ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ส่งเสริม

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ส่งเสริม-, *ส่งเสริม*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(n, org) ...(ชื่อตำบล)..Subdistrict Health Promotion Hospital

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่งเสริม(v) promote, See also: raise to, advance to, Syn. สนับสนุน, เกื้อหนุน, ช่วยเหลือ
ส่งเสริม(v) permit, See also: allow, Syn. สนับสนุน, Example: กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้เยาวชนหันมาศึกษาทดลองด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น, Thai Definition: เกื้อหนุน, สนับสนุนด้วยความเต็มใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ส่งเสริมก. เกื้อหนุน, ช่วยเหลือสนับสนุนให้ดีขึ้น, เช่น ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมการศึกษา.
เชียร์ส่งเสริมหรือสนับสนุน เช่น เชียร์ให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง.
หนุนส่งเสริม เช่น หนุนให้สอบชิงทุนรัฐบาล, เพิ่มเติม เช่น หนุนทัพ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adjuvant Activityส่งเสริมการทำงานของระบบ [การแพทย์]
ส่งเสริมสุขภาพจิตส่งเสริมสุขภาพจิต, มุมมองการดำเนินงานที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดีหรือ กลุ่มคนทั่วไปให้มีอยู่อย่างสมำเสมอเพื่อเตรียมพร้อมรับมือปัญหาสุขภาพจิต ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยการดำเนินงานนี้มิได้กระทำเพียงผู้ดำเนินงานสุขภาพจิตเท่านั้น หากแต่ยังมีเครือข่ายสุขภาพจิต [สุขภาพจิต]
Moral Buildingส่งเสริมศีลธรรม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not with violence that will inflame their will but with a firmness that will open their eyes.ไม่ใช่ด้วยความรุนแรงที่จะ ส่งเสริมความต้องการของเขา แต่ด้วยความแน่วแน่ ที่จะเปิดตาของเขา Gandhi (1982)
Emmy, if I thought we women could any way change anything, don't you think I'd encourage you?ลูกรัก, ถ้าแม่คิดว่าพวกเราผู้หญิง... ...สามารถเปลี่ยนอะไร ๆ ได้, ลูกไม่คิดว่าแม่จะไม่ส่งเสริมลูกหรือ? Mannequin (1987)
From this equation comes the idea for the drug, Expectane... which acts to neutralize the interfering antibodies... and promote successful embryo attachment.จากแนวความคิดนั้น จึงมีการสร้างยาเอ็กซ์เพกเทน ซึ่งทำให้แอนติบอดี้มีสถานะเป็นกลาง และช่วยส่งเสริมให้ไข่มีการฝังตัว Junior (1994)
My father wish to give sir this to put on path of good teaching.พ่อของฉัน อยากจะมอบสิ่งนี้ให้กับท่าน เพื่อเป็นการส่งเสริมการสอนให้ดีขึ้น Anna and the King (1999)
Some of us provide information... others give their support.พวกเราบางคนให้ข้อมูล... คนอื่น ๆ ให้การส่งเสริมพวกเขา Resident Evil (2002)
Of course you'll want to inject Posilac in every eligible cow as each cow is not treated is a lost income opportunity.แน่นอน คุณต้องอยากฉีดโพซิแลคให้วัวทุกตัวที่ถึงวัยเจริญพันธุ์ (วิดีโอส่งเสริมการขายของมอนซานโต) เพราะวัวทุกตัวที่ไม่ได้ฉีดหมายถึงการสูญเสียโอกาสในการทำรายได้ The Corporation (2003)
Posilac is a single most tested product in history and is now available to you specifically.โปรซิแลคเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการทดสอบมากที่สุดในประวัติศาสตร์ (วิดีโอส่งเสริมการขายของมอนซานโต) และตอนนี้มีวางจำหน่ายให้คุณโดยเฉพาะ The Corporation (2003)
Serve your master faithfully. Defend him with your life.จะส่งเสริมความศรัทธาของเจ้าเอง รักษาตัวด้วย Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
So, what do you recommend to encourage affection?คุณจะแนะนำอะไร เพื่อส่งเสริมความสนใจนี้ Pride & Prejudice (2005)
I saw him once at the promotion but only from afar.ฉันเห็นเขาที่งานส่งเสริมการขายครั้งเดียวแต่ก็ไกล ๆ ค่ะ Smile Again (2006)
The very bed where you attempted to negotiate with me so vigorously?สินบนแห่งเนื้อหนัง คุณชายทั้งหลาย ขณะที่สามีนาง ส่งเสริมอนาธิปไตยและการศึก ถ้อยคำหลุดรั่วได้แม้จาก ชิวหาที่คมคาย 300 (2006)
You honestly encourage this sort of worship?คุณส่งเสริมการบูชาแบบนี้จริงๆเหรอ The Wicker Man (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่งเสริม[songsoēm] (v) EN: promote ; encourage ; foster ; support ; back ; incite  FR: encourager ; favoriser ; promouvoir ; inciter
ส่งเสริมการขาย[songsoēm kān khāi] (v, exp) EN: promote sales  FR: promouvoir les ventes
ส่งเสริมการผลิต[songsoēm kān phalit] (v, exp) EN: give an impetus to production
ส่งเสริมการแข่งขัน[songsoēm kān khaengkhan] (v) EN: promote competition
ส่งเสริมความสามัคคี[songsoēm khwām sāmakkhī] (v, exp) EN: promote unity
ส่งเสริมมิตรภาพ[songsoēm mittraphāp] (v, exp) EN: improve frienship ; promote friendship

