ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ascend

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ascend-, *ascend*, ascen
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ascend(vi) ขึ้น, See also: ขึ้นสูง, Syn. upward, go up
ascend(vt) เคลื่อนที่ไปยัง
ascend(vt) ปีน, See also: ปีนขึ้น, Syn. mount, climb
ascend(vt) รับตำแหน่ง, See also: ขึ้นครองราชย์
ascendant(adj) ขึ้น, Syn. ascending, rising
ascending(adj) ขึ้น, Syn. ascendant, rising

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ascend(อะเซนดฺ') vi., vt. ขึ้น, ประสบความสำเร็จ, เฟื่องฟู, Syn. advance, rise
ascendancy(อะเซน'เดินซี) n. ภาวะขึ้นครองตำแหน่ง, ภาวะมีอำนาจ., Syn. ascendency, ascendance, ascendence
ascendant(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง, อิทธิพล, อำนาจ, บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง, มีอำนาจ, ฐานะได้เปรียบ, ก้าวหน้า, มีอิทธิพลเหนือ
ascendent(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง, อิทธิพล, อำนาจ, บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง, มีอำนาจ, ฐานะได้เปรียบ, ก้าวหน้า, มีอิทธิพลเหนือ
ascender(อะเซน'เดอะ) n. ผู้ขึ้นครองตำแหน่ง, ผู้ขึ้นครองอำนาจ
ascending orderเรียงลำดับขึ้นหมายถึง การเรียงลำดับจากต่ำไปหาสูง เช่น จาก 0 ถึง 100 หรือจาก A ถึง Z ตรงข้ามกับ descending order หรือเรียงลำดับลงดู descending order เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
ascend(vi, vt) ขึ้นไป, มีอำนาจ, เฟื่องฟู
ascendancy(n) อำนาจวาสนา, การขึ้นครองตำแหน่ง
ascendant(n) ตำแหน่งสูง, อิทธิพล
ascendent(adj) สูงขึ้น, เฟื่องฟู, รุ่งเรือง, มีอำนาจ, มีอิทธิพลเหนือ
ascendent(n) ตำแหน่งสูง, อิทธิพล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ascendantsบุพการี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ascending aortaเอออร์ตาส่วนขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ascending colonไส้ใหญ่ส่วนขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ascending myelitisไขสันหลังอักเสบลามขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ascending neuritisประสาทอักเสบลามขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ascending seriesอนุกรมเพิ่ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ascending sortการเรียงลำดับขึ้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ascending; assurgentขึ้นบน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ascendingข้างบน, ลามขึ้น, เพิ่มความดัง, ลามขึ้น, ช่วงขวา [การแพทย์]
Ascending Phaseขาขึ้น [การแพทย์]
Ascending Routeการลามขึ้น [การแพทย์]
Ascending Systemระบบขึ้นข้างบน, ระบบประสาทรับความรู้สึกนำขึ้น [การแพทย์]
Ascending Typeชนิดลุกลามขึ้นบน [การแพทย์]

WordNet (3.0)
ascend(v) travel up, , Syn. go up, Ant. descend
ascend(v) go back in order of genealogical succession
ascend(v) become king or queen
ascend(v) appear to be moving upward, as by means of tendrils, Syn. climb up
ascend(v) go along towards (a river's) source
ascend(v) slope upwards
ascend(v) move to a better position in life or to a better job; "She ascended from a life of poverty to one of great, Syn. rise, move up
ascendable(adj) capable of being ascended, Syn. ascendible, climbable
ascendant(n) position or state of being dominant or in control, Syn. ascendent
ascendant(adj) tending or directed upward; - John Ruskin, Syn. ascendent, ascensive

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Ascend

v. i. [ imp. & p. p. Ascended; p. pr. & vb. n. Ascending. ] [ L. ascendere; ad + scandere to climb, mount. See Scan. ] 1. To move upward; to mount; to go up; to rise; -- opposed to descend. [ 1913 Webster ]

Higher yet that star ascends. Bowring. [ 1913 Webster ]

I ascend unto my father and your father. John xx. 17. [ 1913 Webster ]

Formerly used with up. [ 1913 Webster ]

The smoke of it ascended up to heaven. Addison. [ 1913 Webster ]

2. To rise, in a figurative sense; to proceed from an inferior to a superior degree, from mean to noble objects, from particulars to generals, from modern to ancient times, from one note to another more acute, etc.; as, our inquiries ascend to the remotest antiquity; to ascend to our first progenitor. [ 1913 Webster ]

Syn. -- To rise; mount; climb; scale; soar; tower. [ 1913 Webster ]

Ascend

v. t. To go or move upward upon or along; to climb; to mount; to go up the top of; as, to ascend a hill, a ladder, a tree, a river, a throne. [ 1913 Webster ]

Ascendable

a. Capable of being ascended. [ 1913 Webster ]

