ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bureau

B Y UH1 R OW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bureau-, *bureau*
Possible hiragana form: ぶれあう
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bureau(n) สำนักงาน, See also: ทบวง, Syn. office
bureaucrat(n) ข้าราชการ
bureaucracy(n) ระบบบริหารที่มีพิธีรีตรอง
bureaucratic(adj) เกี่ยวกับระบบราชการ, Syn. ministerial, official
bureaucratic(adj) เกี่ยวกับข้าราชการและกฎระเบียบต่างๆ
Bureau of the Crown Property(n) สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
Bureau of the Royal Household(n) สำนักพระราชวัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bureau(บิว'โร) n. สำนักงาน, สำนักข่าว, สำนัก -pl. bureaus, bureaux -Conf.bureaux
bureaucracy(บิวรอค'ระซี) n. การปกครองระบบเจ้าขุนมูลนาย, กลุ่มของข้าราชการ, กลุ่มของนักบริหาร, ระบบบริหารที่มีพิธีรีตองมากเกินไป, Syn. civil service, red tape
bureaucrat(บิว'ระแครท) n. เจ้าหน้าที่ในระบบเจ้าขุนมูลนาย, เจ้าหน้าที่ที่มีพิธีรีตรองมากเกินไป, See also: bureaucratic adj. ดูbureaucrat bureaucratism n. ดูbureaucrat bureaucratize vt. ดูbureaucrat
bureaux(บิว'โรซ) n. พหูพจน์ของ bureau
politbureau(พอล'ลิทบิวโร) n. ชื่อคณะกรรมการหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์ในโซเวียต
press bureaun. แผนกหนังสือพิมพ์ของหน่วยงาน

