ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

desecrate

D EH0 Z AH0 K R EY1 T   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -desecrate-, *desecrate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
desecrate[VT] ดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์, See also: ทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์, Syn. defile, profane, Ant. honor, revere

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
desecrate(เดส'ซะเครท) vt. ดูหมิ่น (สถานที่เคารพ), See also: desecrater n. ดูdesecrate desecrator n. ดูdesecrate desecration n. ดูdesecrate, Syn. profane ###A. consecrate

English-Thai: Nontri Dictionary
desecrate(vt) ทำให้เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์,ทำลายศาสนา,ดูหมิ่นศาสนา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But an army had it for better handle to desecrate the birth place of our lord!มันแค่กองคาราวานไร้ค่า. แต่กองทัพทำถูกแล้วกับ พวกที่ดูหมิ่นสถานที่กำเนิดของพระเจ้า! Kingdom of Heaven (2005)
They harrass our Wise Men and desecrate their ritual fires.พวกมันตามรังควาญพราหมณ์ และหมิ่นไฟศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา Sita Sings the Blues (2008)
You'd stoop that low to desecrate her burial site.You'd stoop that low to desecrate her burial site. Wrecking Crew (2008)
No, I have to get back to my poor, desecrated books.ฉันต้องกลับไปหาหนังสือ ที่ถูกทอดทิ้งของฉัน Inkheart (2008)
Yes. Poor girl's corpse was desecrated.ใช่ ศพหญิงสาวที่น่าสงสารคนนี้ถูกย่ำยี Out of Time (2009)
Sir, you have defiled and desecrated the very sustenance of our livelihood!แกทำให้ปัจจัยยังชีพของเราต้องแปดเปื้อนสูญสลาย Rango (2011)
They desecrated his grave--มันดูหมิ่นหลุมศพ Death Didn't Become Him (2011)
Well, then make it like the Green Desecrater.เอาเป็นผีหัวขาดย่ำสุสานเขียว The Green Hornet (2011)
It's desecrated.มันเป็นการลบหลู่ The Smile (2012)
I would never desecrate the Holy Grail.ผมไม่มีวันดูหมิ่นศาสนา จอกศักสิทธิ์หรอก Save Yourself (2012)
Uh, the last spectre he encountered rose shortly after someone desecrated a nearby grave.เอ่อ สเป็คเตอร์ตัวสุดท้ายที่เขาเจอ โผล่มาหลังจากที่มีคนทำลายสุสานใกล้ๆ Southern Comfort (2012)
Uh, there was a grave desecrated locally three days ago.มีสุสานที่ถูกทำลายแถวๆนี้ เมื่อสามวันก่อน Southern Comfort (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
DESECRATE    D EH0 Z AH0 K R EY1 T
DESECRATE    D EH0 S AH0 K R EY1 T
DESECRATED    D EH0 Z AH0 K R EY1 T AH0 D
DESECRATED    D EH0 S AH0 K R EY1 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
desecrate    (v) dˈɛsɪkrɛɪt (d e1 s i k r ei t)
desecrated    (v) dˈɛsɪkrɛɪtɪd (d e1 s i k r ei t i d)
desecrates    (v) dˈɛsɪkrɛɪts (d e1 s i k r ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
冒す[おかす, okasu] (v5s,vt) (1) to brave; to risk; to face; to venture; (2) (of a disease, chemical, etc.) to harm; to afflict; to affect; (3) to desecrate; to profane; (4) to assume (someone else's surname); to take; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Desecrate \Des"e*crate\, v. t. [imp. & p. p. {Desecrated}; p.
   pr. & vb. n. {Desecrating}.] [L. desecratus, p. p. of
   desecrare (also desacrare) to consecrate, dedicate; but taken
   in the sense if to divest of a sacred character; de- +
   sacrare to consecrate, fr. sacer sacred. See {Sacred}.]
   To divest of a sacred character or office; to divert from a
   sacred purpose; to violate the sanctity of; to profane; to
   put to an unworthy use; -- the opposite of consecrate.
   [1913 Webster]
 
      The [Russian] clergy can not suffer corporal punishment
      without being previously desecrated.   --W. Tooke.
   [1913 Webster]
 
      The founders of monasteries imprecated evil on those
      who should desecrate their donations.  --Salmon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 desecrate
   v 1: violate the sacred character of a place or language;
      "desecrate a cemetery"; "violate the sanctity of the
      church"; "profane the name of God" [syn: {desecrate},
      {profane}, {outrage}, {violate}]
   2: remove the consecration from a person or an object [syn:
     {desecrate}, {unhallow}, {deconsecrate}] [ant: {bless},
     {consecrate}, {hallow}, {sanctify}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top