Search result for

stupid

(86 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stupid-, *stupid*, stupi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stupid[ADJ] โง่, See also: ไร้สมอง, ไร้หัวคิด, บัดซบ, Syn. brainless, slow-witted, unintelligent
stupid[ADJ] น่าเบื่อหน่าย, See also: เชื่องช้า, ไร้สาระ, Syn. foolish, nonsensical, senseless
stupid[ADJ] มึนงง, See also: งงงวย, กึ่งสลบ, Syn. dazed, groggy, semiconscious
stupidity[N] ความโง่, See also: ความน่าเบื่อ, Syn. stupor, apathy, Ant. wisdom, intelligence
stupidity[N] ความน่าเบื่อ, Syn. idiocy, imbecility, witlessness, Ant. shrewdness, canniness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stupid(สทิว'พิด) adj. โง่,เง่า,เซ่อ,ทึ่ม,โฉดเขลา,บัดซบ,เชื่องช้า,หงอยซึม,น่าเบื่อหน่าย,ไม่มีรสชาติ,ไม่น่าสนใจ,มึนงง,งงงวย,ตะลึงงัน., See also: stupidness n.
stupidity(สทิวพิด'ดิที) n. ความโง่,ความเง่า,ความเซ่อ,ความทึ่ม,ความโฉดเขลา,การกระทำหรือการพูดที่โง่หรือโฉดเขลา,ความคิดที่โฉดเขลา