English-Thai: Nontri Dictionary
bureau(n) ที่ทำการ, โต๊ะทำงาน, โต๊ะเขียนหนังสือ
bureaucracy(n) การปกครองระบบเจ้าขุนมูลนาย
bureaucrat(n) ขุนนางในระบอบอมาตยาธิปไตย
bureaucratic(adj) เกี่ยวกับข้าราชการ, ของข้าราชการ, เกี่ยวกับเจ้าขุนมูลนาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bureauสำนัก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bureauสำนักงาน, สำนัก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Bureau of the Censusสำนักสำมะโน (สหรัฐอเมริกา) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
bureaucracy๑. อำมาตยาธิปไตย๒. ระบบข้าราชการประจำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bureaucracyอมาตยาธิปไตย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bureaucracy, representativeระบบข้าราชการประจำที่มีผู้แทน (จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายประจำบางส่วน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bureau de Cooperation pour le Francaisสำนักงานความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส ปัจจุบันมีความร่วมมือระหว่างรัฐบาลฝรั่งเศสกับรัฐบาล ไทยเพื่อดำเนินโครงการ BCF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา โดยรัฐบาลฝรั่งเศสให้ความร่วมมือด้านผู้เชี่ยวชาญ ทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม เป็นต้น [การทูต]
Bureaucracyระบบราชการ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bureau of Woman and Children Anti-traffickingสำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I called the Weather Bureau this morning.ฉันเรียกว่าสำนักสภาพอากาศในเช้าวันนี้ 12 Angry Men (1957)
The head of the Federal Bureau of Investigation.หัวหน้าของสำนักงานสืบสวนกลาง Clue (1985)
You know my brother-in-law works for the Bureau of Investigation.นายรู้ไม๊ ว่าพี่เขยฉันทำงานที่ สำนักงานสืบสวน. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Agent Mulder has developed a consuming devotion to an unassigned project outside the Bureau mainstream.Spooky Mulder "ผี" มัลเดอร์ Agent Mulder ได้เริ่มอุทิศตัวเองให้กับ Deep Throat (1993)
Maybe what you could explain to me is why it's Bureau policy to label these cases as unexplained phenomena and ignore them.- คุณมีทฤษฎีอธิบายไหม ? - ผมมีอยู่มากมายเลยหละ นั่นเป็นอะไรที่อยากให้คุณอธิบายว่า ทำไมนโยบายของหน่วย Deep Throat (1993)
The Bureau has it out for us already.สำนักงานสั่งให้เราทำเรื่องแล้ว Squeeze (1993)
Chief, I'm sorry to bother you, but Mr. Nakamura of the Treaties Bureau is here to see you.หัวหน้า, ขอโทษที่ขัดจังหวะ, ตอนนี้คุณนากามูระ จากฝ่ายสนธิสัญามาขอพบค่ะ Ghost in the Shell (1995)
According to the register, a Mr. Nakamura from the Treaties Bureau and a Dr. Willis, sir.จากบันทึก เป็นของคุณนากามูระ แผนกสนธิสัญญา และดอคเตอร์วิลลิสค่ะ Ghost in the Shell (1995)
-Does the paper have a bureau in Oshima?- หนังสือพิมพ์คุณมีสำนักงานที่ โอชิม่า มั้ย ? Ringu (1998)
It was sent to the local news bureau there and sent to us via satellite just a few minutes ago.ในเมืองพาสโซ ฟุนโด ประเทศบราซิล ถูกส่งไปที่สำนักข่าวท้องถิ่น และเราได้รับภาพทางดาวเทียมเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมา Signs (2002)
When did the bureau become involved in the case?แล้วทาง FBI เริ่ม ทำคดีนี้ตอนไหน Extreme Aggressor (2005)
Have you gone to see the Bureau chief?คุณไปพบท่านอธิบดีมาหรือ? Sweet Spy (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bureauBureaucrats are testing the waters over revising old regulations.
bureauIn fact, this is a major means of bureaucratic control.
bureauLet's get some brochures from the travel bureau.
bureauNobody can put anything over on the bureau chief.
bureauShe's with a government bureau, isn't she?
bureauThe bureaucrats maintain solid ties with the gigantic corporations.
bureauThe college has a placement bureau for students.
bureauThe weather bureau says it will rain tonight.
bureauThe widespread application of administrative guidance is considered to be a uniquely Japanese practice in which bureaucrats exert authority, without any legal backing, telling the private sector what to do and what not to do.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พว.(n) Bureau of the Royal Household, Syn. สำนักพระราชวัง
สำนักงาน(n) office, See also: bureau, Syn. ออฟฟิศ, ที่ทำการ, Example: ปัญหาเช่นนี้มักเกิดขึ้นบ่อยครั้งในสำนักงานของเรา, Count Unit: แห่ง, ที่, Thai Definition: สถานที่สำหรับทำงานของเอกชน
ขุนนาง(n) nobleman, See also: bureaucrat, nobility, government official, Syn. เจ้าขุนมูลนาย, Ant. ทาส, ข้ารับใช้, Example: คุณตาของเขาเป็นขุนนางรับราชการในวัง, Count Unit: คน, Thai Definition: ข้าราชการบรรดาศักดิ์
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์(n) Bureau of the Crown Property
สำนักงบประมาณ(n) Bureau of the Budget, Example: ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป สำนักงบประมาณจะอนุมัติเงินประจำงวดพิเศษในหมายเหตุขอใบอนุมัติเงินประจำงวด
สำนักพระราชวัง(n) Bureau of the Royal Household, Syn. พว.
ทบวง(n) bureau, See also: government department, office, Example: ท่านได้ทรงเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการเมืองคือ เปลี่ยนจากจตุสดมภ์มาใช้กระทรวง ทบวง กรม, Thai Definition: ส่วนราชการในการบริหารราชการส่วนกลางที่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง
ทบวงการ(n) official organization, See also: bureau, office, agency, Thai Definition: องค์กรทางราชการ
