ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

provoke

P R AH0 V OW1 K   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -provoke-, *provoke*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
provoke[VT] ยั่วยุอารมณ์, See also: ปลุกปั่น, Syn. stir, rouse
provoke[VT] ทำให้โกรธ, Syn. aggravate, irritate
provoke into[PHRV] กระตุ้น, See also: เร่ง, ทำให้รำคาญ, รบกวน, Syn. goad into, sting into

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
provoke(พระโวค') vt. ยุแหย่,กระตุ้น,ปลุกปั่น,ก้าวร้าว,ก่อให้เกิด,ยั่ว, See also: provoking adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
provoke(vt) ยั่ว,ทำให้โกรธ,ปลุกปั่น,ยุแหย่,กระตุ้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Give me a hand. Provoke the semen from which we're all created"ให้มือที่ให้ฉัน ยุแหย่ semen from สิ่งที่เรา'ทั้งหมดสร้าง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Spoiled food can provoke excellent diarrhoeaอาหารทำให้เสียสามารถ provoke excellent โรคท้องร่วง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
To fight against their anger, not to provoke it.สู้กับความโกรธของพวกเขา ไม่ใช่กระตุ้น Gandhi (1982)
The function of a civil resister is to provoke response.หน้าที่ของนักต่อสู้คือ กระตุ้นความรับผิดชอบ Gandhi (1982)
And we will continue to provoke until they respond or they change the law.และเราจะกระตุ้นต่อไป จนพวกเขาจะรับผิดชอบ หรือเปลี่ยนกฎหมาย Gandhi (1982)
He wishes to provoke Edgar to desperation.เขาหวังจะไล่ต้อนเอ็ดการ์ จนไร้สิ้นหนทาง Wuthering Heights (1992)
Are you acting like your father? Do you want to provoke the gods as he did?เจ้าทำเหมือนพ่อเจ้าอีกแล้ว เจ้าอยากให้เทพเจ้าพิโรธรึ Rapa Nui (1994)
So I'd provoke him so he wouldn't go after my mother and little brother.ผมจะคอยยั่วเขา เขาจะได้ไม่ตีแม่กับน้อง Good Will Hunting (1997)
You know, you provoke him.เธอรู้มั้ย เธอมักจะไปยั่วเค้านี่ Ken Park (2002)
It might provoke them.เพราะอาจทำให้มันโกรธ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Sometimes I think you say these things to provoke me.บางครั้งฉันคิดว่าเธอพูดแบบนี้เพื่อยั่วฉัน Mona Lisa Smile (2003)
I think it provokes us because it provoked the painter and in turn, he's kind of sending that message to us.เรารู้สึกเพราะรูปนี้ กระตุ้นความรู้สึกจิตรกร แล้วส่งความรู้สึกนั้นต่อมาให้เรา Mona Lisa Smile (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
provokeHe was provoked into hitting her.
provokeHis rude reply provoked her to slap him on the face.
provokeIt would provoke a saint.
provokeMy words provoked her (to anger).
provokeThe cat will scratch you if you provoke it.
provokeThe railroad provoked a kind of revolution.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยั่ว[V] provoke, See also: infuriate, irk, irritate, aggravate, annoy, enrage, hassle, incense, Syn. ยั่วโมโห, กวนประสาท, กวนใจ, ก่อกวน, Example: เธอชอบไปยั่วเขาเดี๋ยวเขาก็โกรธให้จริงๆ แล้วจะมานั่งเสียใจ, Thai definition: พูดหรือทำให้กำเริบหรือโกรธ
ยั่วยุ[V] incite, See also: provoke, instigate, urge, stir up, encourage, spur, stimulate, foment, Syn. ยุ, Example: พวกอาจารย์มีส่วนยั่วยุให้นักศึกษาท้าทายอำนาจของฝ่ายปกครอง, Thai definition: กล่าวชักชวนให้ทำสิ่งที่ไม่ควร
พาลกระแชง[V] quarrelsome, See also: provoke a dispute, Example: นายจะมามัวพาลกระแชงใส่พวกเราหน่อยเลย อยู่เฉยๆ ดีกว่า, Thai definition: พาลหาเรื่องทำให้วุ่นวาย
ตอแย[V] provoke, See also: harass, persecute, trouble, irritate, annoy or tease, torment, hound, Syn. ยั่ว, แยแส, แหย่, สนใจ, Example: ไม่มีใครอยากตอแยกับคนเจ้าอารมณ์อย่างเธอหรอก, Thai definition: ยั่วให้เกิดความรำคาญหรือให้โกรธ, สนใจ, (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น อย่าไปตอแยด้วย
ยวนยี[V] provoke, See also: irritate, put out, aggravate, vex, Syn. ยียวน, กวน, แหย่, กวนโทโส, Thai definition: ก่อกวนให้เกิดโทสะ
อวยชัย[V] wish one success, See also: provoke a blessing for victory and good fortune, Syn. อวยพร, อำนวยอวยชัย, Ant. สาปแช่ง, Example: บรรดาคนเฒ่าคนแก่ต่างก็อวยชัยแด่ลูกหลานที่จะไปแข่งขัน, Thai definition: กล่าวคำอวยพรขอให้มีชัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือดดาล[v.] (deūatdān) EN: be furious ; be provoked ; be annoyed ; be exasperated ; be enraged ; be wrathful ; boil with anger ; burn with anger/rage/wrath   FR: être furieux ; enrager ; être exaspéré ; être furibond ; fulminer ; bouillir de colère
เจ็บใจ[v.] (jepjai) EN: be indignant ; be provoked ; be heart-sick ; hurt   FR: être indigné ; être froissé ; être offensé ; être vexé
จุดประกาย[v. exp.] (jut prakāi) EN: spark ; inspire ; provoke ; stimulate ; trigger (off) ; precipitate   
เคือง[v.] (kheūang) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked   FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment
ก่อ[v.] (kø) EN: cause ; provoke ; evoke ; arouse ; ignite   FR: causer ; provoquer ; déclencher
กวน[v.] (kūan) EN: bother ; annoy ; disturb ; cause trouble ; irritate ; provoke   FR: gêner ; ennuyer ; déranger ; importuner ; agiter
กวนประสาท[v. exp.] (kūan prasāt) EN: annoy ; drive one's crazy ; get on one's nerves ; offend ; provoke   FR: taper sur les nerfs
รวน[v.] (rūan) EN: make trouble ; seek a quarrel ; pick a quarrel ; provoke ; be provocative ; be belligerent ; press   FR: provoquer ; exciter
ท้า[v.] (thā) EN: defy ; challenge ; dare ; provoke   FR: provoquer ; défier ; braver ; lancer un défi ; jeter un défi ; jeter le gant (à qqn.)
ถามหาเรื่อง[v. exp.] (thām hā reūang) EN: put a provocative question ; question provocatively ; provoke   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROVOKE P R AH0 V OW1 K
PROVOKED P R AH0 V OW1 K T
PROVOKES P R AH0 V OW1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
provoke (v) prˈəvˈouk (p r @1 v ou1 k)
provoked (v) prˈəvˈoukt (p r @1 v ou1 k t)
provokes (v) prˈəvˈouks (p r @1 v ou1 k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
挑衅[tiǎo xìn, ㄊㄧㄠˇ ㄒㄧㄣˋ, / ] provoke, #11,485 [Add to Longdo]
使愤怒[shǐ fèn nù, ㄕˇ ㄈㄣˋ ㄋㄨˋ, 使 / 使] provoke [Add to Longdo]
惹起[rě qǐ, ㄖㄜˇ ㄑㄧˇ, ] provoke, incite; stir up; arouse (attention) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
火がつく;火が付く;火が点く[ひがつく, higatsuku] (v5k) to catch fire; to provoke; to catch fire from; to be ignited [Add to Longdo]
逆鱗に触れる[げきりんにふれる, gekirinnifureru] (exp,v1) (1) to infuriate your superior; to incur the anger of one's boss; to bring (a superior's) wrath down upon (one); (2) (original meaning) to provoke the Emperor's displeasure [Add to Longdo]
吹っ掛ける;吹っかける[ふっかける, fukkakeru] (v1,vt) to blow upon; to provoke; to overcharge [Add to Longdo]
怒らせる[おこらせる(P);いからせる, okoraseru (P); ikaraseru] (v1) (1) to anger someone; to provoke; to offend someone; to make somebody's hackles rise; (2) (いからせる only) to square one's shoulders; (P) [Add to Longdo]
怒りを買う[いかりをかう, ikariwokau] (exp,v5u) to rouse anger; to provoke wrath; to offend [Add to Longdo]
買う[かう, kau] (v5u,vt) (1) (in western Japan, 買う conjugates euphonically as こうた, こうて, etc.) to buy; to purchase; (2) to value; to have a high opinion; (3) to stir; to provoke; (P) [Add to Longdo]
物議を醸す[ぶつぎをかもす, butsugiwokamosu] (exp,v5s) to give rise to hostile comment; to arouse criticism; to provoke; to cause a controversy [Add to Longdo]
離間策[りかんさく, rikansaku] (n) scheme to provoke discord or alienation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Provoke \Pro*voke"\, v. i.
   1. To cause provocation or anger.
    [1913 Webster]
 
