ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

come down

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -come down-, *come down*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
come down withป่วยเป็น , มีอาการไม่สบาย
come down withป่วยเป็น , มีอาการไม่สบาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll show you who I am! Come down to headquarters!ฉันจะแสดงให้แกดูว่าฉันคือใคร ไปที่กองบัญชาการ The Great Dictator (1940)
- 'Cause you know, you, you shouldn't have come down here.คุณไม่ควรได้ลงมาที่นี่ แต่, Pinocchio (1940)
Isn't he rather afraid that somebody might come down and carry you off?ไม่กลัวรึครับว่าจะมีอะไรลงมาลักพาตัวคุณไป Rebecca (1940)
I decided to come down here and have it out with both of them.ผมจึงตัดสินใจลงมาที่นี่เพื่อต่อว่าทั้งคู่ Rebecca (1940)
That we are notified by mail to come down to this place to decide on the guilt or innocence of a man we... we have never heard of before.แจ้ง ที่เราจะได้รับแจ้งทางไปรษณีย์ลงมาสถานที่แห่งนี้ การตัดสินใจเกี่ยวกับความผิดหรือความบริสุทธิ์ของมนุษย์เรา ... เราไม่เคยได้ยินมาก่อน 12 Angry Men (1957)
This stuff ain't going to help me in August. The summer ginks come down here in June.ของนี่มันไม่ช่วยผมช่วงเดือนสิงหาหรอก ลูกค้าหน้าร้อนเขามาเที่ยวเดือนมิถุนา Jaws (1975)
Come down quick and eat something.ลงมาเร็วแล้วก็กินอะไรซะ. Return of the Condor Heroes (1983)
You really think that he'd come down here?คิดว่าเขาจะลงมาถึงนี่งั้นรึ *batteries not included (1987)
Do you know, did she plan to come down to The Gas Station tonight?เธอมีแผนจะมา ที่แก๊สสเตชั่นรึเปล่า Punchline (1988)
I don't have any pain. You didn't have to come down here.ผมไม่เจ็บอะไรเลย คุณไม่ต้องลงมาหรอก Punchline (1988)
Ray, it's time to put away your little fantasies ... and come down to Earth.เรย์ ถึงเวลาที่นายจะต้องกลับ มาบนโลกแห่งความเป็นจริงแล้ว Field of Dreams (1989)
I told him to come down here and pick me up after work.ฉันบอกให้หมอนั่น มารับกะต่อจากฉัน The Lawnmower Man (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
come downA person won't remain long in business, if he does not come down to earth and think business.
come downCome down, Dick. It is time for dinner.
come downCome downstairs as soon as possible.
come downFood prices will come down soon, won't they?
come downGet dressed and come downstairs.
come downHe has come down in the world.
come downHe waited for the elevator to come down.
come downHe will come down soon.
come downI saw the Spirit come down from heaven as a dove and remain on him.
come downIt seemed to me that beauty was like the summit of a mountain peak; when you had reached it there was nothing to do but to come down again.
come downJimmy, breakfast is ready. Come downstairs.
come downLately it seems that no matter how much I sleep, I stay tired. I wonder if I've come down with something strange.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงมา(v) come down, See also: descend, Syn. มา, Ant. ขึ้นไป, ขึ้น, Example: บริเวณถนนข้างหน้ามีรถจอดเรียงกันเป็นตับ ผู้คนหลายสิบยืนเบียดเสียดกันอยู่ บ้างก็ลงมาชะเง้อชะแง้อยู่บนไหล่ทาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โค่น[khōn] (v) EN: fall ; be overthrown ; come down ; fell ; overturn ; overthrow ; topple  FR: abattre
ลง[long] (v) EN: drop ; decrease ; lessen ; be reduced ; reduce ; fall ; come down ; cut down ; abate  FR: diminuer ; réduire ; chuter ; faire baisser
ลงมา[long mā] (v, exp) EN: come down ; descend  FR: descendre ; dévaler
สร่าง[sāng] (v) EN: abate ; go down ; remit ; come down  FR: décroître ; diminuer
ติดเชื้อ[tit cheūa] (v, exp) EN: be infected ; become infected (with) ; catch a disease ; come down with  FR: être infecté ; attraper une maladie

Japanese-English: EDICT Dictionary
落下[らっか, rakka] (n, vs) fall; drop; come down; (P) #7,513 [Add to Longdo]
下る(P);降る[くだる, kudaru] (v5r, vi) (1) to descend; to go down; to come down; (2) (See 判決が下る) to be handed down (of an order, judgment, etc.); (3) (See 下って) to pass (of time); (4) to surrender; to capitulate; (5) (often in neg. form) to be less than; to be inferior to; (6) (also written as 瀉る) (See 腹が下る) to have the runs; to have diarrhea; (P) #18,494 [Add to Longdo]
滑る(P);辷る[すべる, suberu] (v5r, vi) (1) to glide; to slide (e.g. on skis); to slip; (2) to fail (an examination); to bomb (when telling a joke); (3) to drop; to go down; to come down; to fall (e.g. in status); (P) [Add to Longdo]
降りる(P);下りる(P)[おりる, oriru] (v1, vi) (1) (esp. 下りる) to descend (e.g. a mountain); to go down; to come down; (2) (esp. 降りる) to alight (e.g. from bus); to get off; to disembark; to dismount; (3) to step down; to retire; to give up; to quit; (4) (esp. 下りる) to be granted; to be issued; to be given; (5) (esp. 降りる) to form (of frost, dew, mist, etc.); (6) (esp. 下りる) (See 下り物) to be passed (from the body; i.e. of a roundworm); (P) [Add to Longdo]
成り下がる[なりさがる, narisagaru] (v5r, vi) to be degraded; to come down in the world [Add to Longdo]
冷める[さめる, sameru] (v1, vi) (1) to become cool (e.g. from a high temperature to room temperature); to come down (fever); (2) to cool down (interest); to abate; to subside; to dampen; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 come down
   v 1: move downward and lower, but not necessarily all the way;
      "The temperature is going down"; "The barometer is
      falling"; "The curtain fell on the diva"; "Her hand went up
      and then fell again" [syn: {descend}, {fall}, {go down},
      {come down}] [ant: {arise}, {ascend}, {come up}, {go up},
      {lift}, {move up}, {rise}, {uprise}]
   2: be the essential element; "The proposal boils down to a
     compromise" [syn: {reduce}, {come down}, {boil down}]
   3: fall from clouds; "rain, snow and sleet were falling";
     "Vesuvius precipitated its fiery, destructive rage on
     Herculaneum" [syn: {precipitate}, {come down}, {fall}]
   4: get sick; "She fell sick last Friday, and now she is in the
     hospital" [syn: {sicken}, {come down}]
   5: criticize or reprimand harshly; "The critics came down hard
     on the new play"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top