Search result for

upgrade

(65 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -upgrade-, *upgrade*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
upgrade    [VI] ยกระดับ, See also: ยกฐานะ, ยกสถานภาพ, Syn. improve, update
upgrade    [VT] ทำให้เลื่อนระดับขึ้น, See also: ทำให้พัฒนาให้ดีขึ้น, Syn. improve, update
upgrade    [N] การยกระดับ, See also: การพัฒนาให้ดีขึ้น, การยกขึ้น, Syn. improvement
upgrade    [N] ทางที่เป็นเนินลาดขึ้น, See also: ที่ชันขึ้น, ทางขึ้น, เนินที่สูงขึ้น, Syn. incline, slope
upgrade    [ADJ] ซึ่งยกระดับ, See also: ซึ่งพัฒนาให้ดีขึ้น, Syn. upward, improved
upgrade    [ADV] ในทางสูงขึ้น, See also: ในทางที่ดีขึ้น, Syn. improved
upgrader    [N] ผู้ที่ยกระดับ
upgrade to    [PHRV] ปรับปรุงให้ดีขึ้น, See also: ทำให้ดีขึ้น, ยกระดับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
upgradeยกระดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
upgradeยกระดับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
upgradeยกระดับ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นั้นเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าตลอดเวลา บริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ก็พยายามพัฒนาเครื่องรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นออกมาจำหน่าย ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ก็พยายามแก้ไขปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้มีสรรถนะสูงขึ้น ผู้ใช้จึงมีภาระหนัก เพราะหลังจากซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาไม่นานฮาร์ดแวร์ก็อาจจะมีประสิทธิภาพไม่พอเพียงที่จะนำซอฟต์แวร์รุ่นใหม่มาใช้ ดังนั้นจึงต้องซื้ออุปกรณ์อื่นมาเพิ่มลงในระบบเดิม เพื่อเป็นการยกระดับให้เครื่องมีประสิทธิภาพมากขึ้น [คอมพิวเตอร์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
upgrade(อัพ'เกรด) n. การลาดขึ้น,การยกระดับ,การเลื่อนขึ้น,การเพิ่มขึ้น. adj. ขึ้นเขา,ขึ้นเนิน. vt. ทำให้เลื่อนขึ้น,ยกระดับ, Syn. push

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yes, indeed. We're overjoyed to have traveled 11,000 miles to assist them in their struggle to upgrade themselves.นี่คือคนที่เราเต็มใจ เดินทางมาหมื่นไมล์ Casualties of War (1989)
I couldn't afford the Antenna 15 upgrade. I figured out this method--ผมไม่รับรองว่าเอนเทนน่าอัพเกรด 15 ผมสงสัยวีธีนี้ eXistenZ (1999)
You want me to deprioritise my reports until you advise of a status upgrade?เผลองีบไปแล้วตื่นขึ้นมา อยู่ที่ไหนไม่รู้ แล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมไปอยู่ที่นั่นได้ยังไง Fight Club (1999)
One has read that there have been NDR upgrades.ตนทราบว่ามีการพัฒนาเอ็น.ดี.อาร์แล้ว Bicentennial Man (1999)
I've had an upgrade.ผมไปพัฒนาตัวมา Bicentennial Man (1999)
I want to make it very clear this is an external physical upgrade only.มาทำความเข้าใจกันก่อน นี่เป็นงานปรับภาพลักษณ์ภายนอกเท่านั้น Bicentennial Man (1999)
He's had an upgrade.- เขาไปพัฒนาตัวมา Bicentennial Man (1999)
This is another upgrade.นี่คือการพัฒนาอีกขั้น Bicentennial Man (1999)
It's considerably more than an upgrade.นี่มันมากกว่าการพัฒนานะ Bicentennial Man (1999)
You need to upgrade your eyes.สายตาคุณต้องปรับแล้ว Bicentennial Man (1999)
Upgrades.พัฒนาขึ้นนี่ The Matrix Reloaded (2003)
I think I can get you an upgrade.ทางเราสามารถอัพเกรดให้คุณได้ค่ะ Wicker Park (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
upgradeAlthough it's "Mac OS X" that doesn't mean that the Mac OS code itself has been upgraded to a new version.
upgradeIf you want to get elected you're going to have to upgrade/improve your public image.
upgradeWe will replace the current version with the upgrade.
upgradeWhy was the Japan Defense Agency upgraded to the Japanese Ministry of Defense?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลื่อนที่ [V] promote, See also: upgrade, raise, advance, Syn. เลื่อนยศ, เลื่อนตำแหน่ง, เลื่อนหน้าที่, เลื่อนขั้น, Example: ปลัดเกษมได้เลื่อนที่เป็นนายอำเภอ หลังจากทำความดีความชอบมานาน, Thai definition: ได้ยศหรือบรรดาศักดิ์สูงไปกว่าเก่า
เลื่อนชั้น [V] upgrade, See also: promote, raise, elevate, Syn. เลื่อนตำแหน่ง, เลื่อนขั้น, Example: คนที่ทำงานดีก็ย่อมจะได้รับการพิจารณาจากหัวหน้าให้เลื่อนชั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัพเกรด[v.] (apkrēt) EN: upgrade   FR: mettre à jour ; évoluer
เลื่อนชั้น [v.] (leūoenchan) EN: upgrade ; promote ; raise ; elevate   
เลื่อนขั้น[v.] (leūoen khan) EN: be promoted ; get a raise ; get a promotion ; promote ; elevate ; upgrade ; raise   
เลื่อนตำแหน่ง[v. exp.] (leūoen tamnaeng) EN: get a promotion ; be promoted ; elevate ; upgrade ; raise   FR: recevoir une promotion
เลื่อนที่[v.] (leūoenthī) EN: promote ; upgrade ; raise ; advance   
ปรับ[v.] (prap) EN: improve ; better ; upgrade ; level ; fine ; adjust ; regulate   FR: ajuster ; équilibrer ; égaliser ; mettre au point ; régler ; réguler

