ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

des

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -des-, *des*, de
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
descend onarrive in hordes
desnisines[dez-mə-ˌsōm] (n, adj) a specialized structure of the cell membrane especially of an epithelial cell that serves as a zone of adhesion to anchor contiguous cells together

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
desirable characteristic[(ดี-ไซร์-รา-เบิล-คาร์-แรค-เทอร์-ริส-ติค)] (n) A useful feature that you want to pass on on in selective breeding., See also: S. desirable feature

English-Thai: Longdo Dictionary
goddess of mercy(n) เจ้าแม่กวนอิม, เทพเจ้าแห่งความเมตตา (ซึ่งหมายถึงเจ้าแม่กวนอิม โดยในภาษาอื่นอาจเรียกกันไปในหลายๆ คำ เช่น Quan Yin, Kuan Yim เป็นต้น)
Image:
nematodes(n) ไส้เดือนฝอย
condescend (to somebody)(vi) ปฏิบัติตนกับผู้อื่นในลักษณะที่คิดว่าตนเองสำคัญหรือฉลาดกว่า เช่น When giving a talk, be careful not to condescend to your audience. เวลาที่พูด ระวังอย่าพูดในลักษณะที่คิดว่าตนเองสำคัญหรือฉลาดกว่าผู้ฟัง
condescend (to do something)(vt) ยอมทำ ในลักษณะที่ผู้ทำคิดว่าตนเองอยู่ในระดับทางสังคมหรือตำแหน่งหน้าที่ที่สูงกว่า แต่ยอมลดตัวลงมาทำสิ่งที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า เช่น I had to wait almost two hours before he condescended to see us. ฉันต้องรอเกือบสองชั่วโมง กว่าเขาจะยอมออกมาพบฉัน, Syn. deign
condescension(n) การกระทำที่แสดงให้เห็นว่าผู้กระทำเชื่อว่าตนเองสำคัญหรือฉลาดกว่าผู้อื่น เช่น He gave us very friendly advice without a trace of condescension. เขาให้คำแนะนำที่เป็นมิตรมากๆ กับพวกเรา โดยไม่ได้มีท่าทีว่าเขาคิดว่าตนเองสำคัญหรือฉลาดกว่าเราแต่อย่างใด
condescending(adj) ประพฤติตนในลักษณะว่าตนเองสำคัญหรือฉลาดกว่าผู้อื่น เช่น His tone of voice was always so condescending. เขามักจะพูดโดยใช้นำเสียงในลักษณะเหมือนว่าตนเองสำคัญหรือฉลาดกว่าผู้อื่น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
desk(n) โต๊ะ, See also: เคาน์เตอร์บริการในโรงแรมหรือสนามบิน
desk(n) แผนก, See also: ฝ่าย, กอง, Syn. bureau, agency, branch, department
descry(vt) เห็น (คำโบราณ), See also: ค้นพบ, ตรวจเจอ, Syn. glimse, look, see
desert(adj) เกี่ยวกับทะเลทราย, See also: ซึ่งมีลักษณะของทะเลทราย, Syn. deserted, relinquished
desert(n) ทะเลทราย, See also: พื้นที่แห้งแล้ง, บริเวณแห้งแล้ง, Syn. airidity, dryness, wasteland, sand
desert(vt) ทอดทิ้ง, See also: ทิ้ง, ละทิ้ง
desert(vt) หนีทหาร (ทางทหาร)
desert(vi) หนีทหาร (ทางทหาร)
design(n) การประดิษฐ์, See also: การสร้างสรรค์, การออกแบบ
design(n) โครงการ, See also: แผนการ, Syn. plan, project, scheme

