ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ascend

AH0 S EH1 N D   
96 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ascend-, *ascend*, ascen
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ascend[VI] ขึ้น, See also: ขึ้นสูง, Syn. upward, go up
ascend[VT] เคลื่อนที่ไปยัง
ascend[VT] ปีน, See also: ปีนขึ้น, Syn. mount, climb
ascend[VT] รับตำแหน่ง, See also: ขึ้นครองราชย์
ascendant[ADJ] ขึ้น, Syn. ascending, rising
ascending[ADJ] ขึ้น, Syn. ascendant, rising

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ascend(อะเซนดฺ') vi.,vt. ขึ้น,ประสบความสำเร็จ,เฟื่องฟู, Syn. advance,rise
ascendancy(อะเซน'เดินซี) n. ภาวะขึ้นครองตำแหน่ง,ภาวะมีอำนาจ., Syn. ascendency, ascendance, ascendence
ascendant(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง,อิทธิพล,อำนาจ,บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง,มีอำนาจ,ฐานะได้เปรียบ,ก้าวหน้า,มีอิทธิพลเหนือ
ascendent(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง,อิทธิพล,อำนาจ,บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง,มีอำนาจ,ฐานะได้เปรียบ,ก้าวหน้า,มีอิทธิพลเหนือ
ascender(อะเซน'เดอะ) n. ผู้ขึ้นครองตำแหน่ง,ผู้ขึ้นครองอำนาจ
ascending orderเรียงลำดับขึ้นหมายถึง การเรียงลำดับจากต่ำไปหาสูง เช่น จาก 0 ถึง 100 หรือจาก A ถึง Z ตรงข้ามกับ descending order หรือเรียงลำดับลงดู descending order เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
ascend(vi,vt) ขึ้นไป,มีอำนาจ,เฟื่องฟู
ascendancy(n) อำนาจวาสนา,การขึ้นครองตำแหน่ง
ascendant(n) ตำแหน่งสูง,อิทธิพล
ascendent(adj) สูงขึ้น,เฟื่องฟู,รุ่งเรือง,มีอำนาจ,มีอิทธิพลเหนือ
ascendent(n) ตำแหน่งสูง,อิทธิพล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ascendantsบุพการี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ascending aortaเอออร์ตาส่วนขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ascending colonไส้ใหญ่ส่วนขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ascending myelitisไขสันหลังอักเสบลามขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ascending neuritisประสาทอักเสบลามขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ascending seriesอนุกรมเพิ่ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ascending sortการเรียงลำดับขึ้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ascending; assurgentขึ้นบน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ascendingข้างบน, ลามขึ้น, เพิ่มความดัง, ลามขึ้น, ช่วงขวา [การแพทย์]
Ascending Phaseขาขึ้น [การแพทย์]
Ascending Routeการลามขึ้น [การแพทย์]
Ascending Systemระบบขึ้นข้างบน, ระบบประสาทรับความรู้สึกนำขึ้น [การแพทย์]
Ascending Typeชนิดลุกลามขึ้นบน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And you'll be singing As your spirit ascendsเธอก็จะร้องเพลง ขณะวิญญาณออกจากร่าง The Little Prince (1974)
"Whatever moral ascendancy the West held was lost here today.ความเฟื่องฟูที่ตะวันตกเคยมี ได้สูญสิ้นไปแล้วที่นี่ในวันนี้ Gandhi (1982)
It feels as though we have ascended a medieval stone fortress... towering above the center of Asia.รู้สึกเหมือนกำลังปีนขึ้นบน ปราการหินแบบยุคกลาง ที่ตระหง่านอยู่เหนือภูมิภาคเอเชียกลาง Seven Years in Tibet (1997)
Allow me, Professor Snape. Alarte Ascendare!ให้ผมทำ อัลลาร์เท แอสเซนดาเร Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
She asked as she was being killed by the conspirators that you wreak her vengeance when you ascend the throneShe asked as she was being killed by the conspirators that you wreak her vengeance when you ascend the throne The Great Jang-Geum (2003)
In what year did Louis Quatorze ascend to the throne of France?ปีอะไรที่หลุยส์ กาตอร์ช ขึ้นครองราชในฝรั่งเศษ The Day After Tomorrow (2004)
When we get to the top, we'll secure ropes. The rest of you come up on ascenders.เมื่อเราขึ้นไปข้างบน เราจะมัดยึดเชือกไว้ นายพักผ่อนซะแล้วจะต้องปีนขึ้นไป The Cave (2005)
To ascend, discard all notion of descending, sever it at its very rootอัดมันที่หัว แล้วมันก็จะร่วงไปเอง House of Fury (2005)
Suffers from severe ascending muscle weakness.ทนทุกข์จากโรคกล้ามเนื้ออ่อนแอ ที่กำลังแย่ลง 97 Seconds (2007)
He has been planning for this from the moment he ascended to the throne!พระองค์วางแผนนี้ มาระยะหนึ่งตั้งแต่พระองค์ขึ้นครองบังลังค์ Lee San, Wind of the Palace (2007)
Now you must prepare to ascend to the throne.ตอนนี้เจ้าต้องเตรียมขึ้นครองราชย์ได้แล้ว Lee San, Wind of the Palace (2007)
From the right, the levels ascend from 1 to 4.จากทางขวา ไล่มาตั้งแต่ 1 ถึง 4 Resident Evil: Degeneration (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ascendA balloon ascending into the sky.
ascendHe ascended the ladder halfway.
ascendHe ascended the stairs.
ascendHe rapidly ascended to the top.
ascendThe airplane ascended into the clouds.
ascendThe path ascends steeply from there.
ascendThe road ascends gently here.
ascendThe road ascends steeply from that point.
ascendThe road ascends to the village.
ascendThe smoke ascended into the air.
ascendThis mountain path ascends to the beautiful lake.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เถลิงราชสมบัติ[V] ascend the throne, See also: enthrone, be crowned as a king, Syn. เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ, ขึ้นครองราชสมบัติ, ครองราชย์, Example: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกปฐมกษัตริย์ราชวงศ์จักรีเสด็จเถลิงราชสมบัติเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2325
สืบราชสมบัติ[V] ascend the throne, Example: พระองค์มิได้สุขสบายพระทัยเลย ด้วยว่าเกรงจะสูญสิ้นราชวงศ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โด่ง[adj.] (dong) EN: rising ; ascending ; high   FR: montant ; haut ; ascendant ; élevé
ขึ้น[v.] (kheun) EN: go up ; rise ; ascend ; mount ; climb   FR: monter ; gravir
ขึ้นครองราชย์[v. exp.] (kheun khrøngrāt) EN: ascend the throne   
วงศ์ตระกูล[n. exp.] (wongtrakūn) EN: lineage ; descendant ; pedigree ; nationality ; family ; genealogy ; heredity ; parentage ; ancestry   FR: ascendance [f] ; ancêtres [mpl] ; aïeux [mpl]
หยิ่งยโสหนักขึ้น[v. exp.] (yingyasō nak kheun) EN: be in the ascendant ; prosper ; grow ; germinate ; develop   

