Search result for

prom

(170 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prom-, *prom*
English-Thai: Longdo Dictionary
promise(vi vt n) ให้สัญญา, คำสัญญา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prom[N] งานเต้นรำ, Syn. ball, dance, gala
promo[ADJ] เกี่ยวกับการโฆษณา
prompt[ADJ] ฉับไว, See also: รวดเร็ว, ฉับพลัน, ทันที, Syn. quick
prompt[ADJ] ตรงต่อเวลา, See also: ตามกำหนด, Syn. punctual, timely
prompt[N] กำหนดเวลาจ่ายเงิน
prompt[N] การเตือนความจำ, Syn. reminder
prompt[VT] กระตุ้น, Syn. arouse, inspire, provoke, urge
prompt[VT] เตือนความจำ, See also: ทำให้จำได้
promise[N] คำสัญญา, See also: คำมั่นสัญญา, คำปฏิญาณ, Syn. assurance, avowal, agreement, warrant
promise[VI] สัญญา, See also: รับปาก, ให้คำมั่น, Syn. plight, engage, Ant. deny, deceive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
promหน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมได้ หมายถึง ชิปกึ่งตัวนำที่สามารถแสดงข้อมูลที่บันทึกไว้ได้ แต่จะแก้ไขแล้วบันทึกทับลงไปไม่ได้
promenade(พรอมมะเนด') n. การเดินเล่น,การเดินทอดน่อง,การเดินแสดงตัว,งานเต้นรำ vt. เดินเล่น,เดินทอดน่อง vi. เดินเล่น,เดินทอดเล่น,เดินพาเหรดในงานเต้นรำ, See also: promanader n., Syn. walk,saunter
prominence(พรอม'มะเนินซฺ) n. การนูนออก,การโผล่ออก,โหนก,ปุ่ม,เนิน,โคก., Syn. prominency
prominent(พรอม'มะเนินทฺ) adj. เด่น,เด่นชัด,สะดุดตา,มีชื่อเสียง,โด่งดัง,ยื่นออก,โผล่ออก
promiscuity(พรอมมิสคิว'อิที) n. ความสำส่อน,การสังวาสแบบสำส่อน,ความแพศยา, Syn. profligacy
promiscuous(พระมิส'คิวเอิส) adj. สำส่อน,ไม่เลือกหน้า,สับสนปนเป,ยุ่งเหยิง, See also: promiscuousness n., Syn. mixed,varied,
promise(พรอม'มิส) n. สัญญา,คำมั่นสัญญา,ลักษณะหรือท่าทีที่ดี. vt. สัญญา,ให้คำมั่นสัญญา,เป็นเครื่องบอก,รับปากจะแต่งงาน,ทำให้มั่นใจ. vi. เป็นเครื่องบอก,แสดงอาการว่าจะเป็น,
promise landn. สวรรค์,สุขาวดี
promisee(พรอมมิซี') n. ผู้รับสัญญา
promising(พรอม'มิสซิง) adj. มีอนาคตดี,มีความหวัง.

