Search result for

agency

(76 entries)
(0.0079 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agency-, *agency*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agency    [N] บริษัทตัวแทน, Syn. firm, company
agency    [N] สำนักงานตัวแทน, See also: หน่วยงานบริการ
agency    [N] หน่วยงานราชการ
agency    [N] หน้าที่, See also: การปฏิบัติงาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
agency๑. การเป็นตัวแทน๒. ธุรกิจตัวแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
agencyการเป็นตัวแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agency shop agreementข้อตกลงร่วม (ระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงาน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agency, auxiliary; auxiliary agencyหน่วยงานสนับสนุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agency, lineหน่วยงานหลัก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agency, specializedทบวงการชำนัญพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agency, specializedทบวงการชำนัญพิเศษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agency, staffหน่วยงานที่ปรึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agency (Law)ตัวแทน (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Agency for Coordinating Mekong Tourism Activitiesศูนย์ประสานงานโครงการด้านการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง [การทูต]
Agency Problemปัญหาจากตัวแทน [ตลาดทุน]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agencyWe'll need a head hunting agency to find the right man for this executive position.
agencyDoes she come from the agency that sent the last temporary I had?
agency"Manpower" is the world's largest temp agency.
agencyWhere's the nearest travel agency?
agencyThe ad agency has a lot riding on this account.
agencyMr Yamada frowned on the estimate presented by a travel agency.
agencyI work for a travel agency
agencyPutting my traveling experience to good use, I started a travel agency.
agencyI work for a travel agency.
agencyHe works for an advertising agency.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agency(เอ'เจนซี) n. หน่วยงานบริการ, สำ-นักงานของตัวแทน, บริษัทตัวแทน,หน่วยงานราชการ, หน้าที่หรือการปฏิบัติงานของตัวแทน, กำลัง, พลัง, Syn. organization, office, means)
advertising agencyหน่วยงานโฆษณา, บริษัทโฆษณา
employment agencyสำนักงานจัดหางาน
travel agencyn. สำนักงานท่องเที่ยว (จัดซื้อตั๋วจองโรงแรมและอื่น ๆ), Syn. travel bureau
wire agencyn. สำนักงานข่าวสาร

