ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

go down

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -go down-, *go down*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go down(phrv) ลงไปข้างล่าง, Syn. come down, go down to, Ant. go up, get up
go down(phrv) คุกเข่าลงมา, Syn. get down
go down(phrv) กลืน, Syn. get down
go down(phrv) พระจันทร์หรือพระอาทิตย์ตก
go down(phrv) ล้มลง, See also: ล้ม
go down(phrv) ต่ำลง (ระดับ), See also: ตกลงมา, Syn. be down, be up
go down(phrv) ทำให้น้อยลง, See also: ลดลง, Syn. get up
go down(phrv) จมลง, Syn. go down to, go down with
go down(phrv) บวมน้อยลง, Syn. go up
go down(phrv) กว้างหรือไปไกลถึง, See also: มีเนื้อที่, Syn. go back, go down

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One of us has gotta go down and chase it up.หนึ่งของเรามีต้องลงไปและไล่ มันขึ้น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
But our luggage. Go down and tell the porter to take everything out of the car.เเต่สัมภาระของเราล่ะ ลงไปบอกเด็กให้เอาของลงจากรถ Rebecca (1940)
Dear, I'll go down and see that your luggage is brought back.ที่รัก ผมจะลงไปข้างล่าง เเละเอาสัมภาระคุณกลับขึ้นมานะ Rebecca (1940)
Oh, let's go down there. Well, no.- งั้นลงไปดูกันเถอะค่ะ Rebecca (1940)
Now he cannot go down deep to die.ตอนนี้เขาไม่สามารถไปลงลึก จะตาย The Old Man and the Sea (1958)
Paulie, go down 39th Street, pick up 18 mattresses and bring me the bill.พอลลี่ลงไปถนน 39 รับ 18 ที่นอนและนำฉันเรียกเก็บเงิน The Godfather (1972)
Then why don't we have one more drink and go down and cut that shark open?เรามาดื่มกันอีกคนละเเก้ว เเล้วไปผ่าฉลามนั่นกันเถอะ Jaws (1975)
Martin, I gotta go down and check their hull.มาร์ติน ผมต้องลงไปตรวจดูเรือ Jaws (1975)
I want everyone to try very hard to make sure it doesn't all go down the drain.ผมอยากให้ทุกคนพยายามอย่างหนัก เพื่อไม่ให้พวกเราได้รับความหายนะ Oh, God! (1977)
You don't have to go down there.เธอไม่ต้องเข้าไปก็ได้ Return to Oz (1985)
I intend to go down there and seize control of that emplacement, alone if I have to.ฉันจะไปยึดอำนาจควบคุมการยิง ตามลำพัง ถ้าจำเป็น Spies Like Us (1985)
We could go down to the Route 136 bridge.เราควรล่องไปทางสาย สะพาน 136 Stand by Me (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
go downAs the elevator is out of order, we must go down the stairs.
go downDon't go down before such a man.
go downFor gall bladder surgery, go down this hall and take a right.
go downGo downstairs and have a wash.
go downGo down the street for about five minutes, and you will see the Department store to the right.
go downGo down this road as far as the traffic light, and turn left.
go downGo down this street three blocks.
go downGood. Now go down with it.
go downI heard him go down the stairs.
go downI often go downtown on Sunday.
go downIt was a real challenge for us to go down the cliff on a rope.
go downLet's go downstairs for dinner.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยุบ(v) go down, See also: flatten, Syn. แฟบ, Ant. พอง, บวม, Example: ชายโครงของลูกกวางพองออก ยุบเข้าพะเยิบพะยาบจนเห็นได้ชัดเจน, Thai Definition: ยอบลง, ทรุดลง, พื้นผิวลดระดับลง
มือตก(v) downgrade, See also: go downhill, be unfortunate, fail, be on the decline, Syn. ดวงตก, โชคร้าย, Ant. มือขึ้น, Example: พักนี้เขามือตก ทำอะไรก็ไม่ดี ไม่สำเร็จสักอย่าง, Thai Definition: เสื่อมความสามารถลง, มีโชคร้ายในการพนัน
อัสดง(v) set, See also: go down, Syn. อัสดม, ตก, Example: ดวงอาทิตย์จะอัสดงช้าลงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งกลางเดือนกรกฎาคมจึงจะเร็วขึ้น, Thai Definition: ตกไป (ใช้แก่พระอาทิตย์)
ต่ำ(v) go down, See also: fall, drop, plunge, sink, dive, Syn. ตกลง, Ant. สูง, Example: วันนี้ราคาน้ำมันต่ำลงกว่าเมื่อวาน 20 สตางค์, Thai Definition: มีปริมาณหรือมีระดับลดน้อยลงกว่าเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุกเข่า[khukkhao] (v) EN: kneel ; bend the knee ; go down on one's knee  FR: s'agenouiller
ล่ม[lom] (v) EN: sink ; capsize ; submerge ; go down ; founder  FR: couler ; sombrer
ล่ม[lom] (v) EN: collapse ; fail ; go down ; come to nothing ; founder ; fold  FR: s'effondrer
ลง[long] (v) EN: get down ; get off ; go down ; descend ; alight ; dismount   FR: descendre ; débarquer
ล่อง[lǿng] (v) EN: float ; drift ; go downstream ; follow the wind  FR: flotter ; dériver ; descendre le courant
ลงบันได[long bandai] (v, exp) EN: go down the stairs ; descend the stairs  FR: descendre l'escalier ; descendre les marches
ลงไป[long pai] (v, exp) EN: go down  FR: descendre ; s'enfoncer
ลด[lot] (v) EN: go down ; decrease ; cut down ; lessen ; make less ; discount ; lower ; reduce ; shorten ; remit ; lighten ; alleviate ; ease ; relieve ; abate ; dock ; weaken  FR: baisser ; diminuer ; réduire ; amoindrir ; alléger
ลดลง[lotlong] (n) EN: go down ; decrease ; abate ; become lower ; be down ; subside ; diminish ; cut ; decline ; reduce  FR: descendre ; baisser ; diminuer ; décroître
มือตก[meūtok] (v) EN: downgrade ; go downhill ; be unfortunate ; fail ; be on the decline ; lose one's touch  FR: décliner