English-Thai: Nontri Dictionary
promenade(n) การเดินทอดน่อง,การเดินเล่น,การเดินเอื่อยเฉื่อย
promenade(vi) เดินทอดน่อง,เดินเล่น,นำออกเดิน
prominence(n) ความสำคัญ,
promiscuous(adj) สำส่อน,หลากหลาย,ไม่เลือกหน้า,ยุ่งเหยิง
promise(n) ข้อตกลง,คำสัญญา,คำมั่นสัญญา
promise(vt) สัญญา,ตกลง,แสดงท่าทีว่า,รับปากว่า
promising(adj) มีหวัง
promissory(adj) ซึ่งให้สัญญาไว้,ซึ่งแสดงท่าที่ว่า,ซึ่งให้คำมั่น
promontory(n) คาบสมุทร,แหลม,โหนก,ส่วนนูน
promote(vt) สนับสนุน,ส่งเสริม,เลื่อนชั้น,ก่อตั้ง,กระตุ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
PROM (programmable read-only memory)พร็อม (หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมได้) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PROM programmerพร็อมโปรแกรมเมอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
prominenceความเด่นชัด [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
prominence, laryngeal; Adam's apple; eminence, thyroid; protuberance, laryngealลูกกระเดือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prominence; promontorium; promontory; protuberanceส่วนยื่น, ส่วนนูน, ปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
promiseคำมั่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
promise of saleคำมั่นในการซื้อขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
promisory noteตั๋วสัญญาใช้เงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
promontorium; prominence; promontory; protuberanceส่วนยื่น, ส่วนนูน, ปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
promontory; prominence; promontorium; protuberanceส่วนยื่น, ส่วนนูน, ปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Promise (Law)คำมั่น (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Promissory noteตั๋วสัญญาใช้เงิน [การบัญชี]
Promissory notesตั๋วสัญญาใช้เงิน [TU Subject Heading]
Promotion (School)การเลื่อนชั้นเรียน [TU Subject Heading]
Promotionsการเลื่อนขั้น [TU Subject Heading]
promptตัวพร้อม , ข้อความพร้อมรับ [คอมพิวเตอร์]
Prompt criticalityภาวะวิกฤตพรอมต์, สถานะของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ปฏิกิริยาลูกโซ่ของการแบ่งแยกนิวเคลียสสามารถคงอยู่ต่อไปโดยพรอมต์นิวตรอนเท่านั้น
[นิวเคลียร์]
Prompt neutronsพรอมต์นิวตรอน, นิวตรอนที่ถูกปล่อยออกมาทันทีเมื่อเกิดการแบ่งแยกนิวเคลียส นิวตรอนที่เกิดจากปฏิกิริยานี้มากกว่าร้อยละ 99 เป็นพรอมต์นิวตรอน (ดู delayed neutrons ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Prompt radiationรังสีพรอมต์, รังสีที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในตอนเริ่มต้นของกระบวนการแบ่งแยกนิวเคลียสหรือหลอมนิวเคลียส โดยไม่รวมรังสีที่เกิดจากผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียส และจากปฏิกิริยาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลัง [นิวเคลียร์]
Promunciation by foreign speakersการออกเสียงโดยผู้พูดภาษาต่างประเทศ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
promise to pay (n jargon) ตั๋วสัญญาใช้เงิน
promised land (n) ดินแดนแห่งความหวัง
promising (adj) ที่สดใส
promissing[พรอมมิสซิ่ง] (adj ) การแสดงสัญญาณที่ดีหรือบ่งถึงความสำเร็จ
prompt (adj) พร้อม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Promise.สัญญา The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Pinky promise.สัญญาย่ะ Thanksgiving (2012)
I won't let you down. I promise. I know you won't.หนูจะไม่ทำให้พ่อผิดหวัง หนูสัญญา/ พ่อรู้จ๊ะ New Haven Can Wait (2008)
Well, I can't promise anything,อืมม ฉันยังสัญญาอะไรไม่ได้ทั้งนั้นอะ New Haven Can Wait (2008)
Endorse our bid, and we promise to return this placeยอมรับการประมูลของเรา และผมสัญญาว่าจะเปลี่ยนที่นี่ Chuck in Real Life (2008)
Bar. But you promised to seduce vanessaแต่คุณสัญญาแล้วหนิว่าจะทำลายเวเนสซ่า Chuck in Real Life (2008)
I'll make you a believer, I promise. What I believeผมจะทำให้พ่อเชื่อให้ดู ผมสัญญาเลย / สิ่งที่ชั้นเชื่อ Chuck in Real Life (2008)
Have to go through with what you promised.ทำตามที่พูดเอาไว้ Chuck in Real Life (2008)
No, eleanor promised that I could be in the meetingsไม่ เอลานอร์สัญญาว่าจะให้ฉันเข้าร่วมประชุม Pret-a-Poor-J (2008)
Liz and her husband are both prominent yale donors- ลิซและสามีของเธอ ทั้งคู่เป็นผู้บริจาคถาวรให้ให้กับเยล There Might be Blood (2008)
Business. Dan, I promise I'll tell dad everything tomorrowพี่แดน ฉันสัญญาว่าฉันจะบอกพ่อทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ There Might be Blood (2008)
When Chloe and I were little girls, we made a promise... neither of us would get married until we found our soul mates the one person in the whole wide world that we were destined to be with... which is why you can't take a 10-year-old on their word.เราจะไม่แต่งงานจนกว่าจะได้เจอกับเนื้อคู่ที่แท้จริง Ҩ觧ҹҨ͡Ѻͤԧ... ԢԵôŪѡ Committed (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
promAbide by your promise.
