Search result for

project

(148 entries)
(0.0498 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -project-, *project*.
English-Thai: Longdo Dictionary
ProjectOne(n) เกมออนไลน์ ให้บริการโดยบริษัท ดี บัสซ์ จำกัด ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นเกม “อสุรา ออนไลน์” รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.asura.in.th/

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
project    [N] แผนงาน, See also: โครงการ, โครงการวิจัย, Syn. design, scheme, plan
project    [VT] เสนอ, See also: เสนอแผนงาน, Ant. withdraw, regress
project    [VT] ทำให้เห็นหรือได้ยินชัดเจน
project    [VI] ยื่นออกมา, See also: โผล่ออก, นูนออก, Syn. protude
projector    [N] เครื่องฉายภาพสไลด์
projector    [N] ผู้วางโครงการ
projectile    [N] จรวด, See also: ขีปนาวุธ, Syn. missile, shell
projectile    [ADJ] ที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้า
projecting    [ADJ] ที่ยื่นออกมาจากพื้นผิว, Syn. protruding, protuberant
projection    [N] การวางแผน, See also: การคาดคะเน, Syn. guess, prognostication

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
projectโครงการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
project evaluationการประเมินผลโครงการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
project managementการบริหารโครงการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
projected realityความเป็นจริงแบบฉาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
projectileโพรเจกไทล์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
projectile vomitingการอาเจียนพุ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
projecting coneกรวยฉาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
projection๑. การฉาย๒. การแสดงส่วนไม่ซ้ำ [ใช้เฉพาะงานฐานข้อมูล] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
projectionการโทษผู้อื่น (กลไกทางจิต) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
projection๑. ภาพฉาย๒. การฉาย๓. ผลการคาดคะเน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Project Apollo (U.S.)โครงการอะพอลโล (สหรัฐอเมริกา) [TU Subject Heading]
project areaproject area, พื้นที่โครงการ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
project managementการบริหารโครงการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Project managementการบริหารโครงการ [TU Subject Heading]
Project method in teachingวิธีสอนแบบโครงการ [TU Subject Heading]
Projected doseปริมาณรังสีประมาณการ, ปริมาณรังสีที่ประเมินล่วงหน้าว่ากลุ่มบุคคลซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรังสีขึ้น [นิวเคลียร์]
projectileโพรเจกไทล์, วัตถุใด ๆ ที่ถูกขว้างหรือถูกยิงออกไป ถ้าวัตถุนั้นถูกยิงออกไปบนพื้นโลกทำมุม q กับแนวระดับ เส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุจะเป็นรูปพาราโบ ลา (q < 90 ํ และความเร็วต้นมีค่าน้อยกว่าความเร็วหลุดพ้น) เรียกการเคลื่อนที่นี้ว่า การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
projectile motionการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์, การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวเส้นโค้งพาราโบลา ประกอบด้วยการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งและแนวระดับที่เป็นอิสระต่อกัน การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเป็นการเคลื่อนที่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกเพียงแรงเดียว หรือการตกแบบเสรี ซึ่งมีความเร่งคงตัวมีค่าเท่ากับความเร่งโน้มถ่วง ส่วนการเค [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
projecting lensเลนส์ฉายภาพ, เลนส์ที่เป็นส่วนประกอบอันหนึ่งของเครื่องฉายภาพ ทำหน้าที่รวมแสงจากวัตถุหรือแผ่นภาพโปร่งใส ทำให้เกิดภาพจริงที่ขนาดขยายที่ฉากรับภาพ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Projective techniquesเทคนิคฉายภาพจิต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
projectA new dictionary has been projected.
projectTen million yen will be ample for the project.
projectI had been thinking about our new project for two weeks. But I couldn't come up with a good idea.
projectOnly in theory, the project is possible.
projectI know how busy you must be, but I need your answer to my last mail before I can proceed with the project. Can you take a moment and write me back?
projectYou cannot depend on his support for your project.
projectAccepting what you say, I'm still against the project.
projectWould you take part in the project?
projectWe have got to get him to take that project seriously.
projectIt seems you and I are essential to this project. We'd better get along or it'll go badly.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
project(พรอจ'เจคทฺ) n. โครงการ,แผนการ,โครงการวิจัย,โครงการค้นคว้า,โครงการเคหะ. vt. (โพรเจคทฺ') เสนอ,ออกแบบ,วางแผน,ยื่นออกมา,ต่อ,ส่อง,ฉาย,ฉายเป็นเงา,ถ่ายแผนที่,ถ่ายทอด. vi. ปรากฎตัว,แสดงออก,จินตนาการตัวเอง, Syn. plan,venture
projectile(พระเจค'ไทลฺ) n. ขีปนาวุธ,กระสุนยิง. adj. ขับเคลื่อน,ขับดัน,เกิดจากการผลักดัน,ยื่นออก
projection(พระเจค'เชิน) n. การวางโครงการ,การวางแผน,การออกแบบ,การยิง,การโผล่ออกมา,การนูนออกมา,การปล่อยออกมา,การส่อง,การฉาย,ภาพทอดเงา,ภาพฉาย,การคำนวณทุน,การคำนวณอัตราการก้าวหน้า,การคาดคะเน,การประเมิน,แผนการ,โครงการ., Syn. overhang,predicito
projectionist(พระเจค'เชินนิสทฺ) n. ผู้ฉายภาพยนต์หรือภาพนิ่ง
projective(พระเจค'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับหรือเกิดจาก projection (ดู) .
projector(พระเจค'เทอะ) n. เครื่องฉายภาพสไลด์,เครื่องฉายภาพนิ่ง,ผู้วางโครงการ,ผู้วางแผน,เครื่องยิง,เครื่องส่อง