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
des1. abbr. disequilibrium syndrome 2. (ดีอีเอส) ย่อมาจากคำ data encryption standards (แปลว่า มาตรฐานการเข้ารหัสลับข้อมูล) หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานในการเข้าถึงข้อมูลที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนดขึ้น โดยวิธีใช้รหัสผ่าน (pass word) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
descant(เดส'เคินทฺ) n. เสียงสูง, ท่วงทำนองเพลง, ความผันแปร adj. มีเสียงสูง vi. (เดสแคนทฺ') ร้องเพลง, วิจารณ์หรือพูดเสียยืดยาว, Syn. discant
descend(ดิเซนดฺ') vi. ตก, ตกลงมา, สืบสายโลหิต, ตกเป็นสมบัติของ, โจมตี, ถ่อมตัว, ลดเกียรติ. vi. เคลื่อนลง, นำไปสู่
descendant(ดิเซน'เดินทฺ) n. ผู้สืบสกุล, ทายาท adj. ซึ่งสืบสกุล, ซึ่งสืบทอดมาจากต้นกำเนิด
descendent(ดิเซน'เดินทฺ) adj. ซึ่งเคลื่อนลง, ซึ่งสืบสกุล, ซึ่งสืบทอดมาจากต้นกำเนิด
descender(ดิเซน'เดอะ) n. ผู้สืบทอด, สิ่งที่สืบทอด
descension(ดิเซน'เชิน) n. ส่วนของจักรราศี (zodiac) ที่ดาวนพเคราะห์มีอิทธิพลน้อยที่สุด
descent(ดิเซนทฺ') การตกลงมา, การเคลื่อนต่ำลงมา, การเอียงลาดลงมา, ทางลง, ทางเนิน, การโจมตีอย่างกะทันหัน, สายโลหิต, การสืบเชื้อสาย, การถ่อมตัว, การลดเกียรติ, Syn. slope, fall
describe(ดิสไครบ์') vt. พรรณนา, บรรยาย, อ่าน, บอก, แถลง, ระบุ, วาด, ทำแผนภูมิ., See also: describable adj. ดูdescribe describer n. ดูdescribe, Syn. relate
descried(ดิสไครดฺ') adj. ซึ่งได้รับความสนใจ, ถูกเห็นหรือค้นพบ