English-Thai: Nontri Dictionary
stupid(adj) เซ่อ,โง่,โง่เขลา,มึนงง,เหงาหงอย,น่าเบื่อ
stupidity(n) ความเซ่อ,ความโง่,ความเขลา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And I really hate those stupid headbands.ฉันเกลียดที่คาดผมงี่เง่าพวกนี้จริงๆเลย! , ไม่.. New Haven Can Wait (2008)
Or say something stupid. I'll see ya.หรือพูดอะไรไม่เข้าท่านะ แล้วเจอกันครับ Chuck in Real Life (2008)
Stupid! stupid italians.ไอ้พวกอิตาเลียนงี่เง่า Pret-a-Poor-J (2008)
Was a disaster, but, uh... well, we were young and stupid then.มันเลวร้ายมาก แต่ตอนนั้นเรายังเด็กและโง่อยู่ Pret-a-Poor-J (2008)
Yeah, he's stupid that way.ช่างกล้าหาญจริงๆ Committed (2008)
The Unitologists seem to have an idea that this is what created us, or something stupid like that.ยูนิสโตโลจิสคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ให้กำเนิดเรา งี่เง่าเป็นบ้าเลย Dead Space: Downfall (2008)
You stupid bastard.ไอ้โง่เอ๊ย Dead Space: Downfall (2008)
Your type is much stupider than her.แบบของคุณงี่เง่ากว่าของเธอ Not Cancer (2008)
The stupidly dangerous part is already over with.เป็นการเสี่ยงอันตรายโง่ๆ บางส่วนมันพร้อมที่จะหยุดทำงาน Not Cancer (2008)
And I really just wanted to segue into her stupid loan and your--และผมต้องการเตือนเธอเรื่องเงินกู้โง่ๆ Adverse Events (2008)
She's stupid enough to be fooled by the canvases,เธอโง่พอที่จะงมงายอยู่กับผืนผ้าใบโง่ๆ Adverse Events (2008)
One who won't do anything stupid?มีใครคนนึงทำอะไรโง่ๆ Adverse Events (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stupidAhh ... well I was young but what a stupid mistake.
stupidAre people born intelligent or stupid, or is intelligence the result of how you live?
stupidBetween ourselves, he is rather stupid.
stupidBetween ourselves, I think he is rather stupid.
stupidBetween you and me, he is rather stupid.
stupidBetween you and me, I think our boss is stupid.
stupidEven if something stupid happens, I won't give up.
stupidFor one thing he thinks she is stupid, for another he doesn't like her.
stupidHe asked his teacher stupid questions.
stupidHe called me a stupid boy.
stupidHe did something stupid and was sneered at.
stupidHe had the stupidity to try to help Carlo.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้เลื่อย[ADJ] dull, See also: stupid, blunt, foolish, Syn. ปัญญาทึบ, Ant. ฉลาด, หลักแหลม, Example: ผมต้องหนีในตอนแรก เพราะตำรวจหัวขี้เลื่อยมันจะยิงผมน่ะสิ
เบื๊อก[ADJ] foolish, See also: stupid, idiotic, silly, dim-witted, Syn. เซ่อ, ทึ่ม, Example: เขาถูกเพื่อนด่าว่าไอ้เบื๊อกเป็นประจำ, Notes: (ปาก)
ปัญญานิ่ม[ADJ] stupid, See also: foolish, dull, silly, dim-witted, Syn. โง่, เซ่อ, Ant. ฉลาด, Example: เด็กคนนี้เป็นคนสมองทึบปัญญานิ่ม สั่งให้ทำอะไรมักจะไม่ได้ความ, Notes: (ปาก)
โฉดเขลา[ADJ] foolish, See also: stupid, uneducated, ignorant, silly, idiotic, dull, unwise, imprudent, Syn. โง่เขลา, ขลาดเขลา, Example: พวกนี้เป็นคนโฉดเขลา มักถูกคนอื่นหลอกลวงเอาง่ายๆ, Thai definition: ที่ขาดไหวพริบ, ที่รู้ไม่เท่าทัน
ขี้เท่อ[ADJ] dull, See also: stupid, foolish, blunt, dim-witted, thick, unintelligent, dozy, Syn. โง่, เซ่อ, Example: ฉันไม่เอาคนหัวขี้เท่อมาร่วมทำงานด้วยหรอก, Thai definition: ที่ไม่ฉลาด, ที่รู้ไม่เท่าทัน
คนโง่เง่า[N] stupid, See also: block head, stupid person, doltish person, dunce, idiot, Syn. คนโง่, Ant. คนฉลาด, Example: อย่าคิดว่าชาวป่าชาวดอยเป็นคนโง่เง่า, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ไม่ฉลาดหรือไม่รู้เท่าทันอย่างมาก
เป๋อเหลอ[ADJ] stupid, See also: foolish, vacant, blank, Syn. เซ่อ, ไม่รู้เรื่องรู้ราว, Ant. ฉลาด, Example: คนท่าทางเป๋อเหลอคนนั้นแท้จริงเป็นจารบุรุษ
เป๋อเหลอ[ADJ] stupid, See also: foolish, idiotic, Syn. เซ่อ, โง่, เซ่อเซอะ, Ant. ฉลาด, Example: ชายท่าทางเป๋อเหลอคนนั้นแท้จริงเป็นจารบุรุษ, Thai definition: ไม่รู้เรื่องรู้ราว, ไม่คมคาย
เปิ่น[ADJ] awkward, See also: stupid, silly, embarrassed, gawky, clumsy, gauche, Syn. เก้อ, เก้อเขิน, เคอะเขิน, ซุ่มซ่าม, เงอะงะ, เซ่อซ่า, Example: ใครจะรู้ว่า ชายชราท่าทางเปิ่นคนนั้นจะเคยเป็นทหารที่ผ่านการศึกมานับไม่ถ้วน, Thai definition: ที่มีกิริยาอาการผิดแปลกไปจากปกติที่เป็นอยู่ในหมู่พวก, Notes: (ปาก)
อันธการ[N] ignorance, See also: stupidity, foolishness, Syn. ความเขลา, Ant. ความฉลาด, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัดซบ[adj.] (batsop) EN: stupid ; idiotic ; silly   FR: stupide ; idiot
บ้องตื้น[adj.] (bǿngteūn) EN: foolish ; silly ; stupid ; ignorant ; idiotic ; nitwit (inf.)   FR: idiot ; stupide ; niais ; nigaud
โฉด[adj.] (chōt) EN: foolish ; stupid ; clumsy ; unwise ; silly ; ignorant ; benighted ; idiotic   FR: stupide ; absurde ; ignare ; ignorant ; idiot
โฉดเฉา[adj.] (chōtchao) EN: dull ; stupid ; idiotic ; insane   FR: stupide ; idiot
โฉดเขลา[v.] (chōtkhlāo) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent   
โฉดเขลา[adj.] (chōtkhlāo) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent   
หัวทึบ[adj.] (hūatheup) EN: dull ; stupid ; silly ; foolish   FR: stupide ; idiot
เขลา[adj.] (khlao) EN: foolish ; stupid ; silly ; dull   FR: idiot ; stupide ; borné
ไม่ได้ความ[adj.] (mai dāikhwām) EN: no good ; no much good ; lousy ; nonsense ; stupid   
งั่ง[adj.] (ngang) EN: foolish ; stupid ; ignorant ; dull   FR: idiot ; stupide

CMU English Pronouncing Dictionary
STUPID    S T UW1 P AH0 D
STUPIDLY    S T UW1 P AH0 D L IY0
STUPIDEST    S T UW1 P AH0 D AH0 S T
STUPIDITY    S T UW0 P IH1 D AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stupid    (n) (s t y uu1 p i d)
stupidly    (a) (s t y uu1 p i d l ii)
stupidity    (n) (s t y uu1 p i1 d i t ii)
stupidities    (n) (s t y uu1 p i1 d i t i z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
下らない[くだらない, kudaranai] Thai: งี่เง่า English: stupid

