Search result for

description

(76 entries)
(0.0204 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -description-, *description*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
description[N] การพรรณา, See also: การบรรยาย, การอธิบาย, การบอก, การเล่า, Syn. narrative, report, article, record

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
description(ดิสคริพ'เชิน) n. การพรรณนา,การบรรยาย,รูปร่างลักษณะ,ลักษณะ,ชนิด,ประเภท,การวาดหรือเขียนรูป, Syn. report,account,statement
job descriptionn. ลักษณะงาน,ภาระหน้าที่ของงานที่ทำ
page description languageใช้ตัวย่อว่า PDL (พีดีแอล) เป็นภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมภาษาหนึ่ง เช่นเดียวกับโพสต์คริปต์ (postcript) ซึ่งจะทำการประมวลผลในหน่วยประมวลผลของเครื่องพิมพ์เอง ในพีดีแอลนั้น จะต้องมีคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดหน้า การคำนวณภาพกราฟิก แม้จะมีความยาวมาก แต่ก็จะทำงานได้เร็วกว่า คำสั่งที่ส่งไปจากเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพีซีแอล พีดีแอลนั้นจะใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ทุกยี่ห้อที่สามารถเข้าใจภาษานี้ ปัจจุบันแมคอินทอชใช้พีดีแอล ที่ชื่อ "postcript" ส่วนพีซีใช้พีดีแอลที่ชื่อ "true type" (เทียบเคียงได้กับ postcript)

