ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sagacious

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sagacious-, *sagacious*, sagaciou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sagacious(adj) เฉียบแหลม, See also: มีไหวพริบปฏิภาณ, เฉลียวฉลาดและตัดสินใจได้ดี
sagaciously(adv) อย่างฉลาด
sagaciousness(n) ความเฉียบแหลม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sagacious(ซะเก'เชิส) adj. ฉลาด, เฉียบแหลม, หลักแหลม, มีไหวพริบ., See also: sagaciousness n., Syn. shrewd, wise, intelligent

English-Thai: Nontri Dictionary
sagacious(adj) หลักแหลม, เฉลียวฉลาด, เฉียบแหลม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉลาด[chalāt] (adj) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd  FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux
หัวแหลม[hūalaēm] (adj) EN: sharp ; smart ; clever ; sagacious ; shrewd
เค็ม[khem] (adj) EN: shrewd ; sharp ; sagacious  FR: astucieux ; habile ; sagace
คม[khom] (adj) EN: keen ; clever ; bright ; intelligent ; witty ; sagacious ; acute  FR: spirituel ; astucieux ; perspicace
หลักแหลม[laklaēm] (adj) EN: brilliant ; sharp ; keen ; clever ; shrewd ; smart ; astute ; sagacious ; penetrating   FR: perspicace ; pénétrant (fig.) ; sagace ; spirituel ; brillant
ปราดเปรื่อง[prātpreūang] (adj) EN: brilliant ; bright ; sharp ; quick-witted ; smart ; clever ; sagacious ; intelligent
ไหวพริบดี[waiphrip dī] (v) EN: be sharp ; be witty ; be clever ; be sagacious ; be keen ; be smart  FR: faire preuve de sagacité

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sagacious (j) sˈəgˈɛɪʃəs (s @1 g ei1 sh @ s)
sagaciously (a) sˈəgˈɛɪʃəsliː (s @1 g ei1 sh @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
賢しい[さかしい, sakashii] (adj-i) (uk) sagacious; intelligent [Add to Longdo]
知余って勇足らず[ちあまってゆうたらず, chiamatteyuutarazu] (exp) lacking boldness by being too sagacious; being too sagacious to be bold [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sagacious \Sa*ga"cious\, a. [L. sagax, sagacis, akin to sagire
   to perceive quickly or keenly, and probably to E. seek. See
   {Seek}, and cf. {Presage}.]
   1. Of quick sense perceptions; keen-scented; skilled in
    following a trail.
    [1913 Webster]
 
       Sagacious of his quarry from so far. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, of quick intellectual perceptions; of keen
    penetration and judgment; discerning and judicious;
    knowing; far-sighted; shrewd; sage; wise; as, a sagacious
    man; a sagacious remark.
    [1913 Webster]
 
       Instinct . . . makes them, many times, sagacious
       above our apprehension.        --Dr. H. More.
    [1913 Webster]
 
       Only sagacious heads light on these observations,
       and reduce them into general propositions. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Shrewd}.
     [1913 Webster] -- {Sa*ga"cious*ly}, adv. --
     {Sa*ga"cious*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sagacious
   adj 1: acutely insightful and wise; "much too perspicacious to
       be taken in by such a spurious argument"; "observant and
       thoughtful, he was given to asking sagacious questions";
       "a source of valuable insights and sapient advice to
       educators" [syn: {perspicacious}, {sagacious}, {sapient}]
   2: skillful in statecraft or management; "an astute and
     sagacious statesman"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top