ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elevate

EH1 L AH0 V EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elevate-, *elevate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elevate(vt) ยกระดับขึ้น, See also: เลื่อนขึ้น, ปรับให้สูงขึ้น, Syn. advance, promote, upgrade
elevate(vt) ให้กำลังใจ, Syn. exalt, extol, glorify
elevated(adj) ซึ่งมีการศึกษาสูง, See also: ซึ่งมีศีลธรรมสูง, Syn. high-minded, noble
elevated(adj) ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าสิ่งอื่น, See also: ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าสิ่งอื่น, Syn. raised
elevated(adj) เพิ่มขึ้น, See also: มากขึ้น, Syn. high, increase, uplifted
elevated(adj) มียศสูงขึ้น, See also: มีตำแหน่งสูงขึ้น, มีสถานะสูงขึ้น
elevate to(phrv) ยกขึ้นสู่, See also: ยกระดับ, เลื่อนตำแหน่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elevate(เอล'ละเวท) vt., adj. ยกขึ้น, เลื่อนตำแหน่ง, บำรุงน้ำใจ, Syn. lift up
elevated(เอล'ละเวทิด) adj. สูงขึ้น, เลื่อนขึ้น, มีฐานะ ตำแหน่งหรือยศที่สูงขึ้น, สูงส่ง, มีความรู้สูงขึ้น, ปีติยินดี, ลิงโลด, Syn. lofty, exalted

English-Thai: Nontri Dictionary
elevate(vt) ยกขึ้น, เงย, เปล่ง(เสียง), แผด(เสียง), เลื่อนยศ, ทำให้สูงขึ้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elevateยกไหล่ [การแพทย์]
Elevatedครึ้มอกครึ้มใจ [การแพทย์]
elevated flumeelevated flume, สะพานน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Elevated highwaysถนนลอยฟ้า [TU Subject Heading]
Elevated, Definitelyค่าสูงชัดเจน [การแพทย์]
Elevated, Slightlyค่าสูงเล็กน้อย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The time has come to cast aside these bonds and to elevate our consciousness to a higher plane.เวลาที่จะปลดเปลื้องเพื่อยกระดับ ความรู้สึกนึกคิดของเรา. Ghost in the Shell (1995)
It hones the ear and elevates the mind!สำเนียงรื่นหูแล้วยังกระตุ้นความคิดเราได้ด้วย The Red Violin (1998)
We're in public. Can we elevate the level of conversation?เราอยู่ในที่สาธารณะนะ เราควร จะยกระดับเรื่องที่พวกเรากำลังพูดกันดีไหม? The Story of Us (1999)
You gotta elevate your company.นายทำได้ ไปเลยเพื่อน The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
I could elevate the skull fragments, but there's just no telling how much damage has been done.ผมสามารถซ่อมแซมได้ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้รับความเสียหายอย่างไรบ้าง Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Now to elevate the last of the skull fragments, ตอนนี้การรักษาอาการกระโหลกที่แตกอยู่ Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
below-the-knee amputation-- make a transverse incision at the mid-shaft of the tibia, elevate the peosteum and cut the tibia and fibula with a bone saw, ligate the vascular bundles and release the tourniquet.การตัดอวัยวะใต้เข่า ให้ผ่าตามขวางที่บริเวณกลางด้ามกระดูกหน้าแข้ง เอาเยื่อหุ้มกระดูกออก แล้วตัดกระดูกหน้าแข้งและกระดูกน่องด้วยเลื่อยตัดกระดูก รัดเส้นเลือดที่มีเลือดไหลอยู่ไว้ด้วยกัน และปลดเครื่องห้ามเลือด All by Myself (2008)
Don't you want to elevate your career?หมายความว่ีายังไง นีล? V (2009)
I've noticed in the past when you're grumpy, your mood tends to elevate when you tell me about it.ฉันรู้นะเวลาที่คุณอารมณ์เสีย รอให้คุณดีขึ้น แล้วคุณค่อยบอกฉันก็ได้ The Dwarf in the Dirt (2009)
Let's elevate this.เอาล่ะ เพิ่มระดับขึ้นไป มานั่งตรงนี้ก่อนนะ Space (2010)
I'm just going to elevate her legsฉันแค่ไปแตะที่ขาเธอเท่านั้นเอง Sabotage (2010)
That facing that obstacle will elevate your emotional state.การเผชิญหน้ากับอุปสรรค จะเป็นตัวเพิ่มสถานะทางอารมณ์ Jacksonville (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
elevateNew truth and knowledge always elevate human life and most usually find practical application.
elevatePretty soon there was an elevated train going back and forth above the Little House.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลื่อนขั้น(v) promote, See also: elevate, upgrade, raise, Syn. เลื่อนตำแหน่ง, เลื่อนฐานะ, Example: ผู้บริหารกำลังประชุมเพื่อตัดสินว่าควรเลื่อนขั้นให้เขาหรือไม่, Thai Definition: ย้ายขึ้นไปรับตำแหน่งที่สูงขึ้นกว่าเดิม
เถิน(adj) high, See also: elevated, lofty, Syn. เนิน, สูง, ดอน
ยกขึ้น(v) elevate, See also: raise, hoist, heave, levitate, lift, pick up, hold up, uplift, Syn. เลื่อนขึ้น, Ant. ลดลง, ปลด, Example: สถานภาพของชนชั้นกลางถูกยกขึ้นเพราะมีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิด[choēt] (v) EN: hold high ; hold aloft ; lift up ; lift ; raise ; elevate
ชู[chū] (v) EN: elevate ; raise ; lift ; boost ; hold up  FR: lever ; relever ; tenir haut
ขึ้น[kheun] (v) EN: raise ; elevate ; up ; increase ; go up in price  FR: augmenter ; relever ; élever
โคก[khōk] (n) EN: mound ; knoll ; hillock ; higland ; high ground ; elevated area ; height  FR: hauteur [ f ] ; plateau [ m ]
เลื่อนชั้น[leūoenchan] (v) EN: upgrade ; promote ; raise ; elevate
เลื่อนขั้น[leūoen khan] (v) EN: be promoted ; get a raise ; get a promotion ; promote ; elevate ; upgrade ; raise
เลื่อนตำแหน่ง[leūoen tamnaeng] (v, exp) EN: get a promotion ; be promoted ; elevate ; upgrade ; raise  FR: recevoir une promotion
รถไฟฟ้า[rotfaifā] (n, exp) EN: elevated train ; electric train ; skytrain ; elevated railway ; BTS  FR: métro aérien [ m ] ; train aérien [ m ] ; BTS [ m ] (sigle)
สถานีรถไฟฟ้า[sathānī rotfaifā] (n, exp) EN: skytrain station ; elevated train station  FR: station de chemin de fer aérien [ f ]
ทางลงด่วนดินแดง[thāng long duan Din Daēng] (n, exp) EN: expressway's Din Daeng exit ; Din Daeng exit of the elevated expressway