Ascendance

{ } n. Same as Ascendency. [ 1913 Webster ]

Variants: Ascendancy
Ascendant

n. [ F. ascendant, L. ascendens; p. pr. of ascendere. ] 1. Ascent; height; elevation. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Sciences that were then in their highest ascendant. Temple. [ 1913 Webster ]

2. (Astrol.) The horoscope, or that degree of the ecliptic which rises above the horizon at the moment of one's birth; supposed to have a commanding influence on a person's life and fortune. [ 1913 Webster ]

☞ Hence the phrases
To be in the ascendant, to have commanding power or influence, and
Lord of the ascendant, one who has possession of such power or influence; as, to rule, for a while, lord of the ascendant. Burke. [ 1913 Webster ]

3. Superiority, or commanding influence; ascendency; as, one man has the ascendant over another. [ 1913 Webster ]

Chievres had acquired over the mind of the young monarch the ascendant not only of a tutor, but of a parent. Robertson. [ 1913 Webster ]

4. An ancestor, or one who precedes in genealogy or degrees of kindred; a relative in the ascending line; a progenitor; -- opposed to descendant. Ayliffe. [ 1913 Webster ]

Ascendency

n. Governing or controlling influence; the state that exists when one person or group has power over another; domination; power. [ 1913 Webster + WordNet 1.5 ]

An undisputed ascendency. Macaulay. [ 1913 Webster ]

Custom has an ascendency over the understanding. Watts. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Control; authority; influence; sway; dominion; prevalence; domination; dominance; ascendance; ascendence. [ 1913 Webster ]

Ascendent

{ } a. 1. Rising toward the zenith; above the horizon. [ 1913 Webster ]

The constellation . . . about that time ascendant. Browne. [ 1913 Webster ]

2. Rising; ascending. Ruskin. [ 1913 Webster ]

3. Superior; surpassing; ruling. [ 1913 Webster ]

An ascendant spirit over him. South. [ 1913 Webster ]

The ascendant community obtained a surplus of wealth. J. S. Mill. [ 1913 Webster ]

Without some power of persuading or confuting, of defending himself against accusations, . . . no man could possibly hold an ascendent position. Grote. [ 1913 Webster ]

Variants: Ascendant
ascendent

adj. 1. tending or directed upward.
Syn. -- ascendant, ascensive. [ WordNet 1.5 ]

rooted and ascendant strength like that of foliage. John Ruskin [ WordNet 1.5 ]

2. having the most important influence.
Syn. -- ascendant, dominating, prestigious. [ WordNet 1.5 ]

ascendent

n. 1. position or state of being dominant or in control. that idea was in the ascendant.
Syn. -- ascendant. [ WordNet 1.5 ]

2. someone from whom you are descended (but usually more remote that a grandparent).
Syn. -- ancestor, ascendant, antecedent. [ WordNet 1.5 ]

