Search result for

promo

(111 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -promo-, *promo*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
promo[ADJ] เกี่ยวกับการโฆษณา
promote[VT] เลื่อนตำแหน่ง, Syn. advance, raise, Ant. humble, demote
promote[VT] ช่วยเหลือให้ดีขึ้น, See also: ส่งเสริม, โฆษณา, Syn. push, boost, nourish, nurture, Ant. discourage, weaken
promoter[N] ผู้สนับสนุน, See also: ผู้ส่งเสริม, Syn. booster, advertiser, agent
promoter[N] สารกระตุ้นฤทธิ์ทางเคมี
promotion[N] การเลื่อนตำแหน่ง
promontory[N] แหลม, See also: เนินที่ยื่นไปในทะเล, Syn. projection, foreland
promote to[PHRV] เลื่อนตำแหน่งเป็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
promontory(พรอม'มันโทรี,-ทอรี) n. แหลม,ส่วนของแผ่นดินสูงที่ยื่นออกไปในทะเล,โหนก,ส่วนนูน, Syn. headland
promote(พระโมท') vt. สนับสนุน,ส่งเสริม,เลื่อน,กระตุ้น,ก่อการ,ก่อตั้ง., See also: promotable adj., Syn. further,upgrade
promoter(พระโม'เทอะ) n. ผู้สนับสนุน,ผู้ส่ง-เสริม,ผู้ก่อการ,ผู้กระตุ้น,สารกระตุ้นฤทธิ์ทางเคมี
promotion(พระโม'เชิน) n. การสนับสนุน,การส่งเสริม,การเลื่อน (ตำแหน่ง ฐานะหรือระดับ) ,การให้กำลังใจ,การก่อการ,การก่อตั้ง., See also: promotional adj. promotive adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
promontory(n) คาบสมุทร,แหลม,โหนก,ส่วนนูน
promote(vt) สนับสนุน,ส่งเสริม,เลื่อนชั้น,ก่อตั้ง,กระตุ้น
promoter(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้จัดตั้ง,ผู้สนับสนุน,ผู้จัด
promotion(n) การสนับสนุน,การส่งเสริม,การเลื่อนชั้น,การเลื่อนตำแหน่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
promontorium; prominence; promontory; protuberanceส่วนยื่น, ส่วนนูน, ปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
promontory; prominence; promontorium; protuberanceส่วนยื่น, ส่วนนูน, ปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
promoterผู้ส่งเสริม, ผู้ก่อตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
promoterผู้เริ่มก่อการ, ผู้ก่อตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
promotion๑. การส่งเสริม๒. การเลื่อนตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
promotion๑. การส่งเสริม (ก. ทั่วไป)๒. การเลื่อนตำแหน่ง (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Promotion (School)การเลื่อนชั้นเรียน [TU Subject Heading]
Promotionsการเลื่อนขั้น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was transferred from the Service Corps for a better chance of promotion.สำหรับโอกาสที่ดีขึ้นของ โปรโมชั่น กับทหารที่ปลอดภัย How I Won the War (1967)
promotion. what?- เลื่อนขั้น Spies Like Us (1985)
We've not only decided to keep you on but I'm promoting you to visual merchandiser.ข่าวดีจ้ะ เราไม่เพียงแต่จะให้เธอเดินหน้าต่อไป ...แต่ฉันจะเลื่อนขั้นให้เธออีกด้วย Mannequin (1987)
Listen, that new stock boy, Switcher, has been promoted.ฟังนะ, เจ้าเด็กสโตร์คนใหม่ที่ชื่อสวิทช์เชอร์ มันเพิ่งจะได้เลื่อนขั้น Mannequin (1987)
From this equation comes the idea for the drug, Expectane... which acts to neutralize the interfering antibodies... and promote successful embryo attachment.จากแนวความคิดนั้น จึงมีการสร้างยาเอ็กซ์เพกเทน ซึ่งทำให้แอนติบอดี้มีสถานะเป็นกลาง และช่วยส่งเสริมให้ไข่มีการฝังตัว Junior (1994)
