณทุเลาลง 4 Days Out (2009)
I want to clarify. There are some misconceptions about what remission signifies.มีความเข้าใจผิดบางอย่าง เกี่ยวกับอาการทุเลาลง 4 Days Out (2009)
To classify someone as in remission, we only need to determine that the tumor hasn't grown.ซึ่งจำแนกประเภทจากผู้ป่วยที่อาการทุเลาลง เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่ให้เนื้องอกมีขนาดโตขึ้น 4 Days Out (2009)
Technically speaking, a tumor can remain the exact same size it was before and the patient could still be in remission.เนื้องอกจะยังอยู่ขนาดคงที่ ขนาดเท่าเดิมกับเมื่อก่อน และผู้ป่วย อาการลุเลาลดลงเรื่อยๆได้อีก 4 Days Out (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เผลอ[V] be careless, See also: remiss, be negligent, be reckless, be absent-minded, Syn. ประมาท, เลินเล่อ, Example: หากพวกเราเผลอเข้าไปใกล้สัตว์พวกนี้เมื่อไหร่ก็จะมีอันตรายทันที, Thai definition: ไม่ระมัดระวัง
เผอเรอ[V] be careless, See also: remiss, be negligent, be reckless, be absent-minded, Syn. เผลอไผล, เผลอ, เลินเล่อ, Example: เขาเผอเรอในการปฏิบัติหน้าที่จนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนั้น, Thai definition: ขาดความเอาใจใส่ในสิ่งที่ต้องทํา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บกพร่อง[v.] (bokphrøng) EN: defect ; default ; neglect ; lack ; be deficient ; be wanting ; be remiss   
การลดหนี้[n. exp.] (kān lot nī) EN: remission   
การลดโทษ[n. exp.] (kān lot thōt) EN: remission   
การสั่น[n.] (kān san) EN: shake ; tremble ; quiver ; quake ; shudder ; vibration ; shiver   FR: tremblement [m] ; vibration [f] ; frémissement [m]
ละเลย[v.] (laloēi) EN: neglect ; ignore ; overlook ; be remiss ; omit   FR: négliger ; abandonner ; omettre ; ignorer
หละหลวม[v.] (lalūam) EN: be careless ; be heedless ; be reckless ; be negligent ; be remiss ; lax ; be loose   FR: être négligent ; être désordonné
เลินเล่อ[v.] (loēnloē) EN: be careless ; be heedless ; be remiss ; be negligent   FR: être négligent ; être insouciant
เผลอ[v.] (phloē) EN: be careless ; remiss ; be negligent ; be reckless ; be absent-minded   FR: être négligent ; être insouciant
ปล่อยทิ้ง[v. exp.] (plǿi thing) EN: neglect ; skimp ; omit ; be remiss   
หย่อนยาน[adj.] (yǿnyān) EN: flabby ; flaccid ; lax ; remiss   

CMU English Pronouncing Dictionary
REMISS    R IY0 M IH1 S
REMISSES    R IY0 M IH1 S AH0 Z
REMISSION    R IY0 M IH1 SH AH0 N
REMISSIONS    R IY0 M IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remiss    (j) (r i1 m i1 s)
remission    (n) (r i1 m i1 sh @ n)
remissions    (n) (r i1 m i1 sh @ n z)
remissness    (n) (r i1 m i1 s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Remission {f} [med.]remission [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
緩解[かんかい, kankai] (n,vs) relief (remission) (of pain, symptoms) [Add to Longdo]
減免[げんめん, genmen] (n,vs) reduction and exemption (e.g. taxes); mitigation and remission (e.g. in criminal law); (P) [Add to Longdo]
赦免[しゃめん, shamen] (n,vs) remission; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remiss \Re*miss"\, n.
   The act of being remiss; inefficiency; failure. [Obs.]
   "Remisses of laws." --Puttenham.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remiss \Re*miss"\ (r?-m?s"), a. [L. remissus, p. p. of remittere
   to send back, relax. See {Remit}.]
   Not energetic or exact in duty or business; not careful or
   prompt in fulfilling engagements; negligent; careless; tardy;
   behindhand; lagging; slack; hence, lacking earnestness or
   activity; languid; slow.
   [1913 Webster]
 
      Thou never wast remiss, I bear thee witness. --Milton.
   [1913 Webster]
 
      These nervous, bold; those languid and remiss.
                          --Roscommon.
   [1913 Webster]
 
      Its motion becomes more languid and remiss. --Woodward.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Slack; dilatory; slothful; negligent; careless;
     neglectful; inattentive; heedles; thoughtless.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 remiss
   adj 1: failing in what duty requires; "derelict (or delinquent)
       in his duty"; "neglectful of his duties"; "remiss of you
       not to pay your bills" [syn: {derelict}, {delinquent},
       {neglectful}, {remiss}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top