English-Thai: Nontri Dictionary
project(n) โครงการ,แผนงาน,แผนการ
project(vi) ยิงออกไป,ปล่อยออกมา,ฉายเป็นเงา,พุ่งออกไป,ถ่ายแผนที่
project(vt) กะโครงการ,วางแผน,ทดลอง,พุ่ง,ฉาย,เสนอ,ออกแบบ
projectile(adj) พุ่งออกไปได้,ที่ยิงออกไป,ซึ่งขับเคลื่อน
projectile(n) สิ่งที่พุ่งไป,สิ่งที่ยิงออกไป,สิ่งที่ขับเคลื่อน,ขีปนาวุธ,กระสุน
projection(n) การพุ่ง,การถ่ายภาพ,การวางแผน,การยิง,การฉาย
projector(n) เครื่องฉายภาพยนตร์,เครื่องฉายสไลด์,ผู้วางแผน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จอแสดงภาพ    [N] projection of the picture
โครงงาน [N] project, Syn. เค้าโครง, โครงร่าง, โครง, Example: สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยจัดการประกวดโครงงานสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
ลูกปืน    [N] bullet, See also: projectile, shot, cartridge, Syn. กระสุนปืน, กระสุน, Example: จ่าฤทธิ์ใช้อาวุธปืนขนาด 9 มม.ลั่นไกระเบิดลูกปืนฆ่าตัวตาย, Count unit: นัด, ลูก, เม็ด, Thai definition: ลูกตะกั่วหรือเหล็กที่ยัดใส่ในลำกล้องปืนแล้วยิง
เขยิน    [V] protrude, See also: project, bulge, Syn. เหยิน, Ant. หลุบ, Example: ฟันของเด็กคนนั้นเขยินออกมาจนเห็นได้ชัด, Thai definition: ยื่นเด่นออกมาหรือเผยอขึ้นมา
เครื่องฉายภาพ    [N] projector, See also: slide projector, Syn. เครื่องฉาย, Thai definition: เครื่องส่องภาพให้สว่างและภาพไปติดจอ
เครื่องฉาย    [N] projector, See also: slide projector, Syn. เครื่องฉายภาพ, Example: ผมต้องการเครื่องฉายภาพนิ่งเครื่องหนึ่งสำหรับห้องบรรยาย, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องส่องภาพให้สว่างและภาพไปติดจอ
โครงการ [N] project, See also: plan, task, scheme, Syn. แผน, แผนการ, Example: ผู้อยู่เบื้องหลังที่คอยสนับสนุนโครงการเหล่านี้คือ บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่ง, Count unit: โครงการ, Thai definition: แผนหรือเค้าโครงตามที่กะหรือกำหนดไว้
ตะเพิง    [N] overhanging rock, See also: projecting portion of a mountain, Thai definition: เงื้อมเขาที่งอกงุ้มลงมา
ฉาย    [V] project, See also: show, Syn. แสดง, แพร่ภาพ, Example: คืนนี้มีภาพยนตร์มาฉายที่วัดใกล้ๆ บ้าน
ชะงอก    [N] projecting rock, See also: overhanging rock, Thai definition: หินที่งอกออกไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารสงเคราะห์[n. exp.] (ākhān songkhrǿ) EN: housing ; housing project   
แฉก[n.] (chaēk) EN: prong ; notch ; v-shaped projection   
แฉก[adj.] (chaēk) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; notched ; having sharp projections   FR: pointu
แฉก ๆ[adj.] (chaēk-chaēk) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; having sharp projections   
ฉาย[v.] (chāi) EN: project ; show   FR: projeter
ชะโงกผา[n.] (cha-ngōkphā) EN: overhanging rock/cliff ; projecting rock ; shelf   FR: rocher en surplomb [m]
ไฟฉาย[X] (faichāi) EN: torch ; searchlight ; flashlight ; searchlight ; electric torch   FR: lampe de poche [f] ; torche électrique [f] ; projecteur [m]
