Search result for

negligence

(56 entries)
(0.0075 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -negligence-, *negligence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
negligence[N] ความไม่เอาใจใส่, See also: ความประมาท, ความหละหลวม, การละเลย, การไม่เอาใจใส่, Syn. carelessness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
negligence(เนก'ลิเจินซฺ) n. ความละเลย,ความไม่สนใจ,

English-Thai: Nontri Dictionary
negligence(n) ความเพิกเฉย,ความละเลย,การทอดทิ้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
negligenceความประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Negligence Clauseข้อกำหนดความประมาทเลินเล่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
negligence liability, avoidance ofการหลีกเลี่ยงความรับผิดเนื่องจากประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
negligence per seความประมาทอยู่ในตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
negligence, collateralการร่วมกันประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
negligence, contributoryการที่ต่างฝ่ายต่างประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
negligence, criminalความประมาททางอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
negligence, degree ofระดับขั้นของความประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
negligence, estoppel byการถูกตัดบทเพราะความประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
negligence, grossการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Negligenceความประมาท [TU Subject Heading]
Negligence, Criminalความประมาทในทางอาญา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And that is thanks to your negligence.และก็ขอขอบคุณสำหรับความไม่เอาใจใส่ของคุณ Everybody Ought to Have a Maid (2009)
Bixton organic is not liable foany negligence on his part.บิกซ์ตัน ออแกนิคไม่มีส่วนรับผิดชอบ กับความผิดพลาดในส่วนของเขา Bad Seed (2009)
Attained said former status when she was fired from the DCFS for gross negligence.แอทเทนบอกว่าสถานะก่อนหน้า ที่เธอจะถูกไล่ออกจาก DCFS เพราะทำงานหละหลวม Reckoner (2009)
"What about criminal negligence?" And no-one...?- "แล้วความผิดอาญาล่ะ?" - และไม่มีใครเลยเหรอ... A561984 (2009)
Your negligenceความไม่เอาใจใส่ของคุณ Aftermath (2010)
I am not gonna sue you for gross criminal negligence.ฉันจะไปฟ้องคุณ โทษฐานที่ละเลยการฆาตรกรรม Murder House (2011)
It's negligence.มันเป็นความละเลยของฉันเองค่ะ Protect the Boss (2011)
We compare the negligence of each. The factory wants compensation.เราเทียบแล้วว่าแต่ละฝ่ายก็ประมาทเลินเล่อ โรงงานต้องการค่าชดเชย Can You Hear My Heart? (2011)
The breach may be in the form of negligence.The breach may be in the form of negligenceSomething Borrowed (2011)
89 days ago, one boy died due to your negligence.89 วันที่แล้ว เด็กคนหนึ่งตาย เพราะความไม่ใส่ใจของคุณ Broken (2013)
How many more must die because of your negligence?จะให้มีอีกสักกี่คนที่ต้องตาย... เพราะความไม่เอาใจใส่ของคุณ Stonehearst Asylum (2014)
Few things surprise me anymore, Mr. Lowe, but this level of negligence is fucking breathtaking.ยังมีบางอย่างที่ทำให้ฉันประหลาดใจอยู่อีกนิดหน่อย คุณโลว์ แต่ความเสียหายจากการละเลยนี่มันน่าใจหาย Trompe L'Oeil (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
negligenceI'm displeased at your negligence.
negligenceThe accident happened because of the driver's negligence.
negligenceThe accident stemmed from her negligence.
negligenceThe accident was due to the negligence of the caretaker.
negligenceThere's no room for excuses when it comes to your negligence, is there?
negligenceThis failure was brought about by your own negligence.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะล่า[v.] (chalā) EN: be complacent ; be careless ; be negligent ; be unattentive   FR: faire preuve de négligence ; se montrer négligent
โดยประมาท[adv.] (dōi pramāt) EN: in negligence ; negligently   FR: négligemment
การประมาท[n.] (kān pramāt) EN: negligence   FR: négligence [f]
ความละเลย[n.] (khwām laloēi) EN: neglect ; negligence   FR: négligence [f]
ความประมาท[n.] (khwām pramāt) EN: negligence   FR: négligence [f]
ความประมาททางอาญา[n. exp.] (khwām pramāt thāng āyā) EN: criminal negligence   

CMU English Pronouncing Dictionary
NEGLIGENCE    N EH1 G L AH0 JH AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
negligence    (n) (n e1 g l i jh @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fahrlässigkeit {f} | grobe Fahrlässigkeit {f} | den Vorwurf grober Fahrlässigkeit erhebennegligence | gross negligence | to allege criminal negligence [Add to Longdo]
Nachlässigkeit {f} | Nachlässigkeiten {pl}negligence | negligences [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
過失犯[かしつはん, kashitsuhan] (n) crime of negligence; careless offense; careless offence [Add to Longdo]
過怠[かたい, katai] (n) negligence; carelessness; mistake [Add to Longdo]
緩怠[かんたい, kantai] (adj-na,n) laxity; negligence [Add to Longdo]
閑却[かんきゃく, kankyaku] (n,vs) negligence; disregard [Add to Longdo]
業務上過失[ぎょうむじょうかしつ, gyoumujoukashitsu] (n) (professional) negligence [Add to Longdo]
業務上過失致死[ぎょうむじょうかしつちし, gyoumujoukashitsuchishi] (n) professional negligence resulting in death [Add to Longdo]
業務上過失致死傷[ぎょうむじょうかしつちししょう, gyoumujoukashitsuchishishou] (n) professional negligence resulting in injury or death [Add to Longdo]
自損事故[じそんじこ, jisonjiko] (n) self-inflicted accident; traffic accident where injury is caused by one's own negligence; one-car accident [Add to Longdo]
失着[しっちゃく, shicchaku] (n) mistake; negligence [Add to Longdo]
手抜き[てぬき, tenuki] (n,vs) (1) omitting crucial steps; cutting corners; skimping; (2) intentional negligence; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疏略[shū, ㄕㄨlu:e4, ] negligence; to neglect inadvertently [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Negligence \Neg"li*gence\, n. [F. n['e]gligence, L.
   negligentia.]
   The quality or state of being negligent; lack of due
   diligence or care; omission of duty; habitual neglect;
   heedlessness.
   [1913 Webster]
 
   2. An act or instance of negligence or carelessness.
    [1913 Webster]
 
       remarking his beauties, . . . I must also point out
       his negligences and defects.     --Blair.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) The omission of the care usual under the
    circumstances, being convertible with the Roman {culpa}. A
    specialist is bound to higher skill and diligence in his
    specialty than one who is not a specialist, and liability
    for negligence varies acordingly.
    [1913 Webster]
 
   {Contributory negligence}. See under {Contributory}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Neglect; inattention; heedlessness; disregard; slight.
 
   Usage: {Negligence}, {Neglect}. These two words are freely
      interchanged in our older writers; but a distinction
      has gradually sprung up between them. As now generally
      used, negligence is the habit, and neglect the act, of
      leaving things undone or unattended to. We are
      negligent as a general trait of character; we are
      guilty of neglect in particular cases, or in reference
      to individuals who had a right to our attentions.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 negligence
   n 1: failure to act with the prudence that a reasonable person
      would exercise under the same circumstances [syn:
      {negligence}, {carelessness}, {neglect}, {nonperformance}]
   2: the trait of neglecting responsibilities and lacking concern
     [syn: {negligence}, {neglect}, {neglectfulness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top