ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

philosopher

F AH0 L AA1 S AH0 F ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -philosopher-, *philosopher*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
philosopher(n) นักปราชญ์, See also: นักปรัชญา, ปราชญ์, Syn. guru, sage, thinker
philosopher(n) ผู้รู้หลักธรรม, See also: ผู้ปลงตก
philosopher(n) คนใจเย็น, See also: คนสุขุมเยือกเย็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
philosopher(ฟิลิส'ซะเฟอะ) n. นักปรัชญา, ปรัชญาเมธี, ปราชญ์, ผู้รู้หลักธรรม, ผู้ที่ปลงตก, ผู้เล่นแปรธาตุ, ผู้มีใจเยือกเย็น ไม่สะทกสะท้านต่อภยันตราย, ผู้เล่นแปรธาตุ ุ, See also: philosophership n.

English-Thai: Nontri Dictionary
philosopher(n) นักปราชญ์, นักปรัชญา, ปรัชญาเมธี, ผู้เล่นแร่แปรธาตุ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Philosophersนักปรัชญา [TU Subject Heading]
Philosophers, Ancientนักปรัชญาสมัยโบราณ [TU Subject Heading]
Philosophers, Medievalนักปรัชญาสมัยกลาง [TU Subject Heading]
Philosophers, Modernนักปรัชญาสมัยใหม่ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And if those philosophers and boy-lovers have found that kind of nerve, then--และแน่ล่ะ สปาร์เทิน... 300 (2006)
What are you? Some kind of a Quickie Mart philosopher or something like that?ลุงเป็นใครกัน นักปรัชญา ฉบับรวดเร็วทันใจหรืออะไรแบบนั้นหรือ Peaceful Warrior (2006)
"When the philosopher heard that the fortress of virtue had already been subdued,"เมื่อนักปราชญ์ได้ยินว่าป้อมปราการ ของความบริสุทธิ์ได้ถูกพิชิตไปแล้ว" Becoming Jane (2007)
A philosopher once asked, มีนักปราชท่านหนึ่งถามว่า Stardust (2007)
I think when he grows up, he's going to be a writer or philosopher or do something really special with all of that solitude.ฉันคิดว่าเมือเขาโตขึ้น เขาจะเป็นนักเขียน... ...ไม่ก็นักปรัชญา... ..ไม่ก็ทำอะไรที่มันเฉพาะทางที่ทำคนเดียวน่ะ Nights in Rodanthe (2008)
The most brilliant philosopher I know, having to give up her science.นักปราชญ์ที่เก่งที่สุดที่ข้าเคยเจอ ยังต้องยอมถอยให้กับวิทยาศาสตร์ของเธอเลย Agora (2009)
The philosopher Hypatia.มีคริสเตียนเยอะขนาดนี้ ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย? Agora (2009)
Remember the teachings of philosopher Dasan, Jeong Yak Yong.จากคำสอนของนักปราชญ์จังยัคยอง Episode #1.7 (2010)
But today, a cluster of biologists, physicists, and philosophers are closing in on the answer to the ultimate question.แต่วันนี้กลุ่มของนักชีววิทยา, นักฟิสิกส์และนักปรัชญา กำลังจะปิดในคำตอบของคำถามที่ดี ที่สุด Is There Life After Death? (2011)
Our resident philosopher might ambush you.เพราะที่นี้ค่อนข้างอันตรายนะ From Up on Poppy Hill (2011)
Sir, we philosophers can be content with just a barrel.ครับ เรานักปรัชญาเป็นได้เพียงแค่กระบอกครับ From Up on Poppy Hill (2011)
In 500 B.C., the philosopher Parmenides declared that motion is impossible because for an object to move any distance, it would have to pass through an infinite series of fractional steps to get from one place to another, ใน 500 ก่อนคริสต์กาล, พาเมนิดส ปรัชญา ประกาศว่าการเคลื่อนไหวเป็นไป ไม่ได้ เพราะวัตถุที่จะย้ายระยะใด ๆ Does Time Really Exist? (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
philosopherAn immense monument was erected in honor of the eminent philosopher.
philosopherDuring the Middle Ages, astronomers had clung to the theory of a Greek philosopher.
philosopherGreek philosophers placed value on democracy.
philosopherPhilosophers tend to have little contact with the outside world.
philosopherRussell was a brilliant philosopher, but even the simplest practical task was quite beyond him.
philosopherSam is a philosopher, isn't he?
philosopherThe beard does not make the philosopher.
philosopherThe monument was erected in honor of the eminent philosopher.
philosopherWho was the greatest philosopher that ever lived?