ห้องฉายหนัง[n. exp.] (hǿng chāi nang) EN: projection room   FR: salle de projection [f]
หัวงาน[n.] (hūa-ngān) EN: construction chief ; projector ; foreman ; forewoman   
หัวงาน[n.] (hūa-ngān) EN: headworks ; beginning of a job ; initial stage of a job ; initial stage of a project   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROJECT    P R AA1 JH EH0 K T
PROJECT    P R AH0 JH EH1 K T
PROJECTS    P R AA1 JH EH0 K S
PROJECTS    P R AH0 JH EH1 K T S
PROJECTS    P R AA1 JH EH0 K T S
PROJECTS    P R AH0 JH EH1 K S
PROJECTOR    P R AH0 JH EH1 K T ER0
PROJECT'S    P R AA1 JH EH0 K T S
PROJECT'S    P R AA1 JH EH0 K S
PROJECTS'    P R AO1 JH EH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
project    (n) (p r o1 jh e k t)
project    (v) (p r @1 jh e1 k t)
projects    (n) (p r o1 jh e k t s)
projects    (v) (p r @1 jh e1 k t s)
projected    (v) (p r @1 jh e1 k t i d)
projector    (n) (p r @1 jh e1 k t @ r)
projectile    (n) (p r @1 jh e1 k t ai l)
projecting    (v) (p r @1 jh e1 k t i ng)
projection    (n) (p r @1 jh e1 k sh @ n)
projectors    (n) (p r @1 jh e1 k t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauplanung {f}project planning; structural design [Add to Longdo]
Projektplan {m}project plan [Add to Longdo]
Projektansatz {m}project approach [Add to Longdo]
Projektarbeit {f}project work [Add to Longdo]
Projektplaner {m}project planner [Add to Longdo]
Projektnummer {f}project number [Add to Longdo]
Projektleiter {m}project manager [Add to Longdo]
Projektstatus {m}project status [Add to Longdo]
Projektplanung {f}project planning [Add to Longdo]
Projektgröße {f}project size [Add to Longdo]
Projektleitung {f}project management [Add to Longdo]
Projektingenieur {m}project engineer [Add to Longdo]
Projektmanagement {n}project management [Add to Longdo]
Projektabwicklung {f}project execution [Add to Longdo]
Projekt-Controller {m}project controller [Add to Longdo]
Projektstatusbericht {m}project status report [Add to Longdo]
Projektbeschaffenheit {f}project type [Add to Longdo]
Projektverfahrenshandbuch {n}project procedure manual [Add to Longdo]
Projektausführungsansatz {m}project execution approach [Add to Longdo]
Projekteröffnungsbesprechung {f}project kick-off meeting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーパネット[, a-panetto] (n) {comp} Advanced Research Projects Agency Network; ARPANET [Add to Longdo]
アポロ[, aporo] (n) (1) (abbr) (See アポロ計画) (Project) Apollo (lat [Add to Longdo]
アポロ計画[アポロけいかく, aporo keikaku] (n) Apollo Project [Add to Longdo]
イリジウム計画[イリジウムけいかく, irijiumu keikaku] (n) {comp} IRIDIUM project [Add to Longdo]
