ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stupid

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stupid-, *stupid*, stupi
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stupid(adj) โง่, See also: ไร้สมอง, ไร้หัวคิด, บัดซบ, Syn. brainless, slow-witted, unintelligent
stupid(adj) น่าเบื่อหน่าย, See also: เชื่องช้า, ไร้สาระ, Syn. foolish, nonsensical, senseless
stupid(adj) มึนงง, See also: งงงวย, กึ่งสลบ, Syn. dazed, groggy, semiconscious
stupidity(n) ความโง่, See also: ความน่าเบื่อ, Syn. stupor, apathy, Ant. wisdom, intelligence
stupidity(n) ความน่าเบื่อ, Syn. idiocy, imbecility, witlessness, Ant. shrewdness, canniness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stupid(สทิว'พิด) adj. โง่, เง่า, เซ่อ, ทึ่ม, โฉดเขลา, บัดซบ, เชื่องช้า, หงอยซึม, น่าเบื่อหน่าย, ไม่มีรสชาติ, ไม่น่าสนใจ, มึนงง, งงงวย, ตะลึงงัน., See also: stupidness n.
stupidity(สทิวพิด'ดิที) n. ความโง่, ความเง่า, ความเซ่อ, ความทึ่ม, ความโฉดเขลา, การกระทำหรือการพูดที่โง่หรือโฉดเขลา, ความคิดที่โฉดเขลา

English-Thai: Nontri Dictionary
stupid(adj) เซ่อ, โง่, โง่เขลา, มึนงง, เหงาหงอย, น่าเบื่อ
stupidity(n) ความเซ่อ, ความโง่, ความเขลา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Stupid"?โง่เหรอ Inkheart (2008)
We're never gonna get a hold of that stupid lamp!เราไม่มีวันได้ตะเกียงงี้เง่าแน่ ลืมมันซะ Aladdin (1992)
I can't believe it. I must have sounded so stupid to her.ข้าคงเป็นแค่ ไอ้โง่ สำหรับเธอ Aladdin (1992)
I should have known I couldn't pull off this stupid prince wish.ข้าน่าจะรู้ ข้าไม่น่าขอพรให้เป็นเจ้าชายเลย Aladdin (1992)
Why did you lie to me? Jasmine, I'm sorry. -Did you think I was stupid?จัสมิน ฉันขอโทษ เธอคิดว่าฉันโง่หรือ ไม่ Aladdin (1992)
Oh, that stupid law. This isn't fair--I love you.โอ้ กฏหมายโง่ๆ นั่น นี่มันไม่ยุติธรรมเลย ฉันรักเธอ Aladdin (1992)
Don't be stupid.อย่าโง่ไปหน่อยเลย Basic Instinct (1992)
What, and you think I killed him to stop him writing some stupid article?อะไรนะ คุณคิดว่าผมฆ่าเขา... ...เพื่อจะหยุดเขาเขียน บทความโง่ๆพรรค์นั้น? Basic Instinct (1992)
Come on, you stupid shit!คุณนอนบ้านผมมะวาน อย่างน้อยก้อน่าจะจ่ายค่าเช่าด้วยนะ Hero (1992)
Yeah, try stupid.เอาเอกสารมาให้ชั้น เรื่องวุ่นๆของนาย โจยังด๊อก ที่.. Hero (1992)
A lot of people would say that's what heroism is stupidity.บริษัทลุงของเค้าถูกปิดและ.. แต่เค้าก้อต้องมีแม่หนิ แม่พวกเค้าอยู่ไหนกัน Hero (1992)
You want to get stupid?อยากโง่ตามมันหรือไง? The Lawnmower Man (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stupidAhh ... well I was young but what a stupid mistake.
stupidAre people born intelligent or stupid, or is intelligence the result of how you live?
stupidBetween ourselves, he is rather stupid.
stupidBetween ourselves, I think he is rather stupid.
stupidBetween you and me, he is rather stupid.
stupidBetween you and me, I think our boss is stupid.
stupidEven if something stupid happens, I won't give up.
stupidFor one thing he thinks she is stupid, for another he doesn't like her.
stupidHe asked his teacher stupid questions.
stupidHe called me a stupid boy.
stupidHe did something stupid and was sneered at.
stupidHe had the stupidity to try to help Carlo.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัญญานิ่ม(adj) stupid, See also: foolish, dull, silly, dim-witted, Syn. โง่, เซ่อ, Ant. ฉลาด, Example: เด็กคนนี้เป็นคนสมองทึบปัญญานิ่ม สั่งให้ทำอะไรมักจะไม่ได้ความ, Notes: (ปาก)
คนโง่เง่า(n) stupid, See also: block head, stupid person, doltish person, dunce, idiot, Syn. คนโง่, Ant. คนฉลาด, Example: อย่าคิดว่าชาวป่าชาวดอยเป็นคนโง่เง่า, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ไม่ฉลาดหรือไม่รู้เท่าทันอย่างมาก
เป๋อเหลอ(adj) stupid, See also: foolish, vacant, blank, Syn. เซ่อ, ไม่รู้เรื่องรู้ราว, Ant. ฉลาด, Example: คนท่าทางเป๋อเหลอคนนั้นแท้จริงเป็นจารบุรุษ
เป๋อเหลอ(adj) stupid, See also: foolish, idiotic, Syn. เซ่อ, โง่, เซ่อเซอะ, Ant. ฉลาด, Example: ชายท่าทางเป๋อเหลอคนนั้นแท้จริงเป็นจารบุรุษ, Thai Definition: ไม่รู้เรื่องรู้ราว, ไม่คมคาย
เฉาโฉด(adj) stupid, See also: foolish, dull, idiotic, Syn. โฉดเฉา, งี่เง่า, โง่เง่า, Example: คนเฉาโฉดทำให้การงานล่าช้า
งี่เง่า(adj) stupid, See also: foolish, dull, idiotic, silly, brainless, Syn. งั่ง, โง่, Example: เธอชอบตำหนิว่าใครๆ ทำอะไรงี่เง่า ลองคิดดูดีๆ ว่าใครเป็นคนงี่เง่ากันแน่, Thai Definition: โง่มาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เง่าโง่[ngao-ngō] (adj) EN: stupid  FR: stupide
งี่เง่า[ngī-ngao] (adj) EN: stupid  FR: stupide
ปัญญานิ่ม[panyā nim] (adj) EN: stupid