English-Thai: Nontri Dictionary
agency(n) ตัวแทน,ผู้แทน,องค์การ,หน่วยงานราชการ,การกระทำ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บริษัทตัวแทน    [N] agency, See also: firm, company, Ant. บริษัทแม่, Example: ผมไปร้องเรียนต่อบริษัทตัวแทน เพื่อขอร้องให้คืนเงินในรายการที่ไม่ได้ชม, Count unit: บริษัท
สื่อกลาง    [N] medium, See also: agency, way, mean, channel, instrument, mode, vehicle, Syn. ตัวกลาง, Example: หนังสือเป็นสื่อกลางที่ใช้ถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญมาสู่ตัวเรา
เอเย่นต์ [N] agency, Thai definition: ร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า, Notes: (อังกฤษ)
องค์การ    [N] organization, See also: agency, Syn. หน่วยงาน, Example: เขาได้เรียกร้องให้มีการจัดตั้งองค์การนักศึกษาขึ้น, Count unit: องค์การ, Thai definition: ศูนย์รวมของกิจการที่ประกอบกันขึ้นเป็นหน่วยงานเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรษัท[n.] (bansat) EN: enterprise ; public organization ; government agency ; government-owned corporation ; corporation   FR: société [f] ; compagnie [f] ; entreprise publique [f] ; société publique [f]
บริษัท[n.] (børisat) EN: company ; corporation ; firm ; agency   FR: société [f] ; firme [f] ; entreprise [f] ; compagnie [f] ; agence [f] ; établissement [m]
บริษัทขนส่ง[n. exp.] (børisat khonsong) EN: transport company ; freight forwarder ; forwarding agency ; haulage firm   FR: compagnie de transport [f] ; société de transport [f]
บริษัทโฆษณา[n. exp.] (børisat khōtsanā = børisat khōsanā) EN: advertising agency   FR: agence publicitaire [f] ; agence de publicité [f]
บริษัทท่องเที่ยว[n. exp.] (børisat thǿngthīo) EN: travel agency   FR: agence de voyages [f] ; agence de tourisme [f]
บริษัททัวร์[n. exp.] (børisat thūa) EN: tour operator ; travel agency ; travel bureau   FR: agence de voyages [f]
บริษัทตัวแทน[n. exp.] (børisat tūathaēn) EN: agency ; firm ; company   FR: firme [f] ; compagnie [f]
เอเจ็นซี่[n.] (ējensī) EN: agency   
เอเย่นต์[n.] (ēyēn) EN: agency ; dealership ; distributorship ; franchise   FR: agence [f]
เอเย่นต์ท่องเที่ยว[n. exp.] (ēyēn thǿngthīo) EN: travel agency   FR: agence de voyages [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AGENCY    EY1 JH AH0 N S IY0
AGENCY'S    EY1 JH AH0 N S IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agency    (n) (ei1 jh @ n s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Agenturwaren {pl}agency goods [Add to Longdo]
Bezirksdirektor {m}agency superintendent [Add to Longdo]
Agenturgeschäft {n}agency business [Add to Longdo]
verwaltetes Vermögenagency fund [Add to Longdo]
Agenturvertreter {m}agency representative [Add to Longdo]
Vertreterkosten {pl}agency expenses [Add to Longdo]
Agenturvergütung {f}agency commission [Add to Longdo]
Duldungsvollmacht {f}agency by estoppel [Add to Longdo]
Außendienstleiter {m}agency manager [Add to Longdo]
Vertretungsvertrag {m}agency agreement [Add to Longdo]
Vertreterprovision {f}agency fee [Add to Longdo]
Vertretungsvertrag {m}agency contract [Add to Longdo]
Zweigniederlassung {f}; Konsortialbank {f}agency bank [Add to Longdo]
Außendienst {m}; Außendienstorganisation {f}agency plant [Add to Longdo]
Agentur {f} | Agenturen {pl}; Vermittlungen {pl}agency | agencies [Add to Longdo]
Geschäftsstelle {f}; Agentur {f}; Vertretung {f}; Büro eines Agenten | Geschäftsstellen {pl}; Agenturen {pl}; Vertretungen {pl}agency | agencies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CIA[シーアイエー, shi-aie-] (n) (See アメリカ中央情報局) Central Intelligence Agency; CIA [Add to Longdo]
KGB[カーゲーベー;ケージービー, ka-ge-be-; ke-ji-bi-] (n) KGB (former Soviet Union intelligency agency) (rus [Add to Longdo]
アーパネット[, a-panetto] (n) {comp} Advanced Research Projects Agency Network; ARPANET [Add to Longdo]
アイエーイーエー[, aie-i-e-] (n) (See 国際原子力機関) International Atomic Energy Agency; IAEA [Add to Longdo]
アイエーシーエー[, aie-shi-e-] (n) (See 国際原子力機関) International Atomic Energy Agency; IACA; IAEA [Add to Longdo]
アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁[アメリカがっしゅうこくれんぽうきんきゅうじたいかんりちょう, amerika gasshuukokurenpoukinkyuujitaikanrichou] (n) Federal Emergency Management Agency of the United States; FEMA [Add to Longdo]
アメリカ国防情報局[アメリカこくぼうじょうほうきょく, amerika kokuboujouhoukyoku] (n) Defense Intelligence Agency (USA) [Add to Longdo]
アメリカ中央情報局[アメリカちゅうおうじょうほうきょく, amerika chuuoujouhoukyoku] (n) (See シーアイエー) Central Intelligence Agency; CIA [Add to Longdo]
イタルタス通信[イタルタスつうしん, itarutasu tsuushin] (n) ITAR-TASS News Agency [Add to Longdo]
インタファクス通信[インタファクスつうしん, intafakusu tsuushin] (n) Interfax news agency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 agency \a"gen*cy\ ([=a]"jen*s[y^]), n.; pl. {Agencies}
   ([=a]"jen*s[i^]z). [agentia, fr. L. agens, agentis: cf. F.
   agence. See {Agent}.]
   1. The faculty of acting or of exerting power; the state of
    being in action; action; instrumentality.
    [1913 Webster]
 
       The superintendence and agency of Providence in the
       natural world.            --Woodward.
    [1913 Webster]
 
   2. The office of an agent, or factor; the relation between a
    principal and his agent; business of one intrusted with
    the concerns of another.
    [1913 Webster]
 
   3. The place of business of an agent.
    [1913 Webster]
 
   4. An organization or business that provides some service,
    primarily for other organizations; as, an advertising
    agency.
    [PJC]
 
   5. An administrative division of a government; as, a state
    welfare agency; a motor vehicle agency; the Environmental
    Protection Agency (EPA); the Federal Emergency Management
    Agency (FEMA).
    [PJC]
 
   Syn: Action; operation; efficiency; management.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agency
   n 1: an administrative unit of government; "the Central
      Intelligence Agency"; "the Census Bureau"; "Office of
      Management and Budget"; "Tennessee Valley Authority" [syn:
      {agency}, {federal agency}, {government agency}, {bureau},
      {office}, {authority}]
   2: a business that serves other businesses
   3: the state of being in action or exerting power; "the agency
     of providence"; "she has free agency"
   4: the state of serving as an official and authorized delegate
     or agent [syn: {representation}, {delegacy}, {agency}]
   5: how a result is obtained or an end is achieved; "a means of
     control"; "an example is the best agency of instruction";
     "the true way to success" [syn: {means}, {agency}, {way}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top