English-Thai: Nontri Dictionary
descant(vi) พูดยืดยาว, ร้องเพลง
descend(vi) ลงมา, สืบทอด, สืบสายเลือด, ตกลงมา, เข้าโจมตี
descendant(n) ลูกหลาน, ทายาท, ผู้สืบสายเลือด, ผู้สืบทอด, ผู้สืบสกุล
descent(n) การตกทอด, การสืบเชื้อสาย, สายเลือด, การถ่อมตัว
describe(vt) พรรณนา, แถลง, บอก, วาด, บรรยาย, อธิบาย
description(n) การพรรณนา, การวาดรูป, การบรรยาย, ชนิด, ลักษณะ, ประเภท
descriptive(adj) เป็นการพรรณนา, เป็นการบรรยาย, ซึ่งบอกลักษณะ, ซึ่งบอกประเภท
descry(vt) ค้นพบ, มองเห็น, เห็นแต่ไกล
desecrate(vt) ทำให้เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์, ทำลายศาสนา, ดูหมิ่นศาสนา
desecration(n) การทำให้เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์, การทำลายศาสนา, การดูหมิ่นศาสนา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
DES (data encryption standard)ดีอีเอส (มาตรฐานการเข้ารหัสลับข้อมูล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DES (data encryption standard)ดีอีเอส (มาตรฐานการเข้ารหัสลับข้อมูล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
descalingการขจัดตะกรัน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
descendสืบมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
descendantผู้สืบสันดาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
descendantผู้สืบเชื้อสาย, ผู้สืบสกุล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
descendant nodeบัพล่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
descendant nodeบัพล่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
descendingลงล่าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
descending aortaเอออร์ตาส่วนลง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Des Exposure in Uteroมารดาได้รับฮอร์โมนเพศหญิง [การแพทย์]
Desalinationการขจัดเกลือ [สิ่งแวดล้อม]
Desaturationปฏิกิริยาการเติมพันธะคู่ [การแพทย์]
Descemet's Membraneแผ่นของเดสซีเมท, เมมเบรนของเดสซีเมท [การแพทย์]
Descendเคลื่อนต่ำลงมา [การแพทย์]
Descend and Engagementส่วนนำเลื่อนจากในช่องท้องลงมาอยู่ในอุ้งเชิงกราน [การแพทย์]
Descendants, Directลูกหลานสายตรง [การแพทย์]
Descendingข้างล่าง, ช่วงทางซ้าย [การแพทย์]
Descending Phaseขาลง [การแพทย์]
Descending Portionส่วนทอดลง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
deschoolingนอกระบบโรงเรียน
desert island[เดดเสิดท. ไอแลนด.] (n) สถานที่ร้างซึ่งผู้คน เช่น เกาะร้าง
deserve[ดีเซิร์ฟว] สมควรจะได้รับ, ควรค่าแก่การได้รับ, คู่ควร
desiderata(n) (Latin for "desired things", plural of desideratum) Desiderata (Latin for "desired things", plural of desideratum) is an inspirational prose poem about attaining happiness in life. It was written in 1927 by Max Ehrmann.
design[ดีไซน์] (n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o) ออกแบบ
designationการตั้งชื่อ
designer outlet(n) ร้านขายสินค้าจากโรงงาน, ร้านค้าที่ขายสินค้าที่ผลิตโดยผู้ผลิตเฉพาะในราคาลดพิเศษ, an outlet store, a shop that sells goods made by a particular manufacturer at discounted prices.
Desorientierung { f }; Verwirrung { f }(n) การไม่มีสภาพในการจำเวลาและสถานที่, การจำเวลาและสถานที่ไม่ได้ (เกิดจากความผิดปกติจากโรคทางกายหรือทางประสาท)
despatch money[ดิสแพทชฺ มัน'นี] (n) เงินรางวัลที่ผู้ประกอบการขนส่งให้แก่คู่่สัญญา เพื่อเป็นค่าทำการขนถ่ายสินค้าออกจาก ระวางหรือตู้คอนเทนเนอร์ที่ปลายทาง ได้ฉับไวกว่าสัญญา
desperate(adj) เอาเป็นเอาตาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- His father was from Des Moines.หมอฟันต่างหาก พ่อมาจากเดส์มอย์น The Truman Show (1998)
Ran a scuba clinic in Des Moines.เขาเปิดโรงเรียนดำน้ำที่ เดส มอยส์น่ะครับ Dark Harbor (1998)
A scuba clinic in Des Moines?โรงเรียนดำน้ำที่ เดส มอยส์ Dark Harbor (1998)
Original King Julian, what a des man!ราชาจูเลียนตัวจริง Madagascar (2005)
Hi.I'm with the des moines herald.สวัสดีครับ ผมอยู่กับ เดส โมนส์ แฮโรลด์ Otis (2006)
Ok, franklin park, des plaines, yesterday afternoon.เขาถูกมัด ปิดปากและมีร่องรอยคลอโรฟอร์ม ชายคนนึงมีเชื่อสายสเปน ชายอีกคนผิวขาว L.D.S.K. (2005)
Des plaines police have found no link between any of the victims. Ballistics?เขาพาภรรยาและลูกสาว มาถ่ายรูปกันที่ทะเลสาบ L.D.S.K. (2005)
The fbi profilers have told the police task force the sniper is, in fact, a member of the des plaines police department.เขามีภรรยาและลูกน้อย ........ ........ L.D.S.K. (2005)
That cell is part of a batch purchased by the des plaines police department. I need a name, garcia.อย่าให้สัญญา ถ้าคุณรักษามันไม่ได้ L.D.S.K. (2005)
Franklin park, des plaines.หยุดทำอย่างนี้เถอะ L.D.S.K. (2005)
des artistes, just like old times.des artistes, just like old times. Bad News Blair (2007)
He has a friendly offer instead of a war. "PUT DES DEATH"เขาต้องการยื่นข้อเสนอเป็นมิตรแทนสงคราม Meet the Spartans (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
desA book descriptive of the wonders of nature.
desA book is lying on the desk.
desA camel is, so to speak, a ship on the desert.
desA camel is to the desert what a ship is to the sea.
desA cat appeared from under the desk.
desA coin rolled under the desk.
desA contagious disease descended on the town.
desA desk stood in the centre, with a red-leather swivel-chair.
desA fine dessert finished the meal.
desAfter all, even salesmen are desperate to avoid being targeted for downsizing.
desAfter asking for my key at the front desk, I took the elevator to my floor.
desAfter lunch, set out for the next destination.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภินท์(v) destroy, See also: break, split, Syn. แตก, ทำลาย, ภิท, Example: เขาเคยคิดที่จะเขียนนวนิยายเรื่องสนธยาที่เกาะยอแต่ความฝันได้ภินท์พังไปแล้ว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภินทนาการ(n) act of breaking or destroying, See also: destruction, demolish, Syn. อาการแตก, การแตก, การทำลาย, Notes: (บาลี)
ผู้ทำลาย(n) destroyer, See also: wrecker, Syn. คนทำลาย, Ant. ผู้สร้าง, คนสร้าง, ผู้สร้างสรรค์, Example: ผู้ที่ตัดไม้ทำลายป่าถือเป็นผู้ทำลายธรรมชาติอย่างร้ายกาจ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำให้หมดสิ้นไป
ล้มกระดาน(v) turn over a board, See also: destroy, eliminate, eradicate, Syn. คว่ำกระดาน, Example: กรณีที่ กสช. ล้มกระดานกระบวนการสรรหานั้นเป็นการเสียผลประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมาก, Thai Definition: ทำลายหรือทำให้พังหมดสิ้นไป
ล้างผลาญ(v) devastate, See also: destroy, ravage, squander, Syn. ผลาญ, Example: ลูกชายคนโตของหล่อนล้างผลาญสมบัติไปหลายสิบล้าน, Thai Definition: ทำลายให้ฉิบหายหมดไปอย่างไม่มีเหลือ
โคมไฟตั้งโต๊ะ(n) desk lamp
ลิ้นชักโต๊ะ(n) desk drawer
ขนมหวาน(n) dessert, See also: sweetmeat, Syn. ของหวาน, Ant. ของคาว, Example: เธอไม่กินขนมหวาน เพราะกลัวจะอ้วน, Thai Definition: ของกินที่ไม่ใช่กับข้าว มีรสหวาน ส่วนมากทำด้วยแป้ง รับประทานพร้อมกับน้ำเชื่อม หรือน้ำกะทิ
ที่พึงประสงค์(adj) desirable, Syn. ที่พึงพอใจ
โต๊ะทำงาน(n) office desk, See also: desk, Example: ห้องนี้มีโต๊ะทำงานเพียง 2-3 ตัว, Count Unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอร์โฮสเตส[aē hōsatēt] (x) EN: stewardess ; air hostess  FR: hôtesse de l'air [ f ]
แอ๊บแบ๊ว[aēp-baēo] (v) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour  FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อาหารหวาน[āhān wān] (n, exp) EN: dessert  FR: dessert [ m ]
อาร์คิมิดีส[Ākhimidīt] (n, prop) EN: Archimedes  FR: Archimède
อาละวาด[ālawāt] (v) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster  FR: semer le désordre
อะลุ้มอล่วย[alum-alūay] (v) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession  FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
อำนาจวาสนา[amnāt wātsanā] (n, exp) EN: destiny ; fate
อำนวยผล[amnūay phon] (v, exp) EN: produce result ; give ; yield fruits  FR: produire des résultats
อาณาจักรศิลป[ānājak sinlapa] (n, exp) EN: world of art  FR: monde des arts [ m ]
อนาถา[anāthā] (adj) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless  FR: indigent ; nécessiteux