promAbility is the only factor considered in promoting employees.
promAfter weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.
promAlbert is the last person to break a promise.
promAll hope of my promotion went up in smoke after my reorganization plan fell through.
promAlways come by the time of the promise.
promA man who breaks his promises cannot be trusted.
promAn evening glow often promises good weather.
promAny doubts about the validity of this argument are promptly forgotten once we see the data.
promAnyone who has made a promise should keep it.
promAny orders you place with us will be processed promptly.
promA promise given under a threat is worthless.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยกฐานะ[V] promote, See also: raise one's position, raise one's status, Syn. เพิ่มฐานะ, เลื่อนฐานะ, Ant. ลดฐานะ, Example: ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพ.ศ.2459, Thai definition: เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ให้สูงขึ้น
รับคำ[V] promise, See also: give one's word, vow, pledge, undertake, Example: ผมแน่ใจว่าเธอต้องมา เพราะเธอรับคำเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้ว, Thai definition: แสดงว่าจะทำตามคำ
จ๊าบ[ADJ] prominent, See also: outstanding, remarkable, conspicuous, distinguished, notable, marked, Syn. เริ่ด, เลิศ, Example: เขารับบทจ๊าบเป็นโรมิโอ ที่ดูคล้ายลูกรัฐมนตรีเมืองไทยบางคน, Thai definition: เด่นสะดุดตา, Notes: (สแลง)
ความสำส่อน[N] promiscuity, Example: สังคมไทยยอมรับความสำส่อนของเพศชายได้ แต่ยอมรับให้เพศหญิงทำไม่ได้, Thai definition: การยอมให้มีการร่วมประเวณีกันโดยไม่เลือกหน้า
ส่งเสริม[V] promote, See also: raise to, advance to, Syn. สนับสนุน, เกื้อหนุน, ช่วยเหลือ
สัญญา[V] promise, See also: vow, Syn. ให้คำมั่น, รับประกัน, ให้สัญญา
หลักประกัน[N] security, See also: promise, assurance, Example: การตั้งคณะกรรมการโรงเรียนขึ้นมาคัดเลือกครูนั้น ไม่มีหลักประกันใดที่จะรับรองว่าจะไม่มีการใช้อิทธิพลจากนักการเมืองท้องถิ่น, Thai definition: หลักที่ยืนยันเพื่อความมั่นคง หรือปลอดภัย
คล่องปาก[ADV] fluently, See also: promptly, Syn. คล่อง, Ant. ติดขัด, Example: พิธีกรท่องบทให้คล่องปากก่อนออกไปหน้าเวที, Thai definition: ที่พูดคล่องอย่างไม่ติดขัด
สัตย์[N] promise, See also: pledge, oath, faith, Syn. คำมั่น, คำสาบาน, คำสัญญา, Example: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่, Thai definition: คุณลักษณะที่ประกอบด้วยความจริง ความแน่แท้ ความซื่อตรงไม่กลับเป็นอย่างอื่น
เลื่อนขั้น[V] promote, See also: elevate, upgrade, raise, Syn. เลื่อนตำแหน่ง, เลื่อนฐานะ, Example: ผู้บริหารกำลังประชุมเพื่อตัดสินว่าควรเลื่อนขั้นให้เขาหรือไม่, Thai definition: ย้ายขึ้นไปรับตำแหน่งที่สูงขึ้นกว่าเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession   FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
บัญญัติ[v.] (banyat) EN: enact ; prescribe ; legislate ; decree ; lay down ; formulate ; ordain ; regulate   FR: décréter ; promulguer ; légiférer ; ordonner
เบี้ยว[v. exp.] (bīo) EN: break a promise ; break an agreement ; not keep a promise ; deny ; refuse to admit   FR: renier sa parole
บอกบท[v.] (bøkbot) EN: prompt   
เฉลียว[adj.] (chalīo) EN: perceptive   FR: vif ; prompt
