ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elevate

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elevate-, *elevate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elevate(vt) ยกระดับขึ้น, See also: เลื่อนขึ้น, ปรับให้สูงขึ้น, Syn. advance, promote, upgrade
elevate(vt) ให้กำลังใจ, Syn. exalt, extol, glorify
elevated(adj) ซึ่งมีการศึกษาสูง, See also: ซึ่งมีศีลธรรมสูง, Syn. high-minded, noble
elevated(adj) ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าสิ่งอื่น, See also: ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าสิ่งอื่น, Syn. raised
elevated(adj) เพิ่มขึ้น, See also: มากขึ้น, Syn. high, increase, uplifted
elevated(adj) มียศสูงขึ้น, See also: มีตำแหน่งสูงขึ้น, มีสถานะสูงขึ้น
elevate to(phrv) ยกขึ้นสู่, See also: ยกระดับ, เลื่อนตำแหน่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elevate(เอล'ละเวท) vt., adj. ยกขึ้น, เลื่อนตำแหน่ง, บำรุงน้ำใจ, Syn. lift up
elevated(เอล'ละเวทิด) adj. สูงขึ้น, เลื่อนขึ้น, มีฐานะ ตำแหน่งหรือยศที่สูงขึ้น, สูงส่ง, มีความรู้สูงขึ้น, ปีติยินดี, ลิงโลด, Syn. lofty, exalted

English-Thai: Nontri Dictionary
elevate(vt) ยกขึ้น, เงย, เปล่ง(เสียง), แผด(เสียง), เลื่อนยศ, ทำให้สูงขึ้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elevateยกไหล่ [การแพทย์]
Elevatedครึ้มอกครึ้มใจ [การแพทย์]
elevated flumeelevated flume, สะพานน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Elevated highwaysถนนลอยฟ้า [TU Subject Heading]
Elevated, Definitelyค่าสูงชัดเจน [การแพทย์]
Elevated, Slightlyค่าสูงเล็กน้อย [การแพทย์]

WordNet (3.0)
elevated(adj) raised above the ground
lift(v) raise in rank or condition, Syn. elevate, raise
promote(v) give a promotion to or assign to a higher position, Syn. upgrade, elevate, kick upstairs, advance, raise, Ant. demote
raise(v) raise from a lower to a higher position, Syn. lift, get up, elevate, bring up, Ant. lower

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Elevate

a. [ L. elevatus, p. p. ] Elevated; raised aloft. [ Poetic ] Milton. [ 1913 Webster ]

Elevate

v. t. [ imp. & p. p. Elevated p. pr. & vb. n. Elevating ] [ L. elevatus, p. p. of elevare; e + levare to lift up, raise, akin to levis light in weight. See Levity. ] 1. To bring from a lower place to a higher; to lift up; to raise; as, to elevate a weight, a flagstaff, etc. [ 1913 Webster ]

2. To raise to a higher station; to promote; as, to elevate to an office, or to a high social position. [ 1913 Webster ]

3. To raise from a depressed state; to animate; to cheer; as, to elevate the spirits. [ 1913 Webster ]

4. To exalt; to ennoble; to dignify; as, to elevate the mind or character. [ 1913 Webster ]

5. To raise to a higher pitch, or to a greater degree of loudness; -- said of sounds; as, to elevate the voice. [ 1913 Webster ]

6. To intoxicate in a slight degree; to render tipsy. [ Colloq. & Sportive ] “The elevated cavaliers sent for two tubs of merry stingo.” Sir W. Scott. [ 1913 Webster ]

7. To lessen; to detract from; to disparage. [ A Latin meaning ] [ Obs. ] Jer. Taylor. [ 1913 Webster ]


To elevate a piece (Gun.), to raise the muzzle; to lower the breech.

Syn. -- To exalt; dignify; ennoble; erect; raise; hoist; heighten; elate; cheer; flush; excite; animate. [ 1913 Webster ]

Elevated

a. Uplifted; high; lofty; also, animated; noble; as, elevated thoughts. [ 1913 Webster ]


Elevated railway, one in which the track is raised considerably above the ground, especially a city railway above the line of street travel.
[ 1913 Webster ]

