ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deign

D EY1 N   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deign-, *deign*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deign[VT] ถ่อมตัวลงมา, See also: ลดตัวลงมา, ยอมลดเกียรติ / ศักดิ์ศรีลงมา, Syn. condescend, vouchsafe, stoop
deign[VI] ถ่อมตัวลงมา, See also: ลดตัวลงมา, ยอมลดเกียรติ / ศักดิ์ศรีลงมา, Syn. condescend, vouchsafe, stoop

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deign(เดน) vi. ถ่อมตัวลงมา,ยอมลดเกียรติ vt. กรุณาให้,กรุณาอนุมัติ,กรุณา,ทรงพระกรุณา

English-Thai: Nontri Dictionary
deign(vi) ลดตัวลงมา,ยอม,กรุณา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you just deign to speak english, with what you learned in prison, you could be a paralegal tomorrow.รู้มั้ยคุณฉลาด ถ้ารู้จักเรียบเรียงภาษา จากสิ่งที่เรียนในอินเตอร์เน็ทกับในคุก คุณเป็นผู้ช่วยทนายยังได้ Bringing Down the House (2003)
But when it does come... when it deigns to come, then you know it's...แต่เมื่อมันมา... เมื่อมันตัดสินใจว่ามันจะมา เมื่อนั้นเธอจะรู้ มัน.. The Dreamers (2003)
Because this place where so many people would die to work, you only deign to work.เธอไม่สน เพราะว่า... หลายคนยอมตายเพื่อให้ได้ทำงานที่นี่ เธอยอมลดเกียรติมาทำงาน The Devil Wears Prada (2006)
I have deigned to work with you that our planet may survive!ที่ข้าต้องลดตัวลงมาทำงานกับแก ก็เพื่อให้ดาวของเราอยู่รอด Transformers: Dark of the Moon (2011)
To deign to eat at the commissary.จนไม่ยอมลดตัว ไปกินที่สวัสดิการ Damien Darko (2011)
I can assure you that the only way you're gonna keep this from the media is to walk away from this sham of marriage with whatever I deign to give you,ผมรับรองว่า ทางเดียวที่ คุณจะปิดบังเรื่องนี้ ไม่ให้สื่อรู้ ด้วยการเดินออกไป จากความอับอาย ของการแต่งงานนี้ Commitment (2012)
We're lucky you deigned to show up.เราโชคดีที่นายยอมมาร่วมด้วย Harvey Dent (2014)
He will not even deign to touch a weapon.เขาจะไม่ยอมแม้แต่จะสัมผัส อาวุธ Hacksaw Ridge (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deignShe would not deign to consider such an offer.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกกินแมลงเด็กแนน[n. exp.] (nok kin malaēng Deknaēn) EN: Deignan's Babbler   FR: Timalie de Deignan [f] ; Timalie thaïlandaise [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEIGN    D EY1 N
DEIGNS    D EY1 N Z
DEIGNAN    D AH0 G N AE1 N
DEIGNED    D EY1 N D
DEIGNING    D EY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deign    (v) dˈɛɪn (d ei1 n)
deigns    (v) dˈɛɪnz (d ei1 n z)
deigned    (v) dˈɛɪnd (d ei1 n d)
deigning    (v) dˈɛɪnɪŋ (d ei1 n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deignantimalie {f} [ornith.]Deignan's Babbler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deign \Deign\ (d[=a]n), v. t. [imp. & p. p. {Deigned} (d[=a]nd);
   p. pr. & vb. n. {Deigning}.] [OE. deinen, deignen, OF.
   degner, deigner, daigner, F. daigner, fr. L. dignari to deem
   worthy, deign, fr. dignus worthy; akin to decere to be
   fitting. See {Decent}, and cf. {Dainty}, {Dignity},
   {Condign}, {Disdain}.]
   1. To esteem worthy; to consider worth notice; -- opposed to
    disdain. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I fear my Julia would not deign my lines. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To condescend to give or bestow; to stoop to furnish; to
    vouchsafe; to allow; to grant.
    [1913 Webster]
 
       Nor would we deign him burial of his men. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deign \Deign\, v. i.
   To think worthy; to vouchsafe; to condescend; - - followed by
   an infinitive.
   [1913 Webster]
 
      O deign to visit our forsaken seats.   --Pope.
   [1913 Webster]
 
      Yet not Lord Cranstone deigned she greet. --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]
 
      Round turned he, as not deigning
      Those craven ranks to see.        --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
   Note: In early English deign was often used impersonally.
      [1913 Webster]
 
         Him deyneth not to set his foot to ground.
                          --Chaucer.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deign
   v 1: do something that one considers to be below one's dignity
      [syn: {condescend}, {deign}, {descend}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top