Search result for

upgrade

(65 entries)
(0.0451 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -upgrade-, *upgrade*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
upgrade[VI] ยกระดับ, See also: ยกฐานะ, ยกสถานภาพ, Syn. improve, update
upgrade[VT] ทำให้เลื่อนระดับขึ้น, See also: ทำให้พัฒนาให้ดีขึ้น, Syn. improve, update
upgrade[N] การยกระดับ, See also: การพัฒนาให้ดีขึ้น, การยกขึ้น, Syn. improvement
upgrade[N] ทางที่เป็นเนินลาดขึ้น, See also: ที่ชันขึ้น, ทางขึ้น, เนินที่สูงขึ้น, Syn. incline, slope
upgrade[ADJ] ซึ่งยกระดับ, See also: ซึ่งพัฒนาให้ดีขึ้น, Syn. upward, improved
upgrade[ADV] ในทางสูงขึ้น, See also: ในทางที่ดีขึ้น, Syn. improved
upgrader[N] ผู้ที่ยกระดับ
upgrade to[PHRV] ปรับปรุงให้ดีขึ้น, See also: ทำให้ดีขึ้น, ยกระดับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
upgrade(อัพ'เกรด) n. การลาดขึ้น,การยกระดับ,การเลื่อนขึ้น,การเพิ่มขึ้น. adj. ขึ้นเขา,ขึ้นเนิน. vt. ทำให้เลื่อนขึ้น,ยกระดับ, Syn. push

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
upgradeยกระดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
upgradeยกระดับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
upgradeยกระดับ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นั้นเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าตลอดเวลา บริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ก็พยายามพัฒนาเครื่องรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นออกมาจำหน่าย ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ก็พยายามแก้ไขปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้มีสรรถนะสูงขึ้น ผู้ใช้จึงมีภาระหนัก เพราะหลังจากซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาไม่นานฮาร์ดแวร์ก็อาจจะมีประสิทธิภาพไม่พอเพียงที่จะนำซอฟต์แวร์รุ่นใหม่มาใช้ ดังนั้นจึงต้องซื้ออุปกรณ์อื่นมาเพิ่มลงในระบบเดิม เพื่อเป็นการยกระดับให้เครื่องมีประสิทธิภาพมากขึ้น [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So on behalf of oceanic, I'd like to extend you an invitation for a little upgrade.ในช่วงหลังทางโอเชี่ยนนิค กำลังพัฒนาและอยากชวนคุณมาร่วมฟัง The Beginning of the End (2008)
Kind of upgrade?พัฒนาประเภทไหน? The Beginning of the End (2008)
Upgrades, come on.มาอัพเกรด.. เร็ว! Gamer (2009)
Why don't you upgrade a brother man?ทำไมไม่อัพเกรด น้องชายมาล่ะพี่? Gamer (2009)
What a night. Yeah, baby, it's upgrade time.เบบี้ ได้เวลาอัพเกรดแล้ว! Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Okay. Has to be server three. All right, server three was upgraded last week.อืม มันน่าจะเป็นเซิฟเวอร์เบอร์ 3 มันถึงอัพเกรดอาทิตย์ก่อน Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
- I upgraded.-ผมอัพเกรดห้อง Duplicity (2009)
- This is more than an upgrade.-นี่ยิ่งกว่าอัพเกรดเสียอีก Duplicity (2009)
It's been upgraded to a 10.9 by the guys at Harvard.ฮาร์วาร์ดเพิ่งปรับมันขึ้นเป็น 10.9 2012 (2009)
- They never have available upgrades.- พวกเขาไม่เคยมีระบบที่ดีกว่านั้น Up in the Air (2009)
you mean, like an upgrade, something with a couch and softer lighting?คุณหมายถึงแบบอัพเกรด แบบมีโซฟา แล้วก็ไฟสลัว ๆ Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
It's not a bad idea, having an upgrade available.มันก็ไม่แย่นักนะที่จะมีห้องอัพเกรดน่ะ Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
upgradeAlthough it's "Mac OS X" that doesn't mean that the Mac OS code itself has been upgraded to a new version.
upgradeIf you want to get elected you're going to have to upgrade/improve your public image.
upgradeWe will replace the current version with the upgrade.
upgradeWhy was the Japan Defense Agency upgraded to the Japanese Ministry of Defense?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลื่อนที่[V] promote, See also: upgrade, raise, advance, Syn. เลื่อนยศ, เลื่อนตำแหน่ง, เลื่อนหน้าที่, เลื่อนขั้น, Example: ปลัดเกษมได้เลื่อนที่เป็นนายอำเภอ หลังจากทำความดีความชอบมานาน, Thai definition: ได้ยศหรือบรรดาศักดิ์สูงไปกว่าเก่า
เลื่อนชั้น[V] upgrade, See also: promote, raise, elevate, Syn. เลื่อนตำแหน่ง, เลื่อนขั้น, Example: คนที่ทำงานดีก็ย่อมจะได้รับการพิจารณาจากหัวหน้าให้เลื่อนชั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัพเกรด[v.] (apkrēt) EN: upgrade   FR: mettre à jour ; évoluer
เลื่อนชั้น [v.] (leūoenchan) EN: upgrade ; promote ; raise ; elevate   
เลื่อนขั้น[v.] (leūoen khan) EN: be promoted ; get a raise ; get a promotion ; promote ; elevate ; upgrade ; raise   
เลื่อนตำแหน่ง[v. exp.] (leūoen tamnaeng) EN: get a promotion ; be promoted ; elevate ; upgrade ; raise   FR: recevoir une promotion
เลื่อนที่[v.] (leūoenthī) EN: promote ; upgrade ; raise ; advance   
ปรับ[v.] (prap) EN: improve ; better ; upgrade ; level ; fine ; adjust ; regulate   FR: ajuster ; équilibrer ; égaliser ; mettre au point ; régler ; réguler