English-Thai: Nontri Dictionary
description(n) การพรรณนา,การวาดรูป,การบรรยาย,ชนิด,ลักษณะ,ประเภท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
descriptionการพรรณนา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
description, jobคำบรรยายลักษณะงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
description, knowledge byความรู้โดยบอกเล่า [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
description, sale byการขายตามคำพรรณนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Description and travelภูมิประเทศและการท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
Descriptions, Generalลักษณะทั่วไปของอาการ [การแพทย์]
Descriptions, Grossการบรรยายลักษณะของสิ่งส่งตรวจที่เห็นด้วยตาเปล่า [การแพทย์]
Descriptions, Specificลักษณะเฉพาะของอาการ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do you remember enough about her to give us a detailed description- what she looked like, what she was wearing?คุณจำเธอได้มากพอที่จะบอก รายละเอียดกับเรามั๊ย ลักษณะเป็นยังไง ใส่เสื้อผ้าอะไร And How Does That Make You Kill? (2008)
It matches a description of General Grievous' fighter.มันตรงกับลักษณะยาน ของนายพลกรีวัส Lair of Grievous (2008)
Spying on 30 million people isn't part of my job description.สอดแนมคน 30 ล้านคน ไม่ได้อยู่ในงานของผมนะ The Dark Knight (2008)
The witnesses' description of the driver and passenger... match that of Lee and Patel.พยานบรรยายรูปพรรณคนขับและคนนั่งข้าง... ตรงกับลีและเปเทล Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
We have not seen a bus matching that description.เราไม่เจอรถที่ตรงกับที่บอกมา 24: Redemption (2008)
I'm calling to see if you've found any missing or lost children who meet the description that matches waiter collins;ฉันจะโทรมา ถ้าคุณเจอเด็กที่หายไป ที่มีลักษณะใกล้เคียวกับวอลเตอร์ คอลลิน Changeling (2008)
On August 18th, we received a cable indicating that a boy matching his description was found in dekalb, illinois;ในวันที่ 18 สิงหาคม เราได้รับรายงานว่ามีเด็กผู้ชาย ที่มีลักษณะตรงตามที่แจ้งไว้ ถูกพบที่เมืองดีคาล์ป, รัฐอิลลินอยส์ Changeling (2008)
The last blog was a 2 page description... of my face.สองหน้าสุดท้ายในบล็อก พูดถึงเรื่องใบหน้าของฉัน Made of Honor (2008)
Ain't in my job description anymore.ไม่ได้อยู่ในหน้าที่ของฉันอีกต่อไป Boxed In (2008)
I'm still debriefing him but I brought a full description of the canisters.ฉันถามเขา และฉันนำข้อมุล รายละเอียดของสิ่งที่เก็บสารพิษ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
We have patrols canvassing the neighborhood with your description.เราให้ตำรวจไปถามเพื่อนบ้านตามที่คุณบอก Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Does he match mr. Purcell's description?ตรงกับที่เพอร์เซลบรรยายไว้รึเปล่า? Hey! Mr. Pibb! (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
descriptionA full description of him has been circulated in every newspaper.
descriptionBut in return they get a clear look at important games, and if they miss something, they can always rely on the commentator's description or the instant replay.
descriptionCan you give me a brief description of the thief?
descriptionHave you ever seen Mt. Fuji? It is beautiful beyond description.
descriptionHe answers to the description of the criminal.
descriptionHe gave a detailed description of the accident.
descriptionHe gave a minute description of the dinner party.
descriptionHer beauty was beyond description.
descriptionHer charm is beyond description!
descriptionHer charm is beyond description.
description"Her charm is beyond description!" the artist exclaimed.
descriptionHe wrote a fine description of what happened there.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วรรณนา[N] description, See also: narration, depiction, Syn. พรรณนา, การอธิบาย, Thai definition: การกล่าวถ้อยคำให้ผู้ฟังนึกเห็นเป็นภาพ
รูปพรรณ[N] description, See also: signalment, appearance, Syn. สัณฐาน, ลักษณะ, รูปร่าง, รูปพรรณสัณฐาน, Example: พยานแจ้งรูปพรรณคนร้ายให้เจ้าหน้าที่ทราบ
รูปสัณฐาน[N] appearance, See also: description, signalment, Syn. สัณฐาน, รูปพรรณสัณฐาน, รูปพรรณ, Example: เมื่อพระมหากัสสปยกเอาโกศพระธาตุขึ้นตั้งวางไว้เหนือก้อนหินอันมีรูปสัณฐานเหมือนมะนาวตัดครึ่ง พระบรมธาตุก็เปล่งรัศมีรังสี 6 ประการเป็นเวลาถึง 7 วัน 7 คืน
รูปพรรณสัณฐาน[N] appearance, See also: description, signalment, Syn. รูปพรรณ, Example: ตำรวจสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ถึงรูปพรรณสัณฐานของคนร้ายที่ปล้นธนาคาร, Thai definition: ลักษณะของคน หรือสัตว์ใหญ่ ที่ทำให้เห็นได้ว่าเป็นใคร หรืออะไร
การพรรณนา[N] description, See also: explanation, depiction, portrayal, describing, Syn. การอธิบาย, การบรรยาย, การเล่าเรื่อง, Example: ในวิชาภาษาไทยมีแบบฝึกหัดเรื่องการพรรณนา โดยจะมีรูปภาพมาให้นักเรียนฝึกพรรณนาและส่งให้ครูตรวจและแก้ไข, Thai definition: การกล่าวเป็นเรื่องเป็นราวอย่างละเอียด ให้ผู้ฟังนึกเห็นเป็นภาพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขายตามคำพรรณนา[n. exp.] (kān khāi tām kham phannanā) EN: sale by description   
คำบรรยายลักษณะงาน[n. exp.] (khambanyāi laksana ngān) EN: job description   FR: description de fonction [f]
รูปพรรณ[n.] (rūppaphan) EN: description ; appearance ; signalment ; stature   FR: apparence [f] ; aspect [m] ; description [f] ; signalement [m]
รูปพรรณสัณฐาน[n.] (rūppaphan santhān) EN: appearance ; description   
วรรณนา[n.] (wannanā) EN: description ; narration ; depiction   