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boost(vt) ส่งเสริม, See also: ยุยง, ยกยอ, Syn. encourage, promote
encourage(vt) ส่งเสริม, สนับสนุน, เกื้อหนุน
forward(vt) สนับสนุน, See also: ส่งเสริม, Syn. advance, assist, promote
further(vt) สนับสนุน, See also: ส่งเสริม
incite(vt) กระตุ้น, See also: ส่งเสริม, ผลักดัน, Syn. arouse, rouse, provoke
merchandise(vt) ค้าขาย, See also: ส่งเสริมการขาย, วางแผนการขาย, Syn. market, peomote, ditribute
merchandize(vt) ค้าขาย, See also: ส่งเสริมการขาย, วางแผนการขาย, Syn. market, peomote, ditribute
promote(vt) ช่วยเหลือให้ดีขึ้น, See also: ส่งเสริม, โฆษณา, Syn. push, boost, nourish, nurture, Ant. discourage, weaken
raise(vt) ยกระดับ, See also: ส่งเสริม, เลื่อนขึ้น, Syn. improve
range with(phrv) สนับสนุน, See also: ส่งเสริม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adjunctive(อะจังคฺ' ทิฟว) adj. เป็นสิ่งประกอบหรือส่งเสริม, คำเสริม, ส่วนสังกัด
administer(แอดมิน' นิสเทอะ) vt., vi. จัดการ, ดำเนินการ, บริหาร, ส่งเสริม, บำรุง, เสนอ
athenaeum(แอธธินี'อัม) n. สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้, ห้องสมุด., Syn. atheneum
auxetic(ออเซท'ทิค) adj. เกี่ยวกับหรือส่งเสริม auxesis. -n. สารที่ส่งเสริมขบวนการ auxesis (pertaining to auxesis)
boost(บูสทฺ) { boosted, boosting, boosts } vt., n. (การ) ยกขึ้น, เลื่อนขึ้น, ส่งเสริม, พูดจาสนับสนุน, เผยแพร่, เลื่อนตำแหน่ง, เพิ่มขึ้น, Syn. lift, raise
complement(คอม'พละเมินทฺ) { complemented, complementing, omplements } vt. ส่งเสริม, องค์ประกอบ, ส่วนประกอบ, สิ่งที่ทำให้เต็มหรือสมบูรณ์, จำนวนองศาที่ทำให้ครบ90องศา, See also: complementary adj. ดูcomplement, Syn. balance, match -Conf. compl
connivance(คะไนฟ'เวินซฺ) n. การยินยอมแบบเอาหูไปนาเอาตาไปไร่, การอนุญาตอย่างลับ ๆ , การส่งเสริมอย่างลับ ๆ, See also: connivan adj. ดูconnivance conniven adj. ดูconnivance, Syn. connivence.
exploitation(เอคซฺพลอยเท'เชิน) n. การใช้หาประโยชน์, การใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว, การส่งเสริมโดยการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์, Syn. manipulation
facilitate(ฟะซิล'ลิเทท) vt. ทำให้ง่ายขึ้น, ทำให้สะดวก, สนับสนุน, ส่งเสริม, ก่อให้เกิด., See also: facilitation n. facetiousness adj. facilitator n., Syn. expedite
foment(โฟเมนทฺ') vt. ปลุกปั่น, กระตุ้น, ปลุกระดม, ก่อกวน, ส่งเสริม, โลมด้วยน้ำอุ่น -fomenter n., Syn. incite

English-Thai: Nontri Dictionary
abet(vt) ส่งเสริม, หนุนหลัง, ยุยง
abetter(n) ผู้ส่งเสริม, ผู้หนุนหลัง, ผู้ยุยง
abettor(n) ผู้ส่งเสริม, ผู้หนุนหลัง, ผู้ยุยง
auxiliary(adj) เป็นองค์ประกอบ, เป็นปัจจัยส่งเสริม
boost(vt) ยก, ส่งเสริม, ดัน, เลื่อนตำแหน่ง
encourage(vt) ส่งเสริม, ยุ, เร้าใจ, ให้กำลังใจ, สนับสนุน
encouragement(n) การให้กำลังใจ, ความเร้าใจ, การส่งเสริม, การสนับสนุน
eugenics(n) สุพันธุศาสตร์, วิชาว่าด้วยการส่งเสริมมนุษยชาติให้ดีขึ้น
facilitate(vt) ทำให้สะดวก, ทำให้ง่าย, สนับสนุน, ส่งเสริม
foster(vt) เลี้ยง, อุปถัมภ์, ส่งเสริม, สนับสนุน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top