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
des
des
desi
desk
dest
desai
desch
desha
desio
desir

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
DES
Des
desk
desks
Dessau
desalt
descry
desert
desert
design

WordNet (3.0)
desacralize(v) transfer from ecclesiastical to civil possession, use, or control, Syn. secularize
desalinate(v) remove salt from, Syn. desalinise, desalinize, desalt, Ant. salinate
desalination(n) the removal of salt (especially from sea water), Syn. desalinization, desalinisation
descant(n) a decorative musical accompaniment (often improvised) added above a basic melody, Syn. discant
descant(v) sing in descant
descant(v) talk at great length about something of one's interest
Descartes(n) French philosopher and mathematician; developed dualistic theory of mind and matter; introduced the use of coordinates to locate a point in two or three dimensions (1596-1650), Syn. Rene Descartes
descend(v) move downward and lower, but not necessarily all the way, Syn. fall, go down, come down, Ant. rise, ascend
descendant(n) a person considered as descended from some ancestor or race, Syn. descendent, Ant. ancestor
descendant(adj) going or coming down, Syn. descendent

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
desalinate

v. t. to remove the salt from, especially from water; as, it is necessary to desalinate sea water to make it fit to drink. several processes are in comon use for desalinating sea water. Distillation is effective, but expensive. Reverse osmosis is more economical.
Syn. -- desalt, desalinize. [ WordNet 1.5 ]

desalination

n. same as desalinization.
Syn. -- desalinization, desalinisation. [ WordNet 1.5 ]

desalinisation

n. same as desalinization.
Syn. -- desalination, desalinization. [ WordNet 1.5 ]

desalinization

n. the removal of salt (especially from sea water); the act or process of desalinating.
Syn. -- desalination, desalinisation. [ WordNet 1.5 ]

desalinize

v. t. same as desalinate.
Syn. -- desalinate, desalt. [ WordNet 1.5 ]

desalt

v. to remove the salt from (a solution of salt). This term is used in a more general sense than desalinate, which usually refers to the removal of common salt (sodium chloride) from a water solution, such as sea water. Desalt is commonly used to refer to any laboratory or industrial process in which any salt may be removed from a mixture of substances dssolved in a solvent, usually water. It is thus used as a method of purification in chemical processes. The methods for desalting are very varied.
Syn. -- desalinate, desalinize. [ PJC ]

descale

v. t. to remove the scales from; -- e.g. of fish, or water boilers.
Syn. -- scale. [ WordNet 1.5 ]