オーバーヘッドプロジェクター[, o-ba-heddopurojiekuta-] (n) overhead projector [Add to Longdo]
オーバヘッドプロジェクター[, o-baheddopurojiekuta-] (n) {comp} Overhead Projector [Add to Longdo]
オンラインプロジェクト管理[オンラインプロジェクトかんり, onrainpurojiekuto kanri] (n) {comp} online project management [Add to Longdo]
グヌー;グニュー[, gunu-; gunyu-] (n) {comp} (also ニュー) GNU (computer OS, project, etc.) [Add to Longdo]
ゲノムプロジェクト[, genomupurojiekuto] (n) genome project [Add to Longdo]
コイルガン[, koirugan] (n) coilgun (gun in which a magnetic projectile is propelled using electromagnetic coils) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
射影[shè yǐng, ㄕㄜˋ ˇ, ] projection (geometry); projective [Add to Longdo]
射影几何[shè yǐng jǐ hé, ㄕㄜˋ ˇ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, / ] projective geometry [Add to Longdo]
射影几何学[shè yǐng jǐ hé xué, ㄕㄜˋ ˇ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] projective geometry [Add to Longdo]
专案[zhuān àn, ㄓㄨㄢ ㄢˋ, / ] project (Taiwanese); special case for investigation [Add to Longdo]
投影几何[tóu yǐng jǐ hé, ㄊㄡˊ ˇ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, / ] projective geometry; same as 射影幾何|射影几何 [Add to Longdo]
投影几何学[tóu yǐng jǐ hé xué, ㄊㄡˊ ˇ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] projective geometry; same as 射影幾何學|射影几何学 [Add to Longdo]
投影机[tóu yǐng jī, ㄊㄡˊ ˇ ㄐㄧ, / ] projector [Add to Longdo]
[páo, ㄆㄠˊ, / ] projecting teeth [Add to Longdo]
[zī, , / ] projecting teeth; to bare one's teeth [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーバヘッドプロジェクター[おーばへっどぷろじえくたー, o-baheddopurojiekuta-] Overhead Projector [Add to Longdo]
パイロットプロジェクト[ぱいろっとぷろじえくと, pairottopurojiekuto] pilot project [Add to Longdo]
プロジェクト[ぷろじえくと, purojiekuto] project [Add to Longdo]
プロジェクトグループ[ぷろじえくとぐるーぷ, purojiekutoguru-pu] project group [Add to Longdo]
プロジェクト管理[プロジェクトかんり, purojiekuto kanri] project management [Add to Longdo]
プロジェクト計画[プロジェクトけいかく, purojiekuto keikaku] project planning [Add to Longdo]
プロジェクト仕様書[プロジェクトしようしょ, purojiekuto shiyousho] project specification [Add to Longdo]
プロジェクト制御[プロジェクトせいぎょ, purojiekuto seigyo] project control [Add to Longdo]
プロジェクト統制[プロジェクトとうせい, purojiekuto tousei] project control [Add to Longdo]
プロジェクト立案[プロジェクトりつあん, purojiekuto ritsuan] project planning [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Project \Proj"ect\ (?; 277), n. [OF. project, F. projet, fr. L.
   projectus, p. p. of projicere to project; pro forward +
   jacere to throw. See {Jet} a shooting forth, and cf.
   {Projet}.]
   [1913 Webster]
   1. The place from which a thing projects, or starts forth.
    [Obs.] --Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is projected or designed; something intended or
    devised; a scheme; a design; a plan.
    [1913 Webster]
 
