Search result for

scheme

(63 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scheme-, *scheme*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scheme    [N] รายการ, See also: แผนการ, Syn. design, plot, project
schemer    [N] ผู้วางแผนการ
scheme for    [PHRV] วางแผนลวงเพื่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
schemeแผน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
scheme chargeค่าใช้จ่ายสำหรับแผน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
schemeAfter weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.
schemeThis scheme is clumsy production wise.
schemeThe main feature of this scheme is still ambiguous.
schemeThe best laid schemes of mice and men.
schemeThere is a scheme to expand the company.
schemeWhat if the scheme doesn't work out?
schemeYour help is indispensable for the success of the scheme.
schemeYour scheme is like a house built on the sand.
schemeUnder no circumstances can the scheme be put into practice.
schemeAs for the scheme I had in my head, it was not a bad one in itself.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scheme(สคีม) n. แผนผัง,แบบแผน,โครงการ,แผนการ,แผนลับ,กลเม็ด,ระบบการจัดการ,เพทุบาย,แผนร้าย,แผนภาพดวงดาว,แผนภาพอธิบาย,แผนจินตนาการ. vt.,vi. วางแผน,วางผัง,วางแบบแผน,วางโครงการ,ออกอุบาย,วางแผนร้าย, See also: schemer n., Syn. plan

English-Thai: Nontri Dictionary
scheme(n) โครงการ,แบบแผน,แผนการ,หลักสูตร,แผนผัง,กลเม็ด
scheme(vt) กะโครงการ,วางอุบาย,วางแผนการ,วางแบบ
schemer(n) ผู้วางโครงการ,ผู้วางแผน,ผู้ออกอุบาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผังงาน    [N] plan, See also: scheme, chart, Syn. แผนผังงาน, Example: โปรแกรมที่ซับซ้อนต้องเขียนผังงานหลายหน้ากระดาษ, Count unit: ผัง, Thai definition: แบบที่เขียนย่อหรือขยายจากของต่างๆ เพื่อใช้ในการทำงาน
แผนการ [N] plan, See also: scheme, method, program, proposal, Syn. กลยุทธ์, Example: หัวหน้าฝ่ายต่างๆ เข้าพบผู้จัดการเพื่อแจ้งแผนการดำเนินการในเดือนต่อไป, Count unit: แผน, Thai definition: แผนตามที่กะกําหนดไว้
ผัง    [N] plan, See also: scheme, project, diagram, chart, Syn. แปลน, แผนผัง, Example: อเล็กซานเดรียได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีผังเป็นระบบมีระเบียบที่สุดเมืองหนึ่ง, Thai definition: แบบแผนหรือแปลนที่เขียนขึ้นย่อหรือขยายจากของต่างๆ ในการออกแบบ
กระบิล    [N] system, See also: scheme, order, plan, group, Syn. ระบบ, ระเบียบ, หมู่, กบิล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบ[] (baēp) EN: plan ; scheme   
หัวเรี่ยวหัวแรง [n. exp.] (hūarīohūaraēng) EN: prime move ; chief architect (of a scheme) ; righthand man   FR: maître d'oeuvre [m]
โครง[n.] (khrōng) EN: outline ; model ; sketch ; scheme ; frame ; plan   FR: modèle [m] ; plan [m] ; coupe [f] ; schéma [m]
โครงการ[n.] (khrōngkān) EN: plan ; project ; program ; scheme   FR: plan [m] ; projet [m] ; programme [m] ; mission [f] ; dessein [m] ; schéma [m] ; résolution [f]
ลอบกัด [v.] (løpkat) EN: backbite ; attack s.o. behind his back ; scheme behind one's back ; attack from behind   FR: attaquer à revers ; faire qqch. derrière le dos de qqn. ; médire de
แผน[n.] (phaēn) EN: scheme ; plan ; method ; system ; pattern ; design ; blueprint   FR: plan [m] ; projet [m] ; plan d'action [m] ; intention [f] ; stratégie [f] ; schéma [m]
แผนการ[n.] (phaēnkān) EN: scheme ; plan   FR: plan [m] ; planning [m] ; schéma [m]
แผนผัง[n.] (phaēnphang) EN: diagram ; plan ; layout ; scheme ; plot   FR: plan [m] ; schéma [m] ; représentation [f] ; croquis [m] ; diagramme [m] ; organigramme [m]
ผัง[n.] (phang) EN: plan ; scheme ; project ; diagram ; chart   FR: plan [m] ; tracé [m] ; schéma [m]
แปลน[n.] (plaēn) EN: plan ; plot ; proposal ; scheme ; design   FR: plan [m] ; tracé [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SCHEME    S K IY1 M
SCHEMED    S K IY1 M D
SCHEMEL    SH EH1 M AH0 L
SCHEMER    S K IY1 M ER0
SCHEMES    S K IY1 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scheme    (v) (s k ii1 m)
schemed    (v) (s k ii1 m d)
schemer    (n) (s k ii1 m @ r)
schemes    (v) (s k ii1 m z)
schemers    (n) (s k ii1 m @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schema {n} | Schemata {pl}; Schemen {pl} | nach Schema Fscheme | schemes | according to the book [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
みんみん[, minmin] (adv,n) (on-mim) seeing through another person's scheme (e.g. lies and flattery) [Add to Longdo]
カラースキーム[, kara-suki-mu] (n) color scheme; colour scheme [Add to Longdo]
コード構成[コードこうせい, ko-do kousei] (n) {comp} coding scheme [Add to Longdo]
コード体系[コードたいけい, ko-do taikei] (n) {comp} code; coding scheme [Add to Longdo]
シェーマ[, shie-ma] (n) scheme (ger [Add to Longdo]
スキーム[, suki-mu] (n) scheme [Add to Longdo]
ポンジー[, ponji-] (n) Ponzi scheme [Add to Longdo]
リストラ策[リストラさく, risutora saku] (n) restructuring scheme [Add to Longdo]
悪計[あっけい;あくけい(ok), akkei ; akukei (ok)] (n) plot; trick; evil scheme [Add to Longdo]
画策;劃策[かくさく, kakusaku] (n,vs) plan; scheme; program formulation; programme formulation; maneuver; manoeuvre [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
概形[gài xíng, ㄍㄞˋ ㄒㄧㄥˊ, ] scheme (in algebraic geometry) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コード構成[コードこうせい, ko-do kousei] coding scheme [Add to Longdo]
コード体系[コードたいけい, ko-do taikei] code, coding scheme [Add to Longdo]
概念スキーマ[がいねんスキーマ, gainen suki-ma] conceptual scheme [Add to Longdo]
符号体系[ふごうたいけい, fugoutaikei] code, coding scheme [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scheme \Scheme\, n. [L. schema a rhetorical figure, a shape,
   figure, manner, Gr. ?, ?, form, shape, outline, plan, fr. ?,
   ?, to have or hold, to hold out, sustain, check, stop; cf.
   Skr. sah to be victorious, to endure, to hold out, AS. sige
   victory, G. sieg. Cf. {Epoch}, {Hectic}, {School}.]
   1. A combination of things connected and adjusted by design;
    a system.
    [1913 Webster]
 