CMU English Pronouncing Dictionary
DESCRIPTION    D AH0 S K R IH1 P SH AH0 N
DESCRIPTIONS    D AH0 S K R IH1 P SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
description    (n) (d i1 s k r i1 p sh @ n)
descriptions    (n) (d i1 s k r i1 p sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsgangbeschreibung {f}description of operation [Add to Longdo]
Beschreibung {f}; Schilderung {f} | Beschreibungen {pl}; Schilderungen {pl} | allgemeine Beschreibung | von der Beschreibung gestütztdescription | descriptions | general description | supported by the description [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オープンファイル記述[オープンファイルきじゅつ, o-punfairu kijutsu] (n) {comp} open file description [Add to Longdo]
システム記述[システムきじゅつ, shisutemu kijutsu] (n) {comp} system description [Add to Longdo]
シングルジャストロー[, shingurujasutoro-] (exp) single-just-low (description of a small truck) [Add to Longdo]
スーパーロー[, su-pa-ro-] (exp) super-low (description of a small truck with a low tray) [Add to Longdo]
スピアートゥース・シャーク;スピアートゥースシャーク[, supia-tou-su . sha-ku ; supia-tou-susha-ku] (n) speartooth shark (Glyphis glyphis, species of fresh water requiem shark from the western Pacific known only from the original description of 1839) [Add to Longdo]
データ記述言語[データきじゅつげんご, de-ta kijutsugengo] (n) {comp} Data Description Language; DDL [Add to Longdo]
データ記述項[データきじゅつこう, de-ta kijutsukou] (n) {comp} data description entry [Add to Longdo]
ディスクライブ[, deisukuraibu] (n,vs) describe; description [Add to Longdo]
デスクリプション[, desukuripushon] (n) description [Add to Longdo]
ファイル記述[ファイルきじゅつ, fairu kijutsu] (n) {comp} file description [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オープンファイル記述[オープンファイルきじゅつ, o-punfairu kijutsu] open file description [Add to Longdo]
システム記述[システムきじゅつ, shisutemu kijutsu] system description [Add to Longdo]
データ記述言語[データきじゅつげんごう, de-ta kijutsugengou] Data Description Language (DDL) [Add to Longdo]
データ記述言語[データきじゅつげんごう, de-ta kijutsugengou] DDL, Data Description Language [Add to Longdo]
データ記述項[データきじゅつこう, de-ta kijutsukou] data description entry [Add to Longdo]
ファイル記述[ファイルきじゅつ, fairu kijutsu] file description [Add to Longdo]
ファイル記述項[ファイルきじゅつこう, fairu kijutsukou] file description entry [Add to Longdo]
ページ記述言語[ページきじゅつげんご, pe-ji kijutsugengo] Page Description Language, PDL [Add to Longdo]
レコード記述[レコードきじゅつ, reko-do kijutsu] record description [Add to Longdo]
レコード記述項[レコードきじゅつこう, reko-do kijutsukou] record description entry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Description \De*scrip"tion\, n. [F. description, L. descriptio.
   See {Describe}.]
   1. The act of describing; a delineation by marks or signs.
    [1913 Webster]
 
   2. A sketch or account of anything in words; a portraiture or
    representation in language; an enumeration of the
    essential qualities of a thing or species.
    [1913 Webster]
 
       Milton has descriptions of morning.  --D. Webster.
    [1913 Webster]
 
   3. A class to which a certain representation is applicable;
    kind; sort.
    [1913 Webster]
 
       A difference . . . between them and another
       description of public creditors.   --A. Hamilton.
    [1913 Webster]
 
       The plates were all of the meanest description.
                          --Macaulay.
 
   Syn: Account; definition; recital; relation; detail;
     narrative; narration; explanation; delineation;
     representation; kind; sort. See {Definition}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 description
   n 1: a statement that represents something in words [syn:
      {description}, {verbal description}]
   2: the act of describing something
   3: sort or variety; "every description of book was there"

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 description [dɛskripsjõ]
   account; description
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top