ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shrewd

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shrewd-, *shrewd*, shrew
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shrewd(adj) หลักแหลม, See also: มีไหวพริบ, ฉลาดเฉลียว, Syn. astute, acute, sharp, keen
shrewd(adj) มีเล่ห์เหลี่ยม, Syn. crafty, cagey
shrewdness(n) ความเฉลียวฉลาด, Syn. astuteness, sharpness
shrewdness(n) ความมุ่งร้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shrewd(ชรูด) adj. เฉียบแหลม, หลักแหลม, เฉลียวฉลาด, ว่องไว, ร้ายแรง, มุ่งร้าย., See also: shrewdness n., Syn. cunning, knowing, keen, sharp

English-Thai: Nontri Dictionary
shrewd(adj) สุขุม, ฉลาด, หลักแหลม, เฉลียวฉลาด
shrewdness(n) ความสุขุม, ความฉลาด, ความหลักแหลม, ความเฉลียวฉลาด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've a damn shrewd idea that you are trying to work your ticket.ฉันเคยมีความคิดที่ฉลาด ประณาม ว่าคุณกำลังพยายามที่จะทำงาน ตั๋วของคุณ How I Won the War (1967)
-A shrewd observation -Thank you, Your Excellency- observation เฉียบแหลม-ซึ่งแสดงความขอบคุณ, คำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูงของคุณ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Mr. Gandhi is as shrewd a man as you will ever meet however otherworldly he may seem.คานธีเป็นคนฉลาด กว่าใครที่คุณเคยเจอ ถึงเขาจะดูแปลกๆ Gandhi (1982)
You're a very shrewd mammal.นายเป็นพวกเลี้ยงลูกด้วยนมที่เหลี่ยมจัด. Ice Age (2002)
Shrewd judge of human nature that I am, การพิจารณาอย่างสุขุมเรื่องธรรมชาติของมนุษย์แบบที่ผมเป็น Hope Springs (2003)
A shrewd observation, Master Kenobi.เป็นข้อสังเกตที่หลักแหลมมาก อาจารย์เคโนบี The Gungan General (2009)
Shrewd maneuvering, if ever I saw it!มันเป็นแผนการที่เยี่ยมมากต่างหากล่ะ Delicate Things (2010)
Guinevere has proved herself a valuable support and shrewd counsellor these past few months.เกวนนิเวียได้พิสูจน์ตัวเองแล้ว ว่าเป็นผู้สนับสนุนที่มีค่า และที่ปรึกษาที่หลักแหลม ในหลายเดือนที่ผ่านมา Lancelot du Lac (2011)
we've met. A shrewd man.รู้จัก เราเคยพบกัน ฉลาดเอาการเลยทีเดียว The Old Gods and the New (2012)
Very shrewd, Jake Bohm, very shrewd indeed.หลักแหลมมาก เจค บอห์ม Clockwork (2013)
Had I a shrewd quartermaster right now, he would tell me that I can't let what you did stand.ตอนนี้ข้ามีนายทหารฝ่ายพลาธิการ ที่ฉลาดหลักแหลมแล้ว เขาบอกข้าว่าข้าจุดยืนอะไรของเจ้า ที่ปล่อยเอาไว้ไม่ได้ VIII. (2014)
MORIGUCHI'S SHREWD COMMENT(ความคิดเห็นมุ่งร้ายของโมริงุจิ) Values (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shrewdHe is shrewd and calculating.
shrewdHe may be a poor talker and far from shrewd, but I like him all the better for that.
shrewdHis shrewdness marks John for success.
shrewdI am no match for him in diplomatic shrewdness.
shrewdThey are shrewd in trade.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวใส(adj) shrewd, See also: bright, resourceful, Syn. ฉลาด, Example: พ่อค้าหัวใสแอบขึ้นราคาสินค้า, Thai Definition: ที่มีไหวพริบเข้าใจคิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉลาด[chalāt] (adj) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd  FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux
เฉลียว[chalīo] (v) EN: realize suddenly ; have an intuition ; be perceptive ; discern ; be shrewd  FR: avoir une intuition ; réaliser soudainement ; se rendre compte
ชาญฉลาด[chānchalāt] (adv) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly  FR: intelligemment ; ingénieusement
เฉียบแหลม[chīeplaēm] (adj) EN: bright ; clever ; smart ; keen ; shrewd ; astute ; acute  FR: subtil ; sagace
หัวแหลม[hūalaēm] (adj) EN: sharp ; smart ; clever ; sagacious ; shrewd
เค็ม[khem] (adj) EN: shrewd ; sharp ; sagacious  FR: astucieux ; habile ; sagace
แหลมคม[laēmkhom] (adj) EN: sharp ; clever ; shrewd  FR: astucieux
หลักแหลม[laklaēm] (adj) EN: brilliant ; sharp ; keen ; clever ; shrewd ; smart ; astute ; sagacious ; penetrating   FR: perspicace ; pénétrant (fig.) ; sagace ; spirituel ; brillant
รู้มาก[rūmāk] (adj) EN: shrewd ; selfish ; greedy  FR: profiteur ; intéressé