Descant

n. [ OF. descant, deschant, F. déchant, discant, LL. discantus, fr. L. dis + cantus singing, melody, fr. canere to sing. See Chant, and cf. Descant, v. i., Discant. ] 1. (Mus.) (a) Originally, a double song; a melody or counterpoint sung above the plain song of the tenor; a variation of an air; a variation by ornament of the main subject or plain song. (b) The upper voice in part music. (c) The canto, cantus, or soprano voice; the treble. Grove. [ 1913 Webster ]

Twenty doctors expound one text twenty ways, as children make descant upon plain song. Tyndale. [ 1913 Webster ]

She [ the nightingale ] all night long her amorous descant sung. Milton. [ 1913 Webster ]

☞ The term has also been used synonymously with counterpoint, or polyphony, which developed out of the French déchant, of the 12th century. [ 1913 Webster ]

2. A discourse formed on its theme, like variations on a musical air; a comment or comments. [ 1913 Webster ]

Upon that simplest of themes how magnificent a descant! De Quincey. [ 1913 Webster ]

Descant

v. i. [ imp. & p. p. Descanted; p. pr. & vb. n. Descanting. ] [ From descant; n.; or directly fr. OF. descanter, deschanter; L. dis- + cantare to sing. ] 1. To sing a variation or accomplishment. [ 1913 Webster ]

2. To comment freely; to discourse with fullness and particularity; to discourse at large. [ 1913 Webster ]

A virtuous man should be pleased to find people descanting on his actions. Addison. [ 1913 Webster ]