Elevatedness

n. The quality of being elevated. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ Elevator Bell Rings ][ ลิฟท์เบลล์ออฟเดอะริง ] Pulp Fiction (1994)
And given those measurements we should be able to ascertain the true height of Ffynnon this elevation.และถ้าเอาการวัดนั้นมาเปรียบเทียบ เราคงรู้ความสูงที่แท้จริงของ ฟินาฮ่อน ได้ อย่างสบาย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Do not take the elevators.อย่าใช้ลิฟต์ Heat (1995)
Teams are moving up the other elevators to the 17th floor.ทีมกำลังขึ้นไปชั้น 17 ทางลิฟต์อื่น Heat (1995)
Elevators are all out of commission because of the fire alarm.ลิฟต์ประจำปิดเพราะสัญญาณไฟ Heat (1995)
Take the elevator to 1102.ขึ้นลิฟต์ 1 1 02 The Blues Brothers (1980)
- Jesus Christ. That's the elevator.- อะไรวะ นั่นเสียงลิฟท์นี่ Day of the Dead (1985)
There's a freight elevator.นี่คือลิฟท์สำหรับขนสินค้า Akira (1988)
You just patch it for wind and elevation, and hit enter.การเล็งคุณควรคำนึงถึงแรงลมด้วย ก่อนยิงนะ The Jackal (1997)
- No, actually I just met this incredible brunette on the elevator.เปล่า ผมเพิ่งเจอสาวสวยที่ลิฟท์ Nothing to Lose (1997)
Why can´t we just use the elevator?ทำไมเราไม่ขึ้นลิฟท์ Nothing to Lose (1997)
The elevator!ลิฟท์ เงิน Nothing to Lose (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
elevateNew truth and knowledge always elevate human life and most usually find practical application.
elevatePretty soon there was an elevated train going back and forth above the Little House.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลื่อนขั้น(v) promote, See also: elevate, upgrade, raise, Syn. เลื่อนตำแหน่ง, เลื่อนฐานะ, Example: ผู้บริหารกำลังประชุมเพื่อตัดสินว่าควรเลื่อนขั้นให้เขาหรือไม่, Thai Definition: ย้ายขึ้นไปรับตำแหน่งที่สูงขึ้นกว่าเดิม
เถิน(adj) high, See also: elevated, lofty, Syn. เนิน, สูง, ดอน
ยกขึ้น(v) elevate, See also: raise, hoist, heave, levitate, lift, pick up, hold up, uplift, Syn. เลื่อนขึ้น, Ant. ลดลง, ปลด, Example: สถานภาพของชนชั้นกลางถูกยกขึ้นเพราะมีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิด[choēt] (v) EN: hold high ; hold aloft ; lift up ; lift ; raise ; elevate
ชู[chū] (v) EN: elevate ; raise ; lift ; boost ; hold up  FR: lever ; relever ; tenir haut
ขึ้น[kheun] (v) EN: raise ; elevate ; up ; increase ; go up in price  FR: augmenter ; relever ; élever
โคก[khōk] (n) EN: mound ; knoll ; hillock ; higland ; high ground ; elevated area ; height  FR: hauteur [ f ] ; plateau [ m ]
เลื่อนชั้น[leūoenchan] (v) EN: upgrade ; promote ; raise ; elevate
เลื่อนขั้น[leūoen khan] (v) EN: be promoted ; get a raise ; get a promotion ; promote ; elevate ; upgrade ; raise
เลื่อนตำแหน่ง[leūoen tamnaeng] (v, exp) EN: get a promotion ; be promoted ; elevate ; upgrade ; raise  FR: recevoir une promotion
รถไฟฟ้า[rotfaifā] (n, exp) EN: elevated train ; electric train ; skytrain ; elevated railway ; BTS  FR: métro aérien [ m ] ; train aérien [ m ] ; BTS [ m ] (sigle)
สถานีรถไฟฟ้า[sathānī rotfaifā] (n, exp) EN: skytrain station ; elevated train station  FR: station de chemin de fer aérien [ f ]
ทางลงด่วนดินแดง[thāng long duan Din Daēng] (n, exp) EN: expressway's Din Daeng exit ; Din Daeng exit of the elevated expressway

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
elevate
elevated
elevates

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elevate
elevated
elevates

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shuǎng, ㄕㄨㄤˇ, ] elevated prominent ground #307,051 [Add to Longdo]
[è, ㄜˋ, ] elevated, lofty [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1, vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1, vi) (22) (of the tide) to come in; (v1, vi, vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P) #5,990 [Add to Longdo]
モンツキテンジクザメ属[モンツキテンジクザメぞく, montsukitenjikuzame zoku] (n) Hemiscyllium (genus of longtail carpet sharks in the family Hemiscylliidae with short snouts, nostrils at the tip, and elevated eyes and supraorbital ridges) [Add to Longdo]
高み[たかみ, takami] (n) height; elevated place [Add to Longdo]
高架橋[こうかきょう, koukakyou] (n) elevated bridge [Add to Longdo]
高架線[こうかせん, koukasen] (n) (1) overhead wires; (2) elevated railway [Add to Longdo]
高架鉄道[こうかてつどう, koukatetsudou] (n) elevated railroad; elevated railway [Add to Longdo]
持ち上げる;持上げる[もちあげる, mochiageru] (v1, vt) (1) to elevate; to raise; to lift up; (2) to flatter; to extol; to praise to the sky [Add to Longdo]
小高い[こだかい, kodakai] (adj-i) slightly elevated [Add to Longdo]
上がり座敷[あがりざしき, agarizashiki] (n) elevated podium in Japanese-style house [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top