กรม(n) department, See also: bureau, regiment of soldier, Example: จากผลสำรวจพบว่าเจ้าหน้าที่ของกรมการบินพลเรือนทหารบางนายไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายการบินฉบับแก้ไขใหม่, Count Unit: กรม, Thai Definition: แผนกใหญ่ในราชการ ตามลักษณะปกครองในสมัยโบราณ ซึ่งในปัจจุบันเรียกว่ากระทรวง
กรมสรรพากร(n) Revenue Department, See also: Bureau of Internal Revenue, Example: กรมสรรพากรมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี, Count Unit: กรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารสำนักงาน[ākhān samnakngān] (n, exp) EN: office building  FR: immeuble de bureaux [ m ]
อำมาตย์[ammāt] (n) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite  FR: élite bureaucratique [ f ] ; nomenklatura [ f ] ; aristocratie [ f ]
อำมาตย[ammāttaya] (n) EN: elite bureaucrats ; elite ; amataya  FR: élite bureaucratique [ f ] ; nomenklatura [ f ] ; aristocratie [ f ]
อำมาตยาธิปไตย = อมาตยาธิปไตย[ammāttayāthippatai = ammāttayāthipatai = amāttayāthippatai] (n, exp) EN: bureaucratic polity ; government by bureaucracy ; government by civil servants
แบบรัชกาล[baēp ratchakān] (n, exp) EN: bureaucratic
บริษัททัวร์[børisat thūa] (n, exp) EN: tour operator ; travel agency ; travel bureau  FR: agence de voyages [ f ]
ชุดโปรแกรมสำนักงาน[chut prōkraēm samnakngān] (n, exp) EN: office suite (software)  FR: suite bureautique [ f ]
ด่านตรวจคนเข้าเมือง[dān trūat khon khao meūang] (n, exp) EN: immigration station  FR: bureau de l'immigration [ m ]
ห้องขายตั๋ว[hǿng khāi tūa] (n, exp) EN: box office   FR: bureau de location [ m ] ; guichet [ m ]
ห้องหนังสือ[hǿng nangseū] (n) EN: study room  FR: bureau [ m ] ; bibliothèque [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BUREAU B Y UH1 R OW0
BUREAUS B Y UH1 R OW0 Z
BUREAU'S B Y UH1 R OW0 Z
BUREAUCRAT B Y UH1 R OW0 K R AE2 T
BUREAUCRAT B Y UH1 R AH0 K R AE2 T
BUREAUCRACY B Y UH0 R AA1 K R AH0 S IY0
BUREAUCRATS B Y UH1 R AH0 K R AE2 T S
BUREAUCRATS B Y UH1 R OW0 K R AE2 T S
BUREAUCRATIC B Y UH2 R AH0 K R AE1 T IH0 K
BUREAUCRACY'S B Y UH0 R AA1 K R AH0 S IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bureau (n) bjˈuəʳrou (b y u@1 r ou)
bureaus (n) bjˈuːrous (b y uu1 r ou s)
bureaux (n) bjˈuəʳrouz (b y u@1 r ou z)
bureaucrat (n) bjˈuəʳrəkræt (b y u@1 r @ k r a t)
bureaucracy (n) bjˈuəʳrˈɒkrəsiː (b y u@1 r o1 k r @ s ii)
bureaucrats (n) bjˈuəʳrəkræts (b y u@1 r @ k r a t s)
bureaucratic (j) bjˌuəʳrəkrˈætɪk (b y u@2 r @ k r a1 t i k)
bureaucracies (n) bjˈuəʳrˈɒkrəsɪz (b y u@1 r o1 k r @ s i z)
bureaucratically (a) bjˌuəʳrəkrˈætɪkliː (b y u@2 r @ k r a1 t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
官僚主义[guān liáo zhǔ yì, ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄠˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] bureaucracy #17,821 [Add to Longdo]
司长[sī zhǎng, ㄙ ㄓㄤˇ, / ] bureau chief #27,973 [Add to Longdo]
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, ] bureaucrat #38,651 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Büro { n }; Amt { n } | Büros { pl }bureau | bureaus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[べ, be] (n, n-suf) (1) (higher than a 課) department (in an organization); division; bureau; (2) club; (3) part; component; element; (4) category; (ctr) (5) counter for copies of a newspaper or magazine; (P) #104 [Add to Longdo]
[かん, kan] (n) government service; the bureaucracy #679 [Add to Longdo]
トップ[toppu] (n) (1) top; (2) top position; (3) senior management; senior bureaucrat; (P) #1,557 [Add to Longdo]
[しょく, shoku] (n) (See 律令制) agency (government department between a ministry and a bureau under the ritsuryo system) #1,758 [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (arch) (See 律令制) office (government department beneath a bureau under the ritsuryo system) #2,169 [Add to Longdo]
局長[きょくちょう, kyokuchou] (n) bureau director; office chief; (P) #3,558 [Add to Longdo]
官僚[かんりょう, kanryou] (n) bureaucrat; bureaucracy; (P) #3,901 [Add to Longdo]
[りょう, ryou] (n) (1) hostel; dormitory; (2) (arch) (See 律令制) bureau (government department beneath a ministry under the ritsuryo system); (P) #4,528 [Add to Longdo]
同局[どうきょく, doukyoku] (n) the said bureau; the same bureau; (P) #9,618 [Add to Longdo]
医薬[いやく, iyaku] (n, adj-no) (1) medicine; (2) (abbr) (from 医薬安全局) Pharmaceutical and Food Safety Bureau; (P) #14,747 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビューロファックスサービスによる配達[ビューロファックスサービスによるはいたつ, byu-rofakkususa-bisu niyoruhaitatsu] delivery via bureaufax service, PD PR [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bureau \Bu"reau\, n.; pl. E. {Bureaus}, F. {Bureaux}. [F. bureau
   a writing table, desk, office, OF., drugget, with which a
   writing table was often covered, equiv. to F. bure, and fr.
   OF. buire dark brown, the stuff being named from its color,
   fr. L. burrus red, fr. Gr. ? flame-colored, prob. fr. ? fire.
   See {Fire}, n., and cf. {Borel}, n.]
   1. Originally, a desk or writing table with drawers for
    papers. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. The place where such a bureau is used; an office where
    business requiring writing is transacted.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence: A department of public business requiring a force
    of clerks; the body of officials in a department who labor
    under the direction of a chief.
    [1913 Webster]
 