Descanter

n. One who descants. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tái, ㄊㄞˊ, / ] desk; platform #530 [Add to Longdo]
尽管[jǐn guǎn, ㄐㄧㄣˇ ㄍㄨㄢˇ,   /  ] despite; although; even though; in spite of; unhesitatingly; do not hesitate (to ask, complain etc); (go ahead and do it) without hesitating #920 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, / ] desire; wish #2,328 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] desire; longing; appetite; wish #2,328 [Add to Longdo]
愿望[yuàn wàng, ㄩㄢˋ ㄨㄤˋ,   /  ] desire; wish #2,921 [Add to Longdo]
渴望[kě wàng, ㄎㄜˇ ㄨㄤˋ,  ] desirous; wishful; desire #4,313 [Add to Longdo]
设计师[shè jì shī, ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄕ,    /   ] designer; architect #4,613 [Add to Longdo]
欲望[yù wàng, ㄩˋ ㄨㄤˋ,   /  ] desire; longing; appetite; craving #4,920 [Add to Longdo]
形容[xíng róng, ㄒㄧㄥˊ ㄖㄨㄥˊ,  ] describe; look or appearance #5,070 [Add to Longdo]
图案[tú àn, ㄊㄨˊ ㄢˋ,   /  ] design; pattern #5,539 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
des(artikel) คำนำหน้านามเพศชายและเพศกลางที่เฉพาะเจาะจง ในรูป Genetiv หรือที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น die Firma des Mannes บริษัทของผู้ชายคนนี้
deshalb(adv) ดังนั้น เช่น Er ist sehr nett zu allen Leuten, und ist deshalb sehr beliebt. เขาดีต่อทุกคน ดังนั้นเขาจึงเป็นที่ชื่นชอบ, See also: darum, deswegen, Syn. daher
dessen(relpron) ของเขา เป็นสรรพนามสำหรับนามเอกพจห์เพศชายและเพศกลางรูป Genetiv, See also: deren
Destillation(n) |die, pl. Destillationen| การกลั่น
destillieren(vt) |destillierte, hat destilliert| กลั่น
deswegen(konj) |กริยาอยู่เป็นอันดับสอง| ดังนั้น, จึง เช่น Es ist stürmisch, deswegen bleiben wir zu Hause. ลมพายุพัดแรง ดังนั้นเราเลยอยู่บ้านกัน, See also: daher, deshalb, A. weil, da, denn, Syn. darum
Bundesregierung(n) |die| รัฐบาลกลางของเยอรมนี
Bundesrepublik(n) |die| ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ย่อมาจาก Bundesrepublik Deutschland
jedesSee also: jede
mindestensอย่างน้อยที่สุด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dessinblech { n }fancy sheet metal [Add to Longdo]
Deserteur { m } | Deserteure { pl }deserter | deserters [Add to Longdo]
Designer { m } | Designer { pl }designer | designers [Add to Longdo]
Designprüfung { f }design review [Add to Longdo]
Desinfektion { f }disinfection [Add to Longdo]
Desinfektion { f } | Desinfektionen { pl }fumigation | fumigations [Add to Longdo]
Desinfektionsmethode { f }sanitization method [Add to Longdo]
Desinfektionsmittel { n }disinfectant [Add to Longdo]
Deskriptor { m }descriptor [Add to Longdo]
Desktop-Computer { m }, Tischrechner { m } [ comp. ]desktop computer [Add to Longdo]
Desodorierung { f }deodorization [Add to Longdo]
Desorientierung { f }; Verwirrung { f }disorientation [Add to Longdo]
Desorption { f }; Austreiben { n }desorption [Add to Longdo]
Despot { m } | Despoten { pl }despot | despots [Add to Longdo]
Despotismus { m }despotism [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
desคำนำหน้านามพหูพจน์ที่ไม่เฉพาะเจาะจง (ทั้งนามเพศชายและหญิงเหมือนกัน) เช่น des bonbons ลูกอม, des personnes ผู้คน
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)
l'Organisation des Nations Unies(l'ONU)(n) สหประชาชาติ นำหน้าด้วย l'article defini เสมอ เช่น L'Organisation des Nations Unies est un centre de règlement des problèmes auxquels l'humanité tout entière doit faire face.
entrée des artistes(n) ทางขึ้นเวที, See also: entrée
marchand des quatre saisons(n) |m| คนขายผักผลไม้หรือไอศครีมตามถนนหรือที่พลุกพล่าน ที่มักจะเรียกร้องความสนใจของลูกค้า เช่น ด้วยการร้องเพลง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) #3 [Add to Longdo]
です[desu] (aux) (pol) (See だ・1) polite copula in Japanese; (P) #34 [Add to Longdo]
[n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru") #43 [Add to Longdo]
依頼[いらい, irai] (n, vs) (1) request; commission; dispatch; despatch; (2) dependence; trust; (P) #52 [Add to Longdo]
[のち, nochi] (n, adj-no) (1) (See 後ずさり) behind; rear; (2) (See その後) after; later; (3) after one's death; (4) remainder; the rest; (5) descendant; successor; heir; (6) (arch) past; previous; (n-adv) (7) more (i.e. five more minutes); (P) #84 [Add to Longdo]
[のち, nochi] (n, adj-no) (1) later; afterwards; since; (2) future; (3) after one's death; (4) (arch) descendant; (P) #84 [Add to Longdo]
性;相[さが;なりくせ(性)(ok), saga ; narikuse ( sei )(ok)] (n) (1) one's nature; one's destiny; (2) custom; tradition; habit #103 [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n, adj-no, n-adv, n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P) #111 [Add to Longdo]
[わ, wa] (ctr) counter for stories, episodes of TV series, etc. #143 [Add to Longdo]
思い(P);想い[おもい, omoi] (n) thought; mind; heart; feelings; emotion; sentiment; love; affection; desire; wish; hope; expectation; imagination; experience; (P) #159 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先[あてさき, atesaki] destination [Add to Longdo]
イベント指定子[イベントしていし, ibento shiteishi] event descriptor [Add to Longdo]
オープンファイル記述[オープンファイルきじゅつ, o-punfairu kijutsu] open file description [Add to Longdo]
オブジェクト記述子型[オブジェクトきじゅつしがた, obujiekuto kijutsushigata] object descriptor type [Add to Longdo]
キャド[きゃど, kyado] computer-aided design (CAD) [Add to Longdo]
コネクショントラヒック記述子[コネクショントラヒックきじゅつし, konekushontorahikku kijutsushi] connection traffic descriptor [Add to Longdo]
コマンド記述ブロック[こまんどきじゅつブロック, komandokijutsu burokku] command descriptor block [Add to Longdo]
コンピューター援用設計[コンピューターえんようせっけい, konpyu-ta-enyousekkei] computer-aided design, CAD [Add to Longdo]
システムファイル記述子[システムファイルきじゅつし, shisutemufairu kijutsushi] system file descriptor [Add to Longdo]
システム概念設計[システムがいねんせっけい, shisutemu gainensekkei] conceptual system design [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
幻滅[げんめつ, genmetsu] Desillusion, Enttaeuschung [Add to Longdo]
弟子[でし, deshi] Lehrling, Schueler, Juenger [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top