ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

promontory

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -promontory-, *promontory*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
promontory[N] แหลม, See also: เนินที่ยื่นไปในทะเล, Syn. projection, foreland

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
promontory(พรอม'มันโทรี,-ทอรี) n. แหลม,ส่วนของแผ่นดินสูงที่ยื่นออกไปในทะเล,โหนก,ส่วนนูน, Syn. headland

English-Thai: Nontri Dictionary
promontory(n) คาบสมุทร,แหลม,โหนก,ส่วนนูน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
promontory; prominence; promontorium; protuberanceส่วนยื่น, ส่วนนูน, ปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Meet me on the open water, just yourself, no weapons, 500 meters offshore from the promontory.เจอฉันที่ทะเลเปิด มาคนเดียวนะ ห้ามพกอาวุธ 500 เมตรจากฝั่ง ทางแหลมโพรมอนโทรี่ Ice Queen (2012)
You should be like a rocky promontory against which the restless surf continually pounds.เจ้าควรจะเป็นโขดหินที่ยื่นออกไปในทะเล ปะทะกับคลื่นที่ซัดฝั่งอย่างบ้าคลั่ง ที่โหมกระหน่ำอย่างไม่หยุดหย่อน III. (2014)
Like a rocky promontory.ราวกับโขดหินที่ยื่นออกไปในทะเล IV. (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
promontoryThe boat sailed around the promontory.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวแหลม[N] headland, See also: promontory, Example: เวลาแล่นเรือผ่านหัวแหลมต้องระมัดระวังหน่อย, Thai definition: ปลายแห่งแผ่นดินที่ยื่นออกไปในน้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวแหลม[n.] (hūalaēm) EN: headland ; promontory   FR: promontoire [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
promontory    (n) prˈɒməntriː (p r o1 m @ n t r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
岬角[こうかく, koukaku] (n) (obsc) anat promontory; promontory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Promontory \Prom"on*to*ry\, n.; pl. {Promontories}. [ L.
   promonturium, promunturium; pro before + mons, montis,
   mountain: cf. F. promontoire. See {Mount}, n.]
   [1913 Webster]
   1. (Phys. Geog.) A high point of land or rock projecting into
    the sea beyond the line of coast; a headland; a high cape.
    [1913 Webster]
 
       Like one that stands upon a promontory. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Anat.) A projecting part. Especially:
    (a) The projecting angle of the ventral side of the sacrum
      where it joins the last lumbar vertebra.
    (b) A prominence on the inner wall of the tympanum of the
      ear.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Doubling \Dou"bling\, n.
   1. The act of one that doubles; a making double;
    reduplication; also, that which is doubled.
    [1913 Webster]
 
   2. A turning and winding; as, the doubling of a hunted hare;
    shift; trick; artifice. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. (Her.) The lining of the mantle borne about the shield or
    escutcheon.
    [1913 Webster]
 
   4. The process of redistilling spirits, to improve the
    strength and flavor.
    [1913 Webster]
 
   5. raising the stakes in a game, such as a card game or
    backgammon, by a factor of 2.
 
   Syn: double.
     [WordNet 1.5]
 
   {Doubling a cape}, {promontory}, etc. (Naut.), sailing around
    or passing beyond a cape, promontory, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 promontory
   n 1: a natural elevation (especially a rocky one that juts out
      into the sea) [syn: {promontory}, {headland}, {head},
      {foreland}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top