CMU English Pronouncing Dictionary
ASCEND    AH0 S EH1 N D
ASCENDS    AH0 S EH1 N D Z
ASCENDED    AH0 S EH1 N D AH0 D
ASCENDANT    AH0 S EH1 N D AH0 N T
ASCENDING    AH0 S EH1 N D IH0 NG
ASCENDANCE    AH0 S EH1 N D AH0 N S
ASCENDANCY    AH0 S EH1 N D AH0 N S IY0
ASCENDENCY    AH0 S EH1 N D AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ascend    (v) ˈəsˈɛnd (@1 s e1 n d)
ascends    (v) ˈəsˈɛndz (@1 s e1 n d z)
ascended    (v) ˈəsˈɛndɪd (@1 s e1 n d i d)
ascendant    (n) ˈəsˈɛndənt (@1 s e1 n d @ n t)
ascendent    (n) ˈəsˈɛndənt (@1 s e1 n d @ n t)
ascending    (v) ˈəsˈɛndɪŋ (@1 s e1 n d i ng)
ascendancy    (n) ˈəsˈɛndənsiː (@1 s e1 n d @ n s ii)
ascendants    (n) ˈəsˈɛndənts (@1 s e1 n d @ n t s)
ascendency    (n) ˈəsˈɛndənsiː (@1 s e1 n d @ n s ii)
ascendents    (n) ˈəsˈɛndənts (@1 s e1 n d @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shēng, ㄕㄥ, / ] ascend; peaceful, #1,089 [Add to Longdo]
升结肠[shēng jié cháng, ㄕㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄔㄤˊ, / ] ascending colon (anat.); first section of large intestine, #80,750 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アセンダ[, asenda] (n) {comp} ascender [Add to Longdo]
旭日昇天[きょくじつしょうてん, kyokujitsushouten] (n) full of vigor and vitality (like the rising sun) (vigour); being in the ascendant [Add to Longdo]
沖する;冲する[ちゅうする, chuusuru] (vs-s) to rise up into the air; to ascend into the sky [Add to Longdo]
興起[こうき, kouki] (n,vs) rise; ascendency; aroused energy; high-spirited action [Add to Longdo]
三尸[さんし, sanshi] (n) (See 庚申待) the three worms (in Taoism, worms that inhabit the human gut and, on the eve of the 57th day of the sexagenary cycle, ascend to heaven during one's sleep to report on one's wrongdoings) [Add to Longdo]
就く(P);即く[つく, tsuku] (v5k) (1) (See 付く・つく・1) to ascend (the throne); to accede; (2) (就く only) to take (seat, position, course, etc.); to assume; (3) (就く only) to start (on a journey); to commence; to depart; (4) (就く only) to study (under teacher); to be an apprentice; (P) [Add to Longdo]
昇降[しょうこう, shoukou] (n,vs) ascending and descending; going up and down [Add to Longdo]
昇順[しょうじゅん, shoujun] (adj-na,n) ascending-order [Add to Longdo]
昇順キー[しょうじゅんキー, shoujun ki-] (n) {comp} ascending key [Add to Longdo]
昇順整列[しょうじゅんせいれつ, shoujunseiretsu] (n) {comp} sort (in ascending order) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
昇順[しょうじゅん, shoujun] ascending-order [Add to Longdo]
昇順キー[しょうじゅんキー, shoujun ki-] ascending key [Add to Longdo]
昇順整列[しょうじゅんせいれつ, shoujunseiretsu] sort (in ascending order) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ascend \As*cend"\, v. t.
   To go or move upward upon or along; to climb; to mount; to go
   up the top of; as, to ascend a hill, a ladder, a tree, a
   river, a throne.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ascend \As*cend"\, v. i. [imp. & p. p. {Ascended}; p. pr. & vb.
   n. {Ascending}.] [L. ascendere; ad + scandere to climb,
   mount. See {Scan}.]
   1. To move upward; to mount; to go up; to rise; -- opposed to
    {descend}.
    [1913 Webster]
 