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
shrewd
shrewdly
shrewdest
shrewdness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shrewd
shrewder
shrewdly
shrewdest
shrewdness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老辣[lǎo là, ㄌㄠˇ ㄌㄚˋ,  ] shrewd and ruthless; efficient and unscruplous #55,665 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schlau; scharfsinnig; klug { adj } | schlauer; scharfsinniger; klüger | am schlauesten; am scharfsinnigsten; am klügstenshrewd | shrewder | shrewdest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鋭い[するどい, surudoi] (adj-i) (1) sharp (blade); pointed; (2) sharp (pain); stabbing; cutting (remark); stinging; pointed (question or look); screeching (noise); (3) perceptive; keen; quick (mind); astute; shrewd; discerning; (4) nimble; agile; quick; (P) #14,049 [Add to Longdo]
がっちり[gacchiri] (adv, n, vs) solidly built; tightly; shrewd; calculating; (P) [Add to Longdo]
ちゃっかり[chakkari] (adv, n, vs) shrewd; calculating; nervy; cheeky [Add to Longdo]
穎悟[えいご, eigo] (adj-na, n) intelligent; shrewd [Add to Longdo]
機才[きさい, kisai] (n) shrewdness [Add to Longdo]
機敏[きびん, kibin] (adj-na, n) clever; shrewd; canny; smart; quick; prompt; (P) [Add to Longdo]
虚々実々;虚虚実実[きょきょじつじつ, kyokyojitsujitsu] (n, adj-no) full of wiles and tricks; match between persons equal in shrewdness mobilizing all the tricks each can muster; shrewdly avoiding the opponent's strong points and attacking its weaknesses [Add to Longdo]
虚虚実実の戦い;虚々実々の戦い[きょきょじつじつのたたかい, kyokyojitsujitsunotatakai] (exp) match between persons equal in shrewdness [Add to Longdo]
強か者;したたか者;健か者;健者[したたかもの, shitatakamono] (n) (1) strong-willed person; old hand; shrewd rascal; wily fox; desperate character; formidable woman; (2) strong man; brave man [Add to Longdo]
業師[わざし, wazashi] (n) tricky wrestler; shrewd fellow [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shrewd \Shrewd\, a. [Compar. {Shrewder}; superl. {Shrewdest}.]
   [Originally the p. p. of shrew, v.t.]
   1. Inclining to shrew; disposing to curse or scold; hence,
    vicious; malicious; evil; wicked; mischievous; vexatious;
    rough; unfair; shrewish. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       [Egypt] hath many shrewd havens, because of the
       great rocks that ben strong and dangerous to pass
       by.                  --Sir J.
                          Mandeville.
    [1913 Webster]
 
       Every of this happy number
       That have endured shrewd days and nights with us.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Artful; wily; cunning; arch.
    [1913 Webster]
 
       These women are shrewd tempters with their tongues.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Able or clever in practical affairs; sharp in business;
    astute; sharp-witted; sagacious; keen; as, a shrewd
    observer; a shrewd design; a shrewd reply.
    [1913 Webster]
 
       Professing to despise the ill opinion of mankind
       creates a shrewd suspicion that we have deserved it.
                          --Secker.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Keen; critical; subtle; artful; astute; sagacious;
     discerning; acute; penetrating.
 
   Usage: {Shrewd}, {Sagacious}. One who is shrewd is keen to
      detect errors, to penetrate disguises, to foresee and
      guard against the selfishness of others. Shrewd is a
      word of less dignity than sagacious, which implies a
      comprehensive as well as penetrating mind, whereas
      shrewd does not.
      [1913 Webster] -- {Shrewd"ly}, adv. -- {Shrewd"ness},
      n.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shrewd
   adj 1: marked by practical hardheaded intelligence; "a smart
       businessman"; "an astute tenant always reads the small
       print in a lease"; "he was too shrewd to go along with
       them on a road that could lead only to their overthrow"
       [syn: {astute}, {sharp}, {shrewd}]
   2: used of persons; "the most calculating and selfish men in the
     community" [syn: {calculating}, {calculative}, {conniving},
     {scheming}, {shrewd}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top