Japanese-English: EDICT Dictionary
うらぶれる[urabureru] (v1, vi) to get shabby; to go downhill; to go to seed; to go to the dogs [Add to Longdo]
下す(P);降す[くだす, kudasu] (v5s, vt) (1) to make (a decision); to pass (judgement, etc.); to hand down (orders, etc.); (2) to let go down; to lower; (3) (See 手を下す・1) to do oneself; to do by oneself; (P) [Add to Longdo]
下り立つ;降り立つ;おり立つ;下立つ;降立つ[おりたつ, oritatsu] (v5t, vi) (1) to go down and stand; (2) to alight; to get down [Add to Longdo]
下る(P);降る[くだる, kudaru] (v5r, vi) (1) to descend; to go down; to come down; (2) (See 判決が下る) to be handed down (of an order, judgment, etc.); (3) (See 下って) to pass (of time); (4) to surrender; to capitulate; (5) (often in neg. form) to be less than; to be inferior to; (6) (also written as 瀉る) (See 腹が下る) to have the runs; to have diarrhea; (P) [Add to Longdo]
滑る(P);辷る[すべる, suberu] (v5r, vi) (1) to glide; to slide (e.g. on skis); to slip; (2) to fail (an examination); to bomb (when telling a joke); (3) to drop; to go down; to come down; to fall (e.g. in status); (P) [Add to Longdo]
緩む(P);弛む[ゆるむ, yurumu] (v5m, vi) (1) to become loose; to slacken (e.g. rope); (2) to become less tense; to relax; to let one's guard down; (3) to slacken (e.g. coldness, supervision); to become lax; (4) to become softer (e.g. ground, facial expression); (of ice) to partially melt; (5) to decrease (e.g. speed); (6) (of a market price) to go down slightly; (P) [Add to Longdo]
九州へ下る[きゅうしゅうへくだる, kyuushuuhekudaru] (v5r) to go down to Kyushu [Add to Longdo]
傾く[かたむく(P);かたぶく(ok), katamuku (P); katabuku (ok)] (v5k, vi) (1) to incline toward; to slant; to lurch; to heel over; to be disposed to; to trend toward; to be prone to; (2) to go down (sun); to wane; to sink; to decline; (P) [Add to Longdo]
傾ぐ[かしぐ;かたぐ(ok), kashigu ; katagu (ok)] (v5g, vi) (1) (See 傾く・1) to incline toward; to slant; to lurch; to heel over; to be disposed to; to trend toward; to be prone to; (2) (See 傾く・2) to go down (sun); to wane; to sink; to decline [Add to Longdo]
降りる(P);下りる(P)[おりる, oriru] (v1, vi) (1) (esp. 下りる) to descend (e.g. a mountain); to go down; to come down; (2) (esp. 降りる) to alight (e.g. from bus); to get off; to disembark; to dismount; (3) to step down; to retire; to give up; to quit; (4) (esp. 下りる) to be granted; to be issued; to be given; (5) (esp. 降りる) to form (of frost, dew, mist, etc.); (6) (esp. 下りる) (See 下り物) to be passed (from the body; i.e. of a roundworm); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 go down
   v 1: move downward and lower, but not necessarily all the way;
      "The temperature is going down"; "The barometer is
      falling"; "The curtain fell on the diva"; "Her hand went up
      and then fell again" [syn: {descend}, {fall}, {go down},
      {come down}] [ant: {arise}, {ascend}, {come up}, {go up},
      {lift}, {move up}, {rise}, {uprise}]
   2: go under, "The raft sank and its occupants drowned" [syn:
     {sink}, {settle}, {go down}, {go under}] [ant: {float},
     {swim}]
   3: grow smaller; "Interest in the project waned" [syn:
     {decline}, {go down}, {wane}]
   4: be recorded or remembered; "She will go down as the first
     feminist"
   5: be ingested; "This wine sure goes down well"; "The food
     wouldn't go down"
   6: be defeated; "If America goes down, the free world will go
     down, too"
   7: disappear beyond the horizon; "the sun sets early these days"
     [syn: {set}, {go down}, {go under}] [ant: {ascend}, {come
     up}, {rise}, {uprise}]
   8: stop operating; "My computer crashed last night"; "The system
     goes down at least once a week" [syn: {crash}, {go down}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top