philosopherYou're a philosopher, aren't you?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักปรัชญา(n) philosopher, See also: intellectual, Example: นักปรัชญาหลายคนเชื่อว่าความฉลาดของมนุษย์เป็นสิ่งยากที่คอมพิวเตอร์จะเลียนแบบได้, Thai Definition: ผู้รู้, ผู้มีปัญญา
วิทวัส(n) savant, See also: philosopher, sage, scholar, learned person, intelligent person, Syn. ผู้รู้, นักปราชญ์, ผู้มีปัญญา, Count Unit: คน, Notes: (สันสกฤต)
ปราชญ์(n) philosopher, See also: sage, learned man, savant, scholar, Syn. นักปราชญ์, ผู้รู้, ผู้รอบรู้, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ทรงเป็นปราชญ์ทางภาษาและนักเขียนที่ยิ่งใหญ่ของไทย, Count Unit: คน, ท่าน, Thai Definition: ผู้มีปัญญารอบรู้
นักปราชญ์(n) philosopher, See also: sage, learned man, logician, Syn. ปราชญ, ผู้รู้, ผู้มีปัญญา, Example: เสถียรโกเศศเป็นนักปราชญ์คนสำคัญของไทย, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักปราชญ์[nakprāt] (n) EN: philosopher ; sage ; learned man ; logician ; man of learning ; wise man  FR: sage [ m ] ; philosophe [ m ] ; homme de savoir [ m ] ; savant [ m ]
นักปรัชญา[nakpratyā = nakpratchayā] (n) EN: philosopher  FR: philosophe [ m ]
ปราชญ์[prāt] (n) EN: philosopher ; sage ; learned man ; savant ; scholar ; highbrow  FR: philosophe [ m ] ; sage [ m ] ; érudit [ m ] ; savant [ m ] ; intellectuel [ m ]
ปรัชญาเมธี[pratyāmēthī = pratchayāmēthī] (n) EN: philosopher  FR: philosophe [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PHILOSOPHER F AH0 L AA1 S AH0 F ER0
PHILOSOPHERS F AH0 L AA1 S AH0 F ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
philosopher (n) fˈɪlˈɒsəfər (f i1 l o1 s @ f @ r)
philosophers (n) fˈɪlˈɒsəfəz (f i1 l o1 s @ f @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哲学家[zhé xué jiā, ㄓㄜˊ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] philosopher #17,216 [Add to Longdo]
哲人石[zhé rén shí, ㄓㄜˊ ㄖㄣˊ ㄕˊ, ] philosopher's stone [Add to Longdo]
点金石[diǎn jīn shí, ㄉㄧㄢˇ ㄐㄧㄣ ㄕˊ, / ] philosopher's stone [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フィロソファー[firosofa-] (n) philosopher [Add to Longdo]
賢者の石[けんじゃのいし, kenjanoishi] (n) philosopher's stone [Add to Longdo]
小国寡民[しょうこくかみん, shoukokukamin] (n) small country with a small population (The Chinese philosopher Lao-tze's ideal of a state) [Add to Longdo]
西哲[せいてつ, seitetsu] (n) western philosopher [Add to Longdo]
哲学者[てつがくしゃ, tetsugakusha] (n) philosopher [Add to Longdo]
哲学者の石[てつがくしゃのいし, tetsugakushanoishi] (n) (See 賢者の石) philosopher's stone [Add to Longdo]
哲人[てつじん, tetsujin] (n) wise man; philosopher; sage; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Philosopher \Phi*los"o*pher\, n. [OE. philosophre, F.
   philosophe, L. philosophus, Gr. filo`sofos; fi`los loving +
   sofo`s wise. Cf. {Philosophy}.]
   1. One who philosophizes; one versed in, or devoted to,
    philosophy.
    [1913 Webster]
 
       Then certain philosophers of the Epicureans, and of
       the Stoics, encountered him.     --Acts xvii.
                          18.
    [1913 Webster]
 
   2. One who reduces the principles of philosophy to practice
    in the conduct of life; one who lives according to the
    rules of practical wisdom; one who meets or regards all
    vicissitudes with calmness.
    [1913 Webster]
 
   3. An alchemist. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {Philosopher's stone}, an imaginary stone which the
    alchemists formerly sought as the instrument of converting
    the baser metals into gold.
    [1913 Webster] Philosophic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 philosopher
   n 1: a specialist in philosophy
   2: a wise person who is calm and rational; someone who lives a
     life of reason with equanimity

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top