It's great promotion for Arcane, great publicity.เลือกโปรโมทได้ดีนี่อาร์เคน ยอดขายคงพุ่งน่าดู In the Mouth of Madness (1994)
Everyone I know is either getting married or getting pregnant or getting promoted and I'm getting coffee.ทุกคนที่ฉันรู้จักไม่แต่งงานก็ตั้งท้อง ไม่ก็ได้เลื่อนตำแหน่ง ส่วนฉันได้แต่กาแฟ The One with George Stephanopoulos (1994)
I just want you to know that even though you tried to terminate me, revenge is not an idea we promote on my planet.ฉันอยากให้นายรู้ไว้นะว่า แม้ว่านายจะพยายามทิ้งฉัน แต่การแก้แค้นไม่ใช่ความคิดที่ดี พวกเราคิดอย่างนี้บนดาวของฉัน Toy Story (1995)
You must be very clever to get such a good promotion.คุณต้องเก่งมากถึงได้ เลื่อนขั้นขนาดนี้ Seven Years in Tibet (1997)
He promotes White Power bands, he writes reviews... and in his spare time, this guy even writes hate columns.เขาโปร์โมทส์พวก"White Power" และเขียนบทวิจารณ์... และในเวลาว่าง เขายังเขียน คอลั้มเรื่องการแบ่งผิว American History X (1998)
Administered 80 milligrams Promozine HCI and six milligrams Sumattrapan orally, as well as one milligram Dihydroric-atamine-mezilayte by subcutaneous injection.ใช้ยาฉีด Promozine HCI 80 มิลลิกรัม ยาเม็ด Sumattrapan 6 มิลลิกรัม รวมทั้ง Di-hydroric-atamine mezilayteas อีก 1 มิลลิกรัม Pi (1998)
Some day I"d loke to show you that starry, starry sky... as I promosed I would. ":สักวันฉันจะให้เธอดู ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาว... อย่างที่ฉันสัญญาไว้. ": Millennium Actress (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
promoAbility is the only factor considered in promoting employees.
promoAfter weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.
promoAll hope of my promotion went up in smoke after my reorganization plan fell through.
promoAre you worried about the promotion?
promoChances of promotion are slim in this firm.
promoDad said he'd be promoted to section manager next year.
promoDiligence was the principle factor in his remarkable promotion.
promoFresh vegetables promote health.
promoHe deserves a promotion.
promoHe deserves to be promoted.
promoHe is angling for promotion.
promoHe is happy. For one thing he's got a promotion and for another he has just got married.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยกฐานะ[V] promote, See also: raise one's position, raise one's status, Syn. เพิ่มฐานะ, เลื่อนฐานะ, Ant. ลดฐานะ, Example: ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพ.ศ.2459, Thai definition: เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ให้สูงขึ้น
ส่งเสริม[V] promote, See also: raise to, advance to, Syn. สนับสนุน, เกื้อหนุน, ช่วยเหลือ
เลื่อนขั้น[V] promote, See also: elevate, upgrade, raise, Syn. เลื่อนตำแหน่ง, เลื่อนฐานะ, Example: ผู้บริหารกำลังประชุมเพื่อตัดสินว่าควรเลื่อนขั้นให้เขาหรือไม่, Thai definition: ย้ายขึ้นไปรับตำแหน่งที่สูงขึ้นกว่าเดิม
