Search result for

shrewd

(57 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shrewd-, *shrewd*, shrew
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shrewd    [ADJ] หลักแหลม, See also: มีไหวพริบ, ฉลาดเฉลียว, Syn. astute, acute, sharp, keen
shrewd    [ADJ] มีเล่ห์เหลี่ยม, Syn. crafty, cagey
shrewdness    [N] ความเฉลียวฉลาด, Syn. astuteness, sharpness
shrewdness    [N] ความมุ่งร้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shrewd(ชรูด) adj. เฉียบแหลม,หลักแหลม,เฉลียวฉลาด,ว่องไว,ร้ายแรง,มุ่งร้าย., See also: shrewdness n., Syn. cunning,knowing,keen,sharp

English-Thai: Nontri Dictionary
shrewd(adj) สุขุม,ฉลาด,หลักแหลม,เฉลียวฉลาด
shrewdness(n) ความสุขุม,ความฉลาด,ความหลักแหลม,ความเฉลียวฉลาด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A shrewd observation, Master Kenobi.เป็นข้อสังเกตที่หลักแหลมมาก อาจารย์เคโนบี The Gungan General (2009)
Shrewd maneuvering, if ever I saw it!มันเป็นแผนการที่เยี่ยมมากต่างหากล่ะ Delicate Things (2010)
Shrewd.ฉลาดแฮะ The 21-Second Excitation (2010)
As you know, I'm shameless and shrewd, so it's not a big deal for me to get married to Woo Young's cousin.อย่างที่คุณรู้ ฉันร้ายกาจและก้าวร้าว การพบวูยองหลังจากที่แต่งงานแล้วมันไม่ยากสำหรับฉัน Episode #1.7 (2010)
It's pretty shrewd.เธอช่างเป็นผู้หญิงที่ร้ายเหลือเกิน Rhodes to Perdition (2011)
Gaius is shrewd. You must take care.ไกอัสเป็นคนฉลาด เจ้าต้องระวังตัว A Servant of Two Masters (2011)
Guinevere has proved herself a valuable support and shrewd counsellor these past few months.เกวนนิเวียได้พิสูจน์ตัวเองแล้ว ว่าเป็นผู้สนับสนุนที่มีค่า และที่ปรึกษาที่หลักแหลม ในหลายเดือนที่ผ่านมา Lancelot du Lac (2011)
Folklore? Coelho is desired. Because of his shrewdness enough just to overcome fear.ในนิทานทั่วไป กระต่ายน่ะมักใช้ไหวพริบ Mirror Mirror (2012)
we've met. A shrewd man.รู้จัก เราเคยพบกัน ฉลาดเอาการเลยทีเดียว The Old Gods and the New (2012)
I'm no match for a shrewd, international hedge fund billionaire.ผมไม่กล้าไปเปรียบเทียบกับ โคตรอภิมหาเศรษฐี ระดับโลกอย่างคุณหรอก In Extremis (2013)
Very shrewd, Jake Bohm, very shrewd indeed.หลักแหลมมาก เจค บอห์ม Clockwork (2013)
I, too, can be shrewd.ฉันเองก็สามารถหลักแหลมได้เหมือนกัน Clockwork (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shrewdHe is shrewd and calculating.
shrewdHe may be a poor talker and far from shrewd, but I like him all the better for that.
shrewdHis shrewdness marks John for success.
shrewdI am no match for him in diplomatic shrewdness.
shrewdThey are shrewd in trade.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวใส    [ADJ] shrewd, See also: bright, resourceful, Syn. ฉลาด, Example: พ่อค้าหัวใสแอบขึ้นราคาสินค้า, Thai definition: ที่มีไหวพริบเข้าใจคิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉลาด[adj.] (chalāt) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd   FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux
เฉลียว[v.] (chalīo) EN: realize suddenly ; have an intuition ; be perceptive ; discern ; be shrewd   FR: avoir une intuition ; réaliser soudainement ; se rendre compte
ชาญฉลาด[adv.] (chānchalāt ) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly   FR: intelligemment ; ingénieusement
เฉียบแหลม[adj.] (chīeplaēm) EN: bright ; clever ; smart ; keen ; shrewd ; astute ; acute   FR: subtil ; sagace
หัวแหลม[adj.] (hūalaēm) EN: sharp ; smart ; clever ; sagacious ; shrewd   
เค็ม [adj.] (khem) EN: shrewd ; sharp ; sagacious   FR: astucieux ; habile ; sagace
แหลมคม[adj.] (laēmkhom) EN: sharp ; clever ; shrewd   FR: astucieux
หลักแหลม[adj.] (laklaēm) EN: brilliant ; sharp ; keen ; clever ; shrewd ; smart ; astute ; sagacious ; penetrating   FR: perspicace ; pénétrant (fig.) ; sagace ; spirituel ; brillant
รู้มาก[adj.] (rūmāk) EN: shrewd ; selfish ; greedy   FR: profiteur ; intéressé