Ascendible

a. [ L. ascendibilis. ] Capable of being ascended; climbable. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And you'll be singing As your spirit ascendsเธอก็จะร้องเพลง ขณะวิญญาณออกจากร่าง The Little Prince (1974)
"Whatever moral ascendancy the West held was lost here today.ความเฟื่องฟูที่ตะวันตกเคยมี ได้สูญสิ้นไปแล้วที่นี่ในวันนี้ Gandhi (1982)
It feels as though we have ascended a medieval stone fortress... towering above the center of Asia.รู้สึกเหมือนกำลังปีนขึ้นบน ปราการหินแบบยุคกลาง ที่ตระหง่านอยู่เหนือภูมิภาคเอเชียกลาง Seven Years in Tibet (1997)
She asked as she was being killed by the conspirators that you wreak her vengeance when you ascend the throneShe asked as she was being killed by the conspirators that you wreak her vengeance when you ascend the throne The Great Jang-Geum (2003)
In what year did Louis Quatorze ascend to the throne of France?ปีอะไรที่หลุยส์ กาตอร์ช ขึ้นครองราชในฝรั่งเศษ The Day After Tomorrow (2004)
When we get to the top, we'll secure ropes. The rest of you come up on ascenders.เมื่อเราขึ้นไปข้างบน เราจะมัดยึดเชือกไว้ นายพักผ่อนซะแล้วจะต้องปีนขึ้นไป The Cave (2005)
To ascend, discard all notion of descending, sever it at its very rootอัดมันที่หัว แล้วมันก็จะร่วงไปเอง House of Fury (2005)
Suffers from severe ascending muscle weakness.ทนทุกข์จากโรคกล้ามเนื้ออ่อนแอ ที่กำลังแย่ลง 97 Seconds (2007)
He has been planning for this from the moment he ascended to the throne!พระองค์วางแผนนี้ มาระยะหนึ่งตั้งแต่พระองค์ขึ้นครองบังลังค์ Lee San, Wind of the Palace (2007)
Now you must prepare to ascend to the throne.ตอนนี้เจ้าต้องเตรียมขึ้นครองราชย์ได้แล้ว Lee San, Wind of the Palace (2007)
From the right, the levels ascend from 1 to 4.จากทางขวา ไล่มาตั้งแต่ 1 ถึง 4 Resident Evil: Degeneration (2008)
Our late Emperor Liu had ascended to heaven amid his great agendaเมื่อพระเจ้าเล่าปี่สวรรคตแล้ว Three Kingdoms (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ascendA balloon ascending into the sky.
ascendHe ascended the ladder halfway.
ascendHe ascended the stairs.
ascendHe rapidly ascended to the top.
ascendThe airplane ascended into the clouds.
ascendThe path ascends steeply from there.
ascendThe road ascends gently here.
ascendThe road ascends steeply from that point.
ascendThe road ascends to the village.
ascendThe smoke ascended into the air.
ascendThis mountain path ascends to the beautiful lake.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เถลิงราชสมบัติ(v) ascend the throne, See also: enthrone, be crowned as a king, Syn. เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ, ขึ้นครองราชสมบัติ, ครองราชย์, Example: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกปฐมกษัตริย์ราชวงศ์จักรีเสด็จเถลิงราชสมบัติเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2325
สืบราชสมบัติ(v) ascend the throne, Example: พระองค์มิได้สุขสบายพระทัยเลย ด้วยว่าเกรงจะสูญสิ้นราชวงศ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โด่ง[dong] (adj) EN: rising ; ascending ; high  FR: montant ; haut ; ascendant ; élevé
ขึ้น[kheun] (v) EN: go up ; rise ; ascend ; mount ; climb  FR: monter ; gravir
ขึ้นครองราชย์[kheun khrøngrāt] (v, exp) EN: ascend the throne
วงศ์ตระกูล[wongtrakūn] (n, exp) EN: lineage ; descendant ; pedigree ; nationality ; family ; genealogy ; heredity ; parentage ; ancestry  FR: ascendance [ f ] ; ancêtres [ mpl ] ; aïeux [ mpl ]
หยิ่งยโสหนักขึ้น[yingyasō nak kheun] (v, exp) EN: be in the ascendant ; prosper ; grow ; germinate ; develop

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ascend
ascends
ascended
ascendant
ascending
ascendance
ascendancy
ascendency

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ascend
ascends
ascended
ascendant
ascendent
ascending
ascendancy
ascendants
ascendency
ascendents

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shēng, ㄕㄥ, / ] ascend; peaceful #1,089 [Add to Longdo]
升结肠[shēng jié cháng, ㄕㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄔㄤˊ,    /   ] ascending colon (anat.); first section of large intestine #80,750 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
上昇[じょうしょう, joushou] (n, vs, adj-no) rising; ascending; climbing; (P) #3,699 [Add to Longdo]
上り(P);登り;昇り[のぼり, nobori] (n) (1) ascent; climbing; ascending (path); climb; (2) (上り only) (See 上り列車) up-train (e.g. going to Tokyo); (n, adj-no) (3) northward (towards Tokyo); (P) #3,708 [Add to Longdo]
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r, vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf, v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P) #7,851 [Add to Longdo]
優位[ゆうい, yuui] (adj-na, n) predominance; ascendancy; superiority; (P) #9,787 [Add to Longdo]
制圧[せいあつ, seiatsu] (n, vs) gaining total control (of people or counties); suppression; oppression; control; mastery; ascendancy; supremacy; (P) #10,233 [Add to Longdo]
就く(P);即く[つく, tsuku] (v5k) (1) (See 付く・つく・1) to ascend (the throne); to accede; (2) (就く only) to take (seat, position, course, etc.); to assume; (3) (就く only) to start (on a journey); to commence; to depart; (4) (就く only) to study (under teacher); to be an apprentice; (P) #12,618 [Add to Longdo]
上る(P);登る(P);昇る(P);陞る(oK)[のぼる, noboru] (v5r, vi) (1) to ascend; to go up; to climb; (2) (usu. 昇る) to ascend (as a natural process, e.g. the sun); to rise; (3) to go to (the capital); (4) to be promoted; (5) to add up to; (6) to advance (in price); (7) to swim up (a river); to sail up; (8) to come up (on the agenda); (P) #16,538 [Add to Longdo]
アセンダ[asenda] (n) { comp } ascender [Add to Longdo]
旭日昇天[きょくじつしょうてん, kyokujitsushouten] (n) full of vigor and vitality (like the rising sun) (vigour); being in the ascendant [Add to Longdo]
沖する;冲する[ちゅうする, chuusuru] (vs-s) to rise up into the air; to ascend into the sky [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
昇順[しょうじゅん, shoujun] ascending-order [Add to Longdo]
昇順キー[しょうじゅんキー, shoujun ki-] ascending key [Add to Longdo]
昇順整列[しょうじゅんせいれつ, shoujunseiretsu] sort (in ascending order) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top