   2. To appeal.
 
   Note: [A Latinism] [Obs.] --Dryden.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Provoke \Pro*voke"\, v. t. [imp. & p. p. {Provoked}; p. pr. &
   vb. n. {Provoking}.] [F. provoquer, L. provocare to call
   forth; pro forth + vocare to call, fr. vox, vocis, voice,
   cry, call. See {Voice}.]
   To call forth; to call into being or action; esp., to incense
   to action, a faculty or passion, as love, hate, or ambition;
   hence, commonly, to incite, as a person, to action by a
   challenge, by taunts, or by defiance; to exasperate; to
   irritate; to offend intolerably; to cause to retaliate.
   [1913 Webster]
 
      Obey his voice, provoke him not.     --Ex. xxiii.
                          21.
   [1913 Webster]
 
      Ye fathers, provoke not your children to wrath. --Eph.
                          vi. 4.
   [1913 Webster]
 
      Such acts
      Of contumacy will provoke the Highest
      To make death in us live.        --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Can honor's voice provoke the silent dust? --Gray.
   [1913 Webster]
 
      To the poet the meaning is what he pleases to make it,
      what it provokes in his own soul.    -- J.
                          Burroughs.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To irritate; arouse; stir up; awake; excite; incite;
     anger. See {Irritate}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 provoke
   v 1: call forth (emotions, feelings, and responses); "arouse
      pity"; "raise a smile"; "evoke sympathy" [syn: {arouse},
      {elicit}, {enkindle}, {kindle}, {evoke}, {fire}, {raise},
      {provoke}]
   2: evoke or provoke to appear or occur; "Her behavior provoked a
     quarrel between the couple" [syn: {provoke}, {evoke}, {call
     forth}, {kick up}]
   3: provide the needed stimulus for [syn: {provoke}, {stimulate}]
   4: annoy continually or chronically; "He is known to harry his
     staff when he is overworked"; "This man harasses his female
     co-workers" [syn: {harass}, {hassle}, {harry}, {chivy},
     {chivvy}, {chevy}, {chevvy}, {beset}, {plague}, {molest},
     {provoke}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top