ฉับ[adv.] (chap) EN: abruptly ; suddenly ; expeditiously ; immediately ; promptly ; speedily ; quickly   FR: soudainement ; abruptement
ฉับพลัน[adv.] (chapphlan) EN: at once ; abruptly ; all of a sudden ; promptly ; suddenly   FR: sur le champ ; instantanément ; soudainement ; subitement ; brusquement
เชียร์[v.] (chīa) EN: cheer ; support ; boost ; promote ; encourage   FR: encourager ; supporter
ได้ดี[v.] (dāi dī) EN: be successful ; attain prominence ; meet the success   FR: réussir
ได้ดิบได้ดี[v. exp.] (dāi dip dāi dī) EN: be successful ; attain prominence ; meet the success   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROM    P R AA1 M
PROMS    P R AA1 M Z
PROMO    P R OW1 M OW2
PROMOS    P R OW1 M OW2 Z
PROMPT    P R AA1 M P T
PROMUS    P R OW1 M AH0 S
PROMPTS    P R AA1 M P T S
PROMOTE    P R AH0 M OW1 T
PROMPTS    P R AA1 M P S
PROMISE    P R AA1 M AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prom    (n) (p r o1 m)
proms    (n) (p r o1 m z)
prompt    (v) (p r o1 m p t)
promise    (v) (p r o1 m i s)
promote    (v) (p r @1 m ou1 t)
prompts    (v) (p r o1 m p t s)
promised    (v) (p r o1 m i s t)
promises    (v) (p r o1 m i s i z)
promoted    (v) (p r @1 m ou1 t i d)
promoter    (n) (p r @1 m ou1 t @ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
Prominente(n) |der/die, pl. Prominente| บุคคลที่มีชื่อเสียง คนดัง , See also: ein Prominenter
promovieren(vi) |promovierte, hat promoviert| ศึกษาหรือเรียนระดับปริญญาเอก เช่น Meine Schwester promovierte im Jahr 1991 an der Mahidol Universität. น้องสาวของผมเรียนจบระดับปริญญาเอกจากที่มหาวิทยาลัยมหิดลในปี 1991, See also: S. eine Doktorarbeit machen,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
feierlicher Abschluss (im Seniorjahr der High School)prom night [Add to Longdo]
Promenade {f}; Allee {f}mall; prom; promenade [Add to Longdo]
Promenade {f}alameda [Add to Longdo]
Promenade {f}boardwalk [Add to Longdo]
Promenade {f}boardwalks [Add to Longdo]
Promenadenkonzert {n}prom [Add to Longdo]
Promille {f} | 1/1000 Promille; bei Lösungen: mg/lper mille | parts per million (ppm) [Add to Longdo]
Prominente {m,f}; Prominenterprominent [Add to Longdo]
Prominente {m,f}; Prominenter | Prominenten {pl}socialite | socialites [Add to Longdo]
Prominenten {pl}well-known people [Add to Longdo]
Prominenz {f}notables [Add to Longdo]
Promiskuität {f}; häufiger Partnerwechsel; sexuelle Freizügigkeit {f}promiscuity [Add to Longdo]
Promotion {f} (Universität)doctorate; PhD [Add to Longdo]
promenierendpromenading [Add to Longdo]
promeniertepromenaded [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
EEPROM[イーイープロム, i-i-puromu] (n) {comp} electrically erasable programmable read-only memory; EEPROM; E2PROM [Add to Longdo]
K−1[ケイワン, keiwan] (n) K-1 (Japanese kick-boxing promotion) [Add to Longdo]
NPO法[エヌピーオーほう, enupi-o-hou] (n) (See 特定非営利活動促進法) the NPO Law (1998); Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities [Add to Longdo]
PV[ピーブイ, pi-bui] (n) (1) (See プロモーションビデオ) promotional video; music video; (2) (See ページビュー) page view [Add to Longdo]
うなぎ上り;うなぎ登り;鰻上り;鰻登り;うなぎ昇り[うなぎのぼり, unaginobori] (n,adj-no) rapid promotion; soaring; going through the roof [Add to Longdo]