CMU English Pronouncing Dictionary
UPGRADE    AH0 P G R EY1 D
UPGRADE    AH1 P G R EY1 D
UPGRADED    AH1 P G R EY2 D AH0 D
UPGRADER    AH1 P G R EY2 D ER0
UPGRADES    AH0 P G R EY1 D Z
UPGRADES    AH1 P G R EY2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
upgrade    (n) (uh1 p g r ei d)
upgrade    (v) (uh2 p g r ei1 d)
upgraded    (v) (uh2 p g r ei1 d i d)
upgrades    (n) (uh1 p g r ei d z)
upgrades    (v) (uh2 p g r ei1 d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Steigung {f}upgrade [Am.] [Add to Longdo]
Upgrade {n} [comp.]; verbesserte Version {f}upgrade [Add to Longdo]
Verbesserung {f} | Verbesserungen {pl}upgrade | upgrades [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アップグレード[, appugure-do] (n) upgrade [Add to Longdo]
アップグレードの準備[アップグレードのじゅんび, appugure-do nojunbi] (n) {comp} preparing to upgrade; upgrade preparation [Add to Longdo]
アップグレード手順[アップグレードてじゅん, appugure-do tejun] (n) {comp} upgrade procedures [Add to Longdo]
アップグレード版[アップグレードはん, appugure-do han] (n) {comp} upgrade version [Add to Longdo]
グレードアップ[, gure-doappu] (n,vs) upgrade (wasei [Add to Longdo]
コンペティティブアップグレード[, konpeteiteibuappugure-do] (n) {comp} competitive upgrade [Add to Longdo]
フィールドアップグレード[, fi-rudoappugure-do] (n) {comp} field upgrade [Add to Longdo]
マイナーバージョンアップ[, maina-ba-jon'appu] (n) {comp} minor upgrade (wasei [Add to Longdo]
メジャーアップグレード[, meja-appugure-do] (n) {comp} major upgrade [Add to Longdo]
上り勾配[のぼりこうばい, noborikoubai] (n) uphill grade; upgrade [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アップグレード[あっぷぐれーど, appugure-do] upgrade [Add to Longdo]
アップグレード版[アップグレードはん, appugure-do han] upgrade version [Add to Longdo]
フィールドアップグレード[ふぃーるどあっぷぐれーど, fi-rudoappugure-do] field upgrade [Add to Longdo]
メジャーアップグレード[めじゃーあっぷぐれーど, meja-appugure-do] major upgrade [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 upgrade
   n 1: an upward slope or grade (as in a road); "the car couldn't
      make it up the rise" [syn: {ascent}, {acclivity}, {rise},
      {raise}, {climb}, {upgrade}] [ant: {declension},
      {declination}, {decline}, {declivity}, {descent},
      {downslope}, {fall}]
   2: software that provides better performance than an earlier
     version did
   3: a reservation that is improved; "I got an upgrade to first
     class when coach class was full"
   4: the property possessed by a slope or surface that rises [syn:
     {upgrade}, {rise}, {rising slope}]
   5: hardware that provides better performance than an earlier
     version did
   6: the act of improving something (especially machinery) by
     raising it to a higher grade (as by adding or replacing
     components); "the power plant received a new upgrade"
   v 1: rate higher; raise in value or esteem [ant: {downgrade}]
   2: to improve what was old or outdated; "I've upgraded my
     computer so I can run better software"; "The company upgraded
     their personnel"
   3: give a promotion to or assign to a higher position; "John was
     kicked upstairs when a replacement was hired"; "Women tend
     not to advance in the major law firms"; "I got promoted after
     many years of hard work" [syn: {promote}, {upgrade},
     {advance}, {kick upstairs}, {raise}, {elevate}] [ant:
     {break}, {bump}, {demote}, {kick downstairs}, {relegate}]
   4: get better travel conditions; "I upgraded to First Class when
     Coach Class was overbooked"
   5: give better travel conditions to; "The airline upgraded me
     when I arrived late and Coach Class was full"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top