เขยิบฐานะ[V] advance, See also: promote to higher position, Syn. เลื่อนขั้น, เลื่อนชั้น, เลื่อนฐานะ, Ant. ตกต่ำ, ลดลง, ปลดลง, Example: ตอนนี้เธอเขยิบฐานะจากคนรับใช้ขึ้นเป็นภรรยาน้อยของคุณผู้ชายเรียบร้อยแล้ว, Thai definition: เลื่อนจากสถานภาพที่เป็นอยู่ให้สูงหรือให้เจริญขึ้นไป
เสริม[V] support, See also: promote, back, encourage, boost, help, Syn. ส่งเสริม, สนับสนุน, Example: รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศเพื่อเสริมให้การผลิตขยายตัว, Thai definition: ผลักดันให้เกิดความเจริญ
เลื่อนที่[V] promote, See also: upgrade, raise, advance, Syn. เลื่อนยศ, เลื่อนตำแหน่ง, เลื่อนหน้าที่, เลื่อนขั้น, Example: ปลัดเกษมได้เลื่อนที่เป็นนายอำเภอ หลังจากทำความดีความชอบมานาน, Thai definition: ได้ยศหรือบรรดาศักดิ์สูงไปกว่าเก่า
ยกระดับ[V] improve, See also: promote, improve, enhance, raise, advance, augment, Syn. ยกฐานะ, ยกสถานภาพ, Example: รัฐบาลพยายามยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้สูงขึ้น, Thai definition: ทำให้ระดับหรือมาตรฐานสูงขึ้น
ลุ้น[V] push forward, See also: promote, support, Syn. สนับสนุน, ช่วย, เอาใจช่วย, Example: ผมลุ้นจนทอดถอนหายใจ เพื่อให้เขามีทางได้ทำความฝันให้เป็นจริง, Thai definition: สนับสนุนให้ได้ผลดังที่ต้องการ, Notes: (ปาก)
หัวแหลม[N] headland, See also: promontory, Example: เวลาแล่นเรือผ่านหัวแหลมต้องระมัดระวังหน่อย, Thai definition: ปลายแห่งแผ่นดินที่ยื่นออกไปในน้ำ
เลื่อนชั้น[V] upgrade, See also: promote, raise, elevate, Syn. เลื่อนตำแหน่ง, เลื่อนขั้น, Example: คนที่ทำงานดีก็ย่อมจะได้รับการพิจารณาจากหัวหน้าให้เลื่อนชั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชียร์[v.] (chīa) EN: cheer ; support ; boost ; promote ; encourage   FR: encourager ; supporter
หัวแหลม[n.] (hūalaēm) EN: headland ; promontory   FR: promontoire [m]
จรรโลง[v.] (janlōng) EN: sustain ; maintain ; support ; promote ; develop ; enhance   FR: soutenir ; supporter ; maintenir ; renforcer ; promouvoir ; développer
จรรโลงประชาธิปไตย[v. exp.] (janlōng prachāthippatai) EN: promote democracy   FR: promouvoir la démocratie
เจริญอาหาร[v. exp.] (jaroēn āhān) EN: have a good appetite ; promote the appetite ; act as a tonic   FR: avoir bon appétit ; ouvrir l'appétit
การเอื้อประโยชน์[n. exp.] (kān eūa prayōt) EN: promotion   
การเอื้อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān eūa prayōt nai kān phatthanā sētthakit) EN: promotion of trade   
การเลื่อนขั้น[n. exp.] (kān leūoen khan) EN: career advancement ; advancement ; promotion   FR: avancement d'échelon [m]
การผลักดัน[n.] (kān phlakdan) EN: push ; encourage ; support ; promotion ; shove   
การส่งเสริม[n.] (kān songsoēm) EN: promotion ; encouragement ; fostering   FR: encouragement [m] ; promotion [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PROMO    P R OW1 M OW2
PROMOS    P R OW1 M OW2 Z
PROMOTE    P R AH0 M OW1 T
PROMOTED    P R AH0 M OW1 T AH0 D
PROMOTER    P R AH0 M OW1 T ER0
PROMOTES    P R AH0 M OW1 T S
PROMOTION    P ER0 M OW1 SH AH0 N
PROMOTION    P R AH0 M OW1 SH AH0 N
PROMOTING    P R AH0 M OW1 T IH0 NG
PROMOTERS    P R AH0 M OW1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
promote    (v) (p r @1 m ou1 t)
promoted    (v) (p r @1 m ou1 t i d)
promoter    (n) (p r @1 m ou1 t @ r)