CMU English Pronouncing Dictionary
UPGRADE    AH0 P G R EY1 D
UPGRADE    AH1 P G R EY1 D
UPGRADED    AH1 P G R EY2 D AH0 D
UPGRADER    AH1 P G R EY2 D ER0
UPGRADES    AH0 P G R EY1 D Z
UPGRADES    AH1 P G R EY2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
upgrade    (n) (uh1 p g r ei d)
upgrade    (v) (uh2 p g r ei1 d)
upgraded    (v) (uh2 p g r ei1 d i d)
upgrades    (n) (uh1 p g r ei d z)
upgrades    (v) (uh2 p g r ei1 d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Steigung {f}upgrade [Am.] [Add to Longdo]
Upgrade {n} [comp.]; verbesserte Version {f}upgrade [Add to Longdo]
Verbesserung {f} | Verbesserungen {pl}upgrade | upgrades [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アップグレード[, appugure-do] (n) upgrade [Add to Longdo]
アップグレードの準備[アップグレードのじゅんび, appugure-do nojunbi] (n) {comp} preparing to upgrade; upgrade preparation [Add to Longdo]
アップグレード手順[アップグレードてじゅん, appugure-do tejun] (n) {comp} upgrade procedures [Add to Longdo]
アップグレード版[アップグレードはん, appugure-do han] (n) {comp} upgrade version [Add to Longdo]
グレードアップ[, gure-doappu] (n,vs) upgrade (wasei [Add to Longdo]
コンペティティブアップグレード[, konpeteiteibuappugure-do] (n) {comp} competitive upgrade [Add to Longdo]
フィールドアップグレード[, fi-rudoappugure-do] (n) {comp} field upgrade [Add to Longdo]
マイナーバージョンアップ[, maina-ba-jon'appu] (n) {comp} minor upgrade (wasei [Add to Longdo]
メジャーアップグレード[, meja-appugure-do] (n) {comp} major upgrade [Add to Longdo]
上り勾配[のぼりこうばい, noborikoubai] (n) uphill grade; upgrade [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アップグレード[あっぷぐれーど, appugure-do] upgrade [Add to Longdo]
アップグレード版[アップグレードはん, appugure-do han] upgrade version [Add to Longdo]
フィールドアップグレード[ふぃーるどあっぷぐれーど, fi-rudoappugure-do] field upgrade [Add to Longdo]
メジャーアップグレード[めじゃーあっぷぐれーど, meja-appugure-do] major upgrade [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 upgrade
   n 1: an upward slope or grade (as in a road); "the car couldn't
      make it up the rise" [syn: {ascent}, {acclivity}, {rise},
      {raise}, {climb}, {upgrade}] [ant: {declension},
      {declination}, {decline}, {declivity}, {descent},
      {downslope}, {fall}]
   2: software that provides better performance than an earlier
     version did
   3: a reservation that is improved; "I got an upgrade to first
     class when coach class was full"
   4: the property possessed by a slope or surface that rises [syn:
     {upgrade}, {rise}, {rising slope}]
   5: hardware that provides better performance than an earlier
     version did
   6: the act of improving something (especially machinery) by
     raising it to a higher grade (as by adding or replacing
     components); "the power plant received a new upgrade"
   v 1: rate higher; raise in value or esteem [ant: {downgrade}]
   2: to improve what was old or outdated; "I've upgraded my
     computer so I can run better software"; "The company upgraded
     their personnel"
   3: give a promotion to or assign to a higher position; "John was
     kicked upstairs when a replacement was hired"; "Women tend
     not to advance in the major law firms"; "I got promoted after
     many years of hard work" [syn: {promote}, {upgrade},
     {advance}, {kick upstairs}, {raise}, {elevate}] [ant:
     {break}, {bump}, {demote}, {kick downstairs}, {relegate}]
   4: get better travel conditions; "I upgraded to First Class when
     Coach Class was overbooked"
   5: give better travel conditions to; "The airline upgraded me
     when I arrived late and Coach Class was full"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top