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
stupid
stupid
stupider
stupidly
stupidest
stupidity

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stupid
stupidly
stupidity
stupidities

WordNet (3.0)
stupid(n) a person who is not very bright, Syn. poor fish, pillock, dolt, stupe, pudding head, dullard, stupid person, pudden-head
stupid(adj) lacking or marked by lack of intellectual acuity, Ant. smart
stupidity(n) a poor ability to understand or to profit from experience, Ant. intelligence
stupidity(n) a stupid mistake, Syn. imbecility, folly, foolishness, betise
stupidly(adv) in a stupid manner, Syn. doltishly
unintelligent(adj) lacking intelligence, Syn. stupid, Ant. intelligent

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Stupid

a. [ L. stupidus, fr. stupere to be stupefied: cf. F. stupide. ] 1. Very dull; insensible; senseless; wanting in understanding; heavy; sluggish; in a state of stupor; -- said of persons. [ 1913 Webster ]

O that men . . . should be so stupid grown . . .
As to forsake the living God! Milton. [ 1913 Webster ]

With wild surprise,
A moment stupid, motionless he stood. Thomson. [ 1913 Webster ]

2. Resulting from, or evincing, stupidity; formed without skill or genius; dull; heavy; -- said of things. [ 1913 Webster ]

Observe what loads of stupid rhymes
Oppress us in corrupted times. Swift. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Simple; insensible; sluggish; senseless; doltish; sottish; dull; heavy; clodpated. -- Stu"pid*ly adv. -- Stu"pid*ness, n. [ 1913 Webster ]

Stupidity

n. [ L. stupiditas: cf. F. stupidité. ] 1. The quality or state of being stupid; extreme dullness of perception or understanding; insensibility; sluggishness. [ 1913 Webster ]