お凸(P);御凸[おでこ, odeko] (n) (1) (uk) (sens) (See 凸・でこ) brow; forehead; (2) (uk) prominent forehead; beetle brow; (3) (uk) (col) not catching anything (in fishing); (P) [Add to Longdo]
ご立派;御立派[ごりっぱ, gorippa] (adj-na) (pol) (See 立派) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate [Add to Longdo]
さくっ;サクッ[, sakutsu ; sakutsu] (adv-to) (1) (on-mim) with a crunching or grinding sound; (2) quickly; promptly; abruptly; simply; efficiently; (3) (See さくさく・1) crispily; crunchily [Add to Longdo]
ずば抜ける[ずばぬける, zubanukeru] (v1,vi) to tower above the rest; to be by far the best; to be prominent; to be outstanding; to be a cut above [Add to Longdo]
ちゃんちゃん[, chanchan] (adv,n) regularly; promptly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
促销[cù xiāo, ㄘㄨˋ ㄒㄧㄠ, / ] promote sales [Add to Longdo]
加官[jiā guān, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ, ] promotion; to take additional post [Add to Longdo]
加官进位[jiā guān jìn wèi, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄨㄟˋ, / ] promotion in official post and salary raise (成语 saw) [Add to Longdo]
加官进爵[jiā guān jìn jué, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] promotion to the nobility (成语 saw) [Add to Longdo]
加官进禄[jiā guān jìn lù, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄨˋ, / 祿] promotion in official post and salary raise (成语 saw) [Add to Longdo]
升格[shēng gé, ㄕㄥ ㄍㄜˊ, ] promotion; upgrade [Add to Longdo]
升级[shēng jí, ㄕㄥ ㄐㄧˊ, / ] promotion; upgrade; to escalate (in intensity); step up; to increase; to rise; to go up [Add to Longdo]
升迁[shēng qiān, ㄕㄥ ㄑㄧㄢ, / ] promote; promotion [Add to Longdo]
启动子[qǐ dòng zi, ㄑㄧˇ ㄉㄨㄥˋ ㄗ˙, / ] promoter [Add to Longdo]
增进[zēng jìn, ㄗㄥ ㄐㄧㄣˋ, / ] promote; enhance [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シェルプロンプト[しえるぷろんぷと, shierupuronputo] shell prompt [Add to Longdo]
システムプロンプト[しすてむぷろんぷと, shisutemupuronputo] system prompt [Add to Longdo]
プログラム可能読取り専用記憶装置[プログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] programmable read-only memory, PROM (abbr.) [Add to Longdo]
プロンプト[ぷろんぷと, puronputo] prompt [Add to Longdo]
プロンプトに対して[プロンプトにたいして, puronputo nitaishite] at the prompt [Add to Longdo]
消去及びプログラム可能読取り専用記憶装置[しょうきょおよびプログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, shoukyooyobi puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] erasable programmable read-only memory, EPROM (abbr.) [Add to Longdo]
促す[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to) [Add to Longdo]
入力促進[にゅうりょくそくしん, nyuuryokusokushin] prompt [Add to Longdo]
入力促進エコー種別[にゅうりょくそくしんエコーしゅべつ, nyuuryokusokushin eko-shubetsu] prompt and echo type [Add to Longdo]
入力要求[にゅうりょくようきゅう, nyuuryokuyoukyuu] prompt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prom
   n 1: a formal ball held for a school class toward the end of the
      academic year [syn: {promenade}, {prom}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PROM
     Partial Read Only Memory (ROM), "P-ROM"
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PROM
     Programmable Read Only Memory (ROM, IC)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top