promotes    (v) (p r @1 m ou1 t s)
promoters    (n) (p r @1 m ou1 t @ z)
promoting    (v) (p r @1 m ou1 t i ng)
promotion    (n) (p r @1 m ou1 sh @ n)
promontory    (n) (p r o1 m @ n t r ii)
promotions    (n) (p r @1 m ou1 sh @ n z)
promotional    (j) (p r @1 m ou1 sh @ n l)

German-Thai: Longdo Dictionary
promovieren(vi) |promovierte, hat promoviert| ศึกษาหรือเรียนระดับปริญญาเอก เช่น Meine Schwester promovierte im Jahr 1991 an der Mahidol Universität. น้องสาวของผมเรียนจบระดับปริญญาเอกจากที่มหาวิทยาลัยมหิดลในปี 1991, See also: S. eine Doktorarbeit machen,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Promotion {f} (Universität)doctorate; PhD [Add to Longdo]
promovieren | promovierend | promoviert | promovierteto graduate | graduating | graduates | graduated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
K−1[ケイワン, keiwan] (n) K-1 (Japanese kick-boxing promotion) [Add to Longdo]
NPO法[エヌピーオーほう, enupi-o-hou] (n) (See 特定非営利活動促進法) the NPO Law (1998); Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities [Add to Longdo]
PV[ピーブイ, pi-bui] (n) (1) (See プロモーションビデオ) promotional video; music video; (2) (See ページビュー) page view [Add to Longdo]
うなぎ上り;うなぎ登り;鰻上り;鰻登り;うなぎ昇り[うなぎのぼり, unaginobori] (n,adj-no) rapid promotion; soaring; going through the roof [Add to Longdo]
[, to] (prt,conj) (1) if; when; (2) and; (3) with; (4) particle used for quoting (with speech, thoughts, etc.); (n) (5) (abbr) (See と金) promoted pawn (shogi); (P) [Add to Longdo]
と金[ときん, tokin] (n) promoted pawn (shogi) [Add to Longdo]
アイヌ新法[アイヌしんぽう, ainu shinpou] (n) New Ainu Law (passed in 1997, aiming at promoting and protecting Ainu culture) [Add to Longdo]
イベコン[, ibekon] (n) (abbr) (See イベントコンパニオン) promotional model (e.g. at a trade show); booth babe [Add to Longdo]
イベントコンパニオン;イベント・コンパニオン[, ibentokonpanion ; ibento . konpanion] (n) promotional model (e.g. at a trade show) (wasei [Add to Longdo]
グッズ[, guzzu] (n) goods; promotional items; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
促销[cù xiāo, ㄘㄨˋ ㄒㄧㄠ, / ] promote sales [Add to Longdo]
加官[jiā guān, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ, ] promotion; to take additional post [Add to Longdo]
加官进位[jiā guān jìn wèi, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄨㄟˋ, / ] promotion in official post and salary raise (成语 saw) [Add to Longdo]
加官进爵[jiā guān jìn jué, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] promotion to the nobility (成语 saw) [Add to Longdo]
加官进禄[jiā guān jìn lù, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄨˋ, / 祿] promotion in official post and salary raise (成语 saw) [Add to Longdo]
升格[shēng gé, ㄕㄥ ㄍㄜˊ, ] promotion; upgrade [Add to Longdo]
升级[shēng jí, ㄕㄥ ㄐㄧˊ, / ] promotion; upgrade; to escalate (in intensity); step up; to increase; to rise; to go up [Add to Longdo]
升迁[shēng qiān, ㄕㄥ ㄑㄧㄢ, / ] promote; promotion [Add to Longdo]
启动子[qǐ dòng zi, ㄑㄧˇ ㄉㄨㄥˋ ㄗ˙, / ] promoter [Add to Longdo]
增进[zēng jìn, ㄗㄥ ㄐㄧㄣˋ, / ] promote; enhance [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top