       Vented much policy, and projects deep. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Projects of happiness devised by human reason.
                          --Rogers.
    [1913 Webster]
 
       He entered into the project with his customary
       ardor.                --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   3. An idle scheme; an impracticable design; as, a man given
    to projects.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Design; scheme; plan; purpose.
 
   Usage: {Project}, {Design}. A project is something of a
      practical nature thrown out for consideration as to
      its being done. A design is a project when matured and
      settled, as a thing to be accomplished. An ingenious
      man has many projects, but, if governed by sound
      sense, will be slow in forming them into designs. See
      also {Scheme}.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Project \Pro*ject"\, v. t. [imp. & p. p. {Projected}; p. pr. &
   vb. n. {Projecting}.] [Cf. OF. projecter, F. projeter.]
   [1913 Webster]
   1. To throw or cast forward; to shoot forth.
    [1913 Webster]
 
       Before his feet herself she did project. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Behold! th' ascending villas on my side
       Project long shadows o'er the crystal tide. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To cast forward or revolve in the mind; to contrive; to
    devise; to scheme; as, to project a plan.
    [1913 Webster]
 
       What sit then projecting peace and war? --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Persp.) To draw or exhibit, as the form of anything; to
    delineate; as, to project a sphere, a map, an ellipse, and
    the like; -- sometimes with on, upon, into, etc.; as, to
    project a line or point upon a plane. See {Projection}, 4.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Project \Pro*ject"\, v. i.
   [1913 Webster]
   1. To shoot forward; to extend beyond something else; to be
    prominent; to jut; as, the cornice projects; branches
    project from the tree.
    [1913 Webster]
 
   2. To form a project; to scheme. [R.] --Fuller.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 project
   n 1: any piece of work that is undertaken or attempted; "he
      prepared for great undertakings" [syn: {undertaking},
      {project}, {task}, {labor}]
   2: a planned undertaking [syn: {project}, {projection}]
   v 1: communicate vividly; "He projected his feelings"
   2: extend out or project in space; "His sharp nose jutted out";
     "A single rock sticks out from the cliff" [syn: {stick out},
     {protrude}, {jut out}, {jut}, {project}]
   3: transfer (ideas or principles) from one domain into another
   4: project on a screen; "The images are projected onto the
     screen"
   5: cause to be heard; "His voice projects well"
   6: draw a projection of
   7: make or work out a plan for; devise; "They contrived to
     murder their boss"; "design a new sales strategy"; "plan an
     attack" [syn: {plan}, {project}, {contrive}, {design}]
   8: present for consideration, examination, criticism, etc.; "He
     proposed a new plan for dealing with terrorism"; "She
     proposed a new theory of relativity" [syn: {project},
     {propose}]
   9: imagine; conceive of; see in one's mind; "I can't see him on
     horseback!"; "I can see what will happen"; "I can see a risk
     in this strategy" [syn: {visualize}, {visualise}, {envision},
     {project}, {fancy}, {see}, {figure}, {picture}, {image}]
   10: put or send forth; "She threw the flashlight beam into the
     corner"; "The setting sun threw long shadows"; "cast a
     spell"; "cast a warm light" [syn: {project}, {cast},
     {contrive}, {throw}]
   11: throw, send, or cast forward; "project a missile" [syn:
     {project}, {send off}]
   12: regard as objective [syn: {project}, {externalize},
     {externalise}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 project [projɛkt]
   plan; project; scheme
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top