ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

punctual

P AH1 NG K CH UW0 AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -punctual-, *punctual*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
punctual(adj) ตรงเวลา, See also: ตามเวลา, ตรงต่อเวลา, Syn. prompt, on time, periodic
punctually(adv) อย่างตรงเวลา, Syn. promptly
punctuality(n) ความตรงเวลา, See also: ความฉับไว promptness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
punctual(พังคฺ'ชวล) adj. ตรงต่อเวลา, รักษาเวลา, ตามกำหนด, ถูกต้อง, เป็นแต้ม, เป็นจุด., See also: punctuality n. punctualness n., Syn. on time, prompt

English-Thai: Nontri Dictionary
punctual(adj) ตรงเวลา, ทันกำหนด, ตามกำหนด
punctuality(n) ความตรงเวลา, การรักษาเวลา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My father was a punctual man, beholden to time.พ่อฉันเป็นคนตรงต่อเวลา Birthmarks (2008)
I have exactly six days, three hours and between 20 and 30 minutes, depending on how punctual my Repo Man is feeling.ของผมเหลือ 6 วัน 3 ชั่วโมง กับอีก 20 ถึง 30 นาที ขึ้นกับว่าเรโปแมนตรงต่อเวลาแค่ไหน Repo Men (2010)
He has a name. Now he's too punctual for you?เขามีชื่อค่ะ ตรงเวลาพ่อก็ว่าอีกนั่นแหละ The Twilight Saga: Eclipse (2010)
You're a punctual guy. You know the importance of being here right at 6 a. m.คุณเป็นคนตรงเวลา เข้าออฟฟิศหกโมงเช้าตลอด Horrible Bosses (2011)
You know, I was a very punctual person before I met you.คุณก็รู้ ผมเป็นคนตรงต่อเวลา ก่อนคุณจะพบผม High Infidelity (2012)
This guy's punctual with a capital P.หมอนี่ตรงต่อเวลาอย่างกับอะไรดี Confessions (2013)
I've never met a punctual bad guy.ฉันไม่เคยเจอคนร้ายที่ตรงเวลาสักคน Happy Endings (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
punctualAs usual, Mike turned up on time. He's very punctual.
punctualBe punctual for appointments, otherwise you'll lose face.
punctualCan't you ever be punctual? I have been waiting here for one hour.
punctualCompared with her sister, she isn't very punctual.
punctualFrom now on I promise to be punctual.
punctualHe is always punctual.
punctualHe is as punctual as a clock.
punctualHe is proud of his punctuality.
punctualHe is punctual.
punctualHe is punctual in keeping appointments.
punctualHe is smart, and what is more, honest and punctual.
punctualHe laid stress on the importance of being punctual.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามเวลา(adv) punctually, See also: on time, according to scheduled time, Syn. ตรงเวลา, Example: รถไฟมาถึงสถานีหัวลำโพงตามเวลาที่กำหนดไว้, Thai Definition: ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้
ตรง(adv) punctually, Example: เขามาทันเวลา 3 โมงตรง, Thai Definition: เที่ยงตามกำหนด
ตรงต่อเวลา(adv) on time, See also: punctually, Syn. ตรงเวลา, ตามเวลา, Example: รถไฟขบวนนี้มาตรงต่อเวลา คือ 7.30 น.
ตรงเวลา(adv) on time, See also: punctually, Syn. ทันเวลา, ตรงเผง, เที่ยงตรง, ตามเวลา, ตามกำหนด, Ant. สาย, Example: เพลงชาติจะดังทุกเช้าตรงเวลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตามเวลา[tām wēlā] (adv) EN: punctually ; on time ; according to scheduled time  FR: à l'heure ; selon l'horaire prévu
ตรง[trong] (adv) EN: exactly ; precisely ; punctually  FR: exactement
ตรงเวลา[trong wēlā] (x) EN: punctual ; on time ; accurate  FR: ponctuel ; à l'heure

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PUNCTUAL P AH1 NG K CH UW0 AH0 L
PUNCTUALITY P AH2 NG K CH UW0 AE1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
punctual (j) pˈʌŋktʃuəʳl (p uh1 ng k ch u@ l)
punctually (a) pˈʌŋktʃuəʳliː (p uh1 ng k ch u@ l ii)
punctuality (n) pˌʌŋktʃuˈælɪtiː (p uh2 ng k ch u a1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
守时[shǒu shí, ㄕㄡˇ ㄕˊ, / ] punctual, #39,335 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
pünktlich { adj } | pünktlicher | am pünktlichstenpunctual | more punctual | most punctual [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かっきり;かっきりに[kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.) [Add to Longdo]
きっちり[kicchiri] (adv, vs) (1) punctually; on the dot; precisely; (2) closely; tightly; (fits) like a glove; (3) without fail; (P) [Add to Longdo]
パンクチュアル[pankuchuaru] (adj-na) punctual [Add to Longdo]
違える[ちがえる, chigaeru] (v1, vt) (1) to break one's word; (2) to be unpunctual [Add to Longdo]
時間どおりに;時間通りに[じかんどおりに, jikandoorini] (adv) punctually; on time; as regularly as a clock [Add to Longdo]
時間に遅れる[じかんにおくれる, jikanniokureru] (exp, v1) to be late; to be unpunctual [Add to Longdo]
時間を守る[じかんをまもる, jikanwomamoru] (exp, v5r) to be punctual [Add to Longdo]
時間を守る人[じかんをまもるひと, jikanwomamoruhito] (exp) punctual person [Add to Longdo]
正々;正正[せいせい, seisei] (adj-t, adv-to) accurate; exact; punctual; neat [Add to Longdo]
正確[せいかく, seikaku] (adj-na, n) (See 精確) accurate; punctual; exact; authentic; veracious; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Punctual \Punc"tu*al\, a. [F. ponctuel (cf. Sp. puntual, It.
   puntuale), from L. punctum point. See {Point}.]
   1. Consisting in a point; limited to a point; unextended.
    [R.] "This punctual spot." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The theory of the punctual existence of the soul. --
                          Krauth.
    [1913 Webster]
 
   2. Observant of nice points; punctilious; precise.
    [1913 Webster]
 
       Punctual to tediousness in all that he relates. --
                          Bp. Burnet.
    [1913 Webster]
 
       So much on punctual niceties they stand. --C. Pitt.
    [1913 Webster]
 
   3. Appearing or done at, or adhering exactly to, a regular or
    an appointed time; precise; prompt; as, a punctual man; a
    punctual payment. "The race of the undeviating and
    punctual sun." --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       These sharp strokes [of a pendulum], with their
       inexorably steady intersections, so agree with our
       successive thoughts that they seem like the punctual
       stops counting off our very souls into the past. --
                          J. Martineau.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 punctual
   adj 1: acting or arriving or performed exactly at the time
       appointed; "she expected guests to be punctual at meals";
       "he is not a particularly punctual person"; "punctual
       payment" [ant: {unpunctual}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top