       Higher yet that star ascends.     --Bowring.
    [1913 Webster]
 
       I ascend unto my father and your father. --John xx.
                          17.
    [1913 Webster]
 
   Note: Formerly used with up.
      [1913 Webster]
 
         The smoke of it ascended up to heaven. --Addison.
      [1913 Webster]
 
   2. To rise, in a figurative sense; to proceed from an
    inferior to a superior degree, from mean to noble objects,
    from particulars to generals, from modern to ancient
    times, from one note to another more acute, etc.; as, our
    inquiries ascend to the remotest antiquity; to ascend to
    our first progenitor.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To rise; mount; climb; scale; soar; tower.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ascend
   v 1: travel up, "We ascended the mountain"; "go up a ladder";
      "The mountaineers slowly ascended the steep slope" [syn:
      {ascend}, {go up}] [ant: {come down}, {descend}, {fall},
      {go down}]
   2: go back in order of genealogical succession; "Inheritance may
     not ascend linearly"
   3: become king or queen; "She ascended to the throne after the
     King's death"
   4: appear to be moving upward, as by means of tendrils; "the
     vine climbed up the side of the house" [syn: {ascend}, {climb
     up}]
   5: go along towards (a river's) source; "The boat ascended the
     Delaware"
   6: slope upwards; "The path ascended to the top of the hill"
   7: come up, of celestial bodies; "The sun also rises"; "The sun
     uprising sees the dusk night fled..."; "Jupiter ascends"
     [syn: {rise}, {come up}, {uprise}, {ascend}] [ant: {go down},
     {go under}, {set}]
   8: move to a better position in life or to a better job; "She
     ascended from a life of poverty to one of great [syn:
     {ascend}, {move up}, {rise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top