CMU English Pronouncing Dictionary
SHREWD    SH R UW1 D
SHREWDLY    SH R UW1 D L IY0
SHREWDEST    SH R UW1 D AH0 S T
SHREWDNESS    SH R UW1 D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shrewd    (j) (sh r uu1 d)
shrewder    (j) (sh r uu1 d @ r)
shrewdly    (a) (sh r uu1 d l ii)
shrewdest    (j) (sh r uu1 d i s t)
shrewdness    (n) (sh r uu1 d n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schlau; scharfsinnig; klug {adj} | schlauer; scharfsinniger; klüger | am schlauesten; am scharfsinnigsten; am klügstenshrewd | shrewder | shrewdest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がっちり[, gacchiri] (adv,n,vs) solidly built; tightly; shrewd; calculating; (P) [Add to Longdo]
ちゃっかり[, chakkari] (adv,n,vs) shrewd; calculating; nervy; cheeky [Add to Longdo]
穎悟[えいご, eigo] (adj-na,n) intelligent; shrewd [Add to Longdo]
鋭い[するどい, surudoi] (adj-i) (1) sharp (blade); pointed; (2) sharp (pain); stabbing; cutting (remark); stinging; pointed (question or look); screeching (noise); (3) perceptive; keen; quick (mind); astute; shrewd; discerning; (4) nimble; agile; quick; (P) [Add to Longdo]
機才[きさい, kisai] (n) shrewdness [Add to Longdo]
機敏[きびん, kibin] (adj-na,n) clever; shrewd; canny; smart; quick; prompt; (P) [Add to Longdo]
虚々実々;虚虚実実[きょきょじつじつ, kyokyojitsujitsu] (n,adj-no) full of wiles and tricks; match between persons equal in shrewdness mobilizing all the tricks each can muster; shrewdly avoiding the opponent's strong points and attacking its weaknesses [Add to Longdo]
虚虚実実の戦い;虚々実々の戦い[きょきょじつじつのたたかい, kyokyojitsujitsunotatakai] (exp) match between persons equal in shrewdness [Add to Longdo]
強か者;したたか者;健か者;健者[したたかもの, shitatakamono] (n) (1) strong-willed person; old hand; shrewd rascal; wily fox; desperate character; formidable woman; (2) strong man; brave man [Add to Longdo]
業師[わざし, wazashi] (n) tricky wrestler; shrewd fellow [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老辣[lǎo là, ㄌㄠˇ ㄌㄚˋ, ] shrewd and ruthless; efficient and unscruplous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shrewd \Shrewd\, a. [Compar. {Shrewder}; superl. {Shrewdest}.]
   [Originally the p. p. of shrew, v.t.]
   1. Inclining to shrew; disposing to curse or scold; hence,
    vicious; malicious; evil; wicked; mischievous; vexatious;
    rough; unfair; shrewish. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       [Egypt] hath many shrewd havens, because of the
       great rocks that ben strong and dangerous to pass
       by.                  --Sir J.
                          Mandeville.
    [1913 Webster]
 
       Every of this happy number
       That have endured shrewd days and nights with us.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Artful; wily; cunning; arch.
    [1913 Webster]
 
       These women are shrewd tempters with their tongues.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Able or clever in practical affairs; sharp in business;
    astute; sharp-witted; sagacious; keen; as, a shrewd
    observer; a shrewd design; a shrewd reply.
    [1913 Webster]
 
       Professing to despise the ill opinion of mankind
       creates a shrewd suspicion that we have deserved it.
                          --Secker.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Keen; critical; subtle; artful; astute; sagacious;
     discerning; acute; penetrating.
 
   Usage: {Shrewd}, {Sagacious}. One who is shrewd is keen to
      detect errors, to penetrate disguises, to foresee and
      guard against the selfishness of others. Shrewd is a
      word of less dignity than sagacious, which implies a
      comprehensive as well as penetrating mind, whereas
      shrewd does not.
      [1913 Webster] -- {Shrewd"ly}, adv. -- {Shrewd"ness},
      n.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shrewd
   adj 1: marked by practical hardheaded intelligence; "a smart
       businessman"; "an astute tenant always reads the small
       print in a lease"; "he was too shrewd to go along with
       them on a road that could lead only to their overthrow"
       [syn: {astute}, {sharp}, {shrewd}]
   2: used of persons; "the most calculating and selfish men in the
     community" [syn: {calculating}, {calculative}, {conniving},
     {scheming}, {shrewd}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top