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ELEVATE EH1 L AH0 V EY2 T
ELEVATED EH1 L AH0 V EY2 T IH0 D
ELEVATES EH1 L AH0 V EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elevate (v) ˈɛlɪvɛɪt (e1 l i v ei t)
elevated (v) ˈɛlɪvɛɪtɪd (e1 l i v ei t i d)
elevates (v) ˈɛlɪvɛɪts (e1 l i v ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shuǎng, ㄕㄨㄤˇ, ] elevated prominent ground, #307,051 [Add to Longdo]
[è, ㄜˋ, ] elevated, lofty [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
モンツキテンジクザメ属[モンツキテンジクザメぞく, montsukitenjikuzame zoku] (n) Hemiscyllium (genus of longtail carpet sharks in the family Hemiscylliidae with short snouts, nostrils at the tip, and elevated eyes and supraorbital ridges) [Add to Longdo]
高み[たかみ, takami] (n) height; elevated place [Add to Longdo]
高架橋[こうかきょう, koukakyou] (n) elevated bridge [Add to Longdo]
高架線[こうかせん, koukasen] (n) (1) overhead wires; (2) elevated railway [Add to Longdo]
高架鉄道[こうかてつどう, koukatetsudou] (n) elevated railroad; elevated railway [Add to Longdo]
持ち上げる;持上げる[もちあげる, mochiageru] (v1, vt) (1) to elevate; to raise; to lift up; (2) to flatter; to extol; to praise to the sky [Add to Longdo]
小高い[こだかい, kodakai] (adj-i) slightly elevated [Add to Longdo]
上がり座敷[あがりざしき, agarizashiki] (n) elevated podium in Japanese-style house [Add to Longdo]
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1, vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1, vi) (22) (of the tide) to come in; (v1, vi, vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Elevate \El"e*vate\, a. [L. elevatus, p. p.]
   Elevated; raised aloft. [Poetic] --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Elevate \El"e*vate\, v. t. [imp. & p. p. {Elevated}; p. pr. &
   vb. n. {Elevating}.] [L. elevatus, p. p. of elevare; e +
   levare to lift up, raise, akin to levis light in weight. See
   {Levity}.]
   1. To bring from a lower place to a higher; to lift up; to
    raise; as, to elevate a weight, a flagstaff, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. To raise to a higher station; to promote; as, to elevate
    to an office, or to a high social position.
    [1913 Webster]
 
   3. To raise from a depressed state; to animate; to cheer; as,
    to elevate the spirits.
    [1913 Webster]
 
   4. To exalt; to ennoble; to dignify; as, to elevate the mind
    or character.
    [1913 Webster]
 
   5. To raise to a higher pitch, or to a greater degree of
    loudness; -- said of sounds; as, to elevate the voice.
    [1913 Webster]
 
   6. To intoxicate in a slight degree; to render tipsy.
    [Colloq. & Sportive] "The elevated cavaliers sent for two
    tubs of merry stingo." --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   7. To lessen; to detract from; to disparage. [A Latin
    meaning] [Obs.] --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   {To elevate a piece} (Gun.), to raise the muzzle; to lower
    the breech.
 
   Syn: To exalt; dignify; ennoble; erect; raise; hoist;
     heighten; elate; cheer; flush; excite; animate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elevate
   v 1: give a promotion to or assign to a higher position; "John
      was kicked upstairs when a replacement was hired"; "Women
      tend not to advance in the major law firms"; "I got
      promoted after many years of hard work" [syn: {promote},
      {upgrade}, {advance}, {kick upstairs}, {raise}, {elevate}]
      [ant: {break}, {bump}, {demote}, {kick downstairs},
      {relegate}]
   2: raise from a lower to a higher position; "Raise your hands";
     "Lift a load" [syn: {raise}, {lift}, {elevate}, {get up},
     {bring up}] [ant: {bring down}, {get down}, {let down},
     {lower}, {take down}]
   3: raise in rank or condition; "The new law lifted many people
     from poverty" [syn: {lift}, {raise}, {elevate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top