       The appearance and outward scheme of things.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
       Such a scheme of things as shall at once take in
       time and eternity.          --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
       Arguments . . . sufficient to support and
       demonstrate a whole scheme of moral philosophy. --J.
                          Edwards.
    [1913 Webster]
 
       The Revolution came and changed his whole scheme of
       life.                 --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. A plan or theory something to be done; a design; a
    project; as, to form a scheme.
    [1913 Webster]
 
       The stoical scheme of supplying our wants by lopping
       off our desires, is like cutting off our feet when
       we want shoes.            --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. Any lineal or mathematical diagram; an outline.
    [1913 Webster]
 
       To draw an exact scheme of Constantinople, or a map
       of France.              --South.
    [1913 Webster]
 
   4. (Astrol.) A representation of the aspects of the celestial
    bodies for any moment or at a given event.
    [1913 Webster]
 
       A blue silk case, from which was drawn a scheme of
       nativity.               --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Plan; project; contrivance; purpose; device; plot.
 
   Usage: {Scheme}, {Plan}. Scheme and plan are subordinate to
      design; they propose modes of carrying our designs
      into effect. Scheme is the least definite of the two,
      and lies more in speculation. A plan is drawn out into
      details with a view to being carried into effect. As
      schemes are speculative, they often prove visionary;
      hence the opprobrious use of the words schemer and
      scheming. Plans, being more practical, are more
      frequently carried into effect.
      [1913 Webster]
 
         He forms the well-concerted scheme of mischief;
         'T is fixed, 't is done, and both are doomed to
         death.              --Rowe.
      [1913 Webster]
 
         Artists and plans relieved my solemn hours;
         I founded palaces, and planted bowers. --Prior.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scheme \Scheme\, v. t. [imp. & p. p. {Schemed}; p. pr. & vb. n.
   {Scheming}.]
   To make a scheme of; to plan; to design; to project; to plot.
   [1913 Webster]
 
      That wickedness which schemed, and executed, his
      destruction.               --G. Stuart.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scheme \Scheme\, v. i.
   To form a scheme or schemes.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scheme
   n 1: an elaborate and systematic plan of action [syn: {scheme},
      {strategy}]
   2: a statement that evades the question by cleverness or
     trickery [syn: {dodge}, {dodging}, {scheme}]
   3: a group of independent but interrelated elements comprising a
     unified whole; "a vast system of production and distribution
     and consumption keep the country going" [syn: {system},
     {scheme}]
   4: an internal representation of the world; an organization of
     concepts and actions that can be revised by new information
     about the world [syn: {schema}, {scheme}]
   5: a schematic or preliminary plan [syn: {outline}, {schema},
     {scheme}]
   v 1: form intrigues (for) in an underhand manner [syn: {scheme},
      {intrigue}, {connive}]
   2: devise a system or form a scheme for

Are you satisfied with the result?

Go to Top