   Note: On the continent of Europe, the highest departments, in
      most countries, have the name of bureaux; as, the
      Bureau of the Minister of Foreign Affairs. In England
      and America, the term is confined to inferior and
      subordinate departments; as, the "Pension Bureau," a
      subdepartment of the Department of the Interior. [Obs.]
      In Spanish, bureo denotes a court of justice for the
      trial of persons belonging to the king's household.
      [1913 Webster]
 
   4. A chest of drawers for clothes, especially when made as an
    ornamental piece of furniture. [U.S.]
    [1913 Webster]
 
   {Bureau system}. See {Bureaucracy}.
 
   {Bureau Veritas}, an institution, in the interest of maritime
    underwriters, for the survey and rating of vessels all
    over the world. It was founded in Belgium in 1828, removed
    to Paris in 1830, and re["e]stablished in Brussels in
    1870.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bureau
   n 1: an administrative unit of government; "the Central
      Intelligence Agency"; "the Census Bureau"; "Office of
      Management and Budget"; "Tennessee Valley Authority" [syn:
      {agency}, {federal agency}, {government agency}, {bureau},
      {office}, {authority}]
   2: furniture with drawers for keeping clothes [syn: {chest of
     drawers}, {chest}, {bureau}, {dresser}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 bureau /byʀo/ 
  bureau; office

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 bureau /byro/
  1. bureau; office
  2. desk; writingdesk; writing‐desk

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top