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blödmann {m}; Dummkopf {m}stupid idiot; stupid [Add to Longdo]
dumm {adj} | dümmer | am dümmstenstupid | more stupid | most stupid [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しようも無い;しょうも無い;仕様もない;仕様も無い[しようもない(しようも無い;仕様もない;仕様も無い);しょうもない(しょうも無い;仕様もない;仕様も無い), shiyoumonai ( shiyoumo nai ; shiyou monai ; shiyou mo nai ); shoumonai ( shoumo nai] (exp,adj-i) (1) (uk) (See 仕様が無い) useless; stupid; good-for-nothing; (2) having no way to do ... [Add to Longdo]
すっとこどっこい[, suttokodokkoi] (n,adj-na) idiot; fool; idiocy; stupidity [Add to Longdo]
とろい[, toroi] (adj-i) slow (slightly pejorative); dull; stupid [Add to Longdo]
とろくさい;トロくさい[, torokusai ; toro kusai] (adj-i) (derog) (See とろい) dull; slow; stupid [Add to Longdo]
ぱあ[, paa] (n,adj-na) (1) (See じゃん拳) paper (in rock, paper, scissors); (2) disappearing completely; (3) foolishness; stupidity [Add to Longdo]
アーパー[, a-pa-] (n) (sl) stupid person; dummy; dolt [Add to Longdo]
ズッコケ;ずっこけ[, zukkoke ; zukkoke] (n,adj-f) (1) not the norm; (2) foolish; (3) stupid [Add to Longdo]
ハンロンの剃刀[ハンロンのかみそり, hanron nokamisori] (n) (obsc) (See オッカムの剃刀) Hanlon's razor ("Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity") [Add to Longdo]
バカが移る;馬鹿が移る[バカがうつる(バカが移る);ばかがうつる(馬鹿が移る), baka gautsuru ( baka ga utsuru ); bakagautsuru ( baka ga utsuru )] (exp,v5r) (col) to catch 'the stupid' (e.g. from talking to stupid people, watching mindless TV, etc.) [Add to Longdo]
マジボケ[, majiboke] (n) (unintentionally comedic) stupidity [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
傻大个儿[shǎ dà gè r, ㄕㄚˇ ㄉㄚˋ ㄍㄜˋ ㄖ˙, / ] stupid great hulk of a man [Add to Longdo]
傻屄[shǎ bī, ㄕㄚˇ ㄅㄧ, ] stupid cunt (taboo slang, 傻B is common euphemism) [Add to Longdo]
傻蛋[shǎ dàn, ㄕㄚˇ ㄉㄢˋ, ] stupid young fellow; idiot [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] stupid [Add to Longdo]
愚人[yú rén, ㄩˊ ㄖㄣˊ, ] stupid person; ignoramus [Add to Longdo]
愚妄[yú wàng, ㄩˊ ㄨㄤˋ, ] stupid and arrogant [Add to Longdo]
愚昧无知[yú mèi wú zhī, ㄩˊ ㄇㄟˋ ˊ ㄓ, / ] stupid and ignorant (成语 saw) [Add to Longdo]
愚笨[yú bèn, ㄩˊ ㄅㄣˋ, ] stupid [Add to Longdo]
[měng, ㄇㄥˇ, ] stupid [Add to Longdo]
[bèn, ㄅㄣˋ, ] stupid; foolish; silly; slow-witted; clumsy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stupid \Stu"pid\, a. [L. stupidus, fr. stupere to be stupefied:
   cf. F. stupide.]
   1. Very dull; insensible; senseless; wanting in
    understanding; heavy; sluggish; in a state of stupor; --
    said of persons.
    [1913 Webster]
 
       O that men . . . should be so stupid grown . . .
       As to forsake the living God!     --Milton.
    [1913 Webster]
 
       With wild surprise,
       A moment stupid, motionless he stood. --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   2. Resulting from, or evincing, stupidity; formed without
    skill or genius; dull; heavy; -- said of things.
    [1913 Webster]
 
       Observe what loads of stupid rhymes
       Oppress us in corrupted times.    --Swift.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Simple; insensible; sluggish; senseless; doltish;
     sottish; dull; heavy; clodpated. -- {Stu"pid*ly}, adv.
     -- {Stu"pid*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stupid
   adj 1: lacking or marked by lack of intellectual acuity [ant:
       {smart}]
   2: in a state of mental numbness especially as resulting from
     shock; "he had a dazed expression on his face"; "lay
     semiconscious, stunned (or stupefied) by the blow"; "was
     stupid from fatigue" [syn: {dazed}, {stunned}, {stupefied},
     {stupid(p)}]
   3: lacking intelligence; "a dull job with lazy and unintelligent
     co-workers" [syn: {unintelligent}, {stupid}] [ant:
     {intelligent}]
   n 1: a person who is not very bright; "The economy, stupid!"
      [syn: {stupid}, {stupid person}, {stupe}, {dullard},
      {dolt}, {pudding head}, {pudden-head}, {poor fish},
      {pillock}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top