2. Stupor; astonishment; stupefaction. [ R. ] [ 1913 Webster ]

A stupidity
Past admiration strikes me, joined with fear. Chapman. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bèn, ㄅㄣˋ, ] stupid; foolish; silly; slow-witted; clumsy #5,752 [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] stupid #14,701 [Add to Longdo]
[měng, ㄇㄥˇ, ] stupid #18,906 [Add to Longdo]
愚笨[yú bèn, ㄩˊ ㄅㄣˋ,  ] stupid #48,534 [Add to Longdo]
愚人[yú rén, ㄩˊ ㄖㄣˊ,  ] stupid person; ignoramus #50,442 [Add to Longdo]
傻蛋[shǎ dàn, ㄕㄚˇ ㄉㄢˋ,  ] stupid young fellow; idiot #53,775 [Add to Longdo]
愚昧无知[yú mèi wú zhī, ㄩˊ ㄇㄟˋ ㄨˊ ㄓ,     /    ] stupid and ignorant (成语 saw) #64,295 [Add to Longdo]
蠢笨[chǔn bèn, ㄔㄨㄣˇ ㄅㄣˋ,  ] stupid #93,110 [Add to Longdo]
糊糊涂涂[hú hu tū tū, ㄏㄨˊ ㄏㄨ˙ ㄊㄨ ㄊㄨ,    ] stupid; dumb #120,724 [Add to Longdo]
鲁钝[lǔ dùn, ㄌㄨˇ ㄉㄨㄣˋ,   /  ] stupid; slow on the uptake #148,924 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
下らない[くだらない, kudaranai] TH: งี่เง่า  EN: stupid

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blödmann { m }; Dummkopf { m }stupid idiot; stupid [Add to Longdo]
dumm { adj } | dümmer | am dümmstenstupid | more stupid | most stupid [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
馬鹿(P);莫迦(oK);破家[ばか(P);バカ, baka (P); baka] (n) (1) fool; idiot; (2) trivial matter; folly; absurdity; (adj-na) (3) foolish; stupid; dull; absurd; ridiculous; (n) (4) (abbr) (See 馬鹿貝) surf clam; (P) #10,495 [Add to Longdo]
遅い(P);鈍い;晩い;遲い(oK)[おそい, osoi] (adj-i) (1) (遅い, 鈍い only) slow; (2) late (e.g. "late at night"); (3) (遅い, 鈍い only) too late; (4) (遅い, 鈍い only) (arch) dull; stupid; (P) #11,196 [Add to Longdo]
無知(P);無智[むち, muchi] (adj-na, n) ignorance; innocence; stupidity; (P) #16,523 [Add to Longdo]
[ぐ, gu] (n, adj-na) (1) foolishness; silliness; stupidity; folly; (2) (arch) (hum) I; me; (P) #17,420 [Add to Longdo]
しようも無い;しょうも無い;仕様もない;仕様も無い[しようもない(しようも無い;仕様もない;仕様も無い);しょうもない(しょうも無い;仕様もない;仕様も無い), shiyoumonai ( shiyoumo nai ; shiyou monai ; shiyou mo nai ); shoumonai ( shoumo nai] (exp, adj-i) (1) (uk) (See 仕様が無い) useless; stupid; good-for-nothing; (2) having no way to do ... [Add to Longdo]
すっとこどっこい[suttokodokkoi] (n, adj-na) idiot; fool; idiocy; stupidity [Add to Longdo]
とろい[toroi] (adj-i) slow (slightly pejorative); dull; stupid [Add to Longdo]
とろくさい;トロくさい[torokusai ; toro kusai] (adj-i) (derog) (See とろい) dull; slow; stupid [Add to Longdo]
ぱあ[paa] (n, adj-na) (1) (See じゃん拳) paper (in rock, paper, scissors); (2) disappearing completely; (3) foolishness; stupidity [Add to Longdo]
アーパー[a-pa-] (n) (sl) stupid person; dummy; dolt [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top