ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

condescension

K AA2 N D AH0 S EH1 N SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -condescension-, *condescension*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
condescension(n) การกระทำที่แสดงให้เห็นว่าผู้กระทำเชื่อว่าตนเองสำคัญหรือฉลาดกว่าผู้อื่น เช่น He gave us very friendly advice without a trace of condescension. เขาให้คำแนะนำที่เป็นมิตรมากๆ กับพวกเรา โดยไม่ได้มีท่าทีว่าเขาคิดว่าตนเองสำคัญหรือฉลาดกว่าเราแต่อย่างใด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
condescension(คอนดิเซน'เชิน) n. การยอมรับ, การถ่อมตัวลงมา, การก้มหัวลง, ท่าทีที่กรุณา, ท่าทีที่เอื้อเฟื้อ., See also: condescensive adj. ดูcondescension, Syn. condescendence

English-Thai: Nontri Dictionary
condescension(n) การถ่อมตัว, การยอมรับ, การก้มลงมา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
condescension(n) ความเย่อหยิ่ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Especially one so fortunate as to enjoy the condescension and patronage of Lady Catherine.โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่มีโชคดีที่ได้เข้าไปร่วมด้วยการก้มหัวให้ และรับการอุปถัมภ์จากเลดี้แคทเธอรีน เดอ เบิร์ก Episode #1.5 (1995)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONDESCENSION K AA2 N D AH0 S EH1 N SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
condescension (n) kˌɒndɪsˈɛnʃən (k o2 n d i s e1 n sh @ n)
condescensions (n) kˌɒndɪsˈɛnʃənz (k o2 n d i s e1 n sh @ n z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Condescension \Con`de*scen"sion\, n. [L. condescensio.]
   The act of condescending; voluntary descent from one's rank
   or dignity in intercourse with an inferior; courtesy toward
   inferiors.
   [1913 Webster]
 
      It forbids pride . . . and commands humility, modesty,
      and condescension to others.       --Tillotson.
   [1913 Webster]
 
      Such a dignity and condescension . . . as are suitable
      to a superior nature.          --Addison.
 
   Syn: Complaisance; courtesy; affability.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 condescension
   n 1: the trait of displaying arrogance by patronizing those
      considered inferior [syn: {condescension},
      {superciliousness}, {disdainfulness}]
   2: a communication that indicates lack of respect by patronizing
     the recipient [syn: {condescension}, {disdain}, {patronage}]
   3: affability to your inferiors and temporary disregard for
     differences of position or rank; "the queen's condescension
     was intended to make us feel comfortable